Здавалка
Главная | Обратная связь

Розділ 2. Комп’ютерні мережі 

Тема 2.1. Локальні комп’ютерні мережі.

Вид заняття:практичне заняття(4год).

Мета: Пригадати теоретичні відомості про ЛКМ. Розглянути принцип роботи з локальною мережею, навчитися аналізувати склад мережі, визначати ім’я комп’ютера в мережі, надавати доступ іншим користувачам до ресурсів ПК, працювати з ресурсами ЛКМ.

Завдання № 1

Хід виконання

1. Пригадайте теоретичні відомості про локальні мережі:

Уся мережа може бути поділена на декілька робочих груп. Кожна група має свою назву. Якщо поділ на групи не потрібний, то створюється одна робоча група.

Кожен комп’ютер робочої групи має унікальне мережеве ім’я. Ви можете використати ресурси як своєї групи, так і інших груп, якщо маєте права доступу до них.

У локальних мережах, як правило, виділяють один або кілька комп’ютерів, що зайняті переважно обслуговуванням запитів комп’ютерів користувачів на різні послуги.

Такі комп’ютери називають серверами. Усі інші комп’ютери робочої групи оголошуються робочими станціями.

2. Проаналізуйте склад локальної комп’ютерної мережі навчального закладу. У звіт відобразіть доступні домени.

3. Визначте ім’я вашої робочої групи і вашого ПК в локальній мережі (контекстне меню до програми «Мой комп’ютер» - Свойства – Имя компьютера):

 

Завдання № 2

Хід виконання

1. Відкрийте повний доступ до вашої папки іншим користувачам мережі:

 

 

Завдання № 3

Хід виконання

1. На робочому столі відкрийте вікно Сетевое окружение.

2. Знайти комп’ютер-адресат, вказаний керівником практики. Відкрити його та переглянути доступні папки й файли.

3.Здійснити копіювання об’єкту, вказаного викладачем, використовуючи один із відомих вам способів (буфер обміну, перетягування об’єктів).

4. Повідомити викладача про закінчення виконання цього завдання. Результат відобразити у звіті.

 

Тема 2.2. Використання служб Інтернет.

 

Вид заняття:практичне заняття(8год).

Мета: Навчитись працювати з програмою-браузером, додавати адреси сайтів в папку «Избранное»; виконувати пошук інформації з подальшим її аналізом; використовувати електронну пошту в майбутній професійній діяльності.

Завдання № 2

Хід виконання

1. Пригадайте теоретичні відомості про пошук інформації.

Існують пошукові сервери, що регулярно перевіряють світову систему www, накопичуючи відомості про Web-сторінки в спеціальних базах даних. У цих базах і здійснюється пошук за запитом користувача. Результат пошуку надається користувачу у формі переліку посилань на документи, що містять слова із за­питу. До таких серверів належать, наприклад, пошукові системи Altavista, Yahoo і Lycos. Досить зручні пошукові сервери у росій­ськомовній частині (www.rambler.ru; www.yandex.ru).

Основні правила вибору ключових слів для виконання пошуку:

a) Слід використовувати ключові слова, характерні саме для Вашої теми.

b) Потрібно намагатися не використовувати широковжи­вані слова і фрази, оскільки результати пошуку, наприклад, за словом По (прізвищем відомого письменника) будуть займати багато Web-сторінок, а більш конкретний запит - Едгар По на­дасть вагомі результати.

c) Слід наводити в запиті різні форми ключового слова, наприклад, якщо Ви шукаєте інформацію про процесори, то можна навести в запиті кілька слів - процесор, процесори тощо.

d) Потрібно вживати в запиті слова-синоніми, наприклад, для процесора - CPU, процесори Intel. Синоніми в запиті слід розділяти оператором OR ("або").

e) Для формування запиту з цілої фрази потрібно вико­ристовувати лапки, наприклад: "Технічні характеристики про­цесора Pentium III".

f) Слід правильно використовувати прописні та малі літе­ри, оскільки більшість пошукових серверів реагує на регістр символів.

g) Слід ознайомлюватися з особливостями певного пошу­кового вузла, оскільки деякі пошукові засоби надають корис­тувачам спеціальні можливості, що полегшують пошук інфор­мації.

Більшість пошукових програм дає можливість викону­вати пошук за кількома ключовими словами. Завдяки цьому можна визначити більш конкретні умови пошуку, ніж у разі ви­користання одного ключового слова. Крім того, логічні опера­тори AND, OR і NOT ("та", "або", "ні") надають додаткові мож­ливості керування пошуком.

2. Ознайомтесь з інформацією, розміщеною на сайті навчального закладу – www.kooptex@ukrpost.net.

3. Використовуючи попередньо збережені адреси відвідати необхідні ресурси, ознайомитись з ними, проаналізувати інформаційне наповнення:

ü визначити послуги, що надає ІАЦ Ліга та умови співпраці;

ü на сайті Верховної Ради України ознайомитись з новими надходженнями в базу даних. Скопіювати один з останніх документів у текстовий редактор Word та додати його до звіту;

Завдання № 3

Хід виконання

1. Використовуючи будь-який пошуковий сервер знайдіть інформацію про комп’ютерні програми, що можуть використовуватись в роботі юриста.

2. Знайти інформацію про ВНЗ вашого регіону, в якому ви можете здобути вищу освіту. Чию Web-сторінку ви розглянули? Хто ректор вузу?

3. Задати пошук за текстом реферат. Проаналізувати скільки документів знайдено. Записати у звіт кількість знайдених серверів.

4. Використовуючи пошукові сервери мережі Інтернет знайти відповіді на наступні питання та оформити результати у табличній формі:

 

№ з/п Питання Відповідь
1. Хто є засновником компанії Intel?  
2. Де знаходиться і чим відома Кремнієва долина?  
3. В якому році заснована компанія HP?  
4. Коли і ким був написаний перший комп’ютерний вірус?  
5. Який вклад в інформаційні технології зробив Алан Шугарт?  

 

Завдання № 4

Хід виконання

1. Виконати реєстрацію власної електронної скриньки на одному з безкоштовних поштових серверів – mail.ru, ukr.net, i.ua.

2. Створити електронний лист в якому вказати тему (ПІБ та дату виконання практичної роботи), в полі тексту навести стислий опис процедури реєстрації на поштовому сервері.

3 До листа прикріпити файл-вкладення (останній документ з сайту Верховної Ради України) та надіслати на адресу, вказану керівником практики.

 
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.