Здавалка
Главная | Обратная связь

Структура ОВНС і метод організації матеріалу 

Хоча ОВНС є складовою частиною передпроектної або проектної документації, одночасно цей розділ є закінченням дослідження, яке повинно бути зрозуміле як фахівцям, так і широким колам зацікавлених осіб (адміністрація і населення району діяльності), навіть без звернення до технічно-технологічних подробиць проекту.

Багато в чому, це досягається правильною структуризацією змісту, де кожний структурний підрозділ логічно пов’язаний з іншими. Така чітка логічна послідовність досягається шляхом деяких загальних принципів, перевірених досвідом роботи над ОВНСамі.

Розрізняється два аспекти структури ОВНС. Горизонтальна структура припускає послідовний розгляд всіх елементів і чинників, взаємодія яких очікується в результаті здійснення проекту. Відносять як види і джерела можливого впливу чинники природного (атмосфера, гідросфера, літосфера, біота) і соціального середовища.

Значення вертикальної структури полягає в тому, щоб проаналізувавши і зрозумівши природні (спонтанні) закономірності чисельних процесів, які протікають в даному регіоні, оцінити існуючий рівень порушень і змін, що слугуватимуть початковим фоном для планування діяльності. Потім на основі цього аналізу вимагається зробити прогнозні оцінки, що, власне і є головним завданням розробки ОВНС. Таким чином, вертикальна структура кожного “горизонтального” розділу ОВНС включає в себе 3 рівні: спонтанні особливості і закономірності, існуючий стан та прогноз.

У кожному розділі розглядаються як прямі впливи, так і опосередковані іншими чинниками, з чого витікає необхідність використання даних і висновків кожною розділу для всіх інших і досягнення комплексності оцінок.

Повертаючись до ідеї про включення після проектної стадії в сферу екологічної експертизи і ОВНС, необхідно особливу увагу загострити на аналізі й оцінці аварійних ситуацій на діючих об’єктах, а також відповідних прогнозах. Дійсно, даний вид інформаційно-управлінської діяльності виходить за межі традиційного екологічного контролю і вимагає все того ж аналітичного підходу, властивого експертизі.

Розділ ОВНС повинен містити такі підрозділи:

- підстави для проведення ОВНС;

- фізично-географічні особливості району і майданчика (траси) будівництва об’єкта проектування;

- загальна характеристика об’єкта проектування;

- оцінка впливів планової діяльності на навколишнє природне середовище;

- оцінка впливів планової діяльності на навколишнє соціальне середовище;

- оцінка впливів планової діяльності на навколишнє техногенне середовище;

- комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища і його безпеки;

- оцінка впливів на навколишнє середовище під час будівництва;

- Заява про екологічні наслідки діяльності.

Підрозділ структури та складу розділу ОВНС має містити картографічні матеріали та пояснювальну записку.

До картографічного матеріалу додається копія з плану населеного пункту з нанесенням території розміщення об’єкту та меж можливого негативного впливу на навколишнє середовище.

Пояснювальна записка повинна містити наступні дані:

- стислий опис фізично-географічних умов;

- ландшафтну основу з даними щодо рельєфу місцевості, гідрографічної сітки, природних джерел, типу ґрунту, місць проявлення небезпечних геологічних процесів;

- опис водних об’єктів водозаборів, контрольних створів, притоків, випусків стічних вод тощо;

- водозбірну площу з визначенням типу водозбору, типу поверхні, уклонів тощо;

- озеленення території та структура насаджень, сільськогосподарські території та вид їх використання;

- зони санітарної охорони курортів, місця розміщення санаторіїв, будинків відпочинку, рекреаційні зони;

- дані про наявність об’єктів природно-заповідного фонду, заповідники, заказники, пам’ятники, території, що мають важливе природоохоронне значення, території охоронних зон, вод та ґрунтів, культурно-історичні пам’ятники тощо;

- узагальнену характеристику флори і фауни;

- метеорологічні умови та кліматичну характеристику району з даними щодо рози вітрів (8-румбової), із врахуванням швидкості та повторюваності, середньої температури самого найтеплішого та найхолоднішого місяців, абсолютного мінімуму та максимуму температури, середньорічної суми опадів, стислої характеристики типу клімату, середнього барометричного тиску, радіаційного фону;

- інформацію про межі території об’єкту та його санітарно-захисної зони;

- інформацію про межі зони житлової забудови;

- відомості щодо чинних або потенційних об’єктів забруднення навколишнього середовища (промислових підприємств тощо), розташованих в зоні впливу об’єкту з характеристикою забруднень;

- схеми транспортних магістралей, адміністративних будівель та інших об’єктів, що можуть бути розташовані в межах санітарно-захисної зони.

На ділянці території, яка виділена під об’єкт, повинні бути виконані комплексні інженерні спостереження, які включають топографічну та геологічні зйомки, гідрогеологічні, гідрологічні, екологічні та санітарно-гігієнічні дослідження тощо, згідно з чинними державними будівельними, санітарними та екологічними нормами.

Можуть бути надані гідрогеологічна карта розташування об’єкту, гідрогеологічний розріз, інженерно-геологічний розріз зі стислою характеристикою основних типів порід (ґрунтів).

 

Таблиця 2.1.

Метеорологічні характеристики та коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосферу міста.

Найменування характеристик Показник
Коефіцієнт стратифікації атмосфери, А 200.0
Коефіцієнт рельєфу місцевості в місті 1.0
Середня максимальна температура зовнішнього повітря, найбільш теплого місяця року, Т ºС 21.6
Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця (для котелень, які працюють за опалювальним графіком), Т ºС -5.3
  Середньорічна роза вітрів, %  
Пн 10.0
ПнСх 10.0
Сх 16.0
ПдСх 9.0
Пд 15.0
ПдЗх 15.0
Зх 16.0
ПнЗх 14.0
Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторюваність перевищення якого складає 5%, м/с 11-13

 

До складу матеріалів підрозділу входять:

- відомості про документи, що є підставою для розробки перед проектної (ТЕО, ТЕР) та проектно-кошторисної документації на будівництво в цілому і розділу ОВНС в її складі, в тому числі перелік попередніх узгоджень, експертних висновків;

- коротка характеристика видів впливів проектної діяльності на навколишнє середовище та їх перелік, визначений у Заяві про наміри або на інших етапах виконання ОВНС;

- узгоджений перелік екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівельних і територіальних обмежень;

- дані щодо ставлення місцевої громадськості до проектованої діяльності та проблем, що потребують вирішення у зв’язку з цим;

- відомості про замовника, генпроектувальника та виконавців ОВНС, у тому числі дані про організації та фізичних осіб, які є власниками первинної інформації, виконували інженерно-екологічні спостереження і науково-дослідні роботи, брали участь в обробці та обробні інформації, а також про рецензентів матеріалів проектування.

Фізично-географічна і кліматична характеристики районів та майданчиків (ТРАС) будівництва об’єктів проектної діяльності містить картографічні матеріали, ситуаційні схеми, опис фізично-географічних, кліматичних умов і рельєфу місцевості, дані щодо наявності об’єктів природно-заповідного фонду, узагальнену характеристику флори і фауни обсягом, мінімально необхідному для екологічних, соціальних і економічних оцінок регіонального рівня і характеристики розподілу всіх негативних чинників у зонах впливів проектованої діяльності.

 

Таблиця 2.2.

Значення фонових концентрацій забруднюючих речовин

Номер поста Координати поста в міській системі координат Код забруд-нюючої речови-ни Значення фонових концентрацій при градаціях швидкості вітру
  0-2 м/с   Північ     Схід   Південь   Захід
по місту 6.2526 5.0633 5.2841 5.2187 5.0588
0.1061 0.0942 0.0829 0.0825 0.1250
0.0317 0.0388 0.0348 0.0384 0.0330
0.1237 0.0657 0.0672 0.0785 0.0747
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

При відсутності значень фонова концентрація приймається як 0,4 ГДК відповідного інгредієнту.

Загальна характеристика об’єктів проектування і господарської діяльності в зонах їх впливів відображає:

• відповідність проектованої діяльності до затвердженої схеми регіонального розвитку;

• наявність позитивних екологічних, соціальних і економічних аспектів реалізації проектованої діяльності.

Характеристика проектованої діяльності наводиться відповідно до визначеного переліку впливів і містить:

• розгляд альтернативних варіантів розміщення проектованої діяльності;

• розгляд альтернативних варіантів технологічних процесів;

• дані про сировинні, земельні, водні, енергетичні та інші ресурси, що споживаються;

• дані про продукцію, що виробляється;

• дані про угіддя, обсяг знесення зелених насаджень, дані про кількісний і якісний склад викидів у атмосферу, скидів стічних вод, фільтраційних витоків, твердих та інших відходів виробництва; про рівні шуму, ультразвук, вібрацію, електромагнітні хвилі, наявність іонізуючих випромінювань, інші шкідливі чинники;

• розгляд можливих аварійних ситуацій;

• перелік об’єктів та загальні межі зон впливів при будівництві та експлуатації об’єктів проектованої діяльності.

Дані про сучасний стан і перспективи господарської діяльності в зонах впливу повинні містити стислі відомості про містобудівну ситуацію, промислові, сільськогосподарську, гідротехнічні та інші об’єкти, транспортні та інженерні мережі, можливі аварійні ситуації.

Виділяються об’єкти, впливи яких на навколишнє природне середовище перевищують нормативні показники або можуть підсумовуватись з впливами проектованої діяльності.

Джерела впливів на навколишнє середовище позначаються на ситуаційних схемах.

Основні підходи до оцінки безпеки промислового об’єкту представлені в наступних нормативно-правових документах:”Положення про декларацію безпеки промислового об’єкту”, а також в документах “Про порядок розробки декларації безпеки та ідентификації промислових об’єктів України” і “Про порядок проведення державної екологічної експертизи”.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.