Здавалка
Главная | Обратная связь

РОЗДІЛ II. КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИТЕМА 7. ЗАКРІПЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО, НАРОДНОГО
Й НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ДО
ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ.... 69

§ 23. Декларація про державний суверенітет

України.......................................................... 69

§ 24. Закон України "Про економічну

самостійність України"................................. 70

§ 25. Акт проголошення незалежності України.

Референдум 1991 року................................. 70

§ 26. Питання правонаступництва України.......... 71

ТЕМА 8. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - ОСНОВНИЙ

ЗАКОН ДЕРЖАВИ........................................ 72

§ 27. Поняття конституції як основного закону.

Види конституцій.......................................... 72

§ 28. Джерела конституційного права в Україні.. 74

§ 29. Конституційна форма правління, державного

устрою і політичного режиму України........ 74


_________________________________________________________ 371

§ ЗО. Державна символіка України...................... 77

§31. Законодавство про мови та національні

меншини в Україні........................................ 79

§ 32. Основи зовнішньополітичної діяльності та

принципи участі України в міжнародних

об'єднаннях (співдружностях)..................... 81

§ 33. Закон України "Про внесення змін до

Конституції України".................................... 83

ТЕМА 9. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ..................... 85

§ 34. Єдність і відмінність понять "людина",

"особистість", "громадянин"........................ 85

§ 36. Набуття громадянства України................... 87

§ 37. Припинення громадянства України............ 88

§38. Статус закордонних українців...................... 89

ТЕМА 10. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

(ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ)......................... 90

§ 39. Рівноправність громадян............................. 90

§ 40. Невідчужувані права людини. Єдність прав і

обов'язків....................................................... 90

§41. Боротьба за юридичне закріплення прав
людини та сучасні міжнародно-правові
стандарти в галузі прав людини................... 91

§ 42. Основні конституційні обов'язки громадян.

Обов'язок громадян захищати свою Вітчизну.. 93

ТЕМА 11. ОСОБИСТІ (ГРОМАДЯНСЬКІ) ПРАВА ТА

СВОБОДИ ГРОМАДЯН............................... 97

§ 43. Захищеність особи у правовій державі. Права
людини на життя, свободу та особисту
недоторканність ........................................... 97

§ 44. Принцип презумпції невинуватості та право

громадян на судовий захист........................ 99

§ 45. Недоторканність житла. Таємниця
листування, телефонних розмов,
телеграфної та іншої кореспонденції.
Право на невтручання в особисте життя... 100

§ 46. Свобода пересування та вільний вибір

місця проживання....................................... 101

§ 47. Паспортна система і реєстрація громадян

за їх місцем проживання ........................... 101


372 ____________________ __________

§ 48. Право на свободу світогляду і

віросповідання............................................ 102

ТЕМА 12. ПОЛІТИЧНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ.
СОЦІАЛЬНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА
КУЛЬТУРНІ ПРАВА................................. 109

§ 49. Поняття політичних прав і свобод............ 109

§ 50. Свобода думки і слова............................... 109

§ 51. Свобода зборів, мітингів, походів і

демонстрацій............................................... 111

§ 52. Право на звернення до органів державної

влади та самоврядування ........................... 111

§ 53. Право громадян об'єднуватися у політичні
партії, професійні спілки та інші
громадські організації................................. 112

§ 54. Соціальні, економічні та культурні права....... 114

ТЕМА 13. ПРАВО НА ОСВІТУ................................... 115

§ 55. Завдання реформування змісту освіти...... 115

§ 56. Конституційне закріплення права на освіту ..116

§ 57. Закон України "Про освіту"....................... 117

§ 58. Система та рівні освіти в Україні. Типи

загальноосвітніх закладів відповідно до

Закону "Про загальну середню освіту"... . 117

§ 59. Закон України "Про вищу освіту". Освітні

рівні вищої освіти....................................... 119

§ 60. Учасники навчально-виховного процесу.

Права та обов'язки учнів............................ 121

§ 61. Управління освітою.................................... 122

§ 62. Правовий статус навчально-виховних

закладів........................................................ 123

ТЕМА 14. НАРОДНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ...................... 125

§ 63. Поняття і форми здійснення народного

суверенітету................................................ 125

§ 64. Засади та принципи виборчого права

в Україні...................................................... 127

§ 65, Виборча система в Україні........................ 129

§ 66. Конституційне регулювання референдумів ... 132

ТЕМА 15. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ.................... 134

§ 67. Верховна Рада України. Правовий статус і

компетенція Верховної Ради України........ 134


_______________________________________________________ 373

§ 68. Законодавчий процес............................... 137©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.