Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 10: ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИМетодичні поради до вивчення теми:

Вивчення теми необхідно розпочати з ознайомлення зі структурою Господарського кодексу України – основного нормативного акта господарського і підприємницького права. Корисним буде аналіз системи джерел правового регулювання господарської діяльності в цілому.

При характеристиці фізичних і юридичних осіб як суб’єктів господарської діяльності зверніть увагу на обмеження, встановлені для окремих категорій громадян, яким забороняється займатися підприємницькою діяльністю. З’ясуйте порядок державної реєстрації, перереєстрації, скасування державної реєстрації суб’єктів господарської діяльності. Для цього слід знати: органи державної реєстрації; перелік документів, що подаються до органів державної реєстрації фізичними особами для провадження господарської діяльності без створення юридичної особи та власником (власниками) для державної реєстрації юридичної особи. Співставте перелік документів, необхідних для реєстрації зазначених суб’єктів підприємницької діяльності. Зверніть увагу на строки державної реєстрації суб’єктів, перелік етапів процедури реєстрації. Необхідно ознайомитися з підставами скасування державної реєстрації. Потрібно також з’ясувати випадки, коли діяльність суб’єкта може бути припинена. Слід розрізняти форми припинення діяльності (реорганізація , ліквідація), знати порядок, встановлений для припинення існування суб’єктів підприємництва внаслідок банкрутства.

З’ясуйте зміст поняття «підприємництво», ознаки підприємництва. Осмислення потребує така ознака підприємництва, як мета (одержання прибутку), оскільки саме за цією ознакою підприємницьку діяльність відрізняють від інших видів господарської діяльності. Визначте закріплені у законі принципи, на яких базується здійснення підприємницької діяльності. Виділіть види підприємництва залежно від наявності обмежень, встановлених для здійснення підприємницької діяльності та залежно від її функціонального призначення.

Підприємницька діяльність здійснюється у будь-яких організаційних формах за вибором підприємця. Основними організаційно-правовими формами підприємництва є діяльність без створення юридичної особи та зі створенням юридичної особи. Тому необхідно з’ясувати: статус приватних підприємців як суб’єктів підприємницької діяльності; поняття, ознаки та види господарських організацій і зокрема, поняття, характерні риси і види підприємств. Важливим є засвоєння поняття, видів, правових засад створення, функціонування і припинення діяльності господарських товариств. Важливою організаційно-правовою формою підприємницької діяльності є господарські об’єднання, які покликані здійснювати координацію господарської діяльності суб’єктів підприємництва. Тому слід з’ясувати поняття, види (добровільні та державні), організаційно-правові форми (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни) господарських об’єднань.

 

Завдання для самопідготовки

Елементарний рівень:

1. Опрацювати питання лекційного заняття:

1. Загальна характеристика господарського права і господарського законодавства.

2. Господарські правовідносини.

3. Підприємницька діяльність в Україні.

2. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:

банкрутство, банки, підприємницька діяльність, підприємство, підприємництво, інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність, Антимонопольний комітет, право власності.

3. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:

1. Монополізм і конкуренція у підприємницькій діяльності.

2. Правові основи інвестиційної діяльності в Україні.

3. Поняття і суб’єкти банкрутства.

4. Особливості господарського судочинства.

Індивідуальні завдання:

Достатній рівень

І. Виконайте завдання:

1. Чи існує правовий режим нарахування дивідендів? Поясніть дію цього правового механізму.

2. Розв’яжіть кросворд:

Питання по-горизонталі:

1. Учасник господарських правовідносин.

2. Суб’єкт господарювання, що володіє контрольним пакетом акцій дочірнього підприємства.

3. Основна організаційно-правова форма здійснення господарської діяльності.

4. Грошове стягнення, що накладається за вчинення адміністративно-господарського правопорушення.

5. Перевірка бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.

6. Вид реорганізації господарюючого суб’єкта-юридичної особи, внаслідок якої припиняється його правоздатність.

7. Відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.

8. Вид колективного підприємства.

9. Підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених коштів.

10. Система заходів, що здійснюється під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання банкрутства боржника, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського стану боржника.

11. Установчий документ юридичної особи.

12. Встановлена законодавством перевага, що надається окремим господарюючим субєктам.

   
                       
           
                         
                   
             
             
                     
                         
                 
                   
                           
                 
                       
                     
         
               
                 
     

 

Питання по-вертикалі:

3. Відчуження господарської споруди з державного фонду у власність господарюючого суб’єкта.

10. Державний орган, уповноважений розглядати господарські спори.

13. Суб’єкт господарських правовідносин, якій належить майно на відповідних умовах та у відповідних формах.

14. Нормативно-правовий акт, у якому об’єднано і систематизовано господарсько-правові норми.

15. Вид господарської діяльності підприємства, спрямований на виготовлення товарів.

16. Сукупність відокремлених взаємопов’язаних норм господарського права, що регулюють якісно однорідні відносини.

17. Єдиний державний перелік суб’єктів господарювання, який містить відомості щодо їх найменування, предмету діяльності, місцезнаходження тощо.

18. Особа, що надає іншій у користування майно.

19. Особа, суб’єкт господарських правовідносин – організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

20. Юридична категорія, що виражає належність майна суб’єктові господарювання на відповідних умовах та у відповідних формах.

21. Сукупність правових норм, що регулюють господарські правовідносини специфічними методами правового регулювання.

 

3. Визначте яким чином характер та особливості суб’єкта господарювання впливають на процедуру державної реєстрації, надання суб’єктові ліцензії або патенту.

4. Опрацювавши теоретичний матеріал теми, заповніть таблицю «Права суб’єктів господарювання» (заповнюючи останню колонку, достатньо визначити «позитивний» - «негативний» ).

Вид прав Зміст прав Вплив на легітимацію
     

5. Дайте відповідь на питання:

а) Які суспільні відносини регулюються нормами господарського права?

б) У чому полягає правова сутність понять «народне господарство» і «господарська діяльність»?

в) Визначте суспільно корисні види господарської діяльності.

6. Складіть порівняльну таблицю:

Зміст діяльності Комерційна господарська діяльність Некомерційна господарська діяльність
Ознаки    
Субєкти    
Предмет діяльності    

7. Порівняйте статус казенного, приватного та орендного підприємств. Обов'язкові критерії для порівняння: статус майна; порядок розпорядження та установчі документи; управління підприємством; особливості правового статусу. Складіть порівняльну таблицю “Правовий статус деяких видів підприємств ”.

8. Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Господарське право»:

                    П                    
                    Р                    
                    А                    
                    В                    
                    О                    
                    З                    
                    Н                    
                    А                    
                    С                    
                    Т                    
                    В                    
                    О                    

 

9. В чому полягає тотожність і відмінність правового статусу філій та договірних підприємств? Оформлюйте свою відповідь у вигляді таблиці.

10. Посилаючись на норми чинного законодавства, складіть таблицю “Повноваження органів управління акціонерним товариством ”.

Органи управління товариством Зміст повноважень

11. Складіть чайнворд з понять і категорій теми «Господарське право».

12. Проаналізуйте зміст статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та з’ясуйте основні поняття процесу банкрутства. Порівняйте зміст і сутність понять неплатоспроможність і банкрутство.

13. Відобразіть у вигляді схеми процес мирової угоди в справі про банкрутство, використовуйте відповідний розділ Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ».

14. Ознайомтесь з рекомендованою літературою і заповніть таблицю «Антимонопольний комітет України»:

 

Правовий статус  
Основні завдання та функції  
Компетенція  
Повноваження  

15. Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Господарське право»:

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
П І Д П Р И Є М Н И Ц Т В О
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

16. Складіть коротку схему етапів створення акціонерного товариства (на прикладі ВАТ).

17. Поясніть, чим викликане ліцензування певних видів господарської діяльності. Посилайтесь на чинне законодавство України.

ІІ. Підготуйте електронний варіант презентації з питань:

18. Загальна характеристика господарського права і господарського законодавства.

19. Господарські правовідносини.

20. Підприємницька діяльність в Україні.

21. Монополізм і конкуренція у підприємницькій діяльності.

22. Правові основи інвестиційної діяльності в Україні.

23. Поняття і суб’єкти банкрутства.

24. Особливості господарського судочинства.

ІІІ. Зробіть підбірку додаткової літератури з визначеної проблеми:

25. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

26. Правовий режим вільних економічних зон: світовий досвід.

27. Вплив антимонопольного законодавства на розвиток української економіки.

28. Розвиток вільних економічних зон в Україні.

29. Корупція як злочин та її негативний вплив на господарську діяльність.

30. Акціонерні товариства.

Високий рівень

Зробіть юридичний аналіз ситуації:

1. Громадянин України Васильченко П.Р., сплативши реєстраційний збір у встановленому розмірі та маючи намір провадити підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подав до органу державної реєстрації реєстраційну картку, три фотокартки, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера як платника податків, документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію, своє рішення за підписом усіх членів сім'ї про намір провадити підприємницьку діяльність, ксерокопію свідоцтва про шлюб та свідоцтва про народження дитини.Реєструючий орган відмовив Васильченку П.Р. у державній реєстрації.

2. Єдиний в Бєлозерському районі молокозавод встановив для постачальників молока ціни, в півтора рази нижчі, ніж в сусідніх районах та областях. Розташовані поблизу молокозаводу постачальники, не маючи можливості відвозити молоко на інші молокозаводи через значну відстань і відсутність у них відповідного транспорту, змушені були здавати молоко за цими цінами. Однак група фермерів, не погоджуючись з втратами від продажу молока за необґрунтоване низькими, як на їх думку, цінами, звернулася зі скаргою на дії Бєлозерського заводу до Антимонопольного комітету України.

3. ЗАТ НДІ «Газовидобування» у зв’язку зі зміною місцезнаходження, зафіксованого в статуті, подало до реєструючого органу (в райдержадміністрацію) документи для його перереєстрації. Реєструючий орган відмовив ЗАТ в перереєстрації, мотивуючи своє рішення тим, що вона (перереєстрація) суперечить чинному законодавству України.

4. Приватний підприємець Петренко П.П. надав всі необхідні документи для державної реєстрації в райдержадміністрацію, але через три дні він, не одержавши жодного повідомлення про реєстрацію, виїхав на приватному автомобілі з причепом до сестри в Російську Федерацію. Він віз повний причеп яблук. Під час митного огляду на кордоні він заявив, що є приватним підприємцем, але немає документу про держреєстрацію через незаконні дії влади, а яблука везе на продаж, бо вважає себе суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності.

5. До Антимонопольного комітету України звернулося акціонерне товариство "Б" (далі АТ "Б") із заявою про незаконне використання знака для товарів і послуг "Б" приватним підприємством "Т" (далі - ПП "Т"). АТ "Б" подало до Держпатенту України заявку на реєстрацію комбінованого знака для товарів і послуг (словесний елемент - "Б", що виконаний літерами українського алфавіту і являє собою єдине слово, і образотворчий елемент у вигляді райдуги, розміщеної над словесним елементом). ПП "Т" використовувало позначення "Б" (словесний елемент вищевказаного комбінованого знака для товарів і послуг АТ "Б"), зокрема в рекламі і під час здійснення торгової діяльності. Зібраними під час розгляду справи доказами доведено, що такі дії ПП "Т" можуть привести до змішування з діяльністю АТ "Б". Кваліфікуйте дії ПП "Т".

6. ТОВ «Продовольчі товари» успішно діяло в межах обласного центру і через два роки його учасники вирішили розширити свою діяльність, створивши дві філії та два представництва у декількох сусідніх областях. Для початку їх діяльності виділили кошти на проведення держреєєстрації цих відокремлених підрозділів, відкрили чотири банківських рахунки і запросили юриста, щоб розробив для них статути.

7. Акціонери ВАТ "Україна Інвестиції", що в сукупності володіють 8,5 акцій, поставили перед спостережною радою товариства вимогу про скликання позачергових загальних зборів акціонерів у зв’язку із прийняттям правлінням акціонерного товариства рішення, що суперечить інтересам акціонерів і виходить за межі компетенції правління. Спостережна влада відмовилася виконати ці вимоги, посилаючись на недоцільність такого кроку у зв'язку із запланованими на березень наступного року черговими загальними зборами акціонерів.

а) чи можуть акціонери-ініціатори проведення позачергових зборів скликати такі збори самі?; б) якими правами наділено меншість в акціонерному товаристві щодо управління справами товариства?; в) який вихід з цієї ситуації ви можете запропонувати?

8. Акціонер закритого акціонерного товариства "Омега" продав належні йому акції своєму приятелеві. Засновники цього товариства звернулися до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу цих акцій на тій підставі, що установчим договором про заснування товариства була передбачена заборона відчуження акцій товариства третім особам без згоди самого товариства та його акціонерів, які мали переважне право на придбання акцій товариства, що відчужуються.

9. ВАТ «Молоко та сметана» через збій в роботі обладнання не постачало свою продукцію в мережу магазинів ТОВ «Харчі населенню» протягом тижня. Щоб забезпечити свої магазини продуктами, керівництву ТОВ «Харчі населенню» довелося їх закуповувати терміново в іншій області по значно вищим цінам. Дайте юридичну оцінку даної ситуації. Які умови та порядок відшкодування збитків в даному випадку?

10. Сімнадцяти довірчим товариствам, що порушили правила обігу приватизаційних паперів, Фонд державного майна зупинив дію ліцензій. Деякі з них привели свою діяльність і установчі документи відповідно до законодавства, а інші не подали ніякої інформації до Фонду державного майна про вжиті заходи. Які наслідки такої діяльності цих довірчих товариств?

11. Загальними зборами ВАТ "Завод ЗБК", що були скликані за ініціативою спостережної ради, останній делегувалося призначати склад правління, а правлінню-приймати рішення про створення філій, представ­ництв та дочірніх підприємств товариства.

а) чи є правомірним таке рішення?; б) які питання входять до виключної компетенції загальних зборів?; в) в якому порядку приймаються рішення цими зборами?

12. За рішенням спостережної ради акціонерного товариства був звільнений з роботи головний інженер-член правління, який працював в ньому за трудовим договором. Призначений на цю посаду тимчасово виконуючим обов'язки головного інженера начальник одного з цехів через брак досвіду не зміг забезпечити належне виконання покладених на нього обов'язків, в результаті чого було зірвано виконанні! договірних зобов'язань перед контрагентами АТ щодо розробки складного устаткування і відповідно сплачено штрафні санкції.

а) чи вправі спостережна рада звільняти з роботи члена правління?; б) яким чином і за рахунок яких осіб можна відшкодувати збитки, заподіяні АТ в результаті сплати штрафних санкцій?

13. Один із трьох засновників ЗАТ «Консул» через півроку після державної реєстрації товариства вирішив продати весь пакет акцій (80 відсотків), що належав йому на праві власності. Інші два засновника, що володіли відповідно 12 відсотками і 8 відсотками акцій, заперечували проти нього.

а) чи правомірні ці заперечення?; б) які обов'язки закон покладає на засновників АГ?

14. Майно державного підприємства "Спецбуд" належить йому на праві повного господарського відання. Здійснюючи розрахунки з постачаль­никами продукції, керівник підприємства вирішив передати у власність одного з постачальників автомобіль, який належить ДП "Спецбуд". Чи правомірне таке рішення керівника ДП "Спецбуд"? Який правовий титул майна, що є державною власністю і закріплене за державним підприємством?

15. За рішенням керівництва казенне підприємство "Ресурси України", яке знаходиться у м. Харкові, вступило до асоціації "Український капітал" за погодженням з Харківською обласною радою. Прокурором області було винесено протест на прийняте казенним підприємством рішення. Чи правомірний протест прокурора? Чи має право казенне підприємство вступати до господарських об'єднань? Чи встановлені законодавством умови вступу казенного підприєм­ства до господарських об'єднань?

16. Подайте перелік доказів, які можна було б надати в господарський суд з боку потерпілої сторони – мережі магазинів «Крамничка», які одержали свіжу і якісну ковбасу 2-го ґатунку замість делікатесних ковбас. Прокоментуйте свій вибір, обов’язково поясніть де і за якою процедурою буде здійснена експертиза продукції.

17. Підготуйте проект позовної заяви до господарського суду від суб’єкта підприємницької діяльності-фізичної особи Сидоренка П.П. з приводу безпідставної відмови укласти договір з боку місцевої компанії обленерго. Обов’язково надайте перелік документів, якими Сидоренко П.П. буде підтверджувати свою позицію в суді.

18. Постановою мера міста Конотоп місцевим податком на перепродаж автомобілів оподатковувалися всі підприємства, за винятком державних і підприємств споживчої кооперації. Кваліфікуйте дії мера, посилаючись на норми чинного законодавства.

19. Підготуйте претензійний лист на адресу ТОВ «Фінансова ініціатива» з приводу прострочення терміну орендної плати за офісне приміщення. Дайте перелік документів, які необхідно подати до цієї претензії. Обов’язково вмотивуйте суму претензії.

20. Підготуйте претензійний лист від імені заводу харчових концентратів своєму постачальнику – приватному підприємству «Барви природи», яке систематично, протягом трьох місяців, затримує постачання продукції на 10-12 днів. Додайте до претензійного листа перелік необхідних документів.

21. Ви є власником приватного підприємства «Світоч», яке не надає Вам бажаних прибутків. Вам необхідно ліквідувати це підприємство згідно з чинним законодавством. До того ж врахуйте наявність майнових претензій з боку Ваших кредиторів (борги за банківським кредитом та вимоги кредиторів - фізичних осіб).

22. Складіть претензійний лист з приводу порушень у виконанні договору постачання сільськогосподарської продукції від товаровиробника до замовника ( наприклад, хлібокомбінат, консервний завод тощо).

23. Приватний підприємець займається торгівельною діяльністю і діяльністю з надання побутових послуг та здійснює розрахунки з юридичними і фізичними особами в безготівковій формі. Чи потрібно у такому разі придбати торгові патенти?

24. На які нормативні акти Ви повинні спиратись при створенні спеціальної (вільної) економічної зони? Де на території Полтавської області Ви створили б спеціальну (вільну) економічну зону? Мотивуйте свій вибір.

25. Складіть претензійного листа з приводу постачання партії неякісного товару. Вкажіть перелік документів, які потрібно додати.

26. Міністерство необґрунтовано відмовило суб'єкту підприємницької діяльності у наданні ліцензії на здійснення певного виду діяльності. Визначте порядок і спосіб захисту порушених прав підприємця?

27. Фірма виконує ксерокопіювальні роботи у навчальному закладі. Чи потрібно придбати торговий патент на виконання цих робіт? Якщо так, чи потрібно придбати торговий патент на літні місяці, коли така робота виконуватися не буде?

28. Фірма відкриває спортклуб-бар із більярдними столами, що будуть здаватися відвідувачам спортклубу-бару з погодинною оплатою. Чи обов'язкове придбання фірмою торгових патентів для більярдних столів? Якщо так, то на який вид діяльності?

29. Складіть позовну заяву з приводу прострочення терміну постачання. Вкажіть перелік документів, які потрібно додати.

30. Складіть позовну заяву з приводу систематичної відсутності частини товару в упаковці при виконанні договору купівлі-продажу. Дайте перелік документів, які потрібно додати.

 

Завдання для самоконтролю знань

Тести для самоконтролю:

1. Забороняється займатися підприємницькою діяльністю:

1) особам, що не мають трудової книжки;

б) військовослужбовцям;

в) фізичним особам, які не створили юридичної особи;

г) особам, що не є членами Української спілки промисловців і підприємців.

2. Господарське товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном, називається:

а) командитним;

б) акціонерним;

в) повним;

г) товариством з обмеженою відповідальністю.

3. Видами господарських товариств є:

а) селянське (фермерське) господарство;

б) товариство з обмеженою відповідальністю;

в) товариство захисту прав споживачів;

г) політична партія.

4. Скасування держреєстрації суб’єкта підприємництва здійснюється на підставі рішення суду в разі:

а) відсутності прибутку протягом 6 місяців;

б) провадження діяльності, що суперечить установчим документам;

в) несвоєчасного повідомлення підприємцем-громадянином про зміну свого сімейного стану;

г) відсутності товарного знаку.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке господарське законодавство як галузь права?

2. Які види діяльності і чому ви віднесли б до господарської?

3. Які локальні нормативні акти мають найбільше значення в господарському праві?

4. Які способи державного регулювання економіки вам відомі?

5. Якими правами наділені суб’єкти господарських відносин?

6. В чому особливість суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб?

7. Які суб’єкти господарювання і чому можна назвати некомерційними?

8. Якими є ознаки й організаційно-правові форми підприємства підприємства.

9. Які документи належать до установчих документів підприємства?

10. Який порядок реєстрації підприємства?

11. Які способи реорганізації підприємства ви знаєте?

12. З яких заходів складається ліквідаційний процес?

13. Що становить правову основу господарських договорів?

14. Що таке господарські зобов’язання?

15. Як можна класифікувати господарську діяльність залежно від юридичної підстави?

16. Які специфічні функції виконує господарських договорів?

17. У чому полягають особливості укладання господарських договорів?

18. Хто може бути визнаний суб’єктом банкрутством.

19. Хто може звертатися із заявою про порушення справи про банкрутство?

20. З яких стадій складається провадження у справах про банкрутство?

21. В яких формах здійснюється державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

22. Які види ліцензій ви знаєте?

23. В якому вигляді можуть здійснюватись іноземні інвестиції в Україні?

24. Які державні гарантії захисту іноземних інвестицій установлені в законодавстві України?

25. Як здійснюється управління вільними економічними зонами?

 

 

& Література до теми

Основна

1. Гладкий С.О. Абетка правознавства + [ Електронний ресурс]: Навч. посібник / С.О. Гладкий, 2005. – Спосіб доступу: Електронний читальний зал ПУСКУ.

2. Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс/В.М.Кириченко. – К.:Центр учбової літератури, 2007. – 328с.

3. Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.

4. Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність, 2008. – 792 с.

5. Правознавство: Підручник/За ред. В.В.Копєйчикова, А.М.Колодія. – [8-е вид.] – К.:Юрінком Інтер, 2007. – 752с.

Додаткова

Нормативно-правові акти (на сайтах: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua) :

6. Конституція України.

7. Господарський кодекс України.

8. Митний кодекс України.

9. Про акціонерні товариства: Закон України.

10. Про Антимонопольний комітет України: Закон України.

11. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України .

12. Про господарські товариства: Закон України.

13. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України.

14. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України.

15. Про державну службу: Закон України.

16. Про захист економічної конкуренції: Закон України.

17. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України.

18. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України.

19. Про кооперацію: Закон України.

20. Про кредитні спілки: Закон України.

21. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України.

22. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України від 18 лютого 1992 р.

23. Про оренду землі: Закон України.

24. Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №14 (02.04.91). – Ст. 168. (Втратив чинність з 1.01.2004 р., крім ст. 4 (згідно із Господарським кодексом України від 16.01.2003 р.), остання редакція – 23.02.2006 р.).

25. Про режим іноземного інвестування: Закон України.

26. Про фермерське господарство: Закон України.

Навчальні посібники:

27. Белянєвич О.А. Господарський договір та способи його укладання: Навчальний посібник. - К.: «Наукова думка», 2005.- 278с.

28. Бобкова А.Г. Правове регулювання вiдносин у процедурi банкрутства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2006. – 152 с.

29. Булгакова В.Д. Господарське право: Підручник. - К.: «Либідь», 2007.- 420с.

30. Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій. – К.: Атіка, 2005. – 624 с.

31. Вінник О.М. Господарське право: Підручник. - К.: «Наукова думка», 2007.- 560с.

32. Вінник О.М. Інвестиційне право: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2003.- 264с.

33. Господарське право України: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової.- Х.: «Одіссей», 2005.- 608 с.

34. Господарське право: Навч. посібник/за ред. М.Л.Шелухiна. – К.:Центр навчальної лiтератури, 2006. – 616 с.

35. Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна. – К.: МАУП, 2005. – 424 с.

36. Дахно I.I. Антимонопольне право: Курс лекцiй. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 352 с.

37. Жук Л.А. та ін. Господарське право + [Електрон. ресурс]: Навч. Посібник. – К.: Кондор, 2003. – 400 с. – Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

38. Жук Л.А. Господарське право: Навч. посiбник/Л.А.Жук, I.Л.Жук, О.М.Неживець. – К.:Кондор, 2007. – 400с.

39. Карлін М.I. Правовi основи пiдприємництва: Навч. посібник. – 2-ге вид., випр. i доп. – К.: Кондор, 2006. – 368 с.

40. Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины: Учеб. пособие. – Харьков: Эспада, 2001. – 288 с.

41. Основи правознавства: Навч. посібник/М.В.Логвинова, В.К.Кафарський. – К.:Центр навчальної літератури, 2005. – 568с.

42. Основи правознавства: Навч. посібник / О.В.Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

43. Пiгач Я.М. Господарське законодавство: Навч. посiбник / Я.М. Пiгач, Л.М. Труфанова. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2005. – 624 с.

44. Пiдприємницьке право: Навч. посiбник / Л.В. Нiколаєва; О.В. Старцев; П.М. Пальчук; Л.М. Iваненко. – К.: Iстина, 2001. – 480 с.

45. Підприємницьке право: Підручник /За ред. О.В.Старцева/2-ге вид., перероб. і допов. – К.:Істина, 2005. – 600 с.

46. Правознавство: Навч. посібник / Під аг. ред.. В.П.Пастухова. – К: Алерта, 2006. – 398 с.

47. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навч. посібн. – 3‑тє вид., переробл. і доп. – К.:А.С.К.,2005. – 912 с.

48. Хозяйственное право: Учебник / Ред. Мамутов В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 910 с.

49. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права України: Навч. посібник для студ. вузів. – Суми: Університетська книга, 2003. – 220 с.

50. Шелухiн М.Л. Господарське процесуальне право [Текст]: навч. Посiбник / М.Л. Шелухiн, О.М. Зубатенко. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2006. – 264 с.

51. Щербина В.С. Господарське право: Навч. посібник для студ. вузів. – 3‑є вид., перероб і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 654 с.

Спеціальна література:

52. Бойко М.Д., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно-правові документи: зразки оформлення заяв, скарг, договорів. - К.: «Наукова думка», 2005.- 320с.

53. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування законодавства про банкрутство / Укл. Б.М. Поляков, ВСУ, Вищий господарський суд України. – К.: Ін Юре, 2004. – 568 с.

54. Господарський кодекс України: Коментар / Ред. Саніахметова Н.О. – Харків: Одісей, 2004. – 846 с.

55. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців / Ред. А.В. Дашкевич. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 239 с.

56. Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право: Свобода перемещения компаний в Европейском сообществе. – М.: Вальтерс Клувер, 2004. – 190 с.

57. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг. ред. В.К.Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004.- 688с.

58. Правове регулювання іноземних інвестицій/За ред. В.М.Коссака. - К.:Український центр правничих студій,2003.- 192с.

59. Теньков С. Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів: Коментар, Довідковий матеріал, Судова практика / С. Теньков. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 368 с.

60. Теньков С.О. Коментар судової практики з господарських справ. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 384 с.

61. Саниахметова Н.О. Юридический справочник предпринимателя.- Харьков: «Одиссей», 2000.- 768с.

Довідкова література:

62. Большой юридический словарь / Ред. Сухарев А.Я. – М.: Инфра‑М, 1998. – 790 с.

63. Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов: Юридический словарь И. Дахно. – К.: “Блиц-Информ”, 1998. – 352 с.

64. Популярна юридична енциклопедія. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

65. Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.:Большая российская энциклопедия,2000. – 800с.

66. Словник законодавчих термінів. – К.:Вид‑во Основа;Центр розвитку українського законодавства,2000. –608с.

67. Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998.
Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 672 с.
Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 747 с.
Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с.
Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с.
Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.

68. Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2‑е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.