Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 3. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки.1. Зміст нової парадигми соціально-економічного розвитку полягає в зміні домінант:

а) від виробничо-економічних факторів до соціально-культурних;

б) від соціально-культурних факторів до виробничо-економічних;

в) від природно-виробничих факторів до виробничо-економічних;

г) від виробничо-економічних факторів до природно-виробничих.

 

2.Об’єктом аналізу національної економіки є:

а) діяльність окремих суб’єктів ринку;

б) економічні процеси, які відбуваються тільки на товарному ринку;

в) економічні процеси, які відбуваються тільки на фінансовому ринку;

г) соціально-економічні процеси, які відбуваються на макрорівні.

 

3.Основними методологічними вимогами до аналізу національної еконо-
міки є:

а) системність;

б) комплексність;

в) систематичність;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді помилкові.

 

4.Суб’єктами макроекономіки є:

а) домашні господарства;

б) фондовий ринок;

в) ринок праці;

г) усі відповіді помилкові.

5.Підприємства виявляють такі види економічної активності:

а) створюють пропозицію факторів виробництва на ринку ресурсів;

б) формують споживчий попит;

в) формують попит на фактори виробництва на ринку ресурсів;

г) сплачують особисті податки до державного бюджету.

6.Якісні показники соціально-економічного розвитку характеризують:

а) темпи і пропорції розширеного відтворення;

б) ефективність економічного розвитку;

в) кількісні результати функціонування економіки;

г) обсяги виробництва;

д) усі відповіді правильні.

7. Що не є ознакою економіки „соціального узгодження”:

а) вільне спільне формування переваг, пошук і реалізація взаємозамінних варіантів реалізації цілей;

б) держава бере участь у процесі переговорів і прийняття рішень за умов своєї повної переваги;

в) характерні процес навчання і процедура.

8.Що не належить до недержавного громадського регулювання економіки:

а) діяльність профспілок;

б) діяльність антимонопольного комітету;

в) діяльність суспільних інститутів;

г) страйковий рух.

 

9.Ринкова орієнтація економіки – це:

а) прагнення забезпечити максимум продажу за допомогою реклами й інших засобів впливу на покупця;

б) прагнення поліпшити якість товару, технології, послуги, орієнтуючись на власні уявлення підприємця;

в) виділення товарів, технологій, послуг, що користуються особливим попитом через високу якість і продаж саме їх;

г) орієнтація на новітні товари, що задовольняють потреби ретельно “обчисленої” групи покупців.

10.Основний критерій для визначення типу економічної системи за марксистською концепцією - це:

а) механізм регулювання господарських процесів;

б) власність на засоби виробництва;

в) рівень державного втручання в економічні процеси;

г) рівень розвитку продуктивних сил

11.Командно-адміністративна економіка – це:

а) домінування приватної власності та ринкового саморегулювання економіки;

б) домінування суспільної власності та ринкового саморегулювання економіки;

в) домінування суспільної власності та державного механізму регулювання економіки.

 

12.До державних ресурсів регулювання соціальної економіки не належать:

а) державні фінанси;

б) законодавчий механізм;

в) можливість збирання і обробки інформації;

г) інфляція і дефляція.

 

13.Економіка „соціального узгодження” вперше була реалізована:

а) у європейських країнах;

б) в скандинавських країнах;

в) в Австралії;

г) в США.

 

14.Соціальні гарантії у сфері доходів та споживання передбачають встановлення:

а) рівня мінімальної заробітної плати;

б) індексу цін на послуги;

в) величини натуральних доходів на одну особу;

г) рівня середньої зарплати;

д) середнього розміру пенсій.

 

15.Критеріями досягнення розвитку людського потенціалу є:

а) зростання середньої тривалості життя;

б) збільшення обсягу видатків з бюджету на освіту;

в) зростання реальних доходів громадян;

г) все вірно;

д) вірні відповіді а) і в).

 

16.Критеріями зниження рівня бідності виступають:

а) зниження рівня безробіття;

б) зростання реальних доходів громадян;

в) збільшення обсягу видатків з бюджету на охорону здоров’я;

г) а) і б);

д) б) і в).

17.Законодавчі регламентування умов праці не включають:

а) час праці і відпочинку;

б) вимоги до кваліфікації;

в) програми підтримки зайнятості молоді;

г) техніку безпеки;

д) відносини між профспілками і спілками підприємців.

18.Статус безробітного визначається у:

а) Законі України про зайнятість населення;

б) Державній програмі зайнятості;

в) Указі Президента України „Про основні напрями соціальної політики на період до 2004 року”;

г) Законі України „Про підприємства”;

д) Законі України „Про власність”.

 

19. Головні функції з регулювання ринку праці в Україні виконує:

а)Верховна Рада України;

б) Президент України;

в) органи місцевого самоврядування;

г) Міністерство праці та соціальної політики;

д) Міністерство науки та освіти.

 

20.Визначення мінімальної заробітної плати є складовою:

а) державного регулювання оплати праці;

б) договірного регулювання оплати праці;

в) регулювання фонду споживання ;

г) оподаткування доходів працівників;

д) фіскального регулювання.

 

21.Мінімальна заробітна плата не залежить від:

а) рівня економічного розвитку ;

б) продуктивності праці;

в) середньої заробітної плати;

г) мінімального споживчого бюджету;

д) прибутку.

22. Розмір заробітної плати працівників, визначений за деякий період часу, є:

а) мінімальною заробітною платою;

б) середньою заробітною платою;

в) максимальною заробітною платою;

г) погодинною заробітною платою.

23. Який із заходів не належить до державного регулювання доходів та споживання:

а) визначення мінімального споживчого бюджету;

б) визначення прожиткового мінімуму;

в) визначення мінімальної заробітної плати;

г) створення пенсійних фондів;

д) створення інвестиційних фондів.

 

24.Система індексації у зв’язку з інфляцією не включає:

а) індексацію зарплати;

б) індексацію доходів;

в) індексацію боргів;

г) індексацію збережень;

д) індексацію пенсій.

25.Межу бідності визначає:

а) раціональний споживчий бюджет;

б) мінімальний споживчий бюджет;

в) мінімальна заробітна плата;

г) середня заробітна плата;

д) середній рівень пенсій.

26.Мінімальний споживчий бюджет окремо не визначається для такої категорії населення:

а) діти;

б) дорослі;

в) особи пенсійного віку;

г) населення;

д) особи розумової праці.

 

 

27.Національна економіка як наука виникла у:

А) ХІХ сторіччі в Англії;

Б) ХVІI сторріччі у Франції;

В) ХХ сторріччі у США;

Г) ХІХ сторіччі у Німеччині;

Д) ХVІIІ сторріччі в Австро-Угорщині.

28.Структура економіки – це:

a. частина народного господарства, що має певні економічні і соціальні риси;

b. сукупність галузей, що характеризуються єдиною функціональною спрямованістю;

c. співвідношення між окремими незалежними одна від одної частинами економіки, її секторами, галузями, тощо;

d. співвідношення, які виражають взаємозв`язки та взаємовідносини між окремими частинами економіки, її секторами, галузями тощо.

29.Територіальна структура економіки – це:

e. співвідношення районів та економічних регіонів у виробництві ВВП;

f. співвідношення територіальних виробничих одиниць;

g. структура експортно-імпортних відносин різних галузей та територіальних утворень національної економіки з зарубіжними країнами;

h. співвідношення між підгалузями, галузями та групами галузей у виробництві ВВП.

30. Яка з наведених моделей державного регулювання характеризується підвищеною увагою до соціальної сфери та процесів соціально справедливого перерозподілу доходів:

А) американська модель;

Б) японська модель;

В) шведська модель;

Г) західно-європейська модель.

31. Вилучити зайве. Індекс людського розвитку розраховується як середньоарифметичне показників:

А) очікувана середня тривалість життя;

Б) ВВП на душу населення;

В) рівень безробіття;

Г) освіченість населення;

Д) бюджетні соціальні видатки на душу населення.

32. Якщо у дослідженні щодо визначення індексу людського розвитку приймає участь 180 країн, а рейтингова позиція країни Х - 45, то вона відноситься до групи:

А) високорозвинутих країн;

Б) середньорозвинутих країн;

В) низкорозвинутих країн.

33. Децильний коефіцієнт розраховується як:

А) співвідношення сумарних доходів 10% найбагатших та 10% найбідніших громадян країни;

Б) співвідношення сумарних доходів 20% найбагатших та 20% найбідніших громадян країни;

В) співвідношення сумарних доходів 10% найбагатших та 20% найбідніших громадян країни;

Г) співвідношення сумарних доходів 5% найбагатших та 10% найбідніших громадян країни.

34. У розвинутих країнах питома вага середнього класу становить:

А) 1/4; Б) 1/3; В) 1/2; Г) 2/3; Д) 3/4;

35. Характерною ознакою постіндустріальної економіки є переважання:

А) сфери послуг;

Б) видобувної промисловості;

В) переробної промисловості;

Г) сільського господарства.

36. Сполучення доіндустріальних, індустріальних та постіндустріальних технологій й відповідне взаємопереплетіння різноманітних технологічних способів виробництва є ознакою:

А) будь-якої cучасної економіки;

Б) технологічної еклектичності;

В) диспропорційності;

Г) виробничої гармонійності.

37. У технологічні структурі розвинутих країнах ринкової економіки панівним є:

А) третій технологічний уклад;

Б) четвертий технологічний уклад;

В) п’ятий технологічний уклад;

Г) шостий технологічний уклад.

38. Які з макротехнологій опановані в Україні:

А) "Танк";

Б) "Компьютер";

В) "Космос";

Г) "Оргтехніка";

Д) "Судно";

Е) "Літак";

Ж) "Сонячна енергія".

39. Які з наведених характеристик притаманні будь-якій національній економіці початку ХХІ сторіччя:

А) циклічність; Б) багатоукладність; В) екологізація; Г) еволюційність та самоорганізація; Д) глобалізація; Е) гуманізація та соціалізація; Ж) біфуркаційність.  

40. Які з наведених характеристик є специфічними для розвинутих національних економік початку ХХІ сторіччя:

А) циклічність; Б) багатоукладність; В) екологізація; Г) інформатизація та інтелектуалізація ; Д) глобалізація; Е) гуманізація та соціалізація; Ж) біфуркаційність; З) підвищена ризиковість.

41. Які з наведених характеристик є специфічними для трансформаційних національних економік початку ХХІ сторіччя:

А) віртуалізація; Б) багатоукладність; В) екологізація; Г) інформатизація та інтелектуалізація ; Д) еклектичність; Е) глобалізація; Ж) гуманізація та соціалізація; З) біфуркаційність; И) підвищена ризиковість.

42. Які з наведених характеристик національної економіки України успадковані від СРСР:

А) інерційність; Б) багатоукладність; В) фрагментарність; Г) інформатизація та інтелектуалізація; Д) еклектичність; Е) нестабільна економічна динаміка; Ж) асоціальність; З) циклічність; И) підвищена ризиковість; К) висока конкурентоспроможність.

43. Кінцевою метою реформування економіки України є розбудова:

А) змішаної перехідної економіки;

Б) ринкової економіки;

В) соціально орієнтованої змішаної ринкової економіки;

Г) командно-адміністративної економіки.

44. За допомогою яких інструментів формується структура змішаної економіки׃

А) монополізація;

Б) приватизація;

В) кооперація;

Г) націоналізація;

Д) роздержавлення.

45. Мінімальна заробітна плата не залежить від:

А) рівня економічного розвитку країни;

Б) продуктивності праці;

В) середньої заробітної плати;

Г) мінімального споживчого бюджету;

Д) нормативів споживання.

 

ТЕСТИ до тем №4 – 6©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.