Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення. Міжнародні стандарти аудитуПлан заняття

1. Система регулювання аудиторської діяльності в Україні.

2. Суб’єкти регулювання аудиторської діяльності.

3. Функції професійних організацій аудиторів України.

4. Сертифікація та ліцензування в аудиторській діяльності.

5. Міжнародні стандарти фінансової звітності, їх розробка та впровадження.

6. Концептуальна основа Міжнародних стандартів аудиту.

7. Контроль якості аудиторської роботи.

Запитання для перевірки знань

1. Охарактеризуйте правове забезпечення аудиту.

2. Розкрийте порядок формування та функціонування Аудиторської палати України.

3. Назвіть та охарактеризуйте функції Аудиторської палати і Спілки аудиторів України.

4. Спілка Аудиторів України. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ), їх повноваження і функції.

5. Які вимоги ставляться до кандидатів на отримання кваліфікаційного сертифікату?

6. Які існують види сертифікатів аудитора?

7. В якому випадку може бути зупинено дію сертифікату або його анульовано?

8. Створення і ліквідація аудиторських фірм.

9. Облік і контроль праці аудиторів.

10. Наведіть принципову структуру стандартів аудиту.

11. Перелічіть основні розділи міжнародних стандартів.

12. Назвіть міжнародні організації, які займаються регулюванням аудиторської діяльності.

 

Ситуаційні вправи

1. Розрахуйте договірну ціну аудиторських послуг за наступних умов:

- аудиторську перевірку проводять 3 аудитори;

- тривалість перевірки, згідно з планом, 15 робочих днів;

- годинна ставка аудитора 40 грн.;

- накладні витрати складають 25%;

- аудиторська фірма планує свою прибутковість на рівні 30%.

Розрахуйте договірну ціну за умови, що аудиторська фірма є платником єдиного податку за ставкою 6% або 10%.

Проаналізуйте, за яких умов аудитор має змогу надати знижку з договірної ціни.

Рекомендації до вирішення завдання.

Вартість аудиторських послуг є договірною ціною. Розрахунок договірної ціни доцільно здійснювати за формулою:

Д=(Клг х Гс х (1+Нзп)) х (1+Нв) х (1+Р) х (1+П) х (1+ПДВ)

Д – договірна ціна;

Клг – кількість людино-годин, витрачених на перевірку (визначається як добуток кількості аудиторів, залучених до перевірки, і кількості годин їх роботи);

Гс – годинна ставка аудитора, на якій базується його заробітна плата, грн.;

Нзп – сума відсотків нарахувань на заробітну плату згідно діючого законодавства;

Нв – накладні витрати, що включають витрати на оренду приміщень, рекламу, канцелярські товари, транспорт, утримання допоміжного персоналу, що не приймає учать у перевірках та ін;

Р – планова рентабельність діяльності аудиторської фірми, тобто її прибуток;

П – відсоток податків, що сплачує аудиторська фірма згідно діючого законодавства;

ПДВ – ставка податку на додану вартість.

 

2. Визначте правомірність допуску до складання іспиту на отримання сертифіката аудитора наступними особами:

- громадянка України, що працює 4 роки на посаді головного бухгалтера і має вищу освіту за фахом «Облік і аудит»;

- громадянин Росії, що працює на посаді економіста-фінансиста протягом 6 років;

- студент 5-го курсу спеціальності «Облік і аудит», що має досвід роботи помічником бухгалтера на протязі 4 років;

- головний бухгалтер фірми з середньою економічною освітою і стажем роботи 12 років;

- менеджер фірми з стажем роботи 7 років, який є громадянином Білорусії, і має вищу економічну освіту.

 

3. Громадяни України Лисенко, Довженко і Петренко вирішили заснувати аудиторську фірму. При цьому фірма займатиметься виключно наданням аудиторських послуг. Частка в статутному фонді кожного засновника така: Лисенко-45%, Довженко - 15%, Петренко-40%. Петренко не є аудитором. Керівником вирішено призначити Лисенко. Охарактеризуйте ситуацію з погляду законодавства.

 

4. Громадянин України Самойленко вирішив отримати сертифікат аудитора. Для цього він подав документи в _________?__________. Він представив диплом про вищу економічну освіту, трудову книжку, де зроблено запис про те, що він працював головним бухгалтером з 12.11.2008 року по 30.09.2011 в АТЗТ “Будтехнология”. Охарактеризуйте ситуацію з погляду законодавства.

 

5. Які принципи професійної етики порушуються у наступних ситуаціях:

- аудитор погодився за винагороду виправити окремі помилки обліку і звітності до того, як буде складено аудиторський висновок;

- аудитор після складання аудиторського висновку отримав цінний подарунок від клієнта за своєчасне виконання своїх зобов’язань;

- аудитор розповів своєму колезі про зловживання, які він викрив на фірмі, де йому довелося проводити аудит, з метою передачі свого професійного досвіду;

- аудитор відмовив у проведенні аудиту фірмі, керівництво якої, на думку аудитора, поставилось до нього неповажне;

- аудитор під час відпустки познайомився з керівником підприємства, який запросив його провести перевірку з метою встановлення довіри до головного бухгалтера, на що і погодився аудитор.

 

Домашнє завдання

1. Ознайомитися із чинним складом аудиторської палати України (із офіційного сайту АПУ).

2. Скласти повний перелік документів, які необхідно подати в АПУ для отримання сертифікату аудитора.

3. Ознайомитися і законспектувати основний зміст МСА 120 «Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту» та МСА 320 «Суттєвість в аудиті».

 

 

Тема 3. Планування аудиту та аудиторський ризик

 

План заняття

1. Суть планування та його необхідність в аудиті.

2. Етапи планування аудиторської перевірки.

3. Вивчення системи внутрішнього контролю з метою планування аудиторських процедур.

4. Програма аудиту.

5. Поняття та складові аудиторського ризику.

6. Підтверджуючий, системний та ризикоорієнтований аудит.

7. Суттєвість в аудиті.

Запитання для перевірки знань

1. Дайте визначення планування в аудиті.

2. У чому полягає зміст програми аудиту.

3. Які питання слід урахувати аудиторові під час розробки загального плану аудиторської перевірки?

4. Які фактори аудитор враховує при визначенні тривалості етапів аудиторської перевірки?

5. В чому полягають відмінності загального плану і програми аудиту?

6. В чому полягає методика календарного планування аудиторської перевірки?

7. Охарактеризуйте кожну складову аудиторського ризику.

8. Який рівень аудиторського ризику є припустимим і який зв’язок при цьому існує між його складовими?

9. Охарактеризуйте зв’язок між рівнем ризику і ступенем упевненості.

10. Розкрийте поняття суттєвості та її зв’язок з аудиторським ризиком.

Ситуаційні вправи

1. Складіть програму аудиту з обліку основних засобів у вигляді таблиці у ТОВ “Ясень“, в якому працює 78 штатних працівників, 3 сумісники. Річний фонд оплати праці 243 тис. грн. За планом аудит проводить 1 аудитор і 2 асистенти. Термін проведення перевірки 10 календарних днів.

Програма аудиту обліку основних засобів у ТОВ “Ясень“

Підприємство, що перевіряється__________________________________________________

Термін проведення аудиту_______________________________________________________

Кількість люд.-год. ____________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові аудитора______________________________________________

№ з/п Аудиторські процедури за їх розділами Період проведення процедури Виконавці Назва робочих документів аудитора Примітки
           
           

 

2. Аудиторська фірма „Аналітик” прийняла повторну пропозицію від ТОВ „Дніпро” на проведення аудиту фінансової звітності.

ТОВ „Дніпро” займається розбірною торгівлею будівельних мате­ріалів та меблів. Підприємство має три магазини та чотири філії у ра­йонних центрах області. Темп росту загального товарообігу за звітний рік у порівнянні з попереднім склав 34%, який було забезпечено центральним гіпермаркетом. Відомо, що одна філія скоротила обсяги продажу, а інші зберегли досягнутий рівень попереднього року. ТОВ „Дніпро” має невеликий відділ контролінгу, який займається, в основ­ному питаннями проведення інвентаризації товарів в магазинах та на складі.

За результатами попередньої перевірки було встановлено наступні факти:

- відсутні договори матеріальної відповідальності з продавцями,

- зафіксовані випадки службою охорони незаконного привлас­ненням товарів працівниками та клієнтами,

- у залишках товарів були такі, що користуються низьким по­питом та пошкоджені.

Потрібно:

- скласти план аудиту;

- пояснити, як вище викладені обставини, будуть впливати на план аудит;

- описати процедури, які ви будете виконувати з метою контро­лю внутрішнього аудиту, враховуючи огляд і оцінку роботи аудитор­ського відділу фірми.

 

3. Розрахуйте загальний аудиторський ризик за умови, що внутрішній ризик системи обліку 75%, ризик системи внутрішнього контролю 50%, а ризик невиявлення 10%. Сформулюйте думку щодо його прийнятності.

 

4. Заповніть відсутні дані в таблиці.

Внутрішній ризик Ризик контролю Ризик невиявлення Загальний аудиторський ризик Ознака рівня ризику (прийнятний/неприйнятний)
0,7   0,15 0,084  
  0,45 0,34 0,077  
0,6 0,8   0,336  
1,0 1,0 0,33    
0,75   0,08 0,024  
  0,7 0,15 0,084  
0,9 0,7   0,025  

 

5. якщо необхідний ступінь впевненості в результатах роботи аудитора буде заплановано на рівні 90%, ЗАР=0,03, а внутрішній ризик на рівні 0,5, то чому дорівнюватиме ризик контролю?

 

6. Заповніть відсутні дані в таблиці.

Значення елементів ризику Ризик Ступінь упевненості
ВР РК РНприЗАР=0,05
0,65 0,8 0,096    
0,95 0,053    
0,75 0,4 0,167    
0,8 0,7 0,089    

 

7. який обсяг інформації клієнта щодо об’єкту перевірки має бути протестовано, якщо ЗАР=0,03, внутрішній ризик на рівні 0,8, ризик контролю – 0,3?

Домашнє завдання

1. Ознайомитися із змістом МСА 400 «Оцінка ризиків та внутрішнього контролю» і МСА 320 «Суттєвість в аудиті».

2. Ознайомитися і законспектувати основний зміст МСА 300 «Планування»

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.