Здавалка
Главная | Обратная связь

ОВНС як складова частина проектних матеріалівУкраїнське законодавство містить вимоги розробки оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) до реалізації будь-якого проекту, так або інакше, яке впливає на стан елементів навколишнього середовища. У зв’язку з цим, безумовно, можна стверджувати, метою ОВНС є визначення доцільності і прийнятності планової діяльності та обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових й інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища. Для запобігання будь-яких негативних наслідків людської діяльності необхідно послідовно, етап за етапом, розглядати і оцінювати як прямі, так і непрямі наслідки будь-якого впливу.

Основним завданням ОВНС є загальна характеристика існуючого стану території будівництва, де планується здійснити діяльність, розгляд і оцінка екологічних, соціальних і техногенних факторів, санітарно-епідеміологічної ситуації конкурентно-можливих альтернатив планової діяльності, визначення переліку небезпечних впливів і зон впливів планової діяльності на навколишнє середовище за варіантами розміщення, визначення масштабів та рівнів впливів планової діяльності на навколишнє середовище тощо.

Кожний із проектів, що стосується будь-якого виду людської діяльності, формально включає декілька етапів, починаючи з декларації про наміри, передінвестиційного обґрунтування, техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) і розрахунків (ТЕР) і закінчуючи робочим проектуванням.

Фактично сюди ж слід віднести і планування післяпроектної стадії. Згідно Закону України “Про екологічну експертизу” будь-який етап розробки проекту повинен супроводжуватися розділом, що має розділ ОВНС. При цьому на кожному з етапів оцінки, що здійснюється, вони відрізняються один від одного за рівнем опрацювання проекту, так і за характером висновків, які завершують ОВНС. На етапах, коли вимагається тільки обґрунтувати необхідність даної діяльності, мета ОВНС - показати екологічну можливість її здійснення і сформулювати екологічні передумови виникнення тих чи інших екологічних проблем, пов’язаних як з регіональними особливостями території, так і з галузевою специфікою діяльності.

Відповідно, проектна стадія, коли відомі якісні і кількісні навантаження на середовище, вимагає від розділу ОВНС також конкретних кількісних (або експертних - якісних) оцінок можливих наслідків, з тим, щоб передбачити такі технічні і технологічні рішення, які дозволяють уникнути або звести до мінімуму небажані наслідки.

Злагоджені, таким чином, з проектними рішеннями оцінки складають суть розділу ОВНС, що є невід’ємною частиною проекту, і які разом з ним представляють на ДЕЕ.

Зіставлення двох понять зроблених у вступі, вказують на їх принципову відмінність: “екологічна експерти” (звичайно, визнана як ДЕЕ) - не контрольна перевірка результатів досліджень і прогнозів, ніж за суттю є ОВНС.

При розробці матеріалів ОВНС, необхідно керуватися вимогами чинного законодавства, стандартів України ДСТУ ІSО-14001-97, чинними державними будівельними, санітарними та протипожежними нормами, а також місцевими екологічними умовами та обмеженнями. У матеріалах ОВНС повинні враховуватися вимоги, передбачені СНіП 1.02.01-85 до розділу “Охорона навколишнього природного середовища”, який при цьому окремо не розробляється.

2.1.1. Порядок виконання та підготовки матеріалів ОВНС

 

Виконання ОВНС та підготовка її матеріалів, а також виконання окремих розділів на засадах субпідряду доручається організаціям, які мають відповідну ліцензію. Вартість робіт з ОВНС проводиться у зведеному кошторисі окремим рядком.

Порядок виконання та підготовки матеріалів ОВНС повинен відповідати загальній технологічній схемі інвестиційного процесу будівництва:

- замовник визначає виконавця ОВНС;

- замовник і виконавець ОВНС складають, погоджують і публікують Заяву про наміри за формою додаток, із зазначенням переліку очікуваних впливів планової діяльності; проводять збір і систематизацію наявних матеріалів про стан навколишнього середовища, середовища життєдіяльності населення і господарської діяльності відповідно до переліку впливів; складають завдання на розроблення матеріалів ОВНС за формою, з обґрунтуванням обсягів робіт залежно від небезпеки для навколишнього середовища планованої діяльності, її альтернативи (у тому числі відмови від зазначеної діяльності), варіантів розміщення і стану навколишнього середовища;

- виконавець ОВНС виконує роботи відповідно до завдання на розроблення матеріалів ОВНС і за результатами цих робіт готує разом із замовником Заяву про екологічні наслідки діяльності (додаток );

- при виконанні ОВНС для видів діяльності та об’єктів замовник або, за його дорученням, виконавець ОВНС через органи місцевої влади інформує населення про плановану діяльність, визначає місце і порядок проведення громадських слухань, відкритих засідань, збирає звернення громадян, здійснює розгляд та врахування зауважень і пропозицій;

- замовник чи, за його дорученням, генпроектувальник подають матеріали ОВНС у складі проектної документації на узгодження і комплексну державну експертизу відповідно до чинного законодавства.

Для інших видів діяльності й об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, розроблення матеріалів ОВНС виконується в обсязі відповідно до структури та складу розділу ОВНС.

Для інших видів діяльності та об’єктів, матеріали ОВНС розробляють у скороченому обсязі, який визначається замовником і генпроектувальником у кожному конкретному випадку при складанні Заяви про наміри, за узгодженням з місцевими органами Мінекоресурсів Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України.

На основі висновків остаточного звіту ОВНС замовник і виконавець складають текст Заяви про екологічні наслідки планованої діяльності і забезпечують її розповсюдження через засоби масової інформації.

Остаточний звіт ОВНС, з урахуванням громадських інтересів, у складі проектної документації подається замовником або генроектувальником на узгодження і проходження державних експертиз.

Врахування громадських інтересів здійснюється відповідно до Закону України “Про планування і забудову територій” та законодавчих документів.

При цьому замовник планованої діяльності забезпечує:

- інформування в установленому порядку населення про проведення обговорення планованої діяльності;

- громадське обговорення проекту (широта обговорення повинна визначатися масштабами очікуваних впливів);

- надання проектних матеріалів представникам громадськості відповідно до Заяви про наміри.

Матеріали врахування громадських інтересів повинні містити:

- відомості про опублікування в засобах масової інформації Заяви про наміри і проведення громадських обговорень;

- письмові та інші документи звернень громадян;

- перелік матеріалів, представлених з боку замовника і виконавця ОВНС на розгляд місцевого населення та громадських організацій, перелік питань і зауважень громадян, обґрунтовані відповіді;

- узагальнені рішення про враховану частину громадських пропозицій та обґрунтування, що стосуються неврахованої їх частини;

- рішення громадської експертизи (якщо вона проводилась). Коригування матеріалів ОВНС за результатами громадського обговорення здійснюється за рішенням замовника і генпроектувальника. Мотиви неврахування тих чи інших рішень, за необхідності, передаються зацікавленій громадськості.

За наявності впливів планованої діяльності на території сусідніх держав ОВНС її виконують з урахуванням вимог Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, ратифікованої Україною 19 березня 1999 року.

При складанні акту вибору і проекту відведення земельної ділянки для розміщення об’єкту проектування, а також у випадках зменшення нормативної санітарно-захисної зони матеріали ОВНС подаються в обсязі, достатньому для обґрунтування висновків при погодженні місця розташування об’єкта органами державного нагляду, а також визначення обмежень під час використання ділянки.

Матеріали ОВНС розробляються на підставі інженерно-екологічних, санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних винаходів і досліджень на базі сучасних методик і технічних засобів.

Вихідними даними для виконання ОВНС є усі наявні фондові дані, що характеризують стан навколишнього середовища на дослідній території, дані моніторингу, результати інженерно-технічних у інших досліджень минулих років, картографічні матеріали та інша інформація.

Звітні матеріали з ОВНС повинні за своїм складом і змістом бути достатні для того, щоб характеризувати:

- дотримання вимог нормативно-правових документів органів державної влади (Укази Президента, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України та місцевих органів виконавчої влади);

- дотримання положень чинних природоохоронного, санітарного і містобудівного законодавств;

- відповідність вимогам чинних нормативних документів (ДБН, ВБН, РБМ, національних стандартів) у частині регламентації ними питань, пов’язаних з природоохоронними проблемами, використанням природних ресурсів, а також проблемами забезпечення безпечних умов життєдіяльності людини та експлуатаційної надійності техногенних об’єктів;

- не перевищення впливів на навколишнє середовище щодо показників, нормованих і лімітованих на момент проектування об’єкта (ГДК, ліміти та ін.);

- виникнення в навколишньому середовищі небезпечних ендогенних і екзогенних геологічних процесів та інших явищ (забруднення, заростання водоймищ тощо);

- дотримання екологічних, санітарно-епідеміологічних, інженерно-технічних і місцевих функціонально-планувальних обмежень;

- ефективність запропонованих ресурсозберігаючих, захисних, відновлювальних, компенсаційних і охоронних заходів.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.