Здавалка
Главная | Обратная связь

Порядок організації і процедура проведення екологічної експертизи 

Процедура, яка включає випадки і підстави для призначення, умови організації і порядок проведення, організаційні форми й правила, аспекти, а також кінцеві результати, що враховують, відрізняються для різних видів і типів екологічних експертиз. Розгляд цих відмінностей, раніше всього між державною та громадською екологічними експертизами, між процедурою ОВНС і процедурою державної екологічної експертизи, а також між іншими типами спеціальних експертиз або оцінок допомагають студенту (слухачу) краще зрозуміти і засвоїти організаційно-процедурну сторону цього виду екологічної діяльності, що не менш важливо при формуванні професійних знань еколога-експерта.

Підстави і випадки проведення екологічної експертизи в законодавстві чітко не визначені. Як відзначають практики, “дуже важливо дати певний опис випадку, не обмежуючись тільки переліком об’єктів, які належать до екологічної експертизи...”. Пропонують критерії для визначення випадку державної екологічної експертизи, до числа яких відносять:

• конкретний перелік об’єктів (проектів), що мають нормативне і документовано виражені вимоги за своїм складом і об'ємом;

• рішення відповідного органу законодавчої та судової влади;

• ініціативне рішення спеціально уповноваженого в галузі екологічної експертизи державного органу (органу державної екологічної експертизи);

• рішення органу місцевого самоврядування або результати референдуму (опитування - для громадської екологічної експертизи), висловлюючи думку не менше однієї третини голосів громадян, проживаючих на даній території.

Виходячи з принципів презумпції потенційної екологічної небезпеки будь-якої діяльності й обов’язковості екологічної експертизи, повинна проводитись у всіх випадках за вказаними в законі об’єктами - на підставі виявлення матеріалів в експертизі. Але звідси не випливає пряма підстава для її проведення, а тільки непряме, визначене через права й обов’язки спеціально уповноважених державних органів в галузі екологічної експертизи це рішення відповідного рівня органу управління. Єдина пряма, законодавчо закріплена, підстава проведення державної екологічної експертизи відноситься тільки до повторної експертизи, яка здійснюється на підставі рішення суду або арбітражного суду, Закону України “Про екологічну експертизу”.

На рівні підзаконних актів (“Інструкція проведення державної екологічної експертизи”) підстави сформульовані таким чином, що державна екологічна експертиза проводиться на підставі:

1)Безпосередньо еколого-експертними підрозділами Міністерство охорони навколишнього природного середовища України і його органів на місцях з урахуванням і на основі представлених за їх завданнями робочих матеріалів попередньої оцінки відповідної проектної документації чи проектів, висновків державної екологічної експертизи, підготовлених науковими центрами цього Міністерства, іншими науковими, проектно-розвідувальними спеціалізованими організаціями, лабораторіями, творчими колективами, групами, фірмами.

Матеріали попередньої оцінки відповідної проектної документації не подається організаціям, які розробляли матеріали оцінки впливу запроектованої діяльності на навколишнє середовище або брали участь у їх підготовці.

2) Спеціалізованими установами та організаціями Міністерство охорони навколишнього природного середовища України - Українським науковим центром охорони вод, Українським науковим центром екології моря, Міжвідомчим екологічним центром, а також тими, що працюють на замовлення Міністерства - Українським науковим центром технічної екології та іншими - за офіційними дорученнями Мінекобезпеки чи його місцевих органів, які повинні затверджувати підготовлені ними висновки, як висновки державної екологічної експертизи.

3) Спеціально створюваними комісіями Міністерство охорони навколишнього природного середовища України і його органів на місцях (в тому числі - спільно з органами та установами Міністерства охорони здоров’я України) із залученням представників органів державної виконавчої влади, спеціалістів науково-дослідних, проектно-конструкторських, інших установ та організацій, вищих навчальних закладів, громадськості, експертів міжнародних організацій.

4) Самостійно, еколого-експертними підрозділами Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та його органів на місцях, без попередньої оцінки іншими організаціями, створення комісій і залучення представників інших установ і закладів.

Вибір конкретного шляху проведення державної екологічної експертизи в кожному окремому випадку здійснюється керівництвом еколого-експертних підрозділів Міністерство охорони навколишнього природного середовища України і його місцевих органів.

Незалежно від шляху проведення державної екологічної експертизи, еколого-експертні підрозділи повинні (у випадках, коли йдеться про об’єкти, які можуть негативно впливати на здоров’я людей) враховувати висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи Міністерства охорони здоров’я України, що проводиться експертними підрозділами закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, а в особливо складних випадках - комісіями, що утворюються головним державним санітарним лікарем, для здійснення взаємного погодження підходів до оцінки тієї чи іншої документації, співпрацювати з ними в будь-якій іншій взаємоприйнятній формі з метою забезпечення узгодженості позицій органів Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та Міністерства охорони здоров’я України.

У випадку проведення повторної екологічної експертизи з об’єктів, що раніше одержали позитивний висновок державної екологічної експертизи слід враховувати:

- зміни умов природокористування спеціально уповноваженим на те державним органом в галузі охорони навколишнього середовища;

- доробку об’єктів державної екологічної експертизи за зауваженнями проведеної раніше державної екологічної експертизи;

- внесення змін в документацію після отримання позитивного висновку державної екологічної експертизи.

- реалізацію об’єкту державної екологічної експертизи з відступами від документації, що одержала позитивний висновок державної екологічної експертизи і у разі внесення до неї змін;

- закінчення терміну дії позитивного висновку державної екологічної експертизи.

Не менш важливим, ніж підстави, для еколого-правової практики є те, як визначають умови проведення екологічної експертизи. Ті раніше не регламентувались у законодавчих актах, закріплені тепер в Законі України “Про екологічну експертизу”. Не дуже заглиблюючись у подробиці, до таких умов згідно із законом можна віднести:

- відповідність форми і зміст матеріалів, що відповідають, встановленим вимогам і порядку проведення державної екологічної експертизи;

- наявність у складі тих, хто представляє документацію матеріалів ОВНС, необхідних позитивних висновків або документів, узгоджених відповідними органами (відомствами);

- матеріалів обговорень об’єкту екологічної експертизи з громадськістю;

- попередня оплата екологічної експертизи замовником документації тощо.

Всі вище перелічені умови організації і проведення екологічної експертизи застосовуються як у разі державної, так і громадська екологічна експертиза.

В указаних, а також інших нормативно-методичних документах, а також зауваженнях практиків, ці умови, а також порядок обліку природних, соціально-економічних і інших чинників при проведенні екологічної експертизи регламентуються і розглядаються детальніше. Рекомендується представляти на державну екологічну експертизу матеріали, що враховують наступні аспекти:

- інформацію про природне середовище (природні умови) і про господарське використання території, про природоохоронні об’єкти, про кількісні показники стану компонентів екосистем;

- оцінку існуючого екологічного стану (ситуації) територій;

- відомості про економічний потенціал, соціальне середовище і здоров’я населення;

- дані про характер планованої діяльності і види впливу на навколишнє середовище;

- обмеження за користуванням природним середовище або природними ресурсами;

- прогноз змін природного середовища при реалізації проектних рішень;

- оцінку наслідків впливу об’єктів на природне середовище і населення;

- характеристику й оцінку ефективності природоохоронних та інших заходів з попередження і зниження негативного впливу об’єкту або діяльності.

Аспекти, що враховують при проведенні екологічної експертизи, а також екологічні вимоги більш детально розглядаються в наступному розділі.

Для уніфікації процедур екологічного обґрунтування, ОВНС і державної екологічної експертизи Міністерство охорони навколишнього природного середовища України розробили спеціальний перелік рекомендованих до використання нормативних документів.

 


1.4.1. Загальні вимоги до змісту документів і матеріалів, що подаються на екологічну експертизу

 

Загальні вимоги до змісту документів і матеріалів, що подаються на екологічну експертизу (нормативні документи, екологічні обґрунтовування в передінвестиційній, передпроектній, проектній містобудівній документації, а також екологічні обґрунтовування техніки, технологій, матеріалів і ліцензій) відображені в Інструкції з проведення державної екологічної експертизи та іншій діяльності.

Еколого-експертними підрозділами Міністерство охорони навколишнього природного середовища України і його місцевих органів приймається для екологічної оцінки документація, яка містить:

Загальну інформацію про об’єкт проектування і передбачені проектні рішення (як правило, загальна пояснювальна записка).

Стислий виклад суті проекту (паспорт чи конспект проекту).

Розділ (том, частину тощо). Оцінка впливу запроектованої діяльності на стан навколишнього середовища. Вказаний розділ розробляється згідно з вимогами державних будівельних норм України - Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування. ДБН А.2.2.-1-95, які затверджені наказами Держкоммістобудування України від 28 лютого 1995 року №37 та Мінекобезпеки України від 5 квітня 1995 року №9 і введені в дію з 1 липня 1995 року.

Заяву про очікувані (передбачені) екологічні наслідки запроектованої (запланованої) діяльності - як результат матеріалів оцінки впливу запроектованої діяльності на стан навколишнього середовища (додаток ).

Крім, того, залежно від потреби, у кожному конкретному випадку, на вимогу спеціалістів еколого-експертних підрозділів органів Міністерство охорони навколишнього природного середовища України повинні надаватись для розгляду будь-які інші частини (розділи) проектної документації, включаючи розрахунки, обґрунтування й інші матеріали, що не входять до складу проекту, але зберігаються в проектній організації.

До документації, що передається для здійснення екологічної експертизи повинні додаватися копії всіх погоджень і висновків зацікавлених організацій, які отримані раніше, а також технічні умови.

Еколого-експертні підрозділи органів Міністерство охорони навколишнього природного середовища України повинні звертати увагу на наявність висновків (погоджень) проектних організацій, на які покладені функції здійснення територіальної діяльності (згідно з державними будівельними нормами України положення про територіальну діяльність у будівництві. ДБН України 361-92, які затверджені постановою Держбуду України від 25 березня 1992 року) і, при потребі, вимагати щоб їх показати.

Крім того, на вимогу еколого-експертних підрозділів органів Міністерство охорони навколишнього природного середовища України мають також подавати висновки відомчої експертизи організацій замовників та місцевих органів влади (районного, місцевого рівня - при експертизі на рівні області чи Автономної Республіки Крим; обласного чи Автономної Республіки Крим рівня - при експертизі Управлінням державної екологічної експертизи Міністерство охорони навколишнього природного середовища України).

Практичне проведення державної екологічної експертизи документації (3-ох видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України (розділ 1.4.)), проводиться після оголошення замовником через засоби масової інформації Заяви про екологічні наслідки діяльності.

Замовники проектної документації, а також проектні організації зобов’язані вносити в документацію зміни, пов’язані з введенням у дію (після завершення проектних робіт чи проведення експертизи) нових нормативних актів щодо охорони навколишнього природного середовища.

Державна екологічна експертиза проводиться за рахунок фізичних та юридичних особи. Фінансування державної екологічної експертизи здійснюється за рахунок замовника, засобів, матеріалів, які належать державній екологічній експертизі. Вартість проведення державної екологічної експертизи визначається відповідно до нормативних документів Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженими у встановленому порядку (вчасності, положення Кабміну України).

В Інструкції визначений порядок попереднього розгляду документації, яка надійшла на державну екологічну експертизу. Основні його моменти полягають у наступному.

Матеріали, що підлягають державній екологічній експертизі, представляють у двох екземплярах, матеріали узгоджень, обговорень і інші документи - в одному екземплярі.

Матеріали, що надійшли в підрозділ, спеціалізований в галузі проведення державної екологічної експертизи Міністерство охорони навколишнього природного середовища України або його місцевого органу (експертних підрозділів), реєструються у встановленому порядку і передаються на виконання штатному співробітнику - відповідальному виконавцю. Відповідального виконавця з числа штатних працівників, забезпечує організацію й дотримання процедури проведення державної екологічної експертизи, назначає начальник експертного підрозділу.

Відповідальний виконавець у тижневий термін із дня реєстрації матеріалів перевіряє комплектність документації, що надійшла, і відповідність вимогам Закону України “Про екологічну експертизу”, а також розділу 3 Інструкції.

При поданні документації, яка не відповідає вказаним вимогам, природоохоронний орган протягом семи днів після реєстрації матеріалів, що надійшли, повідомляє про це замовника встановлює терміни для їх доопрацювання.

Документація, яка не укомплектована протягом встановленого терміну (але не більше одного місяця з дня отримання оповіщення), повертається замовнику з письмовим повідомленням.

За наявності повного комплекту документації відповідальний виконавець визначає:

- категорію складності державної екологічної експертизи;

- тривалістю проведення;

- кількістю експертів, що залучаються до її проведення;

- вартістю проведення державної екологічної експертизи;

- готує повідомлення замовнику про прийом матеріалів на експертизу і про необхідність оплати державної екологічної експертизи матеріалів (протягом 30 днів з дня отримання повідомлення з додатком рахунку на оплату і розрахунку вартості експертизи).

Категорія складності державної екологічної експертизи визначається складністю об’єкту експертизи: екологічною небезпекою наміченої діяльності, складністю природних умов, небезпекою природних процесів і екологічною ситуацією у районі наміченої господарської та іншої діяльності, а також об’ємом розробленої і поданої на експертизу документації.

Складність об’єкту державної екологічної експертизи визначається відповідно до Інструкції екологічної небезпеки намірів і діяльності та включає 3 категорії процедури проведення державної екологічної експертизи: складну, середньої складності й просту. В основу даної класифікації закладені пропозиції Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Тривалість проведення експертизи залежить від складності об’єкту державної екологічної експертизи і складає: експертизу просту - до 30 днів; експертиза середньої складності - до 60 днів; експертиза складна - до 120 днів. Термін проведення державної екологічної експертизи може бути продовжений наказом спеціально уповноваженого державного органу в галузі екологічної експертизи, але не повинен перевищувати шести місяців для складної експертизи.

При ненадходженні документу, що підтверджує оплату проведення державної екологічної експертизи (протягом 30 днів з дня отримання замовником документації рахунку на оплату), державна екологічна експертиза не проводиться, а матеріали повертаються замовнику з письмовим повідомленням.

1.4.2. Організація проведення державної екологічної експертизи

 

Початок терміну проведення державної екологічної експертизи встановлюють не пізніше, ніж через 30 днів після її оплати та після отримання копії платіжного доручення.

Протягом цього терміну відповідальний виконавець готує пропозиції за кандидатурами керівника і відповідального секретаря експертної комісії (відповідальний секретар експертної комісії призначається з числа штатних співробітників, звичайно - це раніше призначений відповідальний виконавець).

Етапи проведення державної екологічної експертизи і її супутнього процесу – комерційна екологічна експертиза проілюстровані на схемах 1.1 і 1.2 відповідно.

В процесі експертної оцінки проектної документації визначається рівень екологічного ризику й безпеки запланованої діяльності та відповідність об’єктів екологічної експертизи вимогам екологічного законодавства, санітарним і будівельним нормам, правилам, дається оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості та достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

Визначення конкретних організацій-виконавців роботи за підготовкою робочих матеріалів попередньої оцінки проектів або спеціалізованих установ Міністерство охорони навколишнього природного середовища України чи організацій, що працюють на його замовлення, яким даються офіційні доручення

Міністерства або його місцевих органів на проведення державної екологічної експертизи конкретної документації, входить до компетенції керівників еколого-експертних підрозділів Міністерство охорони навколишнього природного середовища України і його місцевих органів.

Завдання еколого-експертних підрозділів Міністерство охорони навколишнього природного середовища України і його органів на місцях іншим організаціям на підготовку робочих матеріалів попередньої оцінки проектної документації або на підготовку безпосередньо проектів висновків державної екологічної експертизи оформляються в письмовій формі у вигляді офіційних листів, які підписуються керівниками Міністерство охорони навколишнього природного середовища України або його органів на місцях і визначають конкретні умови виконання відповідної роботи.


Схема 1.1. Порядок проведення екологічної експертизи (EЕ) (якщо потрібна ДЕЕ)

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.