Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 7. Державність та державне управління економікою.Тема 8. Демократія, економічна свобода та економічний порядок.

1. До “набутих” недоліків ринку відноситься:

а) недовиробництво суспільних благ і послуг;

б) втрата здатності швидко реагувати на циклічні зміни економічної активності внаслідок монополізації;

в) соціально несправедливий розподіл доходів;

г) негативні зовнішні ефекти функціонування ринку.

 

2. До “природних” недоліків ринку відноситься:

а) соціально несправедливий розподіл доходів;

б) інертність щодо реструктуризації економіки;

в) тенденція монополізації економіки;

г) усі відповіді вірні.

 

3. Назвіть чинники, що зумовлюють необхідність державного регулювання економіки:

а) циклічність економічного розвитку та її прояви (інфляція та безробіття);

б) соціально несправедливий розподіл доходів;

в) недовиробництво приватним сектором суспільних благ та послуг;

г) всі відповіді вірні.

 

4. До суб’єктів державного регулювання економіки не відносяться:

а) політичні партії;

б) громадські асоціації;

в) законодавчі органи;

г) приватні підприємства.

 

5. Об’єкти державного регулювання економіки – це:

а) носії, виразники та виконавці господарських інтересів;

б) всі соціально-економічні процеси, що відбуваються в національній економіці в цілому;

в) сукупність різноманітних важелів, інструментів, за допомогою яких держава реалізує економічну політику;

г) немає вірної відповіді.

6. Ефективність діяльності держави характеризується:

а) високим рівнем зайнятості;

б) контрольованими помірними темпами інфляції;

в) зростанням ВВП;

г) всі відповіді вірні;

д) а) та в).

7. Кількісним показником ефективності використання інструментів державного регулювання є:

а) ставка податку на прибуток підприємств;

б) мультиплікатор;

в) рівень мінімальної заробітної плати;

г) темп зростання ВВП у поточному році.

 

8. Між якими теоріями державного регулювання економіки є непрямий зв’язок:

а) неокласичний синтез та соціально-інституційний напрямок;

б) класична політекономія та неокласична теорія;

в) меркантелізм та фізіократи;

г) класична теорія та меркантелізм.

 

9. Прибічники якої з теорій державного регулювання економіки віддавали перевагу грошово-кредитним важелям регулювання економіки:

а) кейнсіанство;

б) монетаризм;

в) класична теорія саморегулювання;

г) неокласичний синтез;

д) економіка пропозиції;

є) марксизм.

 

10. Прибічники якої з теорій державного регулювання економіки розробляли засади функціонування адміністративно-командної економіки:

а) марксизм;

б) фізіократи;

в) меркантелізм;

г) соціально-інституційний напрямок.

 

Протекціонізм – це

а) економічна політика держави щодо захисту внутрішнього ринку від надходження товарів іноземного виробника;

б) економічна політика держави щодо лібералізації зовнішньої торгівлі;

в) політика невтручання держави у діяльність ринку;

г) немає вірної відповіді.

 

12. До функцій держави не відноситься:

а) розробка політики соціально-економічного розвитку країни;

б) формування правових засад функціонування економіки;

в) сприяння розвитку монополій;

г) перерозподіл доходів та ресурсів.

 

13. Держава безпосередньо регулює діяльність:

а) підприємств з недержавною формою власності;

в) державних підприємств;

г) підприємств усіх форм власності;

д) підприємств змішаної форми власності.

 

14. Механізми державного регулювання економіки – це:

а) засоби впливу держави на соціально-економічну систему з метою створення або забезпечення нормальних умов її функціонування;

б) конкретний прояв економічної діяльності держави, організація й упорядкування економічних процесів;

в) сукупність різноманітних важелів, інструментів, за допомогою яких держава реалізує економічну політику.

 

15. Економічні методи державного регулювання економіки – це:

а) методи, орієнтовані на захист національної економічної безпеки;

б) комплекс науково обґрунтованих важелів та прийомів, що впливають на економічні процеси і спонукають суб’єктів господарювання до економічної активності;

в) методи, орієнтовані на стримування економічної активності суб’єктів господарювання;

г) всі відповіді вірні.

 

16. У залежності від сфери впливу методи державного регулювання економіки бувають:

а) загальні, селективні;

б) прямі, непрямі;

в) формальні, неформальні;

г) правові, адміністративні, економічні.

 

17. Неформальні методи регулювання економіки націлені на:

а) формування громадської думки, суспільної свідомості;

б) забезпечення фінансової або монетарної безвідплатної допомоги суб’єктам господарювання;

в) захист вітчизняного товаровиробника;

г) підтримку неінфляційного економічного зростання.

 

18. Грошово-кредитна політика – це інструмент:

а) економічних методів регулювання економіки;

б) інституційних методів регулювання економіки;

в) соціально- психологічних методів регулювання економіки;

г) адміністративних методів регулювання економіки.

 

19. В ринковій економіці державне регулювання спрямоване на:

а) нейтралізацію та пом’якшення ринкових недоліків;

б) створення державної власності та державних підприємств;

в) розвиток державного замовлення;

г) всі відповіді вірні.

 

20. Кінцевою метою реформування економіки України є розбудова:

а) змішаної перехідної економіки;

б) ринкової економіки;

в) соціально орієнтованої змішаної ринкової економіки;

г) командно-адміністративної економіки.

 

21.До органів виконавчої влади в Україні належить:

а) Кабінет Міністрів України;

б) місцеві державні адміністрації;

в) міністерства;

г) державні комітети;

д) Верховна рада України.

 

22.В Україні впроваджена система державних органів:

а) централізовано-сегментна;

б) моноцефальна;

в) теократична;

г) мережева;

д) монотеократична.

 

23.Затвердження Державного бюджету України є функцією:

а) Верховної Ради України;

б) Президента України;

в) Кабінету Міністрів України;

г) Національного банку України;

д) Академії наук України.

 

24.Підготовка та виконання обласних і районних бюджетів є функцією:

а) органів місцевого самоврядування;

б) місцевих державних адміністрацій;

в) міністерств;

г) відомств;

д) комітетів.

 

25.Яка форма лізингу передбачає виплату орендної плати у вигляді товару׃

а) зворотний лізинг;

б) селенг;

в) оперативний лізинг;

г) фінансовий лізинг;

д) компенсаційний лізинг;

є) овердрафт.

26.Визначитиметоди фінансування малого і середнього бізнесу׃

а) кліринг;

б) факторинг;

в) селенг;

г) планування;

д) квотування ;

є) лізинг.

 

27.Яку роль відіграють венчурні капіталісти׃

а) венчурні капіталісти забезпечують новостворені фірми бізнес-планом та програмою, яка допомагає у керуванні компанією;

б) венчурні капіталісти надають грошові кошти для фінансування нових фірм;

в) венчурні капіталісти складають угоди з фірмами стосовно збуту готової продукції.

 

 

28.У залежності від того, хто обслуговує устаткування при оперативному лізингу, лізинг поділяють на:

а) нетто і брутто;

б) приватний і суспільний;

в) суб’єктивний і колективний.

29.Якщо класифікувати лізинг за типом майна, яке здається в оренду, то лізинг поділяють на׃

а) рухоме і нерухоме майно;

б) нове і використане майно;

в) приватне і суспільне майно.

 

30.Визначити форму лізингу, при якій устаткування здають в оренду на термін повної амортизації:

а) фінансовий лізинг; в) оперативний лізинг;

б) компенсаційний лізинг. г) зворотний лізинг.

ТЕСТИ до тем №9 – 10.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.