Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 6. Аудиторський висновок та інші документиПлан заняття

1. Структура аудиторського висновку.

2. Класифікація аудиторських висновків.

3. Алгоритм вибору висновку.

Запитання для перевірки знань

1. Назвіть види аудиторських висновків.

2. Які основні елементи включає аудиторський висновок за результатами тематичного аудиту?

3. Яким міжнародним стандартом аудиту передбачений порядок складання аудиторських висновків спеціального призначення?

Ситуаційні вправи

1. Використовуючи наведену таблицю, проаналізуйте подані види ауди­торських висновків і умови їх видачі. Віднесіть необхідні умови до відповідного виду аудиторського висновку.

 

Види аудиторських висновків Умови їх видачі
Безумовно-позитивний За умови наявності не фундаментальної невпевненості та незгоди
Умовно-позитивний Якщо дотримані такі умови: - аудитор отримав вичерпну інформацію і пояснення, необхідні для проведення аудиту; - надана інформація є достатньою для відображення реального стану суб'єкта перевірки; - є адекватні дані з усіх питань, суттєвих з погляду достовірності та повноти змісту інформації; - фінансову документацію складено згідно з прийнятою суб'єктом перевірки системою бухгалтерського обліку, яка відповідає існуючим законодавчим і нормативним вимогам; - звітність ґрунтується на достовірних облікових даних, які не містять протиріч; - форма звітності відповідає затвердженій у встановленому порядку
Відмова від висловлення думки При наявності фундаментальної невпевненості
Негативний При неможливості на підставі наведених аргументів сформулювати висновок про стан справ у клієнта

 

2. Використовуючи таблицю, яку наведено нижче, проаналізуйте подані обставини, що є умовами видачі різних видів ауди­торських висновків. Вкажіть вид аудиторського висновку за наявності наведених умов.

Обставини аудиторської перевірки Вид аудиторського висновку
Обмеження обсягу аудиторської перевірки за умов несуттєвого впливу неперевірених сфер обліку на фінансову звітність підприємства  
Обмеження обсягу аудиторської перевірки за умов суттєвого впливу неперевірених сфер обліку на фінансову звітність підприємства  
Незгода з управлінським персоналом щодо облікових рішень, що суттєво впливають на фінансову звітність підприємства  
Незгода з управлінським персоналом щодо облікових рішень, що несуттєво впливають на фінансову звітність підприємства  

 

3. ТОВ „Будінвест” займається будівництвом об’єктів промислової та соціальної сфери на основі довгострокових контрактів. Співвідношен­ня між обсягом будівництва промислових об’єктів та об’єктів соціаль­ної сфери становить 30% та 70% відповідно.

Під час проведення аудиту фінансової звітності ТОВ „Будінвест” було проаналізовано події, що відбулись після дати складання балансу, які свідчать про високу ймовірність втрати ринків будівництва на про­мислові об’єкти, що в свою чергу може суттєво вплинути на результа­ти діяльності і відповідно, рівень рентабельності підприємства. Керів­ництво прийняло рішення не включати відомості про ці подальші події до приміток фінансової звітності, оскільки вважає цю інформацію не­важливою.

Поряд з цим, у примітках до фінансової звітності зазначається, що керівництво сподівається в подальшому розширювати діяльність, оскі­льки рентабельність постійно зростає.

Потрібно визначити, який вид висновку повинен надати аудитор і сформувати зміст параграфу, який потрібно включити у текст висновку.

 

4. ВАТ „Агротехсервіс” спеціалізується на операціях фінансового лі­зингу сільськогосподарської техніки у Чернігівській області. ВАТ має також дочірнє підприємство ТОВ „Агролізинг”, яке також здійснює операції фінансового лізингу сільськогосподарської техніки у Микола­ївській області.

Протягом звітного року було зафіксовано значний рівень економі­чного спаду сільськогосподарських підприємств Миколаївської області внаслідок сталого неврожаю, що призвело до банкрутств споживачів послуг ТОВ „Агролізинг” і, як наслідок, отримання дочірнім підприєм­ством збитків.

Частка оборотів дочірнього підприємства у загальних оборотах консолідованого звіту про фінансові результати ВАТ „Агротехсервіс” становить 15%.

Керівництво ВАТ планує залучити інвестиції до дочірнього підп­риємства й подолати негативні явища.

У примітках до консолідованої фінансової звітності було наведено аналітичну інформацію, що розкриває реальний фінансовий стан дочі­рнього підприємства, а також заплановані заходи щодо його стабіліза­ції з боку ВАТ.

Потрібно визначити, який вид висновку повинен надати аудитор і сформувати зміст параграфу, який потрібно включити у текст висновку.

 

5. ЗАТ „Торгсервіс” надає послуги з обслуговування населення по доставці непродовольчих товарів через мережу Інтернет. Одночасно підприємство здійснює реалізацію товарів за готівку покупцям, які від­відують особисто склади фірми. Частка продажу за готівку становить близько 40% від загального обороту за рік у відповідності до облікових даних.

Результати тестування аудиторами надійності процедур внутрішнього контролю свідчать про існування суттєвого ризику того, що готівкова виручка оприбутковується не в повному обсязі. Разом з тим, для того щоб дослідити весь ланцюжок системи контролю за рухом готівкової виручки, аудиторам по­трібен був час, який не дозволив би сформувати висновок у терміни, що ви­значені умовами договору на аудит. Керівництво ЗАТ „Торгсервіс” відмолило у перенесенні термінів подачі аудиторського висновку, посилаючись на не­можливість зміни дати проведення зборів акціонерів, на яких й передбачається затвердження фінансових звітів, що були перевірені аудитом.

Потрібно визначити, який вид висновку повинен надати аудитор і сформувати зміст параграфу, який потрібно включити у текст висновку.

 

6. ЗАТ „Славутич-транссервіс” займається автоперевезеннями ван­тажів як на території України так і за її межами. Підприємство має фі­нансові інвестиції (частку у статутному фонді) в розмірі 72% у ТОВ „Славутич-пассервіс”.

З метою аудиту фінансової звітності було прийнято рівень суттєвої помилки для показника „Чистий прибуток (збиток) звітного року” на рівні 2,5 тис. грн.

Було встановлено, що при складанні Звіту про фінансові результа­ти не було враховано доход від участі в капіталі у ТОВ „Славутич- пассервіс” в розмірі 40,0 тис. грн. На запит аудиторів щодо цього фак­ту керівництво ЗАТ пояснило, що „...включення доходу від участі у капіталі в сумі 40,0 тис. грн. буде вводити в оману користувачів, так як не передбачається отримання дивідендів від відповідних інвестицій протягом найближчих п’яти років. Таке рішення було занесено до про­токолу зборів засновників, копію якого було представлено. Разом з тим, цей факт розкривається у примітках до фінансової звітності.”

Таким чином, керівництво відмовилось вносити зміни до Звіту про фінансові результати та Балансу.

Потрібно визначити, який вид висновку повинен надати аудитор і сформувати зміст параграфу, який потрібно включити у текст висновку.

 

Домашнє завдання

1. Ознайомитися і законспектувати основний зміст МСА 700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність» та МСА 800 «Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення».

 


Змістовний модуль 2
Методика аудиту активів, капіталу та фінансових результатів підприємства©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.