Здавалка
Главная | Обратная связь

Бюджетна система УкраїниВажливою складовою частиною фінансової системи України є бюджетна система, правові основи якої визначені Бюджетним ко­дексом України від 8 липня 2010 р.

Бюджетна система України — це сукупність державного бюд­жету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.

Бюджетна система України складається з різного роду бюд­жетів — державного бюджету і місцевих бюджетів, до яких нале­жать:

1) бюджет Автономної Республіки Крим;

2) обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах;

3) бюджети місцевого самоврядування (бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст і їхніх об'єднань).

Державний і місцевий бюджети можуть складатися із загально­го і спеціального фондів.

Загальний фонд бюджету включає:

1) всі доходи бюджету, крім призначених для зарахування у спеціальний фонд. До доходів бюджету належать податкові надход­ження, доходи від власності та підприємницької діяльності, ад­міністративні збори і платежі, надходження від штрафів і фінансо­вих санкцій та ін.;

2) всі витрати бюджету за рахунок надходжень у загальний фонд бюджету. Бюджетні кошти витрачаються на виконання фун­кцій держави, завдань місцевого самоврядування;

3) кредитування загального фонду бюджету (повернення кре­дитів до бюджету без визначення цільового спрямування та надан­ня кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок надходжень загального фонду бюджету);

4) фінансування загального фонду бюджету. Цей розділ загаль­ного фонду бюджету визначає джерела покриття дефіциту бюджету, а також витрати фінансів, що утворилися внаслідок перевищення доходів бюджету над його витратами.

Спеціальний фонд бюджету включає:

1) доходи бюджету (включаючи власні надходження бюджетних установ), які мають цільове спрямування;


2) видатки бюджету, що здійснюються за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету (у тому числі власних надходжень бюджетних установ);

3) кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету з визначенням цільового спрямування та надання кредитів з бюдже­ту, що здійснюється за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету);

4) фінансування спеціального фонду бюджету.

Передача коштів між загальним і спеціальним фондами бюдже­ту дозволяється тільки через зміну в Законі про Державний бюджет України або шляхом ухвалення рішення відповідної ради.

Державний бюджет України затверджується Верховною Радою України у виді закону на один календарний рік.

Проект закону про Державний бюджет України розробляє Кабі­нет Міністрів України. Він має бути поданий до Верховної Ради України не пізніше 15 вересня року, що передує плановому.

Верховна Рада України розглядає проект закону в трьох читан­нях і приймає Закон про Державний бюджет до 1 грудня року, що передує плановому.

Якщо до початку нового бюджетного періоду не набрав чинності закон про Державний бюджет, Кабінет Міністрів України має пра­во здійснювати витрати і стягувати обов'язкові платежі в бюджет відповідно до Закону про Державний бюджет на попередній бюд­жетний період.

Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Державного бюджету України. Обслуговування бюджетних операцій здійснюєть­ся Державним казначейством України.

Контроль за виконанням Державного бюджету покладено на Верховну Раду України. Зокрема, Рахункова палата від імені Вер­ховної Ради України здійснює контроль за використанням коштів Державного бюджету України. У випадках, визначених Бюджетним кодексом (наприклад, зміна структури витрат), Верховна Рада має право внести зміни до закону про Державний бюджет. Верховна Рада України приймає рішення щодо звіту про виконання Держав­ного бюджету України.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.