Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 8: ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИМетодичні поради до вивчення теми:

Тема «Житлове право» винесена на самостійне опрацювання. ЇЇ вивчення необхідно розпочати з характеристики основ теорії: дати визначення галузі права, що є предметом житлового права, вказати його функції і принципи. Варто зосередити увагу на джерелах житлового права, зокрема на сучасному стані нормативного забезпечення регулювання житлових відносин.

Житлові права і обов’язки громадян висвітлюються як через розкриття конституційних (Розділ ІІ Конституції України), так і галузевих норм. Виділіть форми реалізації людиною і громадянином права на житло.

Третє і четверте питання присвячені поняттям та видам житлового фонду, у якому, поміж іншим, необхідно вказати об'єкти, що належать до кожного виду житлового фонду. Для вивчення цього питання потрібно повторити матеріал попередньої теми «Цивільне право»: зміст права власності (Цивільний кодекс України. Книга третя: Право власності та інші речові права. Глави 28.32).

Зверніть увагу на особливості правового регулювання відносин користування жилими приміщеннями в будинках державного і громадського житлового фонду, користування службовими жилими приміщеннями і гуртожитками, зупиняючись на правах і обов’язках користувачів зазначених вище жилих приміщень і компетентних органів.

Акцентуйте увагу й на актуальному сьогодні питанні договірного режиму регулювання відносин користування жилим приміщенням: порядок укладення договору найму жилого приміщення, його умови, суб’єкти, підстави розірвання тощо. При цьому посилайтеся на відповідні норми Цивільного кодексу України (Книга п’ята: Зобов’язальне право; Розділ ІІІ: Окремі види зобов’язань; Глава 59: Найм (оренда) житла.

Також необхідно визначити порядок надання житла громадянам, які потребують поліпшення житлових умов: виділити категорії таких осіб, умови й процедура надання їм житла.

Висвітлюючи останнє питання теми, зупиніться на характеристиці й підставах юридичної відповідальності за порушення житлового законодавства. Зокрема, встановіть підстави притягнення до відповідальності за невиконання сторонами договору найму жилого приміщення. При вивченні даного питання скористайтеся відповідними джерелами адміністративного, кримінального і цивільного права.

Завдання для самопідготовки

 

Елементарний рівень:

1. Виписати у словник правничої термінології та дати визначення основних термінів і понять:

житлове право, житло, житловий фонд, субсидія, ордер, житлово-будівельний кооператив, гуртожиток, квартира, приватизація, право спільної власності, житловий спір.

2. Опрацювати питання теми, винесені на самостійне вивчення:

1. Загальна характеристика житлового права України та його джерел.

2. Житлові права й обов'язки.

3. Поняття та види житлового фонду. Соціальне житло.

4. Правове регулювання приватизації державного житлового фонду.

5. Відповідальність за порушення житлового законодавства.

 

Індивідуальні завдання:

 

Достатній рівень:

І. Виконайте завдання:

1. Розв'яжіть кросворд:

Питання по-горизонталі:

1. Тривала або постійна втрата працездатності особи чи значне обмеження її, що є підставою включення цих осіб до пільгових категорій для отримання житла.

2. Право особи визначати подальшу долю житла.

3. Угода сторін, спрямована на встановлення чи припинення житлових прав та обов’язків.

4. Особа, що надає житлове приміщення в оренду.

5. Конфлікт, що виникає з приводу порушеного житлового права.

6. Загальнообов'язкове, формально визначене правило поведінки, що регулює житлові відносини.

7. Частина житлового будинку, призначена для проживання однієї чи кількох сімей.

8. Вид житлового фонду.

9. Комплекс дозволених законом дій щодо громадян, житлові права яких потребують захисту, безпосередньо спрямовані на попередження порушення або відновлення порушених житлових прав.

10. Передбачена правовою нормою і забезпечена можливістю державного примусу міра належної поведінки зобов’язаного суб’єкта житлового права.

11. Елемент права власності, що виражається в наявності житла у суб’єкта.

12. Зворотна передача раніше приватизованого житлового приміщення у власність держави.

13. Одна з основних матеріальних умов життя людини, складова достатнього життєвого рівня.

14. Нормативно-правовий акт, у якому встановлено право людини на житло.

15. Відчуження житлових приміщень державного житлового фонду на користь громадян.

16. Допомога держави, здійснювана з метою відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у вигляді безготівкової допомоги малозабезпеченим сім’ям.

17. Заява до суду з вимоою відновлення порушеного житлового права.

18. Приміщення, призначене для спільного проживання кількох одиноких громадян, які не перебувають у сімейних стосунках, або для проживання окремих сімей, що надаються на період навчання чи праці.

19. Нормативно-правовий акт, в якому об’єднано і систематизовано норми, що регламентують житлові відносини.

 

   
                       
         
                                       
                   
                               
                         
                             
                             
                               
                                 
           
                                   
                 
                                       
                         
                                   
                                 
                                     
                                   
                               
         

 

Питання по-вертикалі:

4. Письмове розпорядження на заселення житлового приміщення.

5. Державний орган, що розглядає житлові спори.

11. Юридична категорія, що виражає належність житла особі на відповідних умовах та у відповідних формах.

20. Встановлена житловим законодавством перевага, що надається певним категоріям громадян при отриманні житла.

21. Закріплена нормами права можливість вилучення корисних властивостей житлового приміщення для задоволення потреб та інтересів власника чи інших осіб.

22. Одиниця виміру житлової площі.

23. Передача власником житлового приміщення іншій особі в тимчасове володіння або користування за плату.

24. Особа, яка є суб’єктом зобов’язання і повинна здійснити на користь іншої сторони певні дії чи утриматися від них.

25. Грошові кошти, які надаються особі фінансовою установою для оплати будівництва житла.

26. Нормативно-правовий акт, який регулює найбільш важливі елементи житлових відносин.

27. Форма власності, за якою житлове приміщення належить окремій особі.

28. Юридична властивість особи, на підставі якої вона з народження має можливість реалізовувати конституційне право на житло.

29. Оренда житлового приміщення.

30. Добровільне об’єднання громадян, що утворюється для зведення і подальшого обслуговування будинку за рахунок власних коштів.

31. Особливий вид асигнування з державного бюджету для фінансування житлово-комунальних організацій з метою покриття витрат по обслуговуванню пільгових категорій населення.

32. Особа, яка має право посвідчувати договори купівлі-продажу житлового приміщення, найму житла тощо.

33. Житловий об’єкт.

34. Житло, яке надається в користування працівникам організацій, які через характер трудових відносин мають проживати за місцем роботи або поблизу нього.

35. Сукупність правових норм, що регулюють житлові відносини специфічними методами правового регулювання.

 

2. Посилаючись на законодавство, визначте категорії громадян, які мають право на першочергове та позачергове отримання житла.

3. Дайте відповідь на тестові завдання:

1. Розташування житлових приміщень у підвальних і цокольних приміщеннях:

а) забороняється;

б) забороняється, якщо відсутнє вікно;

в) дозволяється;

г) дозволяється, якщо є вікно і висота приміщення більше 2,5 м.

2. Прибудинкова територія включає:

а) територію перед будинком;

б) озеленені території;

в) майданчик для вигулу собак;

г) майданчик для тимчасового зберігання автомобіля.

3. Заява про взяття на квартирний облік подається:

а) до Ради народних депутатів;

б) до виконкому Ради народних депутатів;

в) до відділу кадрів за місцем роботи;

г) до ЖЕКу.

4. Право першочергового забезпечення житлом мають:

а) інваліди 3-ї групи;

б) сім'ї, що мають трьох і більше дітей;

в) учителі;

г) сім'ї осіб, які загинули на виробництві.

5. Термін дії ордеру становить:

а) 10 діб;

б) 15 діб;

в) 20 діб;

г) 30 діб.

4. Посилаючись на законодавство, визначте підстави для поліпшення житлових умов громадян.

5. Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Житлове право»:

                    П                    
                    Р                    
                    А                    
                    В                    
                    О                    
                    З                    
                    Н                    
                    А                    
                    В                    
                    С                    
                    Т                    
                    В                    
                    О                    

6. Дайте відповідь на тестові завдання:

1. Рішення про взяття на квартирний облік ухвалюється:

а) протягом 15 днів;

б) протягом одного місяця;

в) протягом двох місяців;

г) протягом трьох місяців.

2. Право першочергового отримання житла мають:

а) інваліди війни;

б) працівники, які сумлінно працюють;

в) одинокі матері;

г) офіцери, які перебували на військовій службі понад 20 років.

3. Житлове приміщення надається:

а) особі, яка перебувала на обліку;

б) подружжю;

в) усім членам сім’ї, які перебували на обліку;

г) сім’ям, які потребують житла.

4. Науковим працівникам з науковим ступенем додатково надається при наданні житлових приміщень:

а) 2 кв.м;

б) 5 кв.м;

в) 10 кв.м;

г) 20 кв.м.

5. Висота стелі повинна бути не меншою за:

а) 2,5 м;

б) 2,8 м;

в) 3 м;

г) 2,6 м.

7. Зробіть підбірку публікацій ЗМІ з проблеми приватизації житла.

8. Порівняйте статуси власника та наймача житла за схемою:

  Права Обов’язки
Власник    
Наймач    

 

9. Перелічіть і дайте характеристику житлових прав і обов’язків неповнолітніх осіб.

10. Дайте відповідь на тестові завдання:

1. Визнання ордеру недійсним може бути на підставі:

а) смерті особи, яка його отримала;

б) смерті члена сім’ї, який вписаний в ордер;

в) наявності помилки в ордері;

г) виявлення неправдивих відомостей, які стали основою для видачі ордеру.

2. Відповідальність повнолітніх членів сім’ї наймача:

а) часткова;

б) солідарна;

в) субсидіарна;

г) змішана.

3. Наймач має право здавати в піднайом:

а) так, має;

б) ні, не має;

в) має за згодою всіх членів сім’ї;

г) має за згодою більшості членів сім’ї.

4. До об’єктів приватизації державного житлового фонду не належать:

а) кімнати в гуртожитках;

б) квартири в аварійному стані;

в) службові житлові приміщення;

г) квартири на території національних парків.

5. Інвалідам Чорнобильської катастрофи надаються пільги:

а) додатково 10 кв. м;

б) додаткова кімната;

в) квартира;

г) додаткова квартира.

11. Посилаючись на законодавство, визначте підстави набуття та припинення права власності на житло.

12. Вписавши слова по-горизонталі, складіть кросворд з понять і категорій теми «Житлове право»:

 

                    Б                    
                    У                    
                    Д                    
                    І                    
                    В                    
                    Н                    
                    И                    
                    Ц                    
                    Т                    
                    В                    
                    О                    

13. Складіть чайнворд з понять і категорій теми «Житлове право».

14. Посилаючись на законодавство, визначте порядок та підстави виселення громадян з житлових приміщень.

15. Дайте відповідь на тестові завдання:

1. У разі тимчасової відсутності наймача за ним зберігається житлове приміщення протягом:

а) трьох місяців;

б) шести місяців;

в) одного року;

г) трьох років.

2. Громадянин може приватизувати житло:

а) безоплатно один раз;

б) безоплатно кожне житлове приміщення;

в) безоплатно один раз у межах санітарної норми;

г) платно безліч разів.

3. При переході права власності на житло договір найму:

а) втрачає дію;

б) не втрачає дії;

в) зберігає силу до закінчення вказаного в ньому строку;

г) на розгляд суду.

4. Проведення робіт, пов’язаних з шумом у вихідні дні:

а) дозволяється;

б) забороняється;

в) дозволяється за згодою сусідів;

г) дозволяється за умови подальшої сплати моральних збитків сусідам.

5. Безоплатна передача квартир здійснюється з розрахунку:

а) 10 кв. м на кожну особу;

б) загальної житлової площі;

в) житлової площі всіх приміщень, у т.ч. нежитлових;

г) корисної житлової площі.

ІІ. Підготуйте електронний варіант презентації з питань:

16. Загальна характеристика житлового права України та його джерел.

17. Житлові права й обов'язки громадян України, осіб без громадянства та іноземців.

18. Найм (оренда) житла.

19. Поняття та види житлового фонду. Соціальне житло.

20. Правове регулювання приватизації державного житлового фонду.

21. Правовий статус державного житлового фонду.

22. Правовий статус соціального житлового фонду.

23. Правовий статус приватного житлового фонду.

24. Відповідальність за порушення житлового законодавства.

25. Право власності на житло.

26. Право користування житлом.

27. Підстави та порядок одержання житлового приміщення в будинках державного житлового фонду та соціального житлового фонду.

28. Правовий статус службових житлових приміщень.

29. Порядок приватизації громадського житлового фонду.

30. Правовий статус гуртожитків.

Високий рівень:

І. Зробіть юридичний аналіз ситуації:

1. Кравченки мають на правах приватної власності приватизовану двокімнатну квартиру. У 2004 р. шлюб між сторонами був розірваний. Чоловік після розірвання шлюбу пішов жити до матері, забрав усі свої речі. Дружина пред’явила до суду позов про визнання чоловіка таким, що втратив право користування спірною квартирою, оскільки він не здійснює оплату квартири й не проживає в ній з 2004 р. без поважної причини. Зазначені факти відповідачем не оспорюються.

2. Безпалько 1.01.1994 р. була одержана двокімнатна квартира, розмір пайового внуску за яку склав 6000 грн. Первинний пайовий внесок Безпалько склав 1500 грн. з подальшою виплатою пайового внеску щомісячно у розмірі 100 грн. 1.01.1996 р. Безпалько уклав шлюб, і спільно з дружиною виплатили пайовий внесок повністю в період подружнього життя. Після розлучення Безпалько замінив замки в квартирі й вигнав дружину, пояснивши, що квартира належить йому. Дружина подала позов про вселення й розділ квартири, оскільки вважає, що квартира є їхньою спільною власністю.

3. Громадянка Петрова звернулась до ЖЕУ зі скаргою, що її сусідка Прозорова утримує у своїй квартирі близько десятка гусей, що викликає неприємний запах.

4. Плаксін купив у Смішко будинок, але через місяць звернувся із заявою про розірвання договору, мотивуючи це тим, що продавець приховав від нього недоліки – прогнивши підлогу, віконні рами, стропила. Смішко проти позову заперечує, посилаючись на те, що до укладання договору Плаксін рік квартирував у цьому будинку, тому мав можливість його належним чином оглянути.

5. Думов подарував своєму онукові Сергію будинок, але при цьому отримав від нього розписку про те, що будинок за життя діда продаватися не буде. Через рік, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, Сергій продав будинок. Думов звернувся до суду з позовом про визнання договору купівлі-продажу будинку недійсним, надавши засвідчену начальником ЖКК розписку.

ІІ. Виконайте завдання:

6. Розробіть сценарій ділової гри (судове слухання), в основі якої – конфліктна ситуація, пов’язана з проблемою порушення правил найму житла.

7. Складіть від свого імені договір найму житлового приміщення.

8. Поміркуйте над запропонованою проблемою і свої роздуми викладіть у формі есе: «Чи повинна держава вирішувати житлові проблеми громадян».

9. Зробіть підбірку публікацій в ЗМІ з проблеми житлового будівництва в Україні й викладіть свої узагальнення у вигляді аналітичного огляду.

10. Розробіть сценарій ділової гри, в основі якої – конфліктна ситуація, пов’язана з проблемою позачергового надання квартири.

11. Порівняйте житлові права та обов’язки за законодавством України та держав пострадянського простору.

12. Зробіть підбірку публікацій в ЗМІ про ситуацію на ринку житла в Україні, охарактеризуйте динаміку процесів і викладіть свої узагальнення у вигляді аналітичного огляду.

13. Розробіть сценарій ділової гри, в основі якої – конфліктна ситуація, пов’язана з проблемою приватизації житла.

14. Порівняйте житлові права та обов’язки за законодавством України та європейських держав.

15. Зробіть підбірку публікацій в ЗМІ з проблеми кредитування житла в Україні й викладіть свої узагальнення у вигляді аналітичного огляду.

16. Розробіть сценарій ділової гри (надання юридичної допомоги), в основі якої – конфліктна ситуація, пов’язана з проблемою виселення наймача житлового приміщення за несплату комунальних послуг.

17. Укладіть перелік і вкажіть вимоги до оформлення пакету документів, необхідних для здійснення правочинів щодо розпорядження житлом.

18. Зробіть підбірку публікацій в ЗМІ з проблеми приватизації житлового фонду України й викладіть свої узагальнення у вигляді аналітичного огляду.

19. Розробіть сценарій ділової гри, в основі якої – конфліктна ситуація, пов’язана з необхідністю поліпшення житлових умов.

20. Укладіть перелік і вкажіть вимоги до оформлення пакету документів, необхідних для постановки на квартирний облік.

21. Зробіть підбірку публікацій в ЗМІ з проблеми порушення житлових прав в Україні й викладіть свої узагальнення у вигляді аналітичного огляду. Наведіть свої думки з приводу шляхів розв’язання подібних ситуацій.

22. Розробіть сценарій ділової гри (надання юридичної допомоги), в основі якої – конфліктна ситуація, пов’язана з проблемою порушення правил найму житла.

23. На основі чинного законодавства України обґрунтуйте (або спростуйте) можливість виселення наймача із приміщення за несплату комунальних послуг.

24. Розробіть сценарій ділової гри (надання юридичної допомоги), в основі якої – конфліктна ситуація, пов’язана з проблемою виселення власника із квартири у зв’язку з невиконанням ним зобов’язань по кредитному договору.

25. Зробіть підбірку публікацій в ЗМІ з проблеми відносин житлово-будівельних організацій з ошуканими вкладниками в Україні й викладіть свої узагальнення у вигляді аналітичного огляду. Наведіть свої думки з приводу шляхів розв’язання подібних ситуацій.

ІІІ. Напишіть реферат на тему:

26. Особливості правового регулювання житлових відносин на сучасному етапі розвитку українського суспільства

27. Сучасне житлове законодавство пострадянських країн.

28. Розвязання житлової проблеми: закордонний досвід.

29. Правове регулювання приватизації житлового фонду України.

30. Житлові права й обов'язки громадян України, осіб без громадянства та іноземців: порівняльний аналіз.

Завдання для самоконтролю знань

Тести для самоконтролю:

1. Предметом житлового права є:

а) житло;

б) житлові правовідносини;

в) відносини з надання квартир та будинків у користування;

г) права та обов’язки.

2. Функції житлового права:

а) регулятивна;

б) охоронна;

в) виховна;

г) попереджувальна.

3. Принципи житлового права:

а) недоторканості житла;

б) законності;

в) гарантованості судового захисту;

г) доступності судового захисту.

4. Житлові права громадян:

а) на недоторканість житла;

б) на соціальне житло;

в) на приватизацію;

г) на власність.

Питання для самоконтролю:

1. Які житлові права і обов’язки громадян встановлює чинне законодавство України?

2. Які існують види житлового фонду України?

3. Якими є підстави та порядок одержання житлового приміщення в будинках державного житлового фонду?

4. Які існують підстави і порядок приватизації квартир у будинках державного житлового фонду?

5. Які умови складають зміст договору найму житлового приміщення?

6. У чому полягає правовий статус житла спеціального призначення?

7. У чому полягає зміст права власності на житло?

8. Які існують підстави набуття та припинення права власності на житло?

9. Які підстави та порядок виселення громадян з житлових приміщень?

10. Які види юридичної відповідальності за порушення житлового законодавства встановлює закон?

& Література до теми

Основна

1. Гладкий С.О. Абетка правознавства + [ Електронний ресурс]: Навч. посібник / С.О. Гладкий, 2005. – Спосіб доступу: Електронний читальний зал ПУСКУ.

2. Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс / В.М. Кириченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

3. Копиленко О.Л. Правознавство: Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, Ю.І.Римаренко, Л.І. Мозковий. – К.: “ВД Професіонал” , 2007. – 400 с.

4. Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність, 2008. – 792 с.

5. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А.М.Колодія . – [8-е вид.] – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 752 с.

Додаткова

Нормативно-правові акти (на сайтах: //www.liga.kiev.ua; //www.rada.gov.ua) :

6. Конституція України.

7. Житловий кодекс України.

8. Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України.

9. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні

10. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України.

11. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

12. Цивiльний кодекс України.

Навчальні посібники:

13. Житлове право України: Навч. посібник / Галянтич М.К. – К.: МАУП, 2003. – 240 с.

14. Основи правознавства: Навч. посібник / М.В. Логвинова, В.К. Кафарський. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 568 с.

15. Основи правознавства: Навч. посібник / О.В.Негодченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

16. Правознавство: Навч. посібник / Під аг. ред.. В.П.Пастухова. – К: Алерта, 2006. – 398 с.

17. Цивiльне право України: У 2-х т. Т. 1: Пiдручник / За ред. В.I. Борисова. – К.: Юрiнком Iнтер, 2004. – 480 с.

18. Цивiльне право України: У 2 т. Т. 2: Пiдручник / За ред. В.I. Борисова. – К.: Юрiнком Iнтер, 2004. – 552 с.

Спеціальна література:

19. Бойко М.Д., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно-правові документи: Зразки. – К.: Наукова думка, 2001. – 320 с.

20. Житлове право України: Наук.-практ. посібник / Мічурін Є.О., Сліпченко С.О., Соболєв О.В. – Х.: Еспада, 2001. – 318 с.

21. Цивiльний кодекс України. Коментар / За аг. ред.. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. – Одеса: Юридична література, 2004. – 1112 с.

Довідкова література:

22. Популярный юридический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2000. – 800 с.

23. Словник законодавчих термінів. – К.: Вид‑во Основа; Центр розвитку українського законодавства, 2000. – 608 с.

24. Юридичне енциклопедія: В 6 т. / Відп. Ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Українська енциклопедія, 1998.

Т. 1: А-Г, 1659 ст. – 1998. – 672 с.
Т.2: Д-Й, 1595 ст. – 1998. – 747 с.
Т. 3: К-М, 1767 ст. – 2001. – 792 с.
Т. 4: Н-П, 1517 ст. – 2002. – 720 с.
Т. 5: П-С, 1668 ст. – 2003. – 735 с.

25. Юридический словарь И. Дахно: Словарь законодательных и нормативных терминов. – 2‑е изд. Доп. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 1056 с.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.