Здавалка
Главная | Обратная связь

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАВиди самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Кількість балів
1. Обов’язкові види СРС
1.1. Відвідува­ння лекцій, опра­цювання матеріа­лу, винесеного на самост. розгляд Систематично, відповідно розкладу аудиторних занять Перевірка під час модулів 5 балів (0,5х 10 лекцій)
1.2. Підготовка до семінарських (практ.) занять (+ питань, винесе­них на СРС) Систематично, відповідно до розкладу аудиторних занять Активна робота на семін. (практ.) заняттях, тесту­вання, перевірка завдань 40 балів (8 занять х 5 балів)
1.3. Підготовка тем, винесених на СРС (без семін./практ. занять) Систематично, відповідно до розкладу ІКР Перевірка під час ІКР правильності виконання завдань, МКР 4 бали (2 теми х 2 бали)
1.4. Підготовка до модульних контрольних робіт (2 модулі) Останнє заняття відповідного модуля Перевірка правильності виконання модульних робіт 20 балів (10+10)
2. Вибіркові види СРС
2.1. Написання рефератів за визначеною тематикою Згідно розкладу семінарських (практ.) занять Захист рефератів під час семінарів чи ІКР до 5 балів
2.2. Аналітич­ний огляд публікацій в ЗМІ; юридичний аналіз ситуації Згідно розкладу семінарських (практичних) занять Виступ на семінарі; захист під час ІКР до 3 балів
2.3. Участь у роботі клубу «Феміда», гуртка «ІнЮре», конференцій Відповідно графіка роботи клубу, гуртка, конференцій Наукова робота (доповідь), підготовка стінгазети від 5 балів до 15
2.4. Написання есе Згідно розкладу семін./практ. занять чи ІКР Захист під час ІКР
2.5. Завдання достатнього рівня Згідно розкладу ІКР Захист під час ІКР

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Поточний контроль

Перелік питань для модульного контролю:

Модуль 1:

1. Основні закономірності виникнення держави і права.

2. Поняття держави та її ознаки.

3. Суверенітет держави.

4. Форми державного устрою.

5. Форми державного правління.

6. Політичний (державний) режим.

7. Механізм і апарат держави.

8. Функції держави.

9. Загальна характеристика правової держави.

10. Поняття і ознаки права.

11. Функції права.

12. Норма права: поняття, структура, види.

13. Система права: поняття і структура.

14. Джерела (форми) права.

15. Закони і підзаконні нормативні акти.

16. Форми систематизації законодавства.

17. Поняття, структура і види правових відносин.

18. Правопорушення: поняття, склад, види.

19. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.

20. Поняття і види конституцій, їх місце в системі законодавства.

21. Загальна характеристика Конституції України 1996 р.

22. Загальні засади конституційного ладу України.

23. Права, свободи і обов’язки людини і громадянина за Конституцією України.

24. Поняття і принципи громадянства України.

25. Форми народовладдя і види виборчих систем.

26. Виборча система України. Принципи виборчого права.

27. Система органів державної влади за Конституцією України.

28. Конституційні принципи судоустрою та судочинства в Україні.

29. Територіальний устрій та місцеве самоврядування в Україні.

30. Загальна характеристика судоустрою України.

31. Конституційний Суд України.

32. Система судів загальної юрисдикції.

33. Система адміністративних і господарських судів.

34. Поняття і форми судочинства.

35. Загальна характеристика системи правоохоронних органів України.

36. Предмет, метод, система і джерела адміністративного права України.

37. Адміністративне правопорушення.

38. Види адміністративних стягнень.

39. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

40. Бюджетне право України.

41. Система оподаткування в Україні.

42. Банки і банківська діяльність.

43. Загальна характеристика Кримінального кодексу України.

44. Поняття, ознаки й види злочину.

45. Склад злочину.

46. Обставини, що виключають злочинність діяння.

47. Стадії вчинення злочину.

48. Співучасть у вчиненні злочину.

49. Кримінальне покарання та його види.

50. Особливості кримінальної відповідальності й покарання неповнолітніх.

Модуль 2

1. Предмет, метод, джерела і система цивільного права.

2. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.

3. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права.

4. Поняття і зміст права власності. Речові права на чуже майно.

5. Форми власності в Україні.

6. Право приватної власності в Україні.

7. Захист права власності.

8. Цивільно-правові право чини: поняття, форми, види, умови чинності.

9. Поняття, зміст і форма цивільно-правового договору.

10. Види цивільно-правових договорів.

11. Цивільно-правова відповідальність.

12. Спадкування за законом і за заповітом.

13. Позовна давність.

14. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення та розірвання.

15. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя.

16. Права та обов’язки батьків і дітей.

17. Опіка і піклування.

18. Загальна характеристика трудового права і трудових правовідносин.

19. Поняття, зміст і види трудового договору.

20. Переведення на іншу роботу.

21. Підстави припинення трудового договору.

22. Припинення трудового договору з ініціативи працівника.

23. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

24. Робочий час і його види.

25. Час відпочинку і його види.

26. Матеріальна відповідальність працівників.

27. Дисциплінарна відповідальність працівників.

28. Індивідуальні та колективні трудові спори.

29. Види пенсійного забезпечення в Україні.

30. Суб’єкти господарського права.

31. Поняття, принципи і види підприємницької діяльності.

32. Організаційно-правові форми господарської діяльності.

33. Правові форми державного регулювання підприємництва.

34. Поняття, система і джерела екологічного права України.

35. Екологічні права і обов’язки громадян.

36. Право власності на природні ресурси.

37. Право природокористування.

38. Природоохоронне право.

39. Правопорушення в екологічній сфері.

40. Юридична відповідальність за скоєння екологічних правопорушень.

Приклад побудови завдань для поточного модульного контролю:

Полтавський університет споживчої кооперації України Кафедра правознавства Модульна контрольна робота №1 з дисципліни «Правознавство» Варіант 1 Виконайте тестові завдання: 1. Ознакою будь-якої держави є: 1) Наявність казенних підприємств. 2) Наявність території, на яку поширюється влада держави. 3) Наявність виборного органу влади. 4) Розвиток взаємовигідних економічних зв’язків з сусідніми державами. 2. Верховна Рада України прийняла Конституцію України: 1) 16 липня 1990 року. 2) 24 серпня 1991 року. 3) 28 червня 1996 року. 4) 10 грудня 1998 року. 3. Знайдіть помилку. Фінансово-правові акти набувають чинності: 1) З часу опублікування. 2) Через сім днів з часу опублікування. 3) Через десять днів з часу опублікування. 4) З часу, зазначеного в іншому нормативно-правовому акті. 4. Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності: 1) За кримінальним законом тієї держави, громадянами якої вони є. 2) За Кримінальним кодексом України. 3) За Кримінальним кодексом або Кодексом про адміністративні правопорушення. 4) За кримінальним законом держави, яка зазнала найбільшої шкоди від злочину. 5.Нормами адміністративного права регулюються відносини: 1) пов’язані зі злочином і покаранням; 2) у сфері державного управління; 3) між державою і платниками податків; 4) між орендодавцем і орендарем. Теоретичне завдання. 6. Правозахисні органи України.   Затверджені на засіданні кафедри правознавства Протокол № ___від _______________________ Викладач _______ Завідувач кафедри_______


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.