Здавалка
Главная | Обратная связь

Організація митного контролю 

Місце, визначене митними органами в пунктах пропу­ску через митний кордон України або в інших місцях митної території України, в межах якої митні органи здійснюють ми­тні процедури, зветься зоною митного контролю. Такі зони створюються з метою здійснення митними органами митного контролю за товарами та транспортними засобами, що пере­міщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням, попередженням та припиненням контрабанди та порушень митних правил, у пунктах пропуску на митному кордоні України, в межах прикордонної смуги на державному кордоні України, у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, на територіях підпри­ємств, спеціальних митних зон, а також в інших місцях. По­рядок створення зон митного контролю визначено Постано­вою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. № 1947.

Для функціонування зон митного контролю встанов­люється особливий режим заборони та обмеження щодо пе­ребування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також проведення госпо­дарських робіт у зоні митного контролю.

Митні органи мають право застосовувати примусові заходи до порушників режиму зони митного контролю: зупи­няти і повертати в зони митного контролю транспортні засоби та громадян, які без дозволу митних органів увійшли із зони митного контролю на митну територію України, а також мор­ські та річкові судна, які без дозволу митних органів вийшли з зони митного контролю за межі митної території України і не перебувають у територіальних водах інших держав.

Товари і транспортні засоби перебувають під митним контролем з моменту його початку і до закінчення згідно з за­явленим митним режимом.

У разі ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів митний контроль розпочинається з мо­менту перетинання ними митного кордону України.

У разі вивезення за межі митної території України ми-

259тний контроль розпочинається з моменту пред'явлення това­рів і транспортних засобів для митного оформлення та їх де­кларування в установленому МК України порядку.

Тривалість перебування товарів і транспортних засо­бів під митним контролем на території зони митного контро­лю у пункті пропуску на митному кордоні України встанов­люється відповідно до технологічної схеми пропуску через митний кордон осіб, товарів і транспортних засобів.

Митний контроль закінчується: у разі ввезення на ми­тну територію України - після здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів, що пе­реміщуються через митний кордон України;

У разі вивезення за межі митної території України -після здійснення у повному обсязі митного оформлення това­рів і транспортних засобів та перетинання ними митного кор­дону України, за винятком митних режимів, які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу дії митного режиму.

МК України, іншими законами України, а також між­народними договорами передбачено можливість звільнення від окремих форм митного контролю. Незастосування митно­го контролю не означає звільнення від обов'язкового дотри­мання порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Митному огляду не підлягає ручна поклажа та супро­воджуваний багаж Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, Голови та суддів Верховного Суду України, Голови та суддів Конститу­ційного Суду України, Міністра закордонних справ України, Генерального прокурора України та членів їхніх сімей, які прямують разом з ними.

У випадках переміщення громадянами через митний кордон України товарів, що не підлягають обов'язковому де­кларуванню та оподаткуванню і не належать до категорії то­варів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження, застосовується спроще-

ний митний контроль. Уперше спрощене митне оформлення громадян було введено у 1949 p., коли Рада Міжнародної ор­ганізації цивільної авіації (IKAD) прийняла відповідні станда­рти та рекомендації щодо оформлення міжнародних авіапере-везень. У 1973 р. у м. Кіото була прийнята Конвенція про спро­щення та гармонізацію митних процедур (Кіотська конвен­ція), яка рекомендувала застосовувати спрощений митний кон­троль не тільки в аеропортах, а й у портах водного транспор­ту. У додатку до цієї Конвенції було викладено сутність дво­канальної системи і детальний опис облаштування зеленого та червоного коридорів митного оформлення громадян. Згідно з Конвенцією двоканальна система дозволяє пасажирам обира­ти один із двох коридорів митного оформлення: зелений - для громадян без речей або з предметами, на які не поширюються заборони, обмеження та митні платежі; червоний - для решти громадян. Умовами застосування двоканальної системи мит­ного контролю є відповідне обладнання зони (коридорів) спрощеного контролю та чітке інформування громадян про перелік предметів, обов'язкових для декларування під час пе­ретинання митного кордону. Громадяни, які проходять через зони (коридори) спрощеного митного контролю, звільняються від подання митної декларації, однак це не означає їх звіль­нення від обов'язкового додержання порядку переміщення товарів через митний кордон України і від відповідальності за його порушення.

 

Глава 20. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.