Здавалка
Главная | Обратная связь

Механізм (апарат) держави 

Для підтримки нормальної життєдіяльності суспільст­ва, вирішення завдань і виконання функцій держави утворю­ються різні державні організації, які складають поняття ме­ханізму держави. До них належать:

- державні підприємства - господарюючі суб'єкти, необхідні для виробництва продукції, виконання робіт і на­дання послуг з метою задоволення потреб суспільства і отри­мання прибутку;

- державні установи - організації, що здійснюють со­ціально-культурні функції у сфері освіти, науки, охорони здо­ров'я;

- державні органи - організації (посадові особи), на­ділені владними повноваженнями для виконання завдань і функцій держави.

Сукупність державних органів, з допомогою яких за­безпечується реалізація внутрішніх і зовнішніх функцій держа­ви, називається державним апаратом. Він є складо-

вою частиною механізму держави, але не ототожнюється з ним.

Державний орган як самостійна частина державного апарату характеризується такими ознаками:

- виступає від імені держави і представляє державу у відносинах, пов'язаних з її компетенцією;

- утворюється і діє на чіткій правовій основі; його компетенція (цілі, завдання, функції, права, обов'язки, форми і методи діяльності) закріплюється в нормативно-правовому порядку - у конституції, законах, положеннях про відповідні державні органи;

- має встановлену для нього організаційну структуру і пов'язану з нею систему службової підпорядкованості і служ­бової дисципліни;

- наділяється державою певними матеріальними засо­бами і коштами;

- має необхідний обсяг державно-владних повнова­жень, на основі яких посадові особи і колегіальні органи ви­дають юридичні акти і забезпечують їх реалізацію (у тому чи­слі застосовують у разі необхідності заходи примусового характеру).

Апарат держави, як правило, включає: а) представни­цькі органи (парламент); б) виконавчі органи (уряд, міністер­ства, відомства); в) судові органи; г) органи контролю і на­гляду; д) збройні сили, органи національної безпеки і охорони суспільного порядку. Особливе місце посідає глава держави (президент).

Ефективність роботи державного апарату залежить передусім від того, наскільки чітко розподілені функції і ком­петенція між органами законодавчої, виконавчої і судової влади.

Теорія поділу влади, деякі ідеї якої відомі ще за часів античності, найбільш систематизовано була викладена в XVII-XVIII ст. (в Англії - Д. Локк; у Франції - Ш.Л. Мон-теск'є). її мета - запобігти зловживанням владою з боку дер­жавних органів (посадових осіб), забезпечити політичну сво­боду. Так. на думку Ш.Л. Монтеск'є, зосередження всієї пов­ноти влади в одній особі або в одному органі державної влади

завжди буде призводити до свавілля. Зміст цієї теорії полягає в децентралізації державної влади та її поділі залежно від фу­нкціонального призначення на законодавчу, виконавчу та су­дову. Кожна з трьох гілок влади повинна зайняти своє місце в загальній системі державно організованої влади і вести дер­жавні справи у певних межах, належними шляхами і засоба­ми. Важливо не тільки забезпечити чіткий розподіл компете­нції між різними державними органами, а й створити меха­нізм їх взаємодії, систему "стримувань і противаг".

Законодавчу владу здійснює представницький орган -парламент (в Україні - Верховна Рада). Як єдиний представ­ник волі всього народу парламент має виключне право: при­ймати загальнообов'язкові нормативні акти - закони; встано­влювати податки і затверджувати державний бюджет; ратифі­кувати міжнародні договори; призначати референдуми; здійс­нювати контроль за діяльністю уряду; застосовувати проце­дуру імпічменту та ін. У своїй діяльності парламент зо­бов'язаний керуватися принципами права і додержувати прав людини; бути під контролем народу (система народного пред­ставництва і демократичних виборів), дотримуватися встано­вленої процедури прийняття законодавчих актів. Конститу-ційність чинного законодавства забезпечується органом кон­ституційного нагляду (конституційним судом). Глава держави (президент) має право вето на закони, прийняті парламентом.

Виконавча влада здійснюється главою держави (пре­зидентом, конституційним монархом), урядом, різними мініс­терствами, іншими центральними установами (комітетами, відомствами, службами тощо), місцевими державними орга­нами виконавчої влади (в Україні виконавча влада належить Кабінету Міністрів, міністерствам, місцевим державним адмі­ністраціям в областях, районах, містах Києві та Севастополі). Діяльність виконавчої влади має ґрунтуватися на законі і реа­лізовуватися в його межах; виконавча влада не може привла­снювати собі інших, крім визначених законом, повноважень і вимагати від громадян виконання обов'язків, не передбачених чинним законодавством. Повноваженнями уряду є, зокрема, забезпечення виконання рішень законодавчої влади; прове-

25дення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової полі­тики, політики у сферах праці, соціального захисту, освіти, на­уки, культури, охорони природи: забезпечення обороноздат­ності і національної безпеки, громадського порядку, боротьба зі злочинністю тощо. Уряд має право законодавчої ініціативи. Парламент може розглянути питання про відповідальність уряду і прийняти резолюцію про недовіру, наслідком якої є відставка уряду. Міністри, керівники інших центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (крім викладаць­кої, наукової, творчої), бути у складі керівного органу чи на­глядової ради підприємства, що має за мету одержання при­бутку. Важливу роль у боротьбі із зловживаннями владою ві­діграють інститут імпічменту і встановлення певних строків президентської влади. Нормативні акти президента й уряду підлягають конституційному нагляду.

Судова влада здійснює правосуддя (в Україні судова влада належить Конституційному Суду, судам загальної юрис­дикції, які будуються за принципами територіальності і спе­ціалізації). Метою правосуддя є захист конституційного ладу, прав і свобод громадян, прав і законних інтересів підпри­ємств, установ, організацій незалежно від форм власності. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються тільки закону. Це означає, що будь-які обмеження, вплив або втручання з боку органів законодавчої і виконавчої влади, по­садових осіб, громадських організацій, партій, рухів, колекти­вів, окремих громадян у процесуальну діяльність судів забо­роняються. Судді не залежать також від судів вищого рівня, слідчих органів, прокурорів і від висновків кожного з учасни­ків судового розгляду справи. Спори про право розглядаються в судових засіданнях суддею одноособове, колегією суддів чи судом присяжних на основі принципів законності, рівності учасників судового процесу перед законом і судом, змагаль­ності сторін, гласності, забезпечення доведеності вини, обов'язковості рішень суду.

Органом конституційної юрисдикції є незалежний від законодавчої, виконавчої і судової влади конституційний суд.

Специфіка діяльності конституційного суду полягає в тому, що він не здійснює правосуддя в повному розумінні цього слова, а вирішує питання про відповідність (конституційність) законів та інших правових актів Конституції. Конституційний суд по­кликаний забезпечити верховенство Основного Закону держа­ви - Конституції, сприяти попередженню зловживань владою, ліквідації конфліктів між виконавчою і законодавчою владами, що виникають при здійсненні нормотворчих функцій.

У практиці державного будівництва багатьох сучасних країн по-різному використовується принцип поділу влади. Так, жорсткий поділ влади характерний для країн з прези­дентськими формами республіканського правління (наприк­лад, США). Більш тісний взаємозв'язок гілок влади, навіть переплетення їх функцій, є характерним для парламентських (Італія, ФРН) і змішаних республік (Україна, Франція).©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.