Здавалка
Главная | Обратная связь

Нормативи складу і властивостей води водних об’єктів (витяг)  Показники складу і властивості води   Оди-ниця вимі-ру Вид водокористування
господарсько-питне і (або) комунально-побутове рибогосподарське
ГДК або ГДЗ ЛОШ клас небезпеч-ності ГДК або ГДЗ ЛОШ
Водневий показник рН - 6,5 – 8,5 - - 6,5 – 8,5 -
Розчинений кисень мг О2 - - -
БСКповн мг О2 3 (6) - - -
Завислі речовини мг/л фон +0,25 (0,75) - - фон +0,25 (0,75) -
Хлориди мг/л ОР СТ
Сульфати мг/л ОР СТ
Нітрити мг/л 3,3 СТ 0,08 ТК
Нітрати мг/л СТ СТ
Азот амонійний мг/л 2,0 СТ 0,5 ТК
Фосфати мг/л 3,5 СТ 3,12 СТ
Ртуть мг/л 0,0005 СТ 0,0001 ТК
Кадмій мг/л 0,001 СТ 0,005 ТК
Мідь мг/л 0,1 ОР 0,005 ТК
Цинк мг/л 1,0 ЗС 0,01 ТК
Свинець мг/л 0,03 СТ 0,01 ТК
Хром (загальний) мг/л 0,05 СТ 0,001 СТ
Нікель мг/л 0,1 СТ 0,01 ТК
Миш’як мг/л 0,05 СТ 0,05 ТК
Залізо мг/л 0,3 ОР 0,05 ТК
Марганець мг/л 0,1 ОР 0,01 ТК
Алюміній мг/л 0,5 СТ 0,04 ТК
Ціаніди мг/л 0,1 СТ 0,05 ТК
Нафтопродукти мг/л 0,3 ОР 0,05 РГ
Феноли мг/л 0,001 ОР 0,001 РГ
СПАР мг/л 0,5 ОР 0,1 РГ

Під час оцінювання якості води у водоймах комунально-побутового і господарсько-питного водокористування враховують також клас не­безпечності речовини. Його визначають залежно від токсичності, кумулятивності, мутагенності і ЛОШ речовини. Згідно з ГОСТ 12.1.007-89 [7] розрізняють чотири класи небезпечності речовин: 1 - надзвичайно небезпечні, 2 - високо небезпечні, 3 - помірно небезпечні, 4 - мало небезпечні.

У процесі оцінювання якості води ВО враховують принцип адитивності – односпрямованої дії. Згідно з цим принципом належність кількох речовин до однієї й тієї самої ЛОШ виявляється в сумі їх негативної дії.

У відповідності з Санітарними правилами і нормами охорони поверхневих вод від забруднень [8] водні об'єкти вважають придатними для комунально-побутового і господарсько-питного водокористування, якщо не порушуються загальні вимоги до складу і властивостей води відповідної категорії водокористування, а саме

· для речовин третього і четвертого класів небезпечності всіх 3-х груп ЛОШ виконується умова: ≤ ГДКі;

· для речовин першого і другого класів небезпечності санітарно-токсикологічної ЛОШ виконується умова:

/ГДКі ≤ 1, (2.2)

а для речовин органолептичного та загальносанітарного ЛОШ умова: ≤ ГДКі.

Для водних об’єктів, що використовуються для рибогосподарських потреб умова (2.2) повинна виконуватись для усіх 5-ти груп речовин з відповідним ЛОШ: СТ (крім показників солевмісту – хлоридів і сульфатів), ТК, РГ, ЗС, ОР.

Нормативи скиду зворотних вод повинні виконуватись або безпосередньо в точці випуску стічних вод (якщо випуск знаходиться в межах населеного пункту, або вичерпана асимілююча спроможність водного об’єкта), або в розрахунковому створі ділянки ВО (якщо випуск знаходиться за межами населеного пункту та не вичерпана асимілююча спроможність ВО).

Для ділянки водного об’єкта за межами населеного пункту, у випадку, коли не вичерпана асимілююча спроможність ВО, умови відведення визначаються з урахуванням ступеня можливого змішування стічних вод з водою водойми від місця випуску до розрахункового (КС) створу, який встановлюється на відстані

500 м нижче випуску зворотних вод [8]. Коефіцієнт змішування γ і кратність загального розбавлення nр розраховуються за методикою Фролова-Родзілера за формулами (1.3-1.6), які наведені в практичній роботі №1.

При цьому основні розрахункові формули для визначення , без врахування неконсервативності забруднюючих речовин мають вигляд:

(2.3)

(2.4)

де N – кількість показників складу з однаковою ЛОШ.

З урахуванням неконсервативності забруднюючих речовин формула має вигляд:

, мг/л (2.5)

де kст – динамічний коефіцієнт неконсервативності (константа швидкості споживання кисню стічною водою) (1/добу); t – час переміщення води від місця випуску до КС, визначається з виразу:

, діб (2.6)

Значення kст приймають за даними натурних спостережень, або довідкових даних та перераховують в залежності від температури води у річці за формулою:

, (2.7)

де tо – розрахункова температура води, оС

В першому наближенні для побутових стічних вод kст=0,1.


 

Практична частина

Розрахунок нормативів ГДС слід виконувати в послідовності, наведеній у блок-схемі (рис.2.1):

1.Встановлюється, вичерпана чи ні асимілююча спроможність водного об’єкта. В залежності від стану ВО та місця випуску нормативні показники скиду зворотних вод встановлюються або безпосередньо в точці випуску стічних вод (випадок I), або в розрахунковому створі ділянки ВО (випадок II) з урахуванням можливого ступеня змішування та розбавлення стічних вод водою водойми.

2.При необхідності розраховується ступінь змішування стічних вод із водою річки у контрольному створі.

3.Визначаються допустимі концентрації забруднюючих речовин та допустимі показники властивостей для розрахунку ГДС.

4.Розраховуються нормативи ГДС шкідливих речовин в г/год та т/рік за формулою (2.1).

5.Встановлюється необхідний ступінь очищення стічних вод за окремими показниками якості, фактичні концентрації яких вищі за ( за формулою (1.1) пр. роб. №1).

6.Плануються заходи, які дозволяють одразу, або поетапно досягти необхідного ступеня очистки.

7.Вихідні дані та результати визначення нормативів ГДС для всіх нормативних показників оформляються в вигляді Документа 1.

 

Документ 1©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.