Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 4. Внутрішній аудит 

План заняття

1. Поняття внутрішнього аудиту.

2. Принципи внутрішнього аудиту.

3. Елементи внутрішнього аудиту.

4. Превентивний (попередній), поточний і наступний внутрішній аудит.

5. Основні процедури внутрішнього аудиту.

6. Взаємозв’язок внутрішнього і зовнішнього аудиту.

Запитання для перевірки знань

1. Порядок формування системи внутрішнього аудиту на підприємстві.

2. Характеристика об'єктів внутрішнього аудиту.

3. У чому полягають завдання внутрішнього аудиту?

4. Стандарти, що використовуються при внутрішньому аудиті.

5. Типова структура служби внутрішнього аудиту.

6. Методичні прийоми внутрішнього аудиту.

Ситуаційні вправи

Під час аудиторської перевірки було встановлено ряд помилок, зміст яких наведено нижче. Визначити для кожного факту помилки: вид помилки, вплив помилки на показники фінансової звітності, порядок виправлення (бухгалтерські проведення та необхідні зміни у показниках звітності)

Реєстр, виявлених помилок за наслідками аудиту:

- на початок звітного року було завищено нараховану суму ре­зерву сумнівних боргів по розрахунках з покупцями на суму 800 грн.;

- у попередньому кварталі поточного року відсотки за користу­вання банківським кредитом, що був отриманий для закупівлі товарів, в сумі 1800 грн. було включено до первісної вартості придбаних товарів;

- у попередньому звітному році не були проведені у обліку на­кладна й податкова накладна на реалізовану продукцію, яка

- була відвантажена покупцеві на загальну суму 6000 грн. (в то­му складі ПДВ 1000 грн.);

- у попередньому кварталі поточного року було завищено роз­мір амортизації основних засобів на 3300 грн.;

- у попередньому звітному періоді не було відкориговано зали­шки незавершеного виробництва за результатами інвентари­зації, якою було виявлено лишки на суму 2800 грн.

Домашнє завдання

1. Ознайомитися і законспектувати основний зміст МСА 610 «Розгляд роботи внутрішнього аудиту».

 

 

Тема 5. Методи та прийоми аудиту. Аудиторські докази та робочі документи

 

План заняття

1. Методи аудиту: загальнонаукові та аудиторські.

2. Методичні прийоми аудиту: способи організації перевірки та порядок проведення перевірки.

3. Достатність і відповідність аудиторських доказів.

4. Вимоги до аудиторських доказів.

5. Фактори, що визначають достатність і відповідність аудиторських доказів.

6. Види і джерела аудиторських доказів та їх доказове значення.

7. Тести систем контролю.

Запитання для перевірки знань

1. Як класифікують прийоми отримання аудиторських свідчень у міжнародній практиці?

2. Які об’єкти тестування?

3. Яким чином поділяють методи аудиту?

4. Назвіть і охарактеризуйте загальнонаукові методи аудиту.

5. Охарактеризуйте поняття достатньої впевненості?

6. На які види поділяється документація в аудиті?

7. Що входить до складу попередньої документації в аудиті?

8. Як визначається робоча документація аудиту? Яким МСА регламентуються основні вимоги до неї?

9. Які фактори впливають на достовірність доказів?

Ситуаційні вправи

1. Аудиторську фірму вперше запросили здійснити перевірку фінан­сової звітності малого підприємства ТОВ „Мрія”, на якому працює 3 особи, є штатна посада бухгалтера. До цього звітність щорічно переві­рялася іншим аудитором-приватним підприємцем, який в звітному пе­ріоді пішов на пенсію. Жодних зауважень до звітності клієнта попере­днім аудитором не висловлювалось. ТОВ „Мрія” займається роздрібною торгівлею канцелярських то­варів та надає послуги з ксерокопіювання.

Виберіть та обґрунтуйте найбільш доречну форму організації про­ведення аудиторської перевірки.

 

2. Аудиторська фірма п’ять років поспіль проводить аудит фінансо­вої звітності ВАТ «Хімволокно». Відомо, що ВАТ окрім виробничої бази має на балансі 3 роздрібних магазини, базу відпочинку, контроль­ні пакети акцій 2 вітчизняних і 1 іноземного підприємства.

Виберіть та обґрунтуйте найбільш доречну форму організації про­ведення аудиторської перевірки.

 

3. Аудиторська фірма другий рік підряд проводить аудит фінансової звітності ЗАТ „Ярославна”. Крім того, протягом останнього звітного року діяв договір між ЗАТ „Ярославна” та аудиторською фірмою на надання останньою консультаційних послуг з питань бухгалтерського та податкового обліку.

Виберіть та обґрунтуйте найбільш доречну форму організації про­ведення аудиторської перевірки.

 

4. Група підприємств, що входять до мережі магазинів «Союз», в особі материнського підприємства ТОВ „Союз-лідер” запросила ауди­торську фірму здійснити аудит консолідованої фінансової звітності.

У листі-пропозиції було зазначено, що попередній аудитор вже де­сять років поспіль проводив аудит і тому, з позиції збереження якості послуг та незалежності висновку, вважається за доцільне змінити ау­дитора. ТОВ „Союз-лідер” надав усю необхідну інформацію.

Працівники аудиторської фірми звернулися до попереднього ауди­тора з проханням надати додатково необхідну інформацію і дізналися, що замовник не розрахувався за попередню перевірку, звертався до су­ду з приводу неналежного виконання робіт (хоча спеціально створена комісія АПУ з перевірки якості послуг жодних порушень не виявила).

Визначте, що має робити керівник аудиторської фірми в такому випадку. Виберіть та обґрунтуйте найбільш доречну форму організації проведення аудиторської перевірки у випадку підписання договору на аудит.

 

5. З’ясуйте, як можна класифікувати об’єкти аудиту за наведеними ознаками в розрізі основних груп. Завдання виконайте у формі таблиці.

Об’єкти аудиту За характером оцінки За терміном знаходження в полі зору аудитора  
  тільки якісно тільки кількісно якісно і кількісно постійно періодично одноразово
Активи              
Пасиви              
Господарські факти як процеси              
Економічні результати діяльності              
Організаційні форми управління              
Методи управління              
Функції управління              
                       

 

6. Незалежність аудитора має три аспекти: правовий, етичний та економічний. З’ясуйте, до якого аспекту відносяться наступні вимоги:

Вимоги до аудитора Аспект незалежності  
Правовий Економічний Етичний
Обмеження видів діяльності        
Обмеження видів послуг клієнту, що надаються одночасно        
Конфіденційність інформації        
Професійна компетентність        
Належне виконання професійних зобов’язань        
Індивідуальні відносини з робітниками та представниками клієнта        
Підвищення професійного рівня        
Відсутність фінансового інтересу у справах клієнта        

Зробіть висновки щодо розмежування незалежності.

 

7. З’ясуйте за допомогою якого методу аудиту можливо встановити:

- на складі зберігаються надлишкові запаси будматеріалів;

- дані виписок банку не відповідають записам в касовій книзі;

- згідно даних обліку підприємством було продано більше цукру, ніж отримано від постачальників;

- приміщення каси підприємства не відповідає вимогам щодо їх обладнання;

- підприємством сплачено значну суму за консультаційні послуги за умов відсутності договору;

- підписи у відомості про виплату заробітної плати недостовірні;

- в касі підприємства знаходяться проїздні квитки, які не обліковуються.

 

8. З’ясуйте, якими письмовими доказами може бути підтверджена або спростована зібрана аудитором інформація по розрахункам з підзвітними особами. Наведіть методи збору доказів.

№ з/п Інформація зібрана аудитором Письмові докази
1. Видача грошових коштів особам на господарські потреби згідно з наказом керівника. Наказ керівника підприємства на видачу коштів Івановій П. С. відсутній.  
2. Видача грошових коштів з каси в підзвіт працівнику Петрову В. П., який не є працівником підприємства.  
3. Видача грошових коштів особам, які не звітували за попередній звіт.  
4. Відсутність в авансових звітах про відрядження відміток у місцях перебування.  
5. Видача грошових коштів у підзвіт, що перевищують суми, зазначені в кошторисі.  
6. Невідповідність підзвітних сум по авансовому звіту та прикладеними до нього документами.  
7. Виплата грошових коштів згідно з авансовим звітом, де відсутня печатка у посвідчені за місцем перебування.  
8. Некоректне складання бухгалтерських записів за операціями розрахунків з підзвітними особами.  
9. Неправильне виведення залишків по підзвітним особам на кінець звітного року.  
10. Невідповідність записів у авансових звітах та в головній книзі по рахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами”.  

 

9. Розподілити за зростанням ступеня достовірності наступні ауди­торські докази:

- усне пояснення головного бухгалтера щодо доцільності нараху­вання резерву сумнівних боргів;

- ксерокопії платіжних доручень;

- оригінали судових рішень щодо позовних заяв;

- накази керівника підприємства;

- журнал господарських операцій по розрахунках з постачальни­ками в формі електронного файлу;

- письмові пояснення заступника головного бухгалтера щодо об­ґрунтування списання дебіторської заборгованості;

- реєстр отриманих актів звіряння взаєморозрахунків, який був складений асистентом аудитора;

- акти введення в експлуатацію основних засобів;

- копії свідоцтв про внесення до реєстру платників ПДВ контрагентів-покупців;

- довідка складена аудитором щодо результатів дослідження протоколів засідань ради директорів та наглядової ради;

- бухгалтерська довідка-розрахунок амортизаційних відраху­вань.

Домашнє завдання

1. Ознайомитися і законспектувати основний зміст МСА 320 «Документація» та МСА 500 «Аудиторські докази».

2. Ознайомитися і законспектувати основний зміст МСА 330 «Аудиторські процедури відносно до оцінених ризиків».©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.