Здавалка
Главная | Обратная связь

Розподіл балів, які отримують студенти протягом вивчення дисципліни «Аудит»МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ та продовольства УКРАЇНИ

Житомирський національний агроекологічний університет

 

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ

 

 

Кафедра фінансів і аудиту

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

для проведення практичних занять

з курсу «Аудит»

зі студентами напряму підготовки 6.050309 «Облік і аудит»

(освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр)

 

 

Житомир - 2013


 

Методичні вказівки підготували:

професор кафедри фінансів і аудиту Дема Д.І.,

доцент кафедри фінансів і аудиту Недільська Л. В.

 

Методичні вказівки затверджені на засіданні кафедри фінансів і аудиту, протокол ____ від ___ жовтня 2013 р.

 

Схвалено і рекомендовано до друку Вченою Радою факультету обліку та фінансів, протокол № __ від ____________ 2013 р.

 

 

Рецензенти:

 


 

Зміст

ВСТУП.. 4

Змістовний модуль 1. Організація аудиторської діяльності. 6

Тема 1. Теоретичні засади функціонування аудиту. 6

Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення. Міжнародні стандарти аудиту. 7

Тема 3. Планування аудиту та аудиторський ризик. 9

Тема 4.Внутрішній аудит.. 11

Тема 5. Методи та прийоми аудиту. Аудиторські докази та робочі документи. 12

Тема 6.Аудиторський висновок та інші документи. 14

Змістовний модуль 2. Методика аудиту активів, капіталу та фінансових результатів підприємства.. 18

Тема 7. Аудит грошових коштів. 18

Тема 8. Аудит запасів. 19

Тема 9. Аудит оплати праці 22

Тема 10. Аудит розрахункових операцій. 23

Тема 11. Аудит основних засобів. 24

Тема 12. Аудит виробництва і готової продукції 25

Тема 13. Аудит капіталу. 27

Тема 14. Аудит доходів і фінансових результатів. 28

Тема 15. Аудит фінансової звітності 29

 


ВСТУП

Дисципліна «Аудит» є нормативною для підготовки фахівців за спеціальностями «Облік і аудит», «Економіка і підприємництво», «Менеджмент організацій». У практичній діяльності за допомогою аудиту реалізується одна з найважливіших функцій управління — функція незалежного фінансового контролю (експертизи) фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва.

Мета курсу – опанування студентами базових теоретичних знань, набуття практичних навичок проведення аудиту (незалежної перевірки фінансової звітності) та виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх аудиту робіт з економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності).

Основні завдання вивчення дисципліни «Аудит»:

- засвоєння теоретичних основ функціонування аудиту як невід’ємного для ринкової економічної системи незалежного фінансового контролю;

- вивчення та засвоєння законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, Міжнародних стандартів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів;

- набуття практичних навичок з організації і планування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, надання аудиторських послуг, оформлення робочих та підсумкових документів аудитора.

Курс “Аудит” вивчається на основі засвоєння студентами наступних дисциплін учбового плану:

- в теоретичному відношенні – мікроекономіка;

- в методичному відношенні – економіка, організація і технологія виробництва, теорія бухгалтерського обліку;

- у відображенні результатів діяльності підприємства – загальна теорія статистики, фінанси, економічний аналіз, бухгалтерський облік.

У результаті вивчення дисципліни “Аудит” студент повинен:

мати уявлення:

· про роль і місце знань з дисципліни в процесі освоєння основної професійної освітньої програми за фахом.

знати:

· законодавство про аудиторську діяльність в Україні, порядок її здійснення;

· стандарти аудиту й етику аудитора;

· сутність аудиту;

· організацію аудиторської служби;

· види аудиту;

· процедури проведення аудиту;

· документи, що регламентують аудиторську діяльність;

· вимоги до стандартів аудиту;

· вимоги, пропоновані до аудиторів, їхні права й обов'язки

· методи аудиторської діяльності;

· функції аудиту.

· порядок проведення аудиторських перевірок;

· порядок оформлення аудиторського висновку.

уміти:

· користуватися джерелами економічної інформації, методами і прийомами аналізу;

· користуватися нормативними документами й інструкціями;

· працювати з нормативними документами;

· розробити програму аудиторської перевірки, договору на перевірку;

· складати аудиторський висновок.

Результатом вивчення дисципліни «Аудит» має стати не тільки засвоєння знань з теоретичних основ функціонування аудиту в ринкових економічних умовах та набуття практичних навичок самостійного творчого мислення при підготовці й проведенні аудиторських процедур, а й осмислення того факту, що аудитори виконують важливу суспільну функцію підтвердження достовірності фінансової інформації та допомагають користувачам приймати правильні управлінські рішення. Тому студенти повинні опанувати етичні норми поведінки аудиторів у суспільстві.

Тематика практичних занять відповідає програмі курсу «Аудит». Метою проведення практичних занять є засвоєння теоретичних основ курсу, набуття навичок проведення аудиту (незалежної перевірки фінансової звітності) та виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх аудиту робіт з економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності).

У цілому за семестр проводиться п'ятнадцять практичних занять. Практичні заняття студентів складаються з огляду виконання домашніх завдань, проведення бліц-тестів або усного опитування, розв’язання ситуаційних вправ.

 

Розподіл балів, які отримують студенти протягом вивчення дисципліни «Аудит»

 

Модуль 1 (форма підсумковою контролю – екзамен) Всього за поточний контроль Підсумковий контроль (екзамен) Сума балів
Поточний контроль та самостійна робота
ЗМ 1 ЗМ 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 МК 1 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 МК 2

 

 


Змістовний модуль 1
Організація аудиторської діяльності

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.