Здавалка
Главная | Обратная связь

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН1. Поняття НЕ. Об’єкт і предмет дисципліни НЕ.

2. Соціально-економічна система як основа НЕ.

3. Методологічні підходи дослідження НЕ.

4. Методологічні принципи в національній економіці.

5. Методи дослідження в НЕ.

6. Критерії й параметри порівняння національних економічних сис­тем.

7. Рівень обсягу національного виробництва (структура та динаміка суспільного продукту) як один із критеріїв порівняння національних економічних систем.

8. Рівень зайнятості й безробіття як один із критеріїв порівняння національних економічних систем.

9. Рівень цін як один із критеріїв порівняння національних економічних систем.

10. Розвиток міжнародної торгівлі як один із критеріїв порівняння національних економічних систем.

11. Система національних рахунків.

12. Методи обчислення ВВП (ВНП).

13. Поняття та методологічні принципи системи національних рахунків.

14. Еволюція основних економічних теорій НЕ.

15. Базисні інститути НЕ.

16. Основні характеристики теорії суспільного добробуту.

17. Теорія добробуту І. Бентама.

18. Критерій добробуту В. Парето.

19. Теорія добробуту А. Пігу.

20. Функція суспільного добробуту Бергсона-Самуельсона.

21. Соціальна теорія розподілу М. І. Туган-Барановського.

22. Теорія суспільного вибору та держава добробуту.

23. Рівень обсягу національного виробництва (структура та динаміка суспільного виробництва).

24. Праця як базисний інститут національної економіки.

25. Власність як базисний інститут національної економіки.

26. Влада як базисний інститут національної економіки.

27. Управління як базисний інститут національної економіки.

28. Керівні державні органи влади України.

29. Функції та повноваження Президента України як глави держави.

30. Функції та повноваження Кабінету Міністрів України.

31. Функції та повноваження Верховної Ради України.

32. Функції та повноваження місцевих органів влади.

33. Державна програма приватизації в Україні та механізми її реалізації.

34. Поняття й склад національного багатства.

35. Природно-ресурсний потенціал України, екологічні проблеми його використання.

36. Поняття людського капіталу та його оцінка.

37. Індекс розвитку людського потенціалу та його показники.

38. Специфіка демографічної ситуації в Україні періоду незалежності.

39. Потенціал розвитку системи освіти України.

40. Потенціал розвитку системи охорони здоров’я України.

41. ВВП на душу населення, розрахований за значенням паритету купівельної спроможності.

42. Промисловий потенціал національної економіки.

43. Національний енергетичний ринок.

44. Потенціал сільського господарства в національній економіці.

45. Науково-технічний та інноваційний потенціал національної еко­номіки.

46. Ідеологія як провідний інституціональний чинник і засіб координації інститутів НЕ.

47. Значення культурної сфери в соціально-економічному розвитку.

48. Поняття інфраструктури та її місце в національній економічній системі.

49. Основні елементи ринкової інфраструктури.

50. Інфраструктура товарного ринку України.

51. Виробнича інфраструктура, її функції.

52. Соціально-культурна інфраструктура та її функції.

53. Інституційна інфраструктура та її елементи.

54. Екологічна інфраструктура та її елементи.

55. Інформаційна інфраструктура та її функції.

56. Класифікація інфраструктури ринку за укрупненими блоками.

57. Інфраструктура товарного ринку та її функції України.

58. Біржі як ключовий економічний інструмент товарного ринку та її функції.

59. Інфраструктура ринку капіталу України.

60. Інфраструктура ринку праці України.

61. Сутність, цілі й функції держави.

62. Державне регулювання економіки як функція управління.

63. Об’єкти й суб’єкти державного регулювання економіки.

64. Методи прямого впливу на соціально-економічні процеси.

65. Методи побічного впливу на соціально-економічні процеси.

66. Правові методи ДРЕ.

67. Адміністративні методи ДРЕ.

68. Економічні методи ДРЕ.

69. Пропагандистські методи ДРЕ.

70. Державний бюджет. Його роль та функції в національній економіці.

71. Податки як інструмент державного регулювання національної економіки.

72. Цінове регулювання національної економіки.

73. Антиінфляційне регулювання національної економіки.

74. Структура національної економіки.

75. Структурні зрушення в національній економіці.

76. Відтворювальна структура в національній економіці.

77. Галузева структура в національній економіці.

78. Територіальна структура національної економіки.

79. Соціальна структура в національній економіці.

80. Структура зовнішньої торгівлі в національній економіці.

81. Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами.

82. Товарна структура зовнішньої торгівлі України.

83. Структурні зрушення та структурний ефект в національній еко­номіці.

84. Сутність і механізм реалізації структурної політики.

85. Критерії визначення пріоритетної галузі в національній економіці.

86. Заходи активної структурної політики в національній економіці.

87. Інвестиції як фактор структурних зрушень в економіці.

88. Інвестиційна привабливість галузей народного господарства Ук­раїни.

89. Основні принципи інвестиційної політики держави.

90. Сутність і призначення економічних і соціальних прогнозів.

91. Місце соціально-економічних прогнозів у національній економіці.

92. Основні принципи прогнозування в національній економіці.

93. Класифікація соціально-економічних прогнозів в національній економіці .

94. Методи прогнозування в національній економіці.

95. Типи економічного зростання в національній економіці.

96. Фактори економічного зростання в національній економіці.

97. Поняття й сучасні особливості розвитку міжнародної економічної інтеграції.

98. Сутність глобалізації й значення світової торгівлі в інтернаціоналізації світу.

99. Основні форми міжнародних економічних відносин.

100. Показники зовнішньоекономічної діяльності України.

101. Сутність та основні напрями сучасної зовнішньоекономічної політики України.

102. Місце України в інтеграційних угрупованнях світу.

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.