Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 11: ТРУДОВЕ ПРАВО І ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИМетодичні поради до вивчення теми:

Одним з основних прав та обов’язків людини і громадянина є конституційно закріплене право на працю, що дає можливість людині реалізувати себе як активного члена суспільства, розкрити творчий потенціал. Розпочати вивчення теми доцільно з ознайомлення з основними нормативними актами, що регулюють трудові відносини, головним серед яких є Кодекс законів про працю України, прийнятий 10 грудня 1971 р.

Розглядаючи питання про трудові правовідносини, доцільно пригадати визначення правовідносин взагалі, їх структури, а також понять правоздатність і дієздатність. Слід розрізняти трудові правовідносини та відносини інших видів (наприклад, цивільно-правові, що виникають з договору підряду), які пов’язані з використанням чужої праці. Також потрібно усвідомити, які права та обов’язки мають працівник і власник, що виступають сторонами трудових правовідносин. Центральним питанням теми є питання, присвячене інституту трудового договору. Трудовий договір, як і будь-який договір, має свій зміст, що складається з умов. Вони поділяються на похідні, тобто встановлені законодавством, та безпосередні – такі, що розробляються договірними сторонами (необхідні та додаткові). Далі розгляньте види трудових договорів, кожен з яких має свої особливості, які повинні бути чітко засвоєні. Слід приділити увагу таким поняттям, як «тимчасовий працівник» та «сезонний працівник». Зверніть увагу на такий особливий вид трудового договору, як контракт.

Важливе значення у трудових відносинах має законодавча регламентація переведення працівника на іншу роботу. Слід розрізняти поняття «переведення» на іншу роботу і «переміщення» працівника на тому ж підприємстві, установі чи організації. Ще одне питання стосується припинення трудового договору. Серед низки підстав особлива увага приділяється випадкам, коли трудовий договір припиняється з ініціативи працівника та з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Нерідко відбувається скорочення чисельності або штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, тому потрібно знати, яким категоріям працівників надається переважне право на залишення на роботі, права вивільнюваних працівників.

Потрібно запам’ятати, що чинне законодавство встановлює нормальну, скорочену і неповну тривалість робочого часу. Для окремих категорій працівників може встановлюватись ненормований робочий день. Законодавством встановлено також право на відпочинок. Слід розглянути види часу відпочинку (перерви протягом робочого дня, міжденні чи міжзмінні перерви, щотижневий безперервний відпочинок, святкові (неробочі) дні, відпустки).

Кожен працівник зобов’язаний відшкодовувати збитки, завдані внаслідок порушення покладених на нього трудових обов’язків. Цей обов’язок відображається в понятті «матеріальна відповідальність». Слід засвоїти: підстави матеріальної відповідальності; умови покладання на працівника матеріальної відповідальності; види.

Необхідним компонентом трудових правовідносин є трудова дисципліна, за недотримання якої можуть бути застосовані заходи дисциплінарного стягнення – догана або звільнення. Крім цього до порушника можуть бути застосовані заходи дисциплінарного впливу.

Опрацювання теми передбачає розгляд питання про індивідуальні та колективні трудові спори. З’ясуйте механізм розгляду трудових спорів, особливості розгляду колективних трудових спорів.

Розгляд питання про види соціального захисту в якості найважливіших включає такі аспекти: види пенсій, підстави їх призначення, механізм їх нарахування.

Завдання для самопідготовки

Елементарний рівень:

1. Опрацювати питання лекційного заняття:

1. Поняття і система трудового права України.

2. Характеристика джерел трудового права.

3. Колективний і трудовий договори: зміст, форма, сторони, порядок укладення і припинення.

4. Поняття і види робочого часу і часу відпочинку.

5. Трудова дисципліна.

6. Індивідуальні i колективні трудові спори та порядок хї розгляду.

2. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:

трудові правовідносини, суб’єкт трудових правовідносин, колективний договір, трудовий договір, контракт, трудова книжка, робочий час, час відпочинку, трудова дисципліна, дисциплінарне стягнення, матеріальна відповідальність, трудовий спір, трудовий арбітраж, примирна комісія, охорона праці, пенсії, здоров’я, допомога, малозабезпечена сім’я, право соціального захисту, прожитковий мінімум, сім’я з дітьми, соціальні послуги, соціальне обслуговування.

3. Ознайомитися з рекомендованою літературою до теми, скласти опорний конспект та підготуватися до обговорення основних питань семінарського заняття.

План семінарського заняття:

1. Підстави i порядок припинення трудового договору.

2. Переведення на іншу на роботу: підстави i порядок.

3. Поняття дисциплінарної відповідальності.

4. Матеріальна відповідальність працівників.

4. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:

1. Особливості праці жінок та молоді.

2. Особливості трудових правовідносин за участю неповнолітніх осіб.

3. Поняття соціального захисту та його види.

4. Поняття й види пенсійного забезпечення в Україні.

Індивідуальні завдання:

Достатній рівень

І. Виконайте завдання:

1. Поміркуйте, чи потрібно конституційно закріплювати право людини на працю? Яким чином пов’язані право на працю і право на відпочинок?

2. Визначте, в яких із наведених випадків винний буде притягнений до матеріальної і дисциплінарної відповідальності. Чи можливе притягнення до інших видів відповідальності ? Посилайтесь на законодавство.

а) громадянин Р., працюючи на токарному верстаті, втратив пильність і внаслідок цього припустився дефекту в деталі;

б) громадянка П. працює кухарем ресторану. Внаслідок раптового вимикання електромережі зіпсовано їжу, що готувалася на електроплиті;

в) громадянка С. запізнилася на роботу.

3. Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Трудове право»:

                    П                    
                    Р                    
                    А                    
                    В                    
                    О                    
                    З                    
                    Н                    
                    А                    
                    С                    
                    Т                    
                    В                    
                    О                    

4. Визначте, в яких із наведених випадків винний буде притягнений до матеріальної і дисциплінарної відповідальності. Чи можливе притягнення до інших видів відповідальності ? Посилайтесь на законодавство.

а) громадянин Н. власною машиною завдав пошкоджень рекламному щиту, що стоїть на узбіччі;

б) громадянка Д. працюючи продавцем, грубо поводився з покупцями;

в) громадянин О., водій, у нетверезому стані виїхав з автобази і скоїв аварію, пошкодивши три автомашини.

5. Розв'яжіть задачу (А-БхВ)-Г = Ґ:Д + (Е-Є), коли:

А — нормальна тривалість робочого часу;

Б — час, що вважається у трудовому законодавстві закінченням нічного робочого часу;

В — кількість видів матеріальної відповідальності;

Г — кількість основних видів відпусток за трудовим законодавством;

Ґ— тривалість робочого часу, що повинна встановлюватися для 17-літнього юнака;

Д — кількість неробочих днів за трудовим законодавством;

Е — мінімальний термін, через який робітник має право на щорічну відпустку в перший рік роботи;

Є — термін з дня одержання згоди профспілки, протягом якого роботодавець має право звільнити працівника.

6. Заповніть таблицю:

  колективний трудовий договір індивідуальний трудовий договір
рівень, на якому укладають угоду    
сторони договору    
зміст договору    
форма договору    
строк дії    

7. Визначте, яку систему оплати праці доцільно використати в кожному із зазначених випадків: а) токар; б) слюсар на збиральному конвеєрі автозаводу; в) лікар; г) охоронець банку; д) розповсюджувач лотерейних білетів; е) художник, який оформлює фойє Будинку культури.

8. Хто із зазначених осіб має право на скорочений або неповний робочий час:

а) 19-річний лаборант, який працює в ренгенкабінеті поліклініки;

б) 20-річний токар, який доглядає важко хвору матір;

в) 16-річний слюсар;

г) 23-річний тесля, який працює в третю зміну;

д) 30-річний вчитель;

е) 27-річна ткаля, яка має дитину.

9. Напишіть заяву про прийом на роботу. Посилаючись на статті КЗпП України, складіть список документів, які подасте разом із заявою.

10. Розв'яжіть задачу (А + Б)-В + Г = ҐхД + Е-2, коли:

А — максимальний час з моменту виявлення керівником дисциплі­нарного правопорушення протягом якого накладається дисцип­лінарне стягнення;

Б — кількість святкових днів за трудовим законодавством;

В — час, через який надається обідня перерва;

Г — мінімальна щорічна відпустка;

Ґ — вік, з якого допускається прийом на роботу неповнолітніх за згодою одного із батьків;

Д — максимальна обідня перерва;

Е — максимальний термін випробування для робітників

11. Громадянин Н. є інвалідом ІІ групи з дитинства. Чи може бути йому призначена пенсія? Якщо так, то до якого виду пенсій вона належить?

12. Вивчивши трудове законодавство, заповніть таблицю. Обов’язково вказуйте статті КЗпП України, за якими формулюється відповідь:

  Скорочений робочий час Неповний робочий час
Кому надається    
Обов’язковість надання    
Ступінь зменшення робочого часу    
Час надання    
Заробітна плата    

 

13. Розв'яжіть задачу (А:Б + В + 2):Г = Ґ-Д, коли:

А — тривалість робочого часу на тиждень у осіб, зайнятих на шкідливих роботах;

Б — максимальний термін випробування для інженера;

В — час, що вважається у трудовому законодавстві початком нічного робочого часу;

Г — максимальний час з моменту скоєння дисциплінарного право­порушення, протягом якого накладається дисциплінарне стягнення;

Ґ — термін, протягом якого КТС повинна розглянути скаргу робітника;

Д — Термін нез'явлення на роботі робітника внаслідок тимчасової непрацездатності, понад який роботодавець має право його звільнити.

14. Посилаючись на законодавство, прокоментуйте зміст уривка із колективного договору: ЗАТ "Колос" працює з 5-денним робочим тижнем. Робочий день триває з 800 до 1900. Загальна перерва встановлюється з 1100 до 1300". Чи відповідає такий графік трудовому законодавству?

15. Розв'яжіть задачу (А-Б)-В + Г = Ґ, коли:

А — максимальна загальна тривалість щорічної та додаткової віплусток;

Б — мінімальна тривалість щотижневого безперервного відпочинку;

В — термін, не рідше якого повинна виплачуватися заробітна плата;

Г — кількість видів дисциплінарних стягнень;

Ґ — кількість видів трудових договорів за строками.

16. Посилаючись на законодавство, дайте відповідь: Робочий день повара у шкільній їдальні розпочинається о 600. О котрій годині найпізніше повинен закінчуватися його робочий день у суботу?

17. Розв'яжіть задачу (А:Б) + В + Г = Ґ, коли:

А — мінімальна обідня перерва;

Б — термін, протягом якого виписується трудова книжка при першому

працевлаштуванні; В — мінімальна щорічна відпустка;

Г — максимальний термін переведення на іншу роботу у випадку аварії;

Ґ — мінімальна відпустка для неповнолітніх.

18. Пекар М., перебуваючи у нетверезому стані, переплутав рецептуру тіста і випік 200 буханок неякісного хліба. Чи буде нести пекар матеріальну відповідальність? Відповідь обґрунтуйте.

19. Визначте чи має право роботодавець (власник) звільняти робіт­ника за власною ініціативою у зазначених ситуаціях?

а) У результаті реорганізації підприємства;

б) У результаті відсутності на робочому місці без поважної причини по 2 години у понеділок та вівторок;

в) Через крадіжку електродвигуна із майстерні (є вирок суду);

г) Через те, що касир залишив після роботи незамкненим сейф, із якого нічого не пропало;

ґ) Перед початком ІІ зміни у роздягальні робітники Абашидзе, Червоняк, Смішний і Білоус випили по 200 грамів вина за народження сина у Білоуса;

д) Продавець Семакова перебувала на лікуванні 3 місяці і 20 днів, вийшла на роботу на 1 тиждень і знову лягла у лікарню на 1 місяць;

є) Проти якого порушено кримінальну справу за фактом співучасті у розкраданні майна підприємства.

20. Хто із перерахованих осіб має право на зменшення робочого часу (скорочений чи неповний робочий час)?

а) 16-літній токар;

б) 33-літній лікар-терапевт;

в) 20-літня бухгалтер, що має дванадцятилітню дитину;

г) 38-літній водій, що доглядає за хворим батьком; ґ) 25-літня секретарка (вагітна);

д) 28-літній слюсар, що працює у другу зміну до 200; є) 33-річний чоловік, що працює у забої.

 

21. До складу бригади, що працює позмінно (І зміна — з 800 до 1600, а II - з 1600-2300), входять:

а) 25-літня М.;

б) 17-літній К.;

в) 28-літня О. (інвалід III групи);

г) 24-літня Ж. (має дворічну дитину);

ґ) 18-літній С. (навчається заочно в технікумі).

Щодо яких осіб порушено трудове законодавство?

22. Визначте терміни трудових договорів, що укладаються з:

а) робітником М. на час відпустки робітника К.;

б) робітником 3. на час збору зернових;

в) водієм власного легкового автомобіля для роботи у приватній службі таксі;

г) бригадою малярів про ремонт школи; ґ) директором школи у формі контракту;

д) продавцем у супермаркет.

23. Праця яких осіб регулюється та не регулюється КЗпП України:

а) Секретар-друкарка у приватній фірмі;

б) Приватний підприємець;

в) Двірник, що працює у ЖЕКу

г) Водій із власним автомобілем'для роботи у приватній службі;

ґ) Вчитель у школі;

д) Викладач у приватному ВНЗ;

е) Дружина фермера, що працює разом з чоловіком у фермерському господарстві.;

є) Приватний нотаріус.

24. Дайте оцінку ситуаціям, посилаючись на законодавство:

а) Випробувальний термін на 3 місяці встановлено для 16-літнього А., що влаштовується на завод робітником;

б) Випробувальний термін 1 місяць встановлено для 20-літнього С, звільненого із лав Збройних Сил України після строкової служби, який влаштовується водієм у автоколону,

в) Випробувальний термін 10 місяців встановлено для комерційного директора філіалу заводу, що переводиться із одного філіалу у інший;

г) Випробувальний термін 3 місяці встановлено для помічника архітектора міста, призначеного на цю посаду міським головою.

25. Визначте, чи правомірною є відмова у прийнятті на роботу у зазначених ситуаціях:

а) 16-річного Анатолія на тій підставі, що у нього немає письмового дозволу одного з батьків;

б) 17-річного Олексія забійником у шахту,

в) 28-річну Катерину начальником цеху, на тій підставі, що вона є членом однієї з політичних партій.

26. При прийнятті на роботу водієм громадянина С. (25 років) для укладення трудового договору власник приватного підприємства вимагає від нього такі документи:

1) паспорт;

2) військовий квиток;

3) довідку про склад сім'ї;

4) медичну довідку.

Які норми трудового законодавства дотримані, не дотримані, порушені?

27. Миколі К. під час влаштування на роботу на хімічний завод робітником у цех з виготовлення сірчаної кислоти було встановлено випробний термін 40 днів без оплати праці із тижневим навантаженням 40 годин. Які норми трудового законодавства порушено?

28. За умовами трудового договору, укладеного із сімнадцятилітнім Антоном 2 січня 2009 року для нього встановлюється:

а) 5 ленний робочий тиждень із 8-годинним робочим днем;

б) випробний термін 10 днів;

в) відпустка 25 календарних днів (з 1 грудня 2003 року).

Антон заявив, що хоче відпустку влітку, але власник пояснив, що відпустка надається лише через 11 відпрацьованих місяців. Які норми трудового законодавства було порушено при укладенні трудового договору із Антоном?

29. П'ятнадцятилітнього Тараса за дозволом батька було прийнято на роботу у магазин побутової техніки вантажником. Чи правомірні дії адміністрації магазину?

30. Визначте, чи буде особа нести матеріальну відповідальність у зазначених випадках. Якщо буде, то яку?

а) Тракторист підприємства продав солярку із бака трактора;

б) Токар загубив інструменти, отримані на складі по відомості;

в) Робітник залишив спецодяг на вулиці, який намок під дощем і став непридатним;

г) Через халатність начальника цеху щодо організації збереження матеріальних цінностей виявлено недостачу 3-х електродвигунів;

ґ) Токар С. у стані алкогольного сп'яніння виготовив 23 бракованих деталі;

д) У результаті вимкнення електроенергії згорів електродвигун верстата, на якому працював токар В.;

є) У касира Ш. (зарплата 800 грн) виявлено недостачу у касі 2400 грн;

є) Директор конструкторського бюро незаконно звільнив підлеглого;

ж) Фрезерувальник виготовив 15 бракованих деталей через неякісний метал;

з) Під час обідньої перерви робітник зламав пульт ввімкнення/вимк­нення конвеєра, у зв'язку з чим прилад залишився у неробочому стані протягом трьох годин.

 

Високий рівень

Зробіть юридичний аналіз ситуації:

1. До директора малого підприємства звернулися з проханням прийняти на роботу Михайло, Артем та Павло. Громадянин Михайло – 17-річний випускник школи, що раніше не працював; Артем – має 30-річний стаж роботи зі спеціальності, за якою вона влаштовується на роботу, має велику кількість заохочень за відмінну працю; Павло працював до армії на цьому самому підприємстві. Усіх їх було прийнято на роботу. У наказі, що було видано і з яким чоловіки були ознайомлені, зазначалося, що їх прийнято на роботу з випробувальним строком один місяць. Коли минув місяць, усіх їх було звільнено з роботи як таких, що не пройшли випробувального строку. Оцініть дії адміністрації щодо кожного з працівників.

2. М. працював на заводі слюсарем-судноскладальником. Одного разу взимку на заводі сталася аварія тепломережі, роботи в цехах довелося припинити внаслідок низької температури. Адміністрація видала наказ про переведення бригади слюсарів, у тому числі М., на роботу, що її виконують слюсарі – сантехніки, строком на 1 тиждень для участі у ліквідації аварії. Але М. відмовився виконати наказ та продовжував приходити на своє звичайне місце роботи, пояснюючи це тим, що він уклав угоду на роботу саме слюсарем-судноскладальником, до того ж заробітна плата сантехніка набагато менша. Незважаючи на це, М. було звільнено з роботи за прогул. Чи відповідають законодавству дії працівника та адміністрації?

3. Інженер В. протягом тривалого часу намагався перейти на роботу до проектного інституту. Нарешті йому вдалося знайти можливість для переходу. Після бесіди директор наклав на заяві В. резолюцію та побажав успіху в роботі. Наступного дня В. прийшов на роботу, але через дві години він відчув себе погано і через деякий час “швидка допомога” відвезла його до лікарні, де йому було зроблено операцію. Коли майже через місяць він знову прийшов на робоче місце, начальник відділу, здивувавшись його появі, повідомив, що на його місце прийнято іншу людину – отже наказ про прийняття на роботу не був виданий. Чи допущено порушення закону?

4. Сімнадцятирічний Ігор Н. після закінчення одинадцятого класу працював на заводі токарем. Але через три місяці на підприємстві почалося скорочення працівників, за згодою профспілкового комітету хлопця було звільнено з роботи. Чи відповідають дії адміністрації вимогам закону?

5. Громадянин К. працював монтажником, але потім захворів. Медична комісія визнала його нездатним виконувати попередню роботу, у зв’язку з чим адміністрація видала наказ про його переведення на роботу обліковцем. Але К. не погодився з цим і зажадав поновлення його на попередній роботі, мотивуючи це тим, що він не давав згоди на переведення. Хто правий у цій ситуації, як її вирішити ?

6. Після побудови нового лабораторного корпусу відділ головного конструктора фабрики було переведено із заводоуправління, що міститься біля прохідної, до новобудови, яка розташована далі від входу на завод. Співробітники відділу звернулися зі скаргою на це рішення до комісії з трудових спорів, вважаючи, що таке переведення може бути здійснено лише за їхньою згодою. Вони мотивувати це, зокрема, тим, що до нового будинку веде близько кілометра розбитої дороги територією фабрики. Яке рішення повинна прийняти комісія?

7. Громадянку С. було прийнято на роботу ткалею з випробним строком два місяці. Але через тиждень вона два дні не з’являлася на роботі, а коли вийшла на третій день, не змогла дати поважних пояснень прогулу. Адміністрація видала наказ про звільнення С. з роботи. Чи не припущено порушень трудового законодавства ?

8. Громадянин П. влаштувався на роботу в конструкторське бюро на посаду інженера-конструктора з випробним строком три місяці. Але коли цей строк закінчився, йому запропонували продовжити його ще на три місці. Він погодився, але наприкінці цього додаткового строку його було звільнено як такого, що не витримав випробування. Чи відповідають дії адміністрації вимогам закону?

9. Громадянин Р., прочитавши оголошення у газеті, звернувся до відділу кадрів заводу з проханням прийняти його на роботу. Після бесіди, йому запропонували прийти за остаточною відповіддю через кілька днів. Але коли він вдруге завітав, йому відмовили у прийнятті на роботу, пояснивши, що після його візиту до них звернувся інший кандидат, який має більший досвід роботи. Р. вважає це порушенням його прав і звернувся до суду. Яким має бути рішення суду ?

10. Громадянин Р. подав заяву про звільнення за власним бажанням. Але при оформленні звільнення виявилася нестача деякого коштовного інструменту, що його було передано для використання Р. У день звільнення Р. видано трудову книжку, а гроші не були виплачені у зв’язку з тим, що Р. відмовився відшкодувати вартість втраченого інструменту. Р. звернувся до суду з вимогою виплатити зарплату йому за час з дня звільнення, підприємство заперечувало, бо трудову книжку Р. було видано, отже він мав змогу влаштуватися на роботу. Підприємство звернулося із зустрічним позовом, вимагаючи відшкодування за втрачений інструмент. Спробуйте вирішити цю справу.

11. Після закінчення середньої школи С. почала працювати в майстерні секретарем. Але через півтора місяця у зв’язку із вступом до інституту звільнилася з роботи. Адміністрація відмовила видати трудову книжку, пояснюючи це тим, що “робота мала для неї випадковий та тимчасовий характер”. Чи відповідають дії адміністрації вимогам законодавства?

12. Громадянин Ю. працював викладачем у торгово-економічному інституті. На запрошення керівництва заводу “Електрон” він вирішив перейти на завод керівником наукової групи. Перехід на завод за погодженням з адміністрацією інституту проводився у порядку переведення. Але коли Ю. звільнився з інституту та прийшов до відділу кадрів заводу, йому було відмолено в прийнятті на роботу. Як пояснив директор заводу. за час оформлення переводу було знайдено кваліфікованішого працівника. Як діяти громадянинові Ю., чи порушено закон ?

13. Сімнадцятирічний М. працює у вагонному депо слюсарем. Депо забезпечує ремонт вагонів електропотягів і працює в три зміни: перша зміна з 7 до 16 години, друга – з 16 до 24 годин та третя – з 0 до 7 годин. У зв’язку з виробничою необхідністю майстер запропонував М. погодився на це. Чи відповідають дії майстра вимогам закону ?

14. Шістнадцятирічний лаборант С. влаштувався на роботу в серпні. У березні він звернувся до директора заводу з проханням надати йому двотижневу відпустку для поїздки до родичів разом з батьками, які отримали відпустку на іншому підприємстві. Адміністрація відмовила йому, пояснюючи це, по-перше, виробничими обставинами та, по-друге, тим, що він відпрацював на підприємстві менше одинадцяти місяців. Але С. не погодився з аргументами адміністрації. Хто правий ?

15. Закінчивши дев’ятий клас, Андрій Ц. вирішив піти працювати і влаштувався теслею на завод. Два місяці все було добре – Андрій старанно працював, одночасно вступив до вечірньої школи. Але потім ситуація несподівано змінилася – Андрій почав запізнюватися на роботу, за що йому було оголошено догану. А потім Андрій внаслідок власної неуважності та недбалості зіпсував важливу деталь, яку обробляв. Після цього, отримавши згоду профспілкового комітету, адміністрація видала наказ про звільнення Андрія з роботи. Чи додержано у цій ситуації вимог трудового законодавства ?

16. Економіст взуттєвої фабрики В. відмовився виконати розпорядження начальника планового відділу про виконання обов’язків громадського вихователя неповнолітнього, який працював у відділі за направленням комісії у справах неповнолітніх. Вантажник М. не прийшов на збори трудового колективу, обговорювалися питання реорганізації підприємства. За ці порушення директор фабрики видав наказ, у якому обом працівникам було оголошено догану. Чи відповідають дії адміністрації трудовому законодавству?

17. Ч. працювала у санаторії завідуючою складом. Вирішивши перейти на інше місце роботи, вона подала заяву про звільнення за власним бажанням. Адміністрація перевірила наявність майна, яке було доручено Ч., і виявила нестачу деякої кількості речей. У зв’язку з цим адміністрація відмовилася звільнити Ч. та видати їй трудову книжку до того, як вона розрахується із санаторієм за втрачені речі. Чи правильно діяла адміністрація?

18. У проектному інституті працювали інженером Н. та проектувальником З. 10 вересня вони подали заяви про звільнення за власним бажанням. Н. звільняється у зв'язку з переведенням до нового місця служби її чоловіка-офіцера, просить звільнити її з 15 вересня. З. просить звільнити її з 12 вересня, бо така умова поставлена перед нею на новому місці роботи. Адміністрація видала наказ про звільнення їх з роботи 24 вересня. Чи права адміністрація у цьому випадку ? 1 вересня М. подав заяву про звільнення за власним бажанням. Але 12 вересня він звернувся до начальника цеху та повідомив, що змінив своє рішення та вирішив залишитися працювати. Незважаючи на це, 18 вересня його викликали до відділу кадрів і видали розрахунок та трудову книжку із записом про звільнення. М. звернувся до суду з вимогою поновити його на роботі. Яким буде рішення суду ?

19. Токар П., обробляючи деталь, припустився грубої недбалості і зіпсував коштовну деталь, яка після цього не підлягає використанню. За це йому було оголошено догану. Крім того, він був позбавлений премії за підсумками роботи за квартал. Адміністрація звернулася із позовом до суду щодо повернення матеріальної шкоди, яку вчинив П. виробництву. П. звернувся до профспілкового комітету за захистом своїх прав, які, на його думку, порушені, - за одну провину його покарано одразу трьома стягненнями. Що б ви відповіли працівникові ?

20. Робітник А. подав заяву про звільнення з заводу 1 березня. 15 березня він був запрошений до директора заводу, який повідомив, що його буде звільнено 28 березня, тому що заява потрапила до директора лише напередодні. Крім того, він зажадав від А. щоб той вказав у заяві причини чього звільнення. А. відмовився виконати цю вимогу та зажадав негайного звільнення. Хто правий у цій ситуації ?

21. Шістнадцятирічна Ганна працювала оператором ЕОМ у конструкторському бюро та заочно навчалася у технікумі. Згідно з правилами внутрішнього розпорядку її робочий тиждень становив 38 годин. Навесні вона звернулася до адміністрації з проханням надати їй відпустку для складання екзаменів у технікумі в червні, а одразу після цього надати чергову щорічну відпустку. Адміністрація відмовила Ганні, мотивуючи це хворобою кількох працівниць, які виконували такі самі функції, та надзвичайним напруженням з виконанням піврічного завдання.

22. Токар 6-го розряду звернувся із скаргою до директора заводу про те, що він уже тиждень виконує слюсарні роботи. За словами начальника цеху, вийшов із ладу підшипник швейцарського верстата, на якому працює токар. Уже замовили новий, але щоб його доставити потрібен час, проте токар відмовляється у подальшому виконувати тру­дові функції, не зазначені у трудовому договорі.

23. Медсестра К. звернулася у профспілковий комітет із проханням змінити рішення головного лікаря лікарні про переведення її із лор-відділення у травматологію. Хоча її зарплата та трудові функції не змінилися, вона не бажає там працювати, тому що у лор відділенні у неї друзі, а із старшою медсестрою травматології вона не може знайти спільної мови. Яку відповідь вона отримає у профспілці?

24. Робітник Лужков вирішив змінити роботу. За два тижні він попередив роботодавця про розірвання трудового договору і 1 серпня повинен був звільнитися. Але 30 липня Лужков повідомив власнику, що залишається на роботі, оскільки на місце, куди він збирався перехо­дити, вже прийняли іншу людину. Власник відповів, що на його місце вже прийнято робітника Жаботинського у порядку переведення.

25. Директор автоколони повідомив водієві Косяку, що, у зв'язку з одночасною тривалою хворобою автослюсарів колони, його переводять на посаду автослюсаря терміном на 2 місяці із зменшенням заробітної плати на 100 гривень.

26. 26-літню Марину взяли на посаду інженера із випробувальним терміном 3 місяці. Через 2 місяці її повідомили, що вона не підходить на цю посаду, оскільки у неї маленька дитина, яка часто хворіє (за цей час Марина була 2 рази у лікарняній відпустці.

27. Робітниця вирішила змінити роботу, оскільки зарплата на фабриці була невисокою і її часто затримували. У приватній фірмі, куди її запрошують працювати, зарплату виплачують регулярно та у два рази більшу. 14 вересня вона попередила майстра, що звільняється, а 15 вересня вже приступила до роботи у приватній фірмі.

28. Галина пройшла конкурсний відбір і влаштувалася поваром із високою зарплатою у престижний ресторан. За правилами внутрішнього трудового розпорядку, затвердженими власником, її робочий день триває з 1500 до 200 із обідньою перервою 1 год. при 5-денному робочому тижні. На її запитання — чому робочий час встановлено із порушенням трудового законодавства, директор відповів, що це компенсується великою зарплатою і взагалі, якщо її щось не задовольняє, то її місце може зайняти одна із десяти інших претен­денток. Дайте аналіз ситуації. Які норми трудового законодавства порушив власник? Як у даній ситуації діяти робітниці?

29. У зв'язку із необхідністю ліквідації аварії на водогоні, що постачає воду у місто, аварійна бригада працювала два дні (четвер, п'ятниця) у понадурочний час по 4 години. Коли начальник міськводо-каналу повідомив, що необхідно й у суботу працювати у понаднор-мований час, двоє робітників відмовилися. За що їх було звільнено. Робітники звернулися із скаргою про незаконне звільнення у профспілку. Яку відповідь вони отримають? Який порядок вирішення ситуації? Як буде вирішено справу?

30. Оксані О. (працює швеєю, має дитину 7 років, 8-годинний робочий день, 5-денний робочий тиждень) через день доводиться працювати по 1-2 години понад норму із-за виробничої необхідності. Вона звернулася до директора підприємства із проханням не залучати її додатково після роботи, оскільки вона не встигає забирати у ці дні дитину зі школи. У відповідь директор запропонував шукати іншу роботу.

Завдання для самоконтролю знань

Тести для самоконтролю:

1. Укладення трудового договору в письмовій формі є обов’язковим у випадку:

а) укладення трудового договору з членом профспілки;

б) укладення контракту;

в) укладення строкового трудового договору;

г) коли працівник не досяг віку 21 року.

2. У межах якого часу працівник повинен бути попереджений письмово про звільнення за скороченням чисельності або штату працівників?

а) за 1 тиждень;

б) за 1 місяць;

в) за 2 місяці;

г) за 3 місяці.

3. Кодексом законів про працю України передбачені такі види дисциплінарних стягнень:

а) штраф;

б) догана;

в) конфіскація майна;

г) позбавлення права займатися діяльністю певного виду.

4. Підставою притягнення працівника до матеріальної відповідальності у випадку вчинення ним протиправного діяння є наявність:

а) прямих дійсних збитків;

б) втраченої вигоди (не одержаних прибутків);

в) прямих дійсних збитків і не одержаних прибутків;

г) відмови працівника від переведення на іншу роботу в разі простою.

 

Питання для самоконтролю:

1. Що є предметом трудового права?

2. Який нормативний акт є основним актом трудового законодавства?

3. Що виступає об’єктом трудових правовідносин?

4. З досягненням якого віку виникає трудова правоздатність?

5. Що називають трудовим договором?

6. Які документи подаються особою, яка укладає трудовий договір?

7. Що розуміють під змістом трудового договору?

8. Чим необхідні умови трудового договору відрізняються від додаткових?

9. На які види поділяються трудові договори за ознакою строку?

10. Які працівники називаються тимчасовими?

11. Які працівники називаються сезонними?

12. У якій формі укладається трудовий договір?

13. Чим контракт як особливий вид трудового договору відрізняється від звичайного трудового договору?

14. Чим переміщення працівника відрізняється від переведення?

15. В яких випадках закон дозволяє переведення працівника без його згоди?

16. Які загальні підстави припинення трудового договору передбачені законом?

17. Яким чином працівник може розірвати безстроковий трудовий договір?

18. За яких умов працівник може достроково розірвати строковий трудовий договір?

19. Які підстави припинення трудового договору з ініціативи роботодавця передбачені законом?

20. Які види робочого часу передбачені законом?

21. Якою є нормальна тривалість робочого часу працівників?

22. Для яких працівників встановлюється скорочений робочий час?

23. Як регламентується тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час?

24. Що розуміють під неповною тривалістю робочого часу?

25. Що розуміють під ненормованим робочим днем?

26. Які види часу відпочинку передбачені законом?

27. Яка максимальна тривалість перерви для відпочинку і харчування встановлена законом?

28. Якою є передбачена законом тривалість міжденної (міжзмінної) перерви?

29. Якою є передбачена законом тривалість щотижневого безперервного відпочинку?

30. Які види відпусток передбачені законодавством?

31. Які види щорічних відпусток передбачені законом?

32. Що розуміють під матеріальною відповідальністю працівників?

33. Що є підставою матеріальної відповідальності?

34. Які існують види матеріальної відповідальності?

35. Які види дисциплінарних стягнень передбачено законом?

36. Який орган може застосувати до працівника дисциплінарне стягнення?

37. Протягом якого строку може бути застосовано дисциплінарне стягнення?

38. Як відбувається погашення (зняття) дисциплінарного стягнення?

39. Які розрізняють види трудових спорів?

40. Що називають колективним договором?

41. Які органи розглядають індивідуальні трудові спори?

& Література до теми

Основна

1. Гладкий С.О. Абетка правознавства + [ Електронний ресурс]: Навч. посібник / С.О. Гладкий, 2005. – Спосіб доступу: Електронний читальний зал ПУСКУ.

2. Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс / В.М. Кириченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

3. Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.

4. Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність, 2008. – 792 с.

5. Правознавство: Підручник/За ред. В.В. Копєйчикова, А.М.Колодія . – [8-е вид.] – К.:Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.

Додаткова

Нормативно-правові акти (на сайтах: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua) :

6. Конституція України.

7. Кодекс законів про працю України.

8. Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №170.

9. Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.96. № 992.

10. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей.

11. Про відпустки: Закон України.

12. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України.

13. Про зайнятість населення: Закон України.

14. Про збір на обов’язкове соціальне страхування.

15. Про колективні договори й угоди.

16. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України.

17. Про оплату праці: Закон України.

18. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні.

19. Про охорону праці: Закон України.

20. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

21. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України.

22. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Навчальні посібники:

23. Болотіна Н.Б. Трудове право України + [Електрон. ресурс]: Пiдручник. – К.: Вiкар,2003. – 725 с. – Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

24. Глазков В.М., Мірошник О.С. Матерiальна вiдповiдальнiсть працiвникiв за шкоду, заподiяну органiзацiї + [Електрон. ресурс]: Текст лекцiї. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 22 с. – Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

25. Карпенко Д.О. Трудове право України: Курс лекцій. – К.: МАУП, 1999. – 192 с.

26. Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.

27. Основи правознавства: Навч. посібник / О.В.Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

28. Правознавство: Навч. посібник / Під аг. ред.. В.П.Пастухова. – К: Алерта, 2006. – 398 с.

29. Прокопенко В.І. Трудове право України: Пiдручник. – К.: Фiрма «Консум», 1998. – 480 с.

30. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. – К.: Юрінком, 1996. – 288 с.

31. Трудове право України: Академiчний курс: Пiдручник / За ред. Н.М. Хуторян. – К.: Изд-во А.С.К., 2004. – 608 с.

32. Трудовое право Украины: Учеб.-справ. пособие / Под ред. Г.И. Чанышевой, Н.Б. Болотиной. – Харьков.: Одиссей, 1999. – 480 с.

Спеціальна література:

33. Василенко П.М. Правове регулювання працевлаштування громадян.-К.: Форум.-М.,1994. - 216 с.

34. Губанов А.П. Трудовые отношения: настоящее и перспективы. - М.: Высшая школа, 1992. - 356 с.

35. Дарюк В.М., Журавльов С.Ю. Словник юридичних термінів.-К.: Наукова думка, 1993. - 560 с.

36. Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов: Юридический словарь. - К.: Форум.-М., 1998. - 352 с.

37. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні: Навчально-методичний посібник.-К.: „Інтер-Юрс“, 2000.-242 с.

38. Карпенко Д.О. Трудове право України: основні положення.-К.: Вища школа, 1997.-320 с.

39. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / За станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 листопада 1997 р. – К.: Юрінком, 1997. – 1 040 с.

40. Колосов М. Консультация по трудовому законодательству.- М.: Профиздат, 1991.-240 с.

41. Куренной А.М. Трудовое право на пути к рынку.- М.:Дело, 1997.-368 с.

42. Лаповенко І., Чонтулі Г. Кримінально правова охорона трудових прав громадян.-К.: Світоч, 1990.-160 с.

43. Людина і праця: Довідник з правових питань/Укл. Козінцев І.П., Савенко Л.А. – К.: Юрінком, 1997. – 336 с.

44. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю.-К.: А.С.К., 2001. - 1072 с.

Довідкова література:

45. Большой юридический словарь / Ред. Сухарев А.Я. – М.: Инфра‑М, 1998. – 790 с.

46. Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов: Юридический словарь И. Дахно. – К.: “Блиц-Информ”, 1998. – 352 с.

47. Популярна юридична енциклопедія. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

48. Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2000. – 800 с.

49. Словник законодавчих термінів. – К.: Вид‑во Основа; Центр розвитку українського законодавства, 2000. – 608 с.

50. Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998.
Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 672 с.
Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 747 с.
Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с.
Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с.
Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.

51. Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2‑е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.