Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 9. Структурна перебудова національної економікиПлан

 

1. Структура економіки: зміст, типи, якісні характеристики та пріоритети.

2. Зміст та основні напрямки структурної перебудови національної економіки та політика держави.

3. Державне регулювання інвестиційних процесів: функції, цілі та інструменти.

4. Регіони в структурі національної економіки. Регіональна політика: зміст, пріоритети, інструменти.

5. Екологічні імперативи розвитку національної економіки.

 

 

Література

 

1. Закон України „Про інвестиційну діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 33. – С. 226.

2. Закон України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” // Орієнтир. – 2003. – № 6. – С. 1 – 4.

3. Закон України „Про інноваційну діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – С. 266.

4. Закон України «Про охорону навколишнього середовища» // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – С. 230.

5. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. –С. 252.

6. Закон України «Про затвердження загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів» // Офіційний вісник України. – 2001. – № 17. – С. 1.

7. Веклич О. Економічний механізм екологічного регулювання в Україні. – К.: Прогрес, 2003. – С. 21–52.

8. Вернадский В.И.Химическое строение биосферы Земли и её окружения. – М.: Наука, 1965. – С.78–129.

9. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року // Офіційний вісник України. – 2006. – № 30. – С. 36 – 78.

10. Державне регулювання економіки: Навч. посібник // С. М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 129–148, 301–330, 402 – 429.

11. Дорогунцов С.І., Гош О.П. Політична економія: науковий курс. – К.: Оріони, 2004. – С.232 – 247, 436 – 490.

12. Економіка України: Стратегія і політика довгострокового розвитку / Під ред. акад. НАН України В.М. Геєця. – К.: Фенікс, 2003. – С. 337–482, 641–695.

13. Економічна теорія.: Підручник / За ред. В .М. Тарасевича.– Київ.: Центр навчальної літератури, 2006. – С.688 – 701, 719 – 745.

14. Манів З.О., Луцький І.М., Манів С.З. Регіональна економіка: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 262 с.

15. Методологічні підходи до визначення проблемних територій та напрями регулювання їх подальшого розвитку // Л.М. Зайцева, С.М. Серьогін, В.В. Антонов та ін. / За наук. та заг. ред. Л.М. Зайцевої: Монографія. – Д.: ДРІДУ НАДУ при Президентові України, 2003. – 144 с.

16. Национальная экономика: Вопросы методологии, теории, практики / Под ред.. А.В. Сидоровича. – М.: МАКС Пресс, 2007. – С. 124– 2005.

17. Национальна економіка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. В.М. Тарасевича. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С. 94 – 146, 177 – 190.

18. Национальная экономика.: Учебник / Под общей ред. акад. РАЕН В.А. Шульги. – М.: Изд-во Рос. Экон. Акад., 2002. – С. 118–140, 203–227, 340 – 350.

19. Перехідна економіка: Підручник // В. М.Геєць, Є. Г. Панченко, Е. М. Либановата ін. / За ред. В. М. Гейця. – К.: Вища шк., 2003. – С. 417 – 426.

20. Проблеми становлення інноваційної політики в Україні // Макаренко І. П., Трофимчук О. М., Кузьменко В. П. та ін. / За ред. Макаренка І. П. – К.: УІНСіР: Інститут еволюційної економіки, 2004. – 124 с.

21. Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 50 – 85, 190 – 210.

22. Регіональна політика України: інституційно-правове забезпечення: Зб. офіц. док. / За ред. З. Варналія. – К.: НІСД, 2004. – 521 с.

23. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред. З. С. Варналія. – К.: Знання України, 2005. – 498 с.

24. Регіональна економіка: Навчальний посібник / За ред. Я.Б.Олійника. – К.: КНТ, 2007. – 444 с.

25. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник // С.І. Дорогунцов, Т.А. Заєць, Ю.І. Пітюренко та ін./ За заг. ред. С.І. Дорогунцова. – К.: КНЕУ, 2005. – 635 c.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.