Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 6. Функціонування інфраструктури національного ринку.1. Номінальний ВВП залежить від:

а) динаміки цін;

б) динаміки виробництва товарів і послуг;

в) динаміки цін на споживчі товари;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді помилкові.

 

2.Якщо величина ВВП завищена, то:

а) відбудеться недофінансування економіки;

б) буде передбачено нереальні доходи бюджету;

в) буде занижено доходну частину бюджету;

г) усі відповіді правильні.

 

3.Динаміка ЧВП буде відставати від динаміки ВВП, якщо:

а) темпи нарощування амортизації перевищують темпи зміни ВВП;

б) темпи зміни амортизації відстають від темпів зміни ВВП;

в) темпи зміни амортизації дорівнюють темпам зміни ВВП;

г) усі відповіді помилкові.

 

4.Від’ємний добробут або вартісну оцінку соціальних збитків характеризують компоненти ЧЕД:

а) державне споживання;

б) вільний час;

в) послуги споживчого капіталу;

г) природоохоронні витрати.

 

5.Темпи зміни ЧЕД можуть зрости за умов уповільнення динаміки ВВП, якщо:

а) зменшується неринкова діяльність;

б) погіршується стан довкілля;

в) знижуються темпи зростання ВВП, що супроводжується зростанням реального споживання;

г) знижуються темпи зростання ВВП, що супроводжується зменшенням реального споживання;

6. Якщо IP < 1, то:

а) номінальний ВВП інфлюється;

б) реальний ВВП інфлюється;

в) номінальний ВВП дефлюється;

г) реальний ВВП дефлюється.

 

7.Індекс Пааше розраховується:

а) для незмінного набору товарів і послуг;

б) для змінного набору товарів і послуг;

в) під впливом структурних зрушень у виробництві;

г) не враховує структурні зрушення у виробництві;

д) правильними є відповіді а) і б);

є) правильними є відповіді б) і в).

 

8.Індекс Фішера визначається:

а) як сума індексів Пааше та Ласпейреса;

б) як середнє геометричне значень індексів Пааше та Ласпейреса;

в) як добуток значень індексів Пааше та Ласпейреса;

г) як різниця між індексами Пааше та Ласпейреса.

 

9.Економічна свобода суб’єктів ринку визначається:

а) правом вільно обирати галузь виробництва;

б) правом установлювати господарські зв’язки;

в) правом вести власну фінансову політику;

г) формою власності;

д) усі відповіді правильні;

є) усі відповіді помилкові.

10.Досконала конкуренція досягається, коли:

а) немає вхідних бар’єрів;

б) вхідні бар’єри є високими;

в) товар не є однорідним на думку покупців;

г) усі відповіді правильні.

11.Основними проявами монополізму на товарному ринку є:

а) вимивання «дешевого» асортименту;

б) створення штучного дефіциту продукції;

в) нав’язування споживачам вигідних умов поставок;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді помилкові.

12.«Зв’язані контракти» означають, що:

а) одна особа є членом ради директорів двох компаній-конку­рентів;

б) між підприємствами існує змова про фіксування цін;

в) придбання певного товару можливе за умов придбання ще й іншого товару;

г) забороняється купувати товар у конкурента даного виробника.

13.«Виключні контракти» означають, що:

а) дозволяється купувати товар у конкурента даного виробника;

б) забороняється купувати товар у конкурента даного виробника;

в) на монополіста впливає потенційна конкуренція;

г) на монополіста впливає конкуренція з імпортними товарами.

14.За індексом ННІ конкурентним вважається ринок певного товару, коли:

а) на ринку одночасно виступають не менше 4-х товаровиробників;

б) на ринку одночасно виступають не менше 3-х товаровиробників;

в) на ринку одночасно виступають не менше 2-х товаровиробників;

г) усі відповіді помилкові.

15.Товарний ринок є конкурентним, якщо:

а) CR > 30%;

б) CR < 30%;

в) CR = 35%;

г) CR > 60%.

16.Демонополізація товарного ринку відбувається, якщо:

а) IMR > 0 %;

б) IMR < 0 %;

в) IMR = 0 %;

г) HHI = CR.

 

17.Абсолютно ліквідним є грошовий агрегат:

а) МО;

б) М1;

в) М2;

г) М3.

18.Грошова пропозиція формується агрегатом:

а) МО;

б) М1;

в) М2;

г) М3.

19.Трастові операції банків із коштами клієнтів входять до грошового агрегату:

а) МО;

б) М1;

в) М2;

г) М3.

20.Готівка поза банками входить до грошового агрегату:

а) МО;

б) М1;

в) М2;

г) М3.

д) усі відповіді правильні;

є) правильні відповіді а) і б).

21.Трансакційний попит на гроші — це:

а) попит на гроші як на активи;

б) попит на гроші для оплати товарів і послуг;

в) грошово-кредитна емісія;

г) попит на гроші, що перебувають в обігу.

22.Ануітетні внески — це:

а) внески, які робляться одноразово;

б) внески, які зростають в однаковій пропорції щороку;

в) внески, однакові в різні роки;

г) усі відповіді помилкові.

23.Висока частка готівки поза банками свідчить про:

а) недовіру до банківської системи;

б) низький рівень тіньової економіки;

в) високий рівень тіньової економіки;

г) жорсткий контроль держави над грошовою масою;

д) правильні відповіді а) і в);

є) правильні відповіді б) і г).

24.Коефіцієнт готівки:

а) прямо пропорційний масі грошей поза банками;

б) обернено пропорційний масі грошей поза банками;

в) прямо пропорційний депозитним грошам;

г) обернено пропорційний грошовій базі;

д) усі відповіді помилкові.

25.Рівень доларизації — це:

а) частка валюти в грошовому агрегаті МО;

б) частка валюти в грошовій масі М3;

в) частка валюти в грошовій базі;

г) співвідношення між грошовою масою М2 та валютним заощадженням.

26.Зведення майбутнього доходу до поточної вартості здійснюється через:

а) дисконтування;

б) капіталізацію;

в) майбутні доходи не зводяться до поточної вартості;

г) усі відповіді помилкові.

27.Загальна кредитна емісія визначається кредитами на:

а) рефінансування банків;

б) покриття внутрішнього боргу;

в) купівлю валюти до офіційного валютного резерву;

г) покриття дефіциту бюджету;

д) усі відповіді правильні;

є) усі відповіді помилкові.

28.Попит на гроші за формулою Пігу визначається рівнянням:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

29.Якщо грошова маса М1 зростає швидше, ніж ВВП номінальний, то:

а) рівень монетизації зростає;

б) рівень монетизації знижується;

в) рівень монетизації не змінюється;

г) неможливо визначити.

 

30. Управління майном, що перебуває у комунальній власності є функціею:

1) органів місцевого самоврядування;

2) місцевих державних адміністрацій;

3) Верховної Ради України;

4) Кабінету Міністрів України;

5) Національного банку України;

 

ТЕСТИ до тем №7 – 8©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.