Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 1. Національна економіка: загальне та особливеПлан

 

1. Предмет і методи національної економіки.

2. Зародження, етапи еволюції і перспективи розвитку національної економіки як науки.

3. Сутність, передумови та риси національної економіки.

 

Література

 

1. Державне регулювання економіки: Навч. посібник // С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 5 – 39.

2. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання – Прес, 2001. – С. 88– 94.

3. Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – С. 15 – 31, 260 – 273.

4. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, основы национальной экономики: Учебное пособие / Руководитель авторского коллектива и научный редактор проф. А.В. Сидорович. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. Издательство „ДИС”, 2007. – С. 516 – 549.

5. Национальная экономика: Вопросы методологии, теории, практики / Под ред.. А.В. Сидоровича. – М.: МАКС Пресс, 2007. – С. 5 – 58.

6. Национальна економіка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С. 3 – 48.

7. Национальная экономика: Учебник / Под общей ред. акад. РАЕИ В.А. Шульги. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2002. – С.14 – 20.

8. Основи економічних знань: Навч. посібник // А.С. Гальчинський,
П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін. – К.: Вища школа, 2002. – С. 496 – 502.

9. Перехідна економіка: Конспект лекцій / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпропетровськ: Січ, 2001. – С. 11– 24.

10. Перехідна економіка: Підручник / За ред. В.М. Геєця. – К.: Вища шк., 2003. – С. 12– 23, 37– 60.

11. Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 5 – 26, 231 – 246.

12. Тарасевич В.Н. Очерки теории переходной экономики. – К.: Наукова думка, 2001. – С. 46 – 51.

Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки

 

План

 

1. Типи національних економічних систем та основи їх класифікації.

2. Національна економіка ринкового типу: характерні риси та моделі.

3. Перехідна економіка: зміст і моделі.

Лiтература

 

1. Винниченко В. Відродження нації. – К.: Вид-во політичної літератури України, 1990. – С. 138– 142, 151– 157, 201– 225, 301– 314.

2. Грушевський М. Історія України – Руси – Т.3. – К.: Наукова думка, 1992. – С.333 – 352.

3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2001.– С. 88 – 94.

4. Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – С.617 – 632.

5. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В.М. Геєця.– К.: Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003. – С. 650 – 680, 829 – 849.

6. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, основы национальной экономики: Учебное пособие // Руководитель авторского коллектива и научный редактор проф. А.В. Сидорович. – М.: МГУ им. М. В. Ломоносова. Издательство „ДИС”, 2007. – С. 549 – 630.

7. Национальная экономика: Вопросы методологии, теории, практики / Под ред. А.В. Сидоровича. – М.: МАКС Пресс, 2007. – С. 58 – 100.

8. Национальна економіка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С. 34 – 48.

9. Национальная экономика: Учебник / Под общей ред. акад. РАЕИ В. А. Шульги. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2002. – С.42 – 64.

10. Основи економічних знань: Навч. посібник // А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – К.: Вища школа, 2002. – С. 496 – 502.

11. Перехідна економіка: Конспект лекцій / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпропетровськ: Січ, 2001. – С. 11 – 24.

12. Перехідна економіка: Підручник / За ред. В.М. Геєця. – К.: Вища школа, 2003. – С. 12 – 23, 37 – 60.

13. Тарасевич В.Н. Очерки теории переходной экономики. – К.: Наукова думка, 2001. – С. 75 – 100.

14. Тимочко Н.О. Економічна історія України. – К.: КНЕУ, 2005. – С.63 – 72, 86 – 98, 120 – 137.

15.Тойнбі А.Дж. Дослідження історії // Пер. з англ. – Т.1. – К.: Основи, 1995. – С.91–155.

16. Цивилизационные модели современности и их исторические корни // Ю.Н. Пахомов, С.Б. Крымский, Ю.В. Павленко и др. Под ред. Ю.Н. Пахомова. – К.: Наукова думка, 2002. – С. 16 –54.

17. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. – К.: Наукова думка, 1990. – С. 6–27.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.