Здавалка
Главная | Обратная связь

Розділ 4. Електронні таблиці 

Тема 4.1. Створення та редагування формул

Вид заняття:практичне заняття(10 год).

Мета: вдосконалити практичні навички у створенні, редагуванні та форматуванні таблиць, проведенні розрахунків за даними таблиць.

Завдання № 1

Хід виконання

1. Пригадайте теоретичні відомості.

Формула починається символом «=» і представляє собою сукупність операндів, з’єднаних знаками операцій і круглих дужок. Операндом може бути число, текст, логічне значення, адреса клітинки, функція. У формулах розрізняються арифметичні операції (- віднімання, + додавання, * множення, / ділення, ^ піднесення до степеню) і операції відношень (> більше, < менше, = дорівнює, <= менше або дорівнює, >= більше або дорівнює, <> не дорівнює).

При введенні формули необхідно брати до уваги послідовність виконання операцій. Хоча при створенні формул адреси клітинок можна вводити за допомогою клавіатури, часто зручніше, а головне - точніше, використовувати інший метод: ввести оператор, а потім клацнути на відповідній клітинці. За замовчуванням, після натиснення клавіші Enter в клітинці з’являється результат обчислення за формулою, а сама формула виводиться в рядку формул. EXCEL виконує перерахунок формули кожен раз при зміні даних, які використовуються при розрахунку.

В програмі EXCEL використовуються поняття абсолютної і відносної адресації комірок. Під відносною адресацією комірки чи блоку комірок розуміють таку, що змінюється при копіюванні формул. Абсолютні адреси комірок при копіюванні формул фіксуються і не змінюються. Абсолютна адресація досягається наявністю додаткового символу $.

Наприклад:

$C$ - фіксується ім’я стовпчика;

C$4 – фіксується номер рядка;

$C$4 – фіксується адреса комірки.

До адреси комірки може додаватися ім’я аркуша робочої книги з позначкою !, наприклад: Лист1!А1.

Якщо при розрахунку формули виникла помилка, то буде виведено відповідне повідомлення, наприклад:

# ДЕЛ / 0! - в формулі виникла спроба розділити деяке число на нуль;

# Н / Д- формула посилається на клітинку, в якій відсутні дані;

# ИМЯ?- в формулі використовується невідоме ім’я клітинки чи діапазону клітин, або помилка в імені функції;

# ЧИСЛО !- функції наданий недопустимий аргумент, або результат обчислення за формулою занадто малий чи занадто великий;

# ССЫЛКА !- формула посилається на значення в неіснуючій клітинці, оскільки остання була видалена;

# ЗНАК !- формула використовує недопустимий аргумент чи операнд. Якщо у результаті обчислення клітинка заповнюється символами « # », то це означає, що ширина колонки недостатня для виведення значення.

 

Завдання № 2

Хід виконання

1.Створити документи за зразком, поданим у Додатку 6. Роздруківку додати до звіту.

 

Тема 4.2., 4.3 Використання вбудованих функцій.

Побудова діаграм

Вид заняття:практичне заняття(14год).

Мета: вдосконалити практичні навички у створенні, редагуванні та форматуванні таблиць, проведенні розрахунків, побудові графіків за даними таблиць.

Завдання № 1

1. Пригадайте теоретичні відомості.

Щоб спростити створення формул в EXCEL пропонується більше ніж 400 вбудованих функцій, які для зручності поділено на категорії. Однією із переваг використання функцій є скорочення часу й відсутність необхідності самостійного створення складних формул.

Ввести функції в формулу можна вручну або з використанням Майстра функцій. Для роботи з Майстром функцій слід натиснути кнопку «Мастер функций» на панелі інструментів «Стандартная», або вибрати меню «Вставка» і команду «Функции... ».

 

При цьому відкривається вікно діалогу «Мастер функций - шаг 1 из 2», в якому можна вибрати категорію функцій та потрібну функцію з цієї категорії. Після вибору функції слід натиснути кнопку «ОК», в результаті чого відкриється вікно «Аргументы функции». В цьому вікні слід вказати аргументи функції і натиснути кнопку «ОК» - формула вставляється в активну клітинку.

 

Використовуючи діаграми, можна підвищити наглядність зв’язків міжданими на робочих аркушах. Дані робочого аркуша, які використовуються при створенні діаграм, зв’язуються з нею, і при їх зміні діаграма оновлюється. В EXCEL діаграма будується на окремому аркуші діаграм або впроваджується безпосередньо в робочий аркуш. У більшості діаграм EXCEL використовує осі X i Y, причому вісь X називають віссю часу, тому що на діаграмах вздовж неї часто відкладають значення різних проміжків часу, такі як дні, місяці, роки і т.д.

Вибір типу діаграм і графіків залежить від поставленої мети та значень показників.

Гістограма, яка належить до стовпчикових діаграм, є одним із популярних засобів ділової графіки. Гістограму зручно використовувати для зображення показників-змінних, які порівнюються в межах певного часового інтервалу, тощо. Гістограми дають змогу, наприклад, наочно відобразити планові та фінансові показники виробництва за квартал звітного року, щомісячні платежі за кредитами і т.д.

Лінійна діаграма – це та сама гістограма, але з іншою орієнтацією осей. Тут вісь критеріїв Х розміщується вертикально, а вісь значень Y – горизонтально.

Графік визначається своєю простотою та наочністю і відображає одну або кілька залежностей вигляду y = f (x). Використовується для ілюстрації коливань у часі курсів валют або акцій.

Кругова діаграма – відображає співвідношення між цілим і його частинами (наприклад, між усім бюджетом та окремими його статтями тощо).

Кільцева діаграма – один із різновидів кругової діаграми.

Діаграма з ділянками (діаграма площ) подібна до гістограм із суміщеними стовпцями.

Точкова діаграма широко використовується у статистиці. Вона відображає не тільки зміну показників, що відбулася за певний проміжок часу, а й міру відхилення їх від середнього значення.

Для побудови діаграми на активному аркуші слід скористатись Майстром діаграм, натиснувши відповідну кнопку на панелі інструментів «Стандартная». Після відпускання кнопки на екрані з’явиться вікно діалогу «Мастер диаграмм», який створює діаграму в загальному випадку за 4 кроки.

«Мастер диаграмм - шаг 1 из 4». На цьому кроці вибирається тип діаграми. За замовчуванням, Майстер діаграм пропонує гістограму, але можна вибрати інший тип, клацнувши «мишею» на одному із 15 зразків.

«Мастер диаграмм - шаг 2 из 4». На цьому кроці потрібно задати діапазон клітинок, дані з яких використовуються для побудови діаграм. Але краще задати діапазон заздалегідь перед викликом Майстра діаграм. При цьому в полі «Диапазон» будуть відображені координати цього діапазону. Для виділення іншого діапазону слід клацнути «мишею» на ярлику аркуша і виділити на ньому інший діапазон клітинок. Для переходу до іншого кроку слід натиснути кнопку «Далее». За замовчуванням, Майстер сам визначає, як розміщені ряди даних. Якщо зразок не влаштовує, необхідно вибрати інші опції, а потім клацнути на кнопці «Далее».

«Мастер диаграмм - шаг 3 из 4». На цьому кроці EXCEL пропонує включити в діаграму легенду, встановити назву діаграми, назви осей X i Y.

«Мастер диаграмм - шаг 4 из 4». На цьому кроці EXCEL пропонує розміщення діаграми на окремому аркуші діаграм чи в поточному робочому аркуші. Після натиснення кнопки «Готово» діаграма переноситься на аркуш.

На кожному кроці роботи Майстра діаграм можна повернутися на крок назад (кнопка «Назад») або припинити побудову діаграми (кнопка «Отмена»).

Завдання № 2

Хід виконання

1. Створити запропоновані таблиці.

2. Провести розрахунки в таблицях.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.