Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 12. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство. 

1.До головних принципів державної науково-технічної політики належать:

а) створення сучасної інфраструктури науки;

б) врахування вимог екологічної безпеки;

в) збалансованість розвитку фундаментальних і прикладних досліджень;

г) а) і в);

д) а) і б).

 

2.До прямого державного регулювання розвитку науки і техніки належить:

а) ведення патентно-ліцензійної діяльності;

б) введення пільгового оподаткування;

в) сприяння діяльності комерційних інноваційних фондів;

г) а) і б);

д) а), б), в).

 

3.До непрямого державного регулювання розвитку науки і техніки належить:

а) створення системи науково-технічної інформації;

б) застосування прискореної амортизації основних фондів підприємств;

в) проведення державної науково-технічної експертизи;

г) а) і б);

д) а), б), в).

 

4.Державне регулювання відносин інтелектуальної власності здійснюється через:

а) патентно-ліцензійну діяльність;

б) стандартизацію;

в) науково-технічну експертизу;

г) а) і б);

д) а), б), в).

 

5.До функцій держави у сфері науково-технічної діяльності належать:

а) підтримка конкуренції в науково-технічній сфері;

б) підготовка науково-технічних кадрів;

в) врахування вимог екологічної безпеки;

г) а), в);

д) а), б), в).

 

6.До І рівня реалізації науково-технічної політики належить:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Верховна Рада України;

в) Міністерства і відомства;

г) місцеві органи державної влади;

д) організації та підприємства, що впроваджують науково-технічну політику.

 

7.Використання Державного інноваційного фонду є компетенцією:

а) Кабінету Міністрів України;

б) Верховної Ради України;

в) Академії наук України;

г) Національного банку України;

д) органів місцевого самоврядування.

 

8.До фінансово-кредитних важелів державного регулювання науково-технічної діяльності не належать:

а) введення пільгового оподаткування;

б) введення пільгового кредитування;

в) нагляд за дотриманням стандартів, норм і правил;

г) застосування прискореної амортизації;

д) створення інноваційних фондів.

 

9.Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності країни повинне забезпечувати:

а) захист економічних інтересів країни та інтересів суб`єктів цієї діяльності;

б) створення однакових можливостей для суб`єктів ЗЕД у розвитку всіх видів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та самостійному визначенні напрямів використання доходів та вкладення інвестицій;

в) стимулювання конкуренції;

г) ліквідацію монополізму у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

д) збалансованість економіки та її рівновагу на внутрішньому ринку;

є) сприятливі умови для входження країни в міжнародний розподіл праці;

ж) усі відповіді є вірними.

 

10.Тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі за суттю є:

а) економічними;

б) політичними;

в) соціально-правовими;

г) правовими та соціальними;

д) адміністративними;

є) вірної відповіді немає.

 

11.До адміністративних методів регулювання зовнішньої торгівлі не відносяться:

а) ембарго;

б) ліцензування та квотування;

в) податкові кредити експортерам;

г) специфічні вимоги до товарів.

 

12.До органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України не відноситься :

а) Кабінет Міністрів України;

б) Національний банк України;

в) Президент України;

г) Верховна Рада України.

 

13.У компетенцію Верховної Ради України щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності не входить:

а) затвердження головних напрямів зовнішньоекономічної політики;

б) контроль за дотриманням суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності антимонопольного законодавства;

в) затвердження структури органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

г) укладання міжнародних договорів

 

14.У компетенцію Національного банку України щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності входить:

а) контроль митних кордонів;

б) прийняття нормативних актів з питань зовнішньоекономічної діяльності;

в) контроль за дотриманням усіма суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності чинних законів України та умов міжнародних договорів України;

г) регулювання курсу національної валюти щодо грошових одиниць інших держав

д) не має правильної відповіді.

 

15.Важелями регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні виступають:

а) система законів України і передбачених ними актів митного (тарифного) і не митного регулювання, які видають державні органи України в межах їхньої компетенції;

б) система економічних методів оперативного регулювання (валютно-фінансових, кредитних та інших) у межах законів України;

в) система рішень недержавних органів управління, які приймають згідно з їхніми статутними документами у межах законів України;

г) система договорів, укладених суб`єктами ЗЕД, які не суперечать законам України;

д) усі відповіді є вірними.

 

16.У якому законі не обумовлені мета та напрями регулювання експортно-імпортних операцій? У законі про:

а) мито;

б) комунальні послуги;

в) податок на додану вартість;

г) акцизний збір.

 

17.Законом України "Про податок на додану вартість" не визначено об`єктом оподаткування операції платників податку з:

а) надання нерезидентам в оренду, чартер, фрахт морських або повітряних суден, які використовують на міжнародних маршрутах або лініях, а також космічних кораблів або супутників чи їхніх частин та окремих функцій;

б) ввезення (пересилання) товарів на митну територію України та отримання робіт (послуг), що надаються нерезидентами для їх використання або споживання на митній території України, в тому числі операції з ввезення (пересилання) майна за договорами оренди (лізингу), застави та іпотеки;

в) продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України;

г) оплати вартості послуг за договорами оперативної оренди (лізингу) та операції з передачі права власності на об`єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення кредиторської заборгованості заставодавця;

д) вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України та надання послуг (виконання робіт) для їх споживання за межами митної території України.

 

18.До головних функцій митного тарифу не відноситься:

а) захист національного виробника від національної конкуренції;

б) забезпечення надходження коштів у державний бюджет;

в) поліпшення умов доступу національних товарів на зовнішні ринки;

г) регулювання курсу національної валюти щодо грошових одиниць інших держав;

д) поліпшення стану платіжного балансу.

 

19.До ставок митного тарифу не відносяться:

а) пільгові;

б) преференційні;

в) повні;

г) не має вірної відповіді.

21.Підберіть до кожних видів мита правильне визначення:

ввізні 1) запроваджують на окремі товари на період не більше чотирьох місяців  
преференційні 2) нараховують у визначеному розмірі до одиниці вимірювання товару (маси, площі, об`єму)  
пільгові 3) є найпоширенішим методом обмеження імпорту  
адвалерні 4) об`єднують специфічні й адвалерні мита  
специфічні 5) застосовують до товарів, імпортованих з держав, що утворюють з Україною економічні інтеграційні угруповання  
комбіновані 6) в Україні не застосовуються  
автономні 7) застосовують до товарів країн, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння  
конвенційні 8) вводять з метою захисту від демпінгу  
спеціальні 9) застосовують у випадку ввезення на територію України товарів, для виробництва і експорту яких використано субсидії. Ставка цього мита не може перевищувати розмір субсидії  
антидемпінгові 10) застосовують для попередження недобросовісної конкуренції або у відповідь на дискримінаційні дії з боку інших держав  
компенсаційні 11) запроваджують у процесі укладання договору з іншою країною і фіксують у цьому договорі  
сезонні 12) вводяться постановами державної влади країни незалежно від будь-яких угод з іншими державами  
вивізні 13) нараховуються у відсотках до митної вартості товару  

22.Які види мита не потребують для свого впровадження спеціальне розслідування, яке проводить Міністерство зовнішньоекономічних зв`язків і торгівлі України:

а) антидемпінгові;

б) конвенційні;

в) спеціальні;

г) компенсаційні.

 

23. Від обкладання ввізним митом в Україні не звільнені товари, які ввозять:

а) за договорами про вільну торгівлю;

б) у межах виробничої кооперації країн СНД;

в) за угодами щодо надання Україні міжнародної технічної і гуманітарної допомоги;

г) за угодою між Україною і ЄС щодо реалізації проектів технічної допомоги за програмою TACIS;

д) не має вірної відповіді.

 

24.Генеральна ліцензія – це:

а) відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції щодо певного товару і/або з певною країною (групою країн) упродовж періоду дії режиму ліцензування щодо цього товару;

б) разовий дозвіл, який має іменний характер. Його видають для виконання кожної окремої операції конкретним суб`єктом зовнішньоторговельної діяльності на період, потрібний для виконання цієї операції;

в) дозвіл на експорт (імпорт) товару впродовж певного періоду часу (однак не менше одного місяця) з зазначенням його загального обсягу;

г) свій варіант відповіді.

 

25.Квотування – це:

а) якісне обмеження зовнішньоторговельних операцій;

б) кількісне обмеження зовнішньоторговельних операцій;

в) податкове обмеження зовнішньоторговельних операцій;

г) спеціальне завищення курсу національної валюти у зовнішньоторговельних операціях.

 

26.Підберіть необхідне визначення:

 

Глобальні квоти 1. Квоти, запроваджені для товару (товарів) з визначенням групи країни, куди товар (товари) експортують або із яких його імпортували.
Групові квоти 2. Квоти, запроваджені для товару (товарів) з визначенням конкретної країни, куди товар (товари) можна експортувати або з якої його можна імпортувати.
Індивідуальні квоти 3.Квоти, запроваджені для товару (товарів) без визначення конкретних країн, куди товар (товари) експортують або із яких його імпортують.

27.Якщо курс національної валюти зростає, то:

а) збільшується попит на національні гроші;

б) зменшується експорт;

в) збільшується імпорт;

г) зменшується чистий експорт;

д) усі відповіді правильні;

є) усі відповіді помилкові.

 

28.Між чистим експортом і валютним курсом є:

а) безпосередня обернена залежність;

б) опосередкована обернена залежність;

в) безпосередня пряма залежність;

г) опосередкована пряма залежність.

 

29.В умовах плаваючого валютного курсу:

а) скорочення імпорту заходами протекціонізму приведе до зростання експорту;

б) скорочення імпорту заходами протекціонізму не приведе до зростання експорту;

в) унаслідок протекціоністських заходів чистий експорт може знизитися;

г) в умовах зростання валютного курсу протекціонізм приведе до зростання національного доходу;

д) правильні відповіді а), в);

є) правильні відповіді б) і в).

 

30.Якщо процентна ставка у світовій економіці перевищує процентну ставку в національній економіці, то:

а) модель Манделла-Флемінга свідчить про рівновагу відкритої національної економіки;

б) крива IS у моделі Манделла-Флемінга буде зміщуватися ліворуч;

в) крива LM у моделі Манделла-Флемінга буде зміщуватися праворуч;

г) крива LM у моделі Манделла-Флемінга буде зміщуватися праворуч.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.