Здавалка
Главная | Обратная связь

Основні теорії походження держави і права 

Держава і право виникають і розвиваються під впли­вом численних чинників: релігійних, природно-кліматичних, техніко-економічних, демографічних, антропологічних, пси­хологічних та ін. Складні, неоднозначні конкретно-історичні умови (процеси) формування держави і права, а також різно­манітність філософських та ідеологічних думок обумовили велику кількість теорій щодо причин виникнення держави і права. Кожній із цих теорій притаманні як певні недоліки, так і позитивні риси, але всі вони мають право на існування, бо відображають рівень економічного і соціального розвитку су­спільства, свідомості людства, покликані сприяти кращому розумінню передумов та причин походження держави і права. Основні теорії походження держави і права: 1. Патріархальна (Аристотель, Фільмер та ін). Держа­ва і право - результат історичного розвитку сім'ї. Спочатку люди об'єднуються в сім'ї, декілька сімей складають селище, а із селищ утворюється держава. Держава є найвищою фор­мою політичного спілкування людей. Державна влада - це 12

продовження батьківської влади, влади домохазяїна в сім'ї.

2. Теологічна (Ф. Аквінський, Ж. Маритен та ін.). Дер­жава і право утворені Богом. Держава вічна і непорушна; будь-які посягання на неї приречені на невдачу, оскільки вла­да вкладена в руки правителів Богом і покликана захищати благо всіх.

3. Договірна (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Г. Гро-цій, Д. Дидро, О. Радищев, П. Пестель та ін.). Держава і право виникли внаслідок укладення людьми угоди (договору) між собою про свідоме самообмеження своєї свободи на користь загальних інтересів, спільного співіснування. На певному ета­пі розвитку суспільства природні права одних людей супере­чать правам інших, виникає насильство, порушується поря­док. Тоді люди домовляються встановити над собою державу, яка б захищала їх права, відповідала за додержання порядку і вимогам якої вони б підкорялися.

4. Насильства (Л. Гумплович, К. Каутський, Є. Дю-ринг). Держава і право є результатом внутрішнього або зов­нішнього насильства. Внутрішнє насильство - це насильство однієї частини суспільства над іншою, що породжує політич­ний устрій (державу), власність, класи (Є. Дюринг). Зовнішнє насильство - це війни, завоювання територій, поневолення одних племен іншими. Для закріплення влади переможців над завойованими народами, для насильства над ними створюєть­ся держава, а разом із нею і право (К. Каутський, Л. Гумпло­вич).

5. Марксистська (К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін). Держава і право виникли внаслідок природно-історичного процесу розвитку первіснообщинного ладу: поступового пе­реходу до виробничого способу господарювання, суспільного розподілу праці; виникнення приватної власності; майнової і соціальної диференціації суспільства. Держава є апаратом примусової влади, а право — закріпленою в законі волею па­нуючого в суспільстві класу.

6. Психологічна (М.Т. Цицерон, М. Коркунов, Л. Пет-ражицький та ін.). Походження держави і права обумовлено особливими властивостями людської психіки (індивідуальної

13чи колективної). Держава необхідна для вирішення психоло­гічних суперечностей між ініціативними (активними) особа­ми, здатними володарювати, приймати відповідальні рішення, і пасивною масою, здатною тільки виконувати такі рішення, підкорятися, наслідувати. На думку Л. Петражицького, право -це правові емоції імперативно-атрибутивного характеру; "ім­перативність - стан зв'язаності волі індивіда, який пережива­ється у вигляді авторитетного тиску до певної поведінки; ат­рибутивність полягає в тому, що зобов'язуюча поведінка од­нієї особи належить (переживається як право) іншій особі".

7. Органічна (О. Конт, Г. Спенсер та ін.). Держава і право - продукти соціальної еволюції. Суспільство і держава як різновиди біологічних організмів є сукупністю взає­мозв'язаних органів. Держава має мозок (правителі) і засоби виконання його рішень (піддані). Місце і значення кожного інституту в системі організації громадського і державного життя визначаються функціями відповідного органа в живому організмі. Соціальний організм розвивається шляхом інтегра­ції різних його частин, ускладнення структури, диференціації функцій та ін. У соціальному житті, як і в природі, виживає найбільш пристосований організм.

8. Гідравлічна, або іригаційна (К. Вітфогель). Держава виникла з необхідності організовувати чималі маси людей для будівництва, експлуатації та охорони іригаційних споруд. Та­кі роботи потребували жорсткого централізованого управлін­ня і підпорядкування, що у свою чергу призводило до ство­рення розгалуженого державного апарату.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.