Здавалка
Главная | Обратная связь

Адміністративне правоКожна держава приділяє велику увагу організації управління. Без управління як цілеспрямованого впливу суб'єкта на об'єкт не можна забезпечити оперативне і кваліфіковане вирішення державних справ. Адміністративне право є тією галуззю права, що покликана регулювати управлінські відносини. Їхніми неодмінними учасниками є адміністрації, органи виконавчої влади, що служать для державного апарату. Причому переважні імперативні методи сполучаються з методами переконання і підтримки, створення умов для життєдіяльності громадян і організацій.

Адміністративне право має стійкий предмет регулювання і забезпечує суворі принципи державного управління — ієрархічність, підзаконність, побудова і діяльність державного апарату. У цьому, безсумнівно, полягають загальні моменти, характерні для розвитку адміністративного права в різних країнах. Є і чимало особливостей в обсязі регульованих відносин і структурі виконавчої влади.

Адміністративне право Франціїє однією з найбільш розвинених галузей серед аналогічних галузей інших країн. Суворо дотримуючись доктрини публічного права, французькі адміністративісти детально розробили багато аспектів адміністрації і здійснення виконавчої влади в широкому контексті державної влади. До предмета адміністративного права відносять ряд питань це — держава як юридична особа, територіальні колективи, судова відповідальність.

Адміністративне право регулює діяльність адміністрації, включаючи адміністративну юстицію. Докладно розкриваються співвідношення адміністративної і судової влади, процедури забезпечення законності, адміністративний режим, режим адміністративних актів і публічна відповідальність. Велика увага приділена структурі адміністрації, центральним органам, і місцевим колективам, включаючи департаменти. У рамках адміністративної діяльності дається характеристика адміністративної поліції і публічної служби.

Галузь застосування адміністративного права — держава, це територіальні колективи, державні установи. Основні принципи адміністративного права містять у собі повноваження — право прийняття рішень, правовий захист службовців і майна, принцип законності, принцип відповідальності. Докладно характеризується державна служба. Велика частина книги присвячена юрисдикційному контролю за апаратом управління, тобто адміністративній юстиції і процедурам її діяльності та рішенням.

Доктрина французького адміністративного права вплинула на розвиток законодавства в цій сфері. Його структура відрізняється ретельним регулюванням адміністративних відносин і сполученням матеріальних і процесуальних норм, відпрацьовуванням процедур прийняття рішень і відповідальності. Багато прийнято статусних і тематичних актів.

Адміністративне право США включає дві основні групи правових актів. Це закони й інші акти, присвячені статусу державних органів (загальні положення про урядові органи, правила адміністративної процедури, закони й акти про етику державних органів, та ін.). У 1993 р. прийнятий Закон про впровадження "управління за результатами", що орієнтує органи на оптимізацію їхньої діяльності.

Періодично видається "Посібник з управління", що містить відомості про структуру і функції міністерств і департаментів, урядових служб і агентств.

Значна роль Президента США знаходить вираження в його численних розпорядженнях, присвячених виконавчим органам. Варто згадати в даному зв'язку про розпорядження "Про стандарти обслуговування споживачів органами федерального Уряду" від 11 вересня 1993 р., у якому цим органам пропонувалося ідентифікувати своїх споживачів і визначити характер їхніх вимог, опублікувати перелік виконуваних послуг і забезпечити до них легкий доступ, підвищити рівень обслуговування у відомствах до рівня кращих фірм.

Функціонує служба вищих керівників, заснована на політичній відповідальності на відміну від законодавчої системи.[160]

В американських університетах широко викладається адміністративне право. Для студентів періодично випускаються збірники "Адміністративне право. Випадки і коментарі", у яких розкриваються конкретні адміністративно-правові ситуації і способи вирішення колізій.

Адміністративне право Італіїхарактеризується як спеціальними джерелами, так і тими, котрі є в інших галузях права. Наприклад конституційні норми, що закріплюють загальні начала функціонування державного управління як повноважень Президента й Уряду, так і державної адміністрації (державні установи) і допоміжних органів. Передбачено, що закон встановлює організацію бюро Ради Міністрів, а також кількість, функції й організацію міністерств.

Королівський декрет 1901 р. "Про повноваження Ради Міністрів" був замінений у 1988 р. Законом про діяльність уряду й організацію Президії Ради Міністрів. Уряд може видавати законодавчі декрети, декрети-закони, власне декрети. Королівські декрети майже півтора сторіччя регулюють статус ряду міністерств. Але все це не стримує часті урядові кризи.

Закон "Про повноваження виконавчої влади видавати юридичні норми" від 31 січня 1926 р. ввів ієрархію норм, що регулюють виконання законів, здійснення повноважень виконавчої влади, організацію і діяльність адміністративних органів, структуру персоналу в цих органах, устрій державних установ і інститутів. Діють Національна рада економіки і праці як консультативний орган, Державна рада, Рахункова палата. Закон-рамка про державну службу від 29 березня 1983 р. визначає порядок її регламентації, нормативні принципи уніфікації, охорону профспілками прав державних службовців.

Адміністративна децентралізація в Італії чітко виражається в статутах областей, що відрізняються особливою автономією. У них закріплена широка самостійність обласних органів у рішенні питань власності, фінансів, обласних підприємств, побудови місцевих органів.

 

Кримінальне право

Виділення цієї галузі права для порівняльного аналізу зумовлюється її стійкістю і важливим місцем в системі права всіх держав. Для неї характерні чітко фіксовані правові норми з властивим їм трьохелементним складом, переважна концентрація норм у кримінальних кодексах.

Кримінальне право з давніх часів виконує охоронну функцію в сфері взаємин держави і громадян. Воно має в собі історичні доктрини права, збагачуючи в 20 ст. новими ідеями. Демократичні принципи кримінального права одержують загальне визнання і підтримку міжнародних організацій.

Кримінальне право СШАрозвивалося дуже суперечливо. З одержанням незалежності окремі штати підтверджували у своїх конституціях і ордонансах продовження дії старого, англійського права. Допускалася його переробка і включення окремих положень у нові акти. Протягом XIX ст. багато штатів приймають свої кримінальні кодекси, і цим самим формується "дворівневе" кримінальне право США і штатів. Дві кримінально-правові системи дотепер розвиваються паралельно.

У федеральному кримінальному законодавстві базова роль належить положенням Конституції 1787 р., що має кримінально-правовий характер. Але їхня деяка невизначеність дозволила розширювати сферу регулювання. У 1948 р. Конгрес видав акт, яким норми кримінального права були перероблені і включені у вигляді закону в розділ 18 (ч. 1) Зводу законів США. Перший розділ присвячений загальним положенням, інші глави розташовані за абеткою. Частина кримінально-правових норм знаходиться в інших розділах Зводу. Проте, дослідники — американські і вітчизняні — відзначають складність юридичних формулювань і відсутність термінологічної однаковості

Найбільш могутнім правотворчим фактором федерації можна вважати появу Зразкового кримінального кодексу 1962 р., підготовленого Комісією Інституту американського права. Багато штатів при відновленні своїх кримінальних кодексів сприйняли (повністю чи частково) його положення. І в даний час кримінальний кодекс штату звичайно включається в Звід законів штату (у виді його розділу чи глави).

Визначення злочину міститься найчастіше в статтях, присвячених роз'ясненню понять, термінів. Воно характеризується такими ознаками, як заборона діяння кримінальним законом і караність. Збережено колишній розподіл злочинів на фелонії як найбільш тяжкі і місдімінори зі своїми класами. Оновлено класифікацію основних форм винності, їх чотири ("з метою", "зі свідомістю", "необережно", "недбало"). Привертає увагу інститут кримінальної відповідальності корпорацій поряд з фізичними особами. Мова йде про їхню майнову відповідальність.

Мета покарання — кара, лякання, позбавлення можливості робити злочин, виправлення. Їхній баланс коливається в зв'язку з ростом злочинності.

Специфічний дуалізм кримінального права США обумовлює необхідність розмежування норм кримінального законодавства федерації і штатів. Федеральні акти безпосередньо діють на всій території країни за певних умов (при зазіханнях з "федеральним елементом") і у відношенні всіх злочинів на федеральних територіях (у національних парках, кораблях, літаках і т.п.). І проте не завжди вдається уникнути "подвійного покарання".

Французьке кримінальне правоостанніх двох сторіч розвивалося під впливом Декларації прав людини і громадянина 1789 р. У ній були такі принципово важливі положення, як рівність громадян перед законом, немає злочину і немає покарання, не зазначених у законі, презумпція невинності та ін. У Конституції Франції 1958 р. є посилання на цю Декларацію, що додає конституційний зміст названим положенням. Зазначимо, що в Конституціях ФРН і Італії містяться положення кримінально-правового характеру.

Кримінальний кодекс Франції 1810 р. був класичним джерелом кримінального права, що захищали від зазіхань право приватної власності. Надалі КК піддавався переглядам і уточненню, зміні цілого ряду його положень у 1832, 1863 роках. Зміни вносилися і підзаконними актами — декретами, ордонансами, декретами-законами. Така практика збереглася і після Конституції 1958 р., хоча саме нові закони демократизували зміст кримінального законодавства.

Найбільша реформа кримінального права відбулася в липні 1992 р., коли були затверджені чотири Закони: про зміни загальних положень кримінального кодексу, про зміни положень КК, що відносяться до покарання за злочини проти людини, про зміни положень КК, що відносяться до покарання за злочини і злочини проти власності, про зміни положень КК, що відносяться до покарання за злочини проти нації, держави і суспільного порядку.

Таким чином, після 180 років у Франції з'явився новий кримінальний кодекс. Автори передмови до видання КК російською мовою відзначають чотири основні ідеї кримінального кодексу:

1) захист прав людини, його життя, здоров'я, сприятливого навколишньої природного середовища, безпеки праці;

2) суворе дотримання принципу законності в правовій державі;

3) відновлення кодексу в зв'язку із сучасними потребами боротьби зі злочинністю;

4) гуманізація кримінальної відповідальності і покарання.

Кримінальне право Англіїє відображенням доктрини загального права. Статути і судові прецеденти є його основними джерелами. У країні відсутній кримінальний кодекс, і в цьому полягає найбільш примітна особливість англійського кримінального законодавства. Воно розвивалося і розвивається переважно шляхом видання законів, що регулюють Особливу частину кримінального права. До них можна віднести Закон про убивство 1957 р., Закон про кримінальне право 1967 р., Закон про кримінальне право 1977 р. (відповідальність за змову), Закон про кримінально караний замах 1981 р., Закон про злочинне заподіяння шкоди майну 1971 р. (формула необережності), Закони про крадіжку 1968 р. і 1978 р., Закон про помилкові повідомлення 1988 р.[161]

І в законах, що відносяться до інших галузей права, нерідко містяться кримінально-правові норми. Ними установлюється відповідальність за ті чи інші види злочинів. Фахівці відзначають також наявність норм матеріального карного права в законах карно-процесуального характеру.

У змістовному плані цікаві наступні положення. По-перше, в останні роки скасований розподіл злочинних діянь на фелонії і місдімінори, що було встановлено законом про кримінальне право 1967 р. Уведена нова класифікація злочинних діянь: "арештні" і "неарештні". По-друге, злочинні діяння розрізняють по процесуальних підставах (злочини, переслідувані по обвинувальному акту, у порядку сумарного виробництва магістратами, змішана юрисдикція). По-третє, до основних видів покарання віднесене позбавлення волі, пробація (іспит), штраф.


РОЗДІЛ 17©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.