Здавалка
Главная | Обратная связь

Значення питомої інтенсивності виділення пилу з поверхні відвалів, що складаються з різноманітних порідТип порід на поверхні відвалу Швидкість вітру, м/с Питома інтенсивність виділення пилу, мг/ (с·м2)
    Пісок 3,7 0,18
5,0 0,63
7,2 4,3
9,0 8,6
    Крейда 3,2 0,62
5,3 2,3
7,0 5,39
8,9 9,86
    Окислені руди 3,4 0,42
5,5 1,06
7,6 3,0
9,0 4,6
  Суміш сланців, окислених руд, безрудних кварцитів 4,2 0,62
6,0 2,0
7,3 3,3
9,1 4,7
    Суміш глини і піску 3,8 0,15
5,0 0,48
7,0 0,86
8,7 2,1

Практична робота № 7

«Порівняльна характеристика екологічної ситуації в регіонах України з різним рівнем техногенного навантаження»

Мета роботи: - проведення дослідження екологічної ситуації певної території.

Зміст роботи:- охарактеризувати екологічну ситуацію в регіоні;

- порівняти екологічні умови в областях з різним рівнем техногенного навантаження;

- зробити висновок про вплив антропогенних факторів на зміну екологічної ситуації в регіоні.

Матеріали та методи: комп’ютерна програма „Атлас України”, Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища, Статистичний щорічник України, карти „Екологічна ситуація в Україні”, „Техногенні фактори екологічної безпеки”, серія карт „Природне середовище та людина” [18].

Теоретична частина

Кожна територія має свої екологічні умови. Природні екологічні умови складалися продовж тривалого проміжку часу під впливом біотичних та абіотичних чинників навколишнього середовища. В результаті діяльності людини утворилась нова група факторів – антропогенні. Саме ці фактори стають зараз визначальними при формуванні умов навколишнього середовища. Від рівня технологічного навантаження залежить зміна хімічних та

фізичних характеристик навколишнього середовища.

Порядок виконання роботи.

1. За запропонованим матеріалом (карти, Атлас, статистичні щорічники тощо) провести опис області України з високим рівнем технологічного навантаження за такою схемою:

- природнокліматичні умови;

- технологічні фактори екологічної безпеки;

- промислові об’єкти;

- медико-демографічні та інші показники.

2. За аналогічною схемою навести характеристику однієї з аграрних областей України.

3. Порівняти характеристики обох регіонів та зробити висновок про значення техногенних чинників у формуванні екологічної ситуації.

Таблиця 7.1.

Контрольне завдання

№ варіанта Області з різним рівнем техногенного навантаження
з високим з низьким
Донецька Полтавська
Луганська Закарпатська
Дніпропетровська Черкаська
Харківська Сумська
Запорізька Чернігівська
Київська Волинська
Одеська Тернопільська
Львівська Херсонська

Запитання для самостійної роботи

1. Які з чинників навколишнього середовища відіграють головну роль у формуванні клімату?

2. Результати діяльності підприємств якої галузі більш за все змінюють хімічний склад атмосфери?

3. В чому полягає небезпека впливу діяльності людини на оточуюче середовище у сільськогосподарських регіонах?

4. Що входить у поняття „техногенне навантаження” ?

5. Які техногенно-небезпечні об’єкти на території України Вам відомі?

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології.- К.: Вища шк., 2001.- 358 с.

2.Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води: Підручник.- К.: Вища школа, 2005.- 671 с.

3.Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами, затверджена наказом Міністра охорони навколишнього природного середовища України від 15 грудня 1994 р. №116.

4.Про порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується. Постанова Кабінету Міністрів України від 11вересня 1996 р. №1100.

5.ДСанПіН «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання» №383 від 23.12.1996 р.

6.Обобщенный перечень предельно допустимих конценраций(ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия(ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. М.: 1990г.

7.ГОСТ 12.1.007.-89 СБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

8.Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. №465.

9.СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика.

10.ОНД-86. Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе вредних веществ, содержащихся в выбросах предприятий. - Л.: Гидрометеоиздат, 1987.-с. 3-9.

11.Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць №201 від 09.07.1997р.

12.ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимих выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

13. Екология города: Учебник. – К.: Либра, 2000. – 464 с.

14.Апостолюк С.О., Джигирей В.С. та ін. Промислова екологія: Навчальний посібник.-К.:Знання, 2005.-474 с.

15.Экология горного производства/Г.Г.Мирзаев, Б.А.Иванов, В.М.Щербаков - М.: Недра, 1991. - с. 253-270.

16.Бересневич П.В., Вілкул Ю.Г., Голишев О.М. та ін. Екологія гірничого виробництва: Навчальний посібник. -Кривий Ріг: Мінерал, 1998.-152 с.

17.Проблемы экологии массовых взрывов в карьерах /Э.И. Ефремов, П.В. Бересневич, В.Д. Петренко и др. – Дніпропетровськ „Січ”, - 1996 – 177 с.

18. Україна. Природне середовище і людина: серія карт – К .: АНУ, 1993. – 55 с.

ЗМІСТ

Практична робота №1. 3

«Визначення ступеня очищення стічних вод та параметрів горизонтального відстійника» 3

Практична робота №2. 11

«Розрахунок нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин в поверхневий водний об’єкт». 11

Практична робота №3. 19

«Оцінка забруднення повітряного басейну». 19

Практична робота №4. 28

«Визначення гранично допустимого викиду (ГДВ) і мінімальної висоти джерела викиду» 28

Практична робота № 5. 37

«Визначення зниження рівня звуку екрануючими спорудами» 37

Практична робота № 6. 44

«Розрахунок розсіювання пилу від неорганізованих джерел» 44

Практична робота № 7. 48

«Порівняльна характеристика екологічної ситуації в регіонах України з різним рівнем техногенного навантаження». 48

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.. 50

ЗМІСТ.. 51

 


 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних робіт з дисципліни

«ЕКОЛОГІЯ»

 

 

для студентів напряму підготовки 6.060101

«Будівництво»

денної та заочної форм навчання

 

 

УКЛАДАЧІ: Бересневич Петро Васильович,

Мовчан Ольга Григорівна,

Комащенко Петро Григорович,

Герасимчук Олександр Володимирович

 

Реєстрац .№ _________

 

Підписано до друку ______________ 2009 р.

 

Формат _______А5____

 

Обсяг _______52_____ стор.

 

Тираж ______________прим.

 

 

Видавничий центр КТУ, вул. ХХІІ партз’їзду, 11,

м. Кривий Ріг

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.