Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕМА 9. Структурна перебудова національної економікиМета:скласти модель міжгалузевого балансу.

Завдання 4. Визначити коефіцієнт прямих і повних витрат на основі умовної тригалузевої моделі міжгалузевого балансу. Проаналізувати результати розрахунків.

Галузі Промисловість Сільське господарство Інші галузі Валова продукція
Промисловість
Сільське господарство
Інші галузі

Завдання 5. Скласти модель міжгалузевого балансу, визначити значення сукупного суспільного продукту й чистого продукту за галузями, а також коефіцієнти прямих витрат (млн. грн.)

Показники Промисловість Сільське господарство Інші галузі Кінцевий суспільний продукт Сукупний суспільний продукт
Промисловість  
Сільське господар- ство  
Інші галузі  

У плановому періоді коефіцієнти прямих витрат зміняться таким чином: у промисловості підвищаться на 5 %, у сільському господарстві – на 7 %, в інших галузях зменшаться на 10 %.

Результати розподілу сукупного суспільного продукту за галузевими потоками оформити у вигляді таблиці.

Розрахувати темп зростання сукупного суспільного продукту.

Методичні рекомендації:

Міжгалузевий баланс виробництва й розподілу продукції (МГБ) відображає міжгалузеві виробничі зв’язки, забезпечує взаємозв’язок виробництва та розподілу продукції між усіма галузями народного господарства.

Під час складаня МГБ обґрунтовуються коефіцієнти прямих і повних витрат, на основі яких розраховується необхідний обсяг виробництва по галузях народного господарства, а також наявність і інтенсивність міжгалузевих економічних зв’язків.

Коефіцієнти прямих витрат у звітному МГБ установлюються шляхом ділення загальної величини витрат того чи іншого виду матеріалів, палива й т. п. на загальний обсяг виробництва цього продукту: ,

де aijтехнологічні форми витрат продукту i на виробництво одиниці продукту j,

xij – обсяг витрат j-ї галузі на виробництво j-їгалузі (міжгалузевий потік);

xj – обсяг валової продукції j-ї галузі.

Для всіх галузей коефіцієнти прямих витрат задаються у вигляді матриці:

При значенні коефіцієнтів повних витрат (bij) враховуються не лише прямі витрати, але й витрати на виготовлення продукції, що використовується у виробництві цього продукту на попередніх етапах технологічного ланцюга,непрямі витрати ij).

С = В–А,

У матричному вигляді:

Модель МГБ має спрощену матричну форму запису:

,

де Y – матриця-стовпець кінцевого продукту.

Вона дозволяє вирішити такі завдання:

1. Визначити обсяг кінцевої продукції галузей у1, у2, ..., уп зазаданими обсягами валової продукції Х1, Х2, ,.., Хп (у матричній формі
Y = (Е – А)∙X).

2. За заданою матрицею коефіцієнтів прямих витрат А визначити матрицю коефіцієнтів повних витрат В, елементи якої є важливими показниками для планування розвитку галузей (у матричній формі В = (Е– А)-1 = Е + А + А2 + А3 + ... + Ат, де А2, А3... - матриці коефіцієнтів непрямих витрат 1-го, 2-го ступеню й т. д.

3. Визначити обсяги валової продукції галузей Х1, Х2, .... Хп за заданими обсягами продукції y1, у2, ..., уп матричній формі Х = (Е–
– А)-1 ∙ Y = ВY ).

4. За п заданими обсягами кінцевої чи валової продукції галузей X1, Х2, Х3, Х4, ,.., Хп визначити n обсягів, що залишилися.

У першому завданні планується валовий випуск продукції, а кінцева продукція є похідним показником. Такий підхід легше здійснити на практиці, але він може призвести до нераціональної структури національного доходу й кінцевого продукту, до диспропорцій у розвитку ок­ремих галузей.

Третє завдання передбачає більш прогресивний принцип планування: від кінцевого продукту. Однак розрахунки обсягів валової продукції різних галузей можуть виявитися або занадто високими і ресурсонезабезпечними, або занадто низькими навіть для діючих виробничих потужностей. Четверте завдання певною мірою відбиває існуючу практику планування.

Типове завдання

За матрицею коефіцієнтів прямих витрат a11 = 0,1; а12 = 0,3, а21 = 0,4, а22 = 0,2 визначити матрицю коефіцієнтів повних витрат. Знайти обсяги виробництва двох галузей Х1 і Х2 за заданими обсягами кінцевого продукту Y1= 80, Y2 = 150.

Рішення: Запишемо в матричній формі основні рівняння МГБ:

(Е – А)X = Y,

;

Матричне рівняння X = (Е – А)-1∙Y може бути вирішене, якщо відома обернена матриця В = (Е А)-1 коефіцієнтів при Х1 і Х2.

Таким чином, обсяги виробництва галузей, що забезпечують задані обсяги, повинні складати: Х1 = 240, Х2 = 220.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.