Здавалка
Главная | Обратная связь

Завдання 1. Розрахунок небезпечної швидкості вітру для джерела викиду шкідливих речовин.У момент викиду забруднюючих речовин в атмосферу вітер може відігравати як позитивну, так і негативну роль у її забрудненні. Недостатня швидкість вітру може привести до застійних явищ і накопичення шкідливих речовин у повітрі.

Проте необхідно знати, що при усіх інших рівних умовах існує небезпечна швидкість вітру, при якій в приземному шарі атмосфери виникають максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин від організованих викидів. Така швидкість вітру визначається тільки параметрами джерела викиду (труба, аераційний ліхтар тощо) і газоповітряної суміші.

При визначенні небезпечної швидкості вітру для нагрітих викидів ( >0, f <100) спочатку визначається параметр :

(3.1)

де - витрата забрудненої газоповітряної суміші, м3/c;

(3.2)

- різниця між температурою забрудненої газоповітряної суміші Тв та атмосферного повітря Тп,0С, яка приймається, як середня максимальна температура найбільш жаркого місяця року, (СНиП 2.01.01-82) [9];

- висота джерела викиду, м.

- середня швидкість викиду газоповітряного потоку, м/c;

D – діаметр устя джерела викиду, м.

Значення небезпечної швидкості вітру м/c, для нагрітих викидів (f<100, >0) визначається з таких умов

при

при (3.3)

при >2.

де - (3.4)

Для холодних викидів (коли , ) розрахунку небезпечної швидкості вітру передує визначення параметра з виразу:

(3.5)

величина Uм (м/с) визначається в залежності від значення

при

при (3.6)

при >2.

 


а) б) в)

Рис.3.1. Стан атмосфери: а) нестійкий, б) урівноважений (індиферентний), в) стійкий (для м. Кривого Рогу – 15% від загального).

 

З погляду «провітрювання», найкращій стан – нестійкий, за ним ідуть урівноважений і самий гірший – стійкий (рис.3.1.).

Середньорічна швидкість вітру в м. Кривий Ріг – 5 м/c (на висоті флюгера – 8…10 м). Відбір проб здійснюють на рівні 2 м від поверхні землі.

 


Завдання 2. Розрахунок максимальної приземної концентрації (См) шкідливих речовин та відстані від джерела викиду (Хм), на якій приземна концентрація досягає максимального значення.

Максимальне значення приземної концентрації См (мг/м3) забруднюючої речовини при викиді нагрітої газоповітряної суміші із одиночного точкового джерела з круглим устям, за несприятливих метеорологічних умов (НМУ) на відстані Хм (м) від джерелавизначають за формулою [10]:

(3.7)

де А — коефіцієнт, що залежить від температурної стратифікації атмо­сфери (табл. 3.1); М — маса шкідливої речовини, що викидається в атмо­сферу, г/с; F — безрозмірний коефіцієнт, що залежить від швидкості осі­дання шкідливих речовин (для газоподібних речовин і дрібнодисперсних аеро­золів — пилу, попелу F = 1; для дрібнодисперних аерозолів з коефіцієн­том очищення викидів не менш як 90 % F = 2, від 75 до 90 % F=2,5, менш як 75 % і в разі відсутності очищення F = 3); Н — висота джерела викиду над рівнем землі, м; η — безрозмірний коефіцієнт, що залежить від рельє­фу місцевості (у разі рівної місцевості або з перепадом висоти не більш як 50 м на 1 км η = 1); ΔТ—різниця температур викидних газів Тв і навколи­шнього атмосферного повітря Тп (за останню приймають середню макси­мальну температуру повітря найжаркішого місяця року);

Таблиця 3.1

Значення коефіцієнта А

 

Географічний район Значення А
Європейська територія СНД і Урал на північ від 52° пн. ш. (за винятком центра європейської території), Україна Для розташованих в Україні джерел заввишки до 200 м у зоні від 50° до 52° пн .ш. Те саме на південь від 52° пн. ш.    

m і п — коефіці­єнти, які враховують умови викиду газоповітряної суміші із устя джерела; V1 — витрата викидних газів, м3/с, яку визначають за формулою (3.2).

Значення коефіцієнтів m і п залежать від параметрів Vм, f, , fe і розраховуються для горячих викидів за формулами (3.1, 3.4) відповідно, а для холодних викидів за формулами:

, (3.8)

, (3.9)

Коефіцієнт m визначають залежно від величини f за формулами:

m = 1/(0,67 + 0,1 + 0,34 ) при f <100; (3.10)

m = 1,47/ при f ≥100;

Для fе<f<100 значення коефіцієнта m обчислюють при f=fе. Коефі­цієнт п при f<100 визначають залежно від Vм за формулами:

п = 1 при Vм ≥2;

п = 0,532( Vм)2- 2,13 Vм + 3,13 при 0,5 ≤Vм <2; (3.11)

п = 4,4 Vм при Vм <0,5.

При викиді холодних газоповітряних сумішей ( f ≥100 або ΔТ ≈ 0 і ) для розрахунку См замість формули (3.1) використовується:

, де (3.12)

при цьому n визначається за формулами (3.11) з підстановкою замість Vм значення .

Відстань Хм (м) від джерела викиду, на якій приземна концентрація С (мг/м3) за несприятливих метеорологічних умов досягає максимально­го значення См, визначають за формулою:

Хм=d∙H(5-F)/4, (3.13)

де безрозмірний коефіцієнт d для гарячих викидів при f < 100 обчислюють за формулами:

d = 2,48(1+0,28 ) при Vм ≤0,5;

d = 4,95 Vм (1+0,28 ) при 0,5< Vм ≤ 2; (3.14)

d = (l + 0,28 ) при Vм >2.

Для холодних викидів при f ≥100 або ΔТ ≈ 0, значення d визначають за формулами:

d = 5,7 при ≤0,5;

d = 11,4 при 0,5< ≤ 2; (3.15)

 
 

d = 16 ) при >2.

Рис. 3.2. Розподіл концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери під факелом точкового джерела:

а – зона перекиду факела; b – зона задимлення; c – зона зниження рівня забруднення; d – зона неорганізованого забруднення.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.