Здавалка
Главная | Обратная связь

Елементарний рівень1. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:

Екологічне право, екологічні правовідносини, екологічне право, принцип екологічного права, екологічні права громадян, загальне та спеціальне природокористування, екологічна безпека, природо – заповідний фонд, рослинний світ, тваринний світ, екологічне правопорушення, земельна ділянка, земельний кадастр.

2. Ознайомитися з рекомендованою літературою до теми, скласти опорний конспект та підготуватися до обговорення основних питань семінарського заняття.

План семінарського заняття:

1. Поняття та система екологічного права.

2. Природноресурсове право.

3. Природоохоронне право.

4. Право екологічної безпеки.

5. Правопорушення в галузі екології та відповідальність за їх вчинення.

3. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:

1. Правовий режим використання надр і атмосферного повітря, водних і лісових ресурсів, рослинного і тваринного світу. Права та обов'язки природокористувачів.

2. Правові засоби охорони надр і атмосферного повітря, водних і лісових ресурсів, рослинного і тваринного світу.

3. Загальна характеристика земельного права і законодавства України.

4. Зміст права власності на землю.

5. Захист прав громадян і юридичних осіб на землю. Земельні спори.

 

Індивідуальні завдання:

Достатній рівень

І. Виконайте завдання:

1. Складіть чайнворд з понять і категорій теми «Екологічне та земельне право».

2. Назвіть території і об’єкти природно-заповідного фонду. Які заповідники, заказники, національні парки України Вам відомі?

3. Чи може колективне підприємство перетворитися на фермерське. Доведіть свою думку.

4. Зробіть порівняння у вигляді таблиці:

екологічна експертиза екологічний аудит
   

5. Назвіть і охарактеризуйте суб’єкти управління в галузі використання і охорони земель.

6. Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Екологічне та земельне право»:

                    П                    
                    Р                    
                    А                    
                    В                    
                    О                    
                    З                    
                    Н                    
                    А                    
                    С                    
                    Т                    
                    В                    
                    О                    

7. Назвіть підстави і термін надання землі у тимчасове володіння й оренду. Хто є суб’єктами цих відносин?

8. Розв’яжіть кросворд:

1. Водокористувачі, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для збору води.

2. Процес раціонального використання людиною природних ресурсів, для задоволення різних потреб та інтересів.

3. В якому порядку відновлюються і захищаються усі екологічні права громадян.

4. Різновид юридичної відповідальності, яка застосовується до винних осіб за протиправні дії, що порушують екологічні вимоги у процесі невиконання функціональних та інших умов дисципліни праці, пов’язаних з використанням природних ресурсі, охороною навколишнього природного середовища, забезпеченням екологічної безпеки.

5. Кодекс України, що регулює правові відносини з метою забезпечення і збереження науково - обґрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки.

6. Вид стягнення, що застосовується в порядку притягнення до адміністративної відповідальності.

7. Об’єкт природноресурсового права.

8. Один із видів покарання, що застосовується за вчинення екологічних злочинів.

  1.                
  2.                                    
  3.                
  4.                          
  5.                
  6.            
  7.        
8.                        
                                                           

9. Назвіть аргументи на користь існування приватної власності на землю.

10. Чи мають право іноземні громадяни мати земельну ділянку в Україні на правах приватної власності?

11. Порівняйте види природокористування і заповніть таблицю:

критерії порівняння загальне спеціальне
     

12. Оберіть правильну відповідь:

1.Правова охорона атмосферного повітря це:

а)система заходів, пов’язаних зі збереженням, поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря

б)державне управління природокористуванням і охороною природи

в)відносини що виникають з приводу використання атмосферного повітря

г)додержання вимог, передбачених законодавством про охорону повітря

2.Земельні відносини це:

а)суспільні відносини, щодо володіння, користування, і розпорядження землею

б)охорона землі

в)право на землю

г)пріоритет вимог екологічної безпеки

3.Земельна ділянка:

а)певний відсоток землі

б)відсоток землі внесений до статутного фонду

в)певне місце розташування землі

г)частина земної поверхні з установленими межами з певним місцем розташування визначений правами

4.Усі водні об'єкти є власністю:

а)Президента України

б)Кабінету Міністрів України

в)Верховної Ради України

г)народу України

5.Економічна оцінка земель:

а) оцінка землі як природного ресурсу;

б) оцінка як право власності;

в) грошова оцінка землі;

г) порівняльна оцінка якості грунтів.

 

13. Зробіть порівняння у вигляді таблиці:

Державна екологічна експертиза Громадська екологічна експертиза
   

14. Назвіть території і об’єкти, що підлягають особливій охороні. Які об’єкти природно-заповідного фонду Полтавщини Вам відомі?

15. Заповніть таблицю:

суб’єкти права власності на землю на які землі мають право власності
   

16. Ознайомтеся з положеннями Цивільного кодексу України і підготуйте електронний варіант презентації з питання «Право власності на землю (земельну ділянку).

17. Ознайомтеся з положеннями Цивільного кодексу України і підготуйте електронний варіант презентації з питання «Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб».

18. Складіть чайнворд з понять і категорій теми «Екологічне та земельне право»

19. Заповніть таблицю:

Території природнозаповідного фонду: підлягають охороні:
   

20. Оберіть правильну відповідь:

1. До водних об’єктів місцевого значення належать:

А)Поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що знаходяться і використовуються на території більш як однієї області, а також їх притоки всіх порядків

Б) Внутрішні морські води та територіальне море

В) Підземні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання

Г) Підземні води, які є джерелом централізованого водопостачання

2. Суб’єктами права комунальної власності на землю є :

А) Громадяни та юридичні особи

Б) Територіальні громади

В) Держава

Г) Особи без громадянства

3. У спільній сумісній власності можуть перебувати земельні ділянки:

А) Подружжя;

Б) Членів фермерського господарства, якщо інше не передбачено угодою між ними;

В) Співвласників жилого будинку;

Г) Усі відповіді вірні.

4. Від плати за користування надрами звільняються:

А) Користувачі надр - при організації геологічних об'єктів природно-заповідного фонду;

Б) Користувачі надр - за здійснення розвідки корисних копалин у межах гірничого відводу, наданого їм для видобування корисних копалин;

В) Користувачі надр - державні дитячі спеціалізовані санаторно-курортні заклади за здійснення видобутку мінеральних вод у частині, що використовується для лікування на їх території;

Г) Усі відповіді вірні.

5. Покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого призначається за:

А) Незаконної порубки лісу;

Б) Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів;

В)Порушення ветеринарних правил, яке спричинило поширення епізоотії або інші тяжкі наслідки;

Г) Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля.

21. Заповніть таблицю «Кримінальна відповідальність за екологічні злочини»:

стаття ККУ ознаки забороненої поведінки санкція
     

22. Порівняйте право спільної сумісної власності на земельну ділянку та спільної часткової власності на земельну ділянку.

23. Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Екологічне та земельне право»:

                    З                    
                    Е                    
                    М                    
                    Л                    
                    Е                    
                    В                    
                    О                    
                    Л                    
                    О                    
                    Д                    
                    І                    
                    Н                    
                    Н                    
                    Я                    

 

24. Оберіть правильну відповідь:

1. До компетенції районних Рад у галузі регулювання водних відносин належить:

А)Організація інформування населення про стан водних об'єктів, про надзвичайні екологічні ситуації, які можуть негативно вплинути на здоров'я людей, та про заходи, що вживаються для поліпшення стану вод;

Б) Затвердження загальнодержавних, міждержавних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

В) Розпорядження водним фондом України;

Г) Встановлення правового режиму використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у зонах надзвичайних екологічних ситуацій.

2. Короткострокова оренда земельної ділянки складає темін не більше:

А) 1 року;

Б) 3років;

В) 5 років;

Г) 7 років.

3. Спеціальним правом природокористування є:

А) Право використання парків;

Б) Збирання дикорослих ягід;

В) Договір оренди землі;

Г) Право використання водойм для купання.

4. До об’єктів охорони тваринного світу не належать:

А) Дикі тварини;

Б) Частини диких тварин;

В) Домашні тварини;

Г) Продукти життєдіяльності диких тварин.

5. Право власності на земельну ділянку посвідчується:

А) свідоцтвом;

Б) сертіфікатом;

В) договором;

Г) державним актом.

25. Порівняйте курортні й лікувально-оздоровчі та рекреаційні зони.

26. Заповніть таблицю «Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення»:

стаття КУпАП ознаки забороненої поведінки санкція
     

27. Складіть чайнворд з понять і категорій теми «Екологічне та земельне право».

28. Класифікуйте території й об’єкти природно-заповідного фонду України юхарактеризуйте їх і складіть таблицю:

природні території та обєкти штучно створені об’єкти
   

29. Зростання масштабів антропогенної (людської) діяль­ності викликало необхідність запровадження особливого виду правової діяльності - проведення екологічної екс­пертизи, оцінки впливу екологічно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище. Визначте, при вирішенні яких питань проводиться екологічна експертиза та оцінка впливу екологічно не­безпечних об'єктів на навколишнє середовище.

30. Заповніть таблицю:

екологічна експертиза екологічний контроль екологічний моніторинг
Поняття      
Форми      
Завдання      
Мета      
Види      

 

Високий рівень

 

І. Поміркуйте над запропонованими проблемам і свої роздуми викладіть у формі есе:

1. Згадайте і прокоментуйте літературні твори, сюжет яких містить земельний конфлікт між героями.

2. Згадайте й охарактеризуйте правові пам’ятки, що фіксували земельні відносини.

3. Чому земельні і сільськогосподарські відносини посідають особливе місце в історії нашої держави.

4. Пригадайте й зробіть опис історичних подій, в контексті яких піднімалося земельне питання.

5. Проаналізуйте історичні події, наслідком яких стало врегулювання земельних відносин.

6. Чому земля перебуває під особливою охороною держави і як Ви це розумієте?

7. Якими шляхами, на Ваш розсуд, має розвиватися земельна реформа в Україні.

8. Вивчить питання і зробіть аналіз проблем і перешкод на шляху впровадження земельної реформи в Україні.

ІІ. Виконайте реферати на тему:

9. Оптимізація системи органів державного управління України за роки незалежності.

10. Україна в системі міжнародного природоохоронного співробітництва.

11. Реформування земельного законодавства в Україні: стан проблеми.

12. Адаптація українського екологічного законодавства до європейських стандартів.

13. Червона книга України і Міжнародна Червона Книга: завдання правового регулювання.

14. Правовий статус об’єктів і територій природно-заповідного фонду України.

ІІІ. Зробіть юридичний аналіз ситуації:

15. Житловий будинок з трьох кімнат купили троє громадян – кожний по кімнаті. Між ними виник спір щодо порядкування земельною ділянкою. Визначіть підвідомчість і підсудність цієї справи. Який є порядок розгляду земельних спорів.

16. З листа до редакції газети «Сільський час»: «…Мій син отримав сертифікат на право власності на земельну частку, а через рік звільнився з господарства і преїхав до міста. Чи не втратив він право на земельну частку. Чи залишиться за ним право на земельний пай, якщо він поїде працювати за контрактом за кордон?». Визначте коло правовідносин. Якими нормативно-правовими актами встановлюється порядок розпаювання земель сільгосппризначення? Вирішіть справу.

17. Громадянин Петров у 1999 р. отримав у постійне користування земельну ділянку для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,2 га. Того ж року він отримав у користування земельну ділянку для городництва площею 0,05 га. Які нормативи безоплатної приватизації земельних ділянок для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд? Чи має право Петров приватизувати дві зазначені земельні ділянки як одну присадибну земельну ділянку.

18. Гр-н Войтенко є членом садівницького товариства, в якому приватизував 0,1 га землі. Крім того, він приватизував присадибну земельну ділянку площею 0,08 га. Також йому були подаровані приватний будинок з присадибною ділянкою площею 0,1 га. Придбавши автомобіль, Войтенко звернувся до міської ради із заявою про безоплатну передачу йому у власність земельної ділянки площею 0,02 га для будівництва індивідуального гаража, але отримав відмову.

19. КСП «Перемога» на загальних зборах членів підприємства прийняло рішення про розпаювання земель, що були передані йому в колективну власність. Рішення, зокрема, передбачало, що право на земельну частку (пай) у повному обсязі набувають лише працюючі члени КСП, а пенсіонери з їх числа – лише на ½ паю. Однак пенсіонери Антонов і Болюта не погодилися ті звернулися до загальних зборів із заявою про виділення їм в натурі земельних паїв у повному розмірі. Однак загальні збори відмовили їм, аргументуючи тим, що це призведе до скорочення орних земель КСП. Крім того, ці пенсіонери вже мають на правах власності присадибні ділянки.

20. З листа до редакції газети «Сільський час»: «…Я виходжу зі складу членів КСП, маю право на земельний пай і бажаю його отримати в натурі у місцевості поруч з селом біля річки. А в конторі КСП мені відповіли, що дадуть землю в кінці найдальшого від села поля, бо таким було рішення загальних зборів. Чи мжна його оскаржити?». Визначте коло правовідносин. Якими нормативно-правовими актами встановлюється механізм розподілу та виділення в натурі на місцевості земельних паїв? Вирішіть справу.

21. Громадянка Н., знаючи про те, що анакаптіс пірамі­дальний був занесений до Червоної книги України і є видом, що зникає, вирішила особисто зайнятися розве­денням цієї рослини з метою подальшого її продажу і отримання прибутку. Під час реалізації її було попере­джено про незаконність операцій із даною рослиною. Н. заперечила, оскільки ця рослина була вирощена особис­то нею у домашніх умовах, а отже, ніякої шкоди приро­ді вона не завдала. Визначте, яким нормативним актом регламентую­ться дані відносини. Дайте правову оцінку ситуації, що виникла у гро­мадянки Н.

22. Громадянин Коваленко Н. звернувся до державного управління екологічної безпеки області із заявою про надання відомостей щодо екологічного стану району, в якому він проживає. Працівник секретаріату, який при­ймав заяву, після консультації з начальником управління Галушко К. запропонувала прийти через два місяця, коли буде закінчено проведення остаточних вимірів на тери­торії області, і що на даний час свіжих даних про екологічну ситуацію регіону, в якому проживає Коваленко Н., немає. Крім того, заявника було заспокоєно, що стан навколиш­нього середовища поступово поліпшується. У проханні Коваленка Н. записатися на прийом до начальника управ­ління з того ж питання було відмовлено. Не отримавши ніякої інформації щодо екологічного стану району, Коваленко звернувся із скаргою до органів прокуратури.

23. У процесі будівництва комбінату хімічних препаратів ініці­ативна група громадян на чолі з хіміком Гайдученком В. звернулася до місцевої державної адміністрації з пропо­зицією провести громадську екологічну експертизу ма­теріалів розміщення зазначеного об'єкта, враховуючи, що його експлуатація може суттєво погіршити екологіч­ну обстановку в регіоні та викликати непередбачені ге­нетичні наслідки у населення. Місцева державна адміністрація відмовила у їх про­ханні, посилаючись на те, що за проектом даного будів­ництва вже проводилася державна екологічна експертиза і тому немає потреби у проведенні громадської екологіч­ної експертизи. Визначте, яким нормативним актом регламентую­ться дані відносини. Чи правомірною була відмова органів влади у прове­денні громадської екологічної експертизи і хто може ви­ступати в якості ініціатора проведення такої експертизи?

24. Комплексною громадською екологічною експертизою встановлено, що в місті та на прилеглих до нього терито­ріях є джерела екологічної шкідливості, які створюють постійний ризик підвищеної екологічної небезпеки. Най­більшу небезпеку становить місцевий металургійний ком­бінат. Внаслідок залпових викидів у навколишньому при­родному середовищі зафіксовано присутність сірчистого ангідриду з перевищенням допустимих концентрацій у 400 раз, кадмію - у 5 тис. раз, цинку - в 540 раз. Мало міс­це також отруєння 14 працівників на проммайданчику. Результати екологічної експертизи було доведено до ор­ганів екологічного контролю та адміністрації комбінату, а згодом обговорювалися на сесії міської Ради із залучен­ням громадськості. Через тиждень до міського суду звер­нулася громадянка Мороз А., із позовом до металургійно­го комбінату про заборону його діяльності. У судовому засіданні представник відповідача по справі .доповів, що висновок громадської екологічної експертизи не є обов'язковим для виконання, а суд по­винен враховувати офіційні дані лише спеціально упов­новажених органів екологічного контролю. На основі якого нормативного акта повинна вирі­шуватися дана справа? Чи дійсно результати та висновки громадської еко­логічної експертизи не можуть враховуватися органами влади у вирішенні конкретних ситуацій?

25. До місцевої Ради народних депутатів звернулася гру­па громадян з проханням створити парк місцевого зна­чення на території пустиря, що знаходиться за терито­рією жилої забудівлі. Створення парку, враховуючи наяв­ність занедбаної водойми на території пустиря, не тільки допоможе відновити її, але й поліпшить загальну еколо­гічну обстановку цієї місцевості. Місцева Рада відмовила у розгляді заяви, посилаю­чись на те, що організація подібних територій - у компе­тенції Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, куди й порекомендувала звернути­ся представникам громади. Чи повинна була місцева Рада народних депутатів прийняти до розгляду заяву громадян? Які органи влади здійснюють державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища?

26. На суміжних заболочених територіях фермери Кудрявченко та Миколайчук збудували закриту водойму-копань для поливу сільськогосподарських рослин. З метою ефективного використання та поповнення за­пасу води вони погодили графік користування природ­ними ресурсами. Кудрявченко, крім того, на орендованій ділянці зем­лекористування після отримання відповідного дозволу створив підприємство і розпочав добувати крейду, яку після очищення відправляв на реалізацію. У серпні поточного року рівень води у водоймі значно понизився, і Миколайчук звернувся до свого сусіда з проханням обмежити видобування крейди, оскільки це призвело до зменшення рівня підземних вод. Останній відмовився, вважаючи, що добувні роботи проводяться на відстані більш як 35 метрів і не можуть негативно впливати на рівень підземних вод, який понизився вна­слідок засухи, що триває вже протягом трьох тижнів. У серпні державна екологічна експертиза підтвердила наявність причинного зв'язку між діями підприємця Кудрявченка та негативними наслідками, які мали тимчасо­вий характер. Яким нормативно-правовим актом регламентують­ся дані відносини? Визначте, чи були дії Кудрявченка правомірними? Обґрунтуйте.

27. Група громадян звернулася до адміністрації цегляного заводу із проханням надати інформацію про кількість викидів забруднюючих речовин. Велика кількість пилу, що була у повітрі, турбувала мешканців цього району, і вони хотіли пересвідчитися у тому, що наявність забрудників не перевищує допустимих лімітів і не впливає на здоров'я жителів району. Надані документи засвідчили, що підприємство дійсно додержується лімітів і викиди не перевищують встановлену норму. Однак громадяни не були остаточно впевнені у цьому і вирішили ініціюва­ти проведення громадської екологічної експертизи. Ре­зультати експертизи показали велике перевищення завис­лих часток та інших забруднюючих речовин у викидах. Громадяни подали скаргу до суду про порушення їхніх прав на екологічно безпечний стан атмосферного повітря. Директор заводу заперечив свою провину, посилаючись на неякісність очисних споруд, які були придбані за кор­доном і не відповідають стандартам щодо охорони атмо­сферного повітря, що виявилося після вводу обладнання в експлуатацію. А отже, колектив підприємства і він особисто не несуть юридичної відповідальності за дії, в яких немає ознак правопорушення. На підставі яких нормативних актів буде вирішува­тись дана ситуація? Хто зобов'язаний відшкодувати збитки, заподіяні порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря? Чи можна вважати дії директора заводу правомір­ними?

28. На підставі рекомендації територіальної курортної ради органи місцевого самоврядування прийняли рішен­ня про організацію лікування і відпочинку у курортній зоні м. Саки. Для організації відпочинку місцевого населення, а та­кож створення необхідних економічних засад функціо­нування, підтримання правопорядку і розвитку курорту запроваджено платне перебування на міських пляжах, в лісопарку, парках відпочинку району та на прилеглих до нього прибережних територіях. Разом з тим, з метою за­безпечення високого рівня надання сервісних послуг у курортній зоні, за ініціативою підприємців району, було створено ТОВ «Зірка». Об'єднання громадян звернулося з позовом до суду про визнання рішення органу самоврядування незакон­ним, оскільки, на їх думку, оплатне користування природ­ними ресурсами обмежує можливості територіальної громади щодо вільного спілкування з. довкіллям, викори­стання природних якостей курорту, зокрема оздоровчих властивостей морських вод. Яким нормативним актом регламентуються дані відносини? Чи підлягає, на вашу думку, позов задоволенню? Відповідь обґрунтуйте.

29. У місті Микулинці відкрився магазин з продажу гри­бів. Через деякий час у місті було виявлено захворюван­ня, пов'язане із радіаційним забрудненням, що вкрай за­непокоїло місцевих жителів. Ініціативна група громадян на чолі з Васильчуком К. організувала громадську еко­логічну експертизу, висновки якої показали, що гриби були завезені до Микулинців із радіоактивної зони, де спостерігався підвищений рівень радіації. Громадяни звернулися до місцевих органів міліції із вимогою закри­ти магазин та притягнути його власника до відповідаль­ності на основі висновків екологічної експертизи. Однак їм було відмовлено на підставі некомпетентної відповіді органів внутрішніх справ у даній справі. Визначте, яким нормативним актом передбачено юридичну відповідальність за дане правопорушення. Чи була відмова органів міліції правомірною? Хто у даному випадку має розглядати цю справу?

 

30. Від свого імені складіть договір найму (оренди) земельної ділянки.

 

Завдання для самоконтролю знань

Тести для самоконтролю:

1. Суб’єктами права загального використання природних ресурсів є:

а) фізичні особи;

б) юридичні особи;

в) фізичні та юридичні особи;

г) державні підприємства та установи.

2. Згідно з Земельним кодексом в Україні існують такі форми власності на землю:

а) колгоспно-кооперативна;

б) особиста;

в) колективна;

г) комунальна.

3. Особи, винні у вчиненні екологічного правопорушення, не несуть відповідальність:

а) адміністративну;

б) матеріальну;

в) кримінальну;

г) дисциплінарну.

4. Договір оренди землі укладається:

а) в усній формі;

б) у письмовій формі;

в) в усній або письмовій формі;

г) у конклюдентній формі.

Питання для самоконтролю:

1. Що є предметом екологічного права?

2. З яких підгалузей складається екологічне право?

3. Який нормативний акт є основним актом екологічного законодавства?

4. Що розуміють під правом природокористування?

5. Що розуміють під правом загального користування природними ресурсами?

6. Що розуміють під правом спеціального користування природними ресурсами?

7. На які види природних об’єктів поширюється право власності українського народу?

8. На які категорії поділяються землі залежно від їх цільового призначення?

9. Які види прав на землю передбачені Земельним кодексом України?

10. Які форми власності на землю передбачені чинним законодавством?

11. На які види земельних ділянок в Україні можуть набувати права власності іноземці?

12. Хто може бути орендарем земельної ділянки в Україні?

13. У чому полягає особливість державної форми власності на природні ресурси?

14. Які екологічні права громадян закріплено законом?

15. Які екологічні обов’язки громадян закріплено законом?

16. Які види контролю в галузі охорони довкілля передбачено законом?

17. Юридичну відповідальність яких видів несуть особи, винні у вчиненні екологічного правопорушення ?

 

& Література до теми

Основна

1. Гладкий С.О. Абетка правознавства + [ Електронний ресурс]: Навч. посібник / С.О. Гладкий, 2005. – Спосіб доступу: Електронний читальний зал ПУСКУ.

2. Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс / В.М. Кириченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

3. Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.

4. Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність, 2008. – 792 с.

5. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М.Колодія . – [8-е вид.] – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.

Додаткова

Нормативно-правові акти (на сайтах: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua) :

6. Конституція України.

7. Водний кодекс України.

8. Земельний кодекс України.

9. Кодекс законів про працю України.

10. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

11. Кодекс України про надра.

12. Кримінальний кодекс України.

13. Лісовий кодекс України.

14. Цивільний кодекс України.

15. Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 рр.: Закон України.

16. Про захист рослин: Закон України.

17. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України.

18. Про охорону атмосферного повітря: Закон України.

19. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України.

20. Про рослинний світ: Закон України.

21. Про Червону книгу України: Закон України.

22. Про оренду землі: Закон України.

23. Про фермерське господарство: Закон України.

24. Про форми власності на землю: Закон України.

Навчальні посібники:

25. Аграрне право України: Пiдручник / За ред. В.З. Янчук. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Юрiнком Iнтер, 2000. – 720 с.

26. Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України : Практикум для студентів юридичних вузів і факультетів. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 272 с.

27. Баб’як О.С. та ін. Екологічне право України : Навчальний посібник для вузів / О.С. Баб’як, А.Д. Біленчук, Ю.О. Чирва : Європейський університет управління, безпеки та інформаційно-правових технологій: Факультет охорони навколишнього середовища: Юрблагодійконсалтинг. – К.: Атіка, 2001. – 216 с.

28. Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і особлива частини): Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.

29. Бондар В.О. Екологічне право України у запитаннях і відповідях : Навчальний посібник. – Х.: Ксилон, 2006. – 246 с.

30. Екологічне право: Особлива частина: Підручник для студентів юридичних вузів і факультетів: Повний академічний курс (Київський університет ім. Т.Г.Шевченка; Юридичний факульет. За ред. В.І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – 544 с.

31. Екологічне право. Академічний курс: Підручник /За ред.. Ю.С.Шемшученка. – К.: Юридична думка, 2005. – 848 с.

32. Екологічне право України: Підручник /Гетьман А.П., Шульга М.В., Попов В.К. та ін.. / За ред.. А.П. Гетьмаа та М.В. Шульги. – Х.: Право, 2005. – 384 с.

33. Екологічне управління: Підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.

34. Земельне право України: Підручник / Анісімова Г.В., Багай Н.О., Гетьман А.П. та ін.. /За ред. М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

35. Комарницький В.М.Екологічне право: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін; Луганська академія внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України. Кримський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ України. – 3-є вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

36. Малишко М.І. Екологічне право України: Навчальний посібник ( За ред. В.З.Янчука. – К.: Видавничий дім „Юридична книга”, 2001. – 392 с.

37. Міжнародне право навколишнього середовища // Міжнародне право: Основні галузі: Підручник / За ред. В.Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2004. – С.502-538.

38. Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.

39. Основи правознавства: Навч. посібник / О.В.Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

40. Правознавство: Навч. посібник / Під аг. ред.. В.П.Пастухова. – К: Алерта, 2006. – 398 с.

Спеціальна література:

41. Екологічне законодавство України: Збірник нормативних актів ( Ред. І.О.Заєць. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 416 с.

42. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар /За ред.. В.І. Семчика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Видавничій дім «Ін Юре», 2004. – 748 с.

43. Михайліченко С.І. Правові засади здійснення екологічного контролю / С.І.Михайліченко, М.С. Михайліченко. – Полтава: Фірма „Техсервіс”, 2005. – 92 с.

44. Шевчук Ю.В. Конституційно-правові гарантії екологічних прав громадян в Україні. – К.: Геопринт, 2006. – 132 с.

45. Экологическое законодательство Украины. Сборник законодательных актов. – Харьков: Консум, 1996. – 190 с.

Довідкова література:

46. Большой юридический словарь / Ред. Сухарев А.Я. – М.: Инфра‑М, 1998. – 790 с.

47. Дахно И.И. Словарь законодательных и нормативных терминов: Юридический словарь И. Дахно. – К.: “Блиц-Информ”, 1998. – 352 с.

48. Популярна юридична енциклопедія. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

49. Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2000. – 800 с.

50. Словник законодавчих термінів. – К.: Вид‑во Основа; Центр розвитку українського законодавства, 2000. – 608 с.

51. Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998.
Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 672 с.
Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 747 с.
Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с.
Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с.
Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.

52. Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2‑е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.

 

Увага! Після завершення вивчення другого модуля на останньому семінарському занятті виконується підсумкова модульна робота. Тривалість виконання такої роботи – 20 хвилин.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.