Здавалка
Главная | Обратная связь

Розрахунок радіатора 

Поверхня охолодження радіатора Fохол, м2, що обдувається повітрям:

 

(7.15)

де φ' – коефіцієнт, що ураховує забруднення радіатора, φ'=1,1…1,15;

K – коефіцієнт теплопередачі, кВт/(м·К), K = 0,12…0,13 кВт/(м·К);

tОР – середня температура рідини, ºС, визначається формулою (7.16);

tП – середня температура повітря, ºС, визначається формулою (7.17).

 

(7.16)

 

де tОP.ВХ – температура рідини на вході у радіатор, ºС, tОP.ВХ = 95 ºС.

 

(7.17)

 

де t0– температура повітря на вході у радіатор, ºС, приймають t0= 45 ºС;

ΔtПР – попередній підігрів повітря (лише при наявності масляного радіатора або охолодника повітря попереду радіатора системи охолодження), ºС, ΔtР = 5…8 ºС;

ΔtП – підвищення температури повітря у радіаторі, ºС:

(7.18)

 

де ρП – густина повітря, кг/м3, при t0= 45 ºС, ρП = 1,095 кг/м3;

СрП – ізобарна теплоємність повітря, кДж/(кг·К), СрП=1,0045 кДж/(кг·К);

vП – швидкість повітря у радіаторі, м/с, приймають vП = 11…13 м/с;

FВ.ПР – сумарна площина прохідного перетину повітряних каналів, м2:

 

FВ.ПР = Ω·Н·В, (7.19)

деΩ –коефіцієнт прохідного перетину, для трубчасто-пластинчастих радіаторів Ω= 0,7…0,75, для трубчасто-стрічкових радіаторів Ω= 0,65…0,7;

В – ширина радіатора, м, приймають В = 0,345+2,2·10-3·Ne;

Н – висота радіатора, м, приймають Н = В·(0,555+1,8·10-3·Ne).

 

Глибину радіатора L, м, визначають за формулою:

 

(7.20)

 

де φ – коефіцієнт компактності, φ =600…1000 м23.

Розрахунок вентилятора

 

Кількість повітря, що проходить через радіатор VП, м3/с:

 

(7.21)

 

Діаметр лопат вентилятораDВЕНТ , м:

(7.22)

 

 

де WП – швидкість повітря у вентиляторі, м/с, WП = 6…8 м/с.

Звичайно DВЕНТ = 0,3…0,7 м.

 

Частота обертання вала вентилятора п, хв-1:

 

(7.23)

 

де U – рекомендована окружна швидкість кінця лопати робочого колеса вентилятора, м/с, U = 70…I00 м/с.

 

Потужність приводу вентилятора, NВЕНТ , кВт:

 

(7.24)

 

де pТР – опір повітряного тракту, кПа, pТР = 0,6…1,0 кПа;

hВЕНТ – ККД вентилятора: для клепаних лопат hВЕНТ = 0,3…0,4; для литих hВЕНТ = 0,55…0,65.

 

Звичайно NВЕНТ= (0,07…0,14) Ne.

 

СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ

У цьому розділі потрібно навести обрану схему системи живлення і описати функції, конструкцію і порядок роботи її елементів.

Приклади принципових схем систем живлення бензинового і дизельного ДВЗ зображені на рисунках 8.1 і 8.2. До схеми має додаватися її опис, який включає інформацію про конструкцію (з відповідними рисунками) і роботу складових елементів системи.

 

 

Рисунок 8.1 – Приклад схеми системи розподіленого впорскування бензину:

1 – паливний бак; 2 – насос; 3 – фільтр; 4 – електронний блок керування; 5 – датчик положення дросельної заслінки; 6 – вимірювач витрати палива; 7 – замок запалювання; 8 – акумуляторна батарея; 9 – регулятор додаткової подачі палива; 10 – впускний трубопровід; 11 – регулятор тиску палива; 12 – паливна магістраль; 13 – датчик частоти обертання колінчастого вала; 14 – датчик температури; 15 – електромагнітна форсунка; 16 – кисневий датчик

 

Рисунок 8.22 – Приклад схеми системи живлення дизеля:

1 – ПНВТ; 2 – паливопідкачувальний насос; 3 – фільтр; 4 – паливна рампа; 5 – датчик тиску; 6 – обмежник подачі палива; 7 – форсунка; 8 – блок керування; 9 – паливний бак

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Методичні вказівки до виконання теплового розрахунку ДВЗ у курсових і дипломних проектах та роботах (для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної і заочної форм навчання)/ Укл.: C.А.Горожанкін, А.В.Чухаркін, Н.В.Савенков. – Макіївка: ДонНАБА, 2013. – 56 с.

2. Расчет автомобильных и тракторных двигателей: Учеб. пособие для вузов. / А.И.Колчин, В.П.Демидов – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. – 496 с..

3. Автомобильные двигатели / Под ред. М.С.Ховаха. – М.: Машиностроение, 1977. – 592 с.

4. Автомобильные двигатели: Курсовое проектирование / Под ред. М.Г.Шатрова. – М.: «Академия», 2011. – 256 с.

5. Автомобільні двигуни / І.І.Тимченко, Ю.Ф.Гутаревич, К.Є.Долганов, М.Р.Муждобаєв. – Х.:Основа, 1995. – 464 с.

6. Абрамчук Ф.І., Гутаревич Ю.Ф., Долганов К.Є., Тимченко І.І. Автомобільні двигуни: Підручник. – К.: Арістей, 2004. – 474 с.

7. Конструирование двигателей внутреннего сгорания: Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Двигатели внутреннего сгорания" направления подготовки "Энергомашиностроение" / под. ред. Н.Д. Чайнова. – М.: Машиностроение, 2008. – 496 с.

8. Кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма поршневых двигателей: Учеб. пособие. / А.Н. Гоц; Владим. гос. ун-т. – Владимир: Редакционно-издательский комплекс ВлГУ, 2005. – 124 с. ISBN.

9. Двигатели внутреннего сгорания. Теория поршневых и комбинированных двигателей / Д.Н.Вырубов, Н.А.Иващенко, В.И.Ивин и др. – М.: Машиностроение, 1983. – 372 с.

10. Двигатели внутреннего сгорания: Конструирование и расчет на прочность поршневых и комбинированных двигателей / Д.Н.Вырубов, С.И.Ефимов, В.И.Ивин и др. – М.: Машиностроение, 1984. – 384 с.

11. Двигатели внутреннего сгорания / Хачиян А.С., Морозов К.А., Луканин В.Н. и др. – М.: Высш. шк., 1985. – 311 с.

12. ГОСТ Р 53558-2009 Автомобильные транспортные средства. Поршни алюминиевые двигателей. Общие технические требования и методы испытаний

13. ГОСТ Р 53443-2009 Автомобильные транспортные средства. Пальцы поршневые двигателей. Общие технические требования и методы испытаний

14. ГОСТ Р 53843-2010 Двигатели автотранспортных средств. Кольца поршневые. Технические требования и методы испытаний

15. ГОСТ Р 53813-2010 Двигатели автомобильные. Шатуны. Технические требования и методы испытаний

16. ГОСТ Р 53557-2009 Автомобильные транспортные средства. Болты шатунные. Общие технические требования и методы испытаний

17. ГОСТ Р 53809-2010 Двигатели автомобильные. Гильзы цилиндров. Технические требования и методы испытаний

18. ГОСТ Р 53836-2010 Двигатели автомобильные. Вкладыши тонкостенные коренных и шатунных подшипников. Технические требования и методы испытаний

19. ГОСТ Р 53808-2010 Двигатели автомобильные. Валы распределительные. Технические требования и методы испытаний

20. ГОСТ Р 53810-2010 Двигатели автомобильные. Клапаны. Технические требования и методы испытаний

21. ГОСТ Р 53811-2010 Двигатели автомобильные. Пружины клапанов. Технические требования и методы испытаний

22. ГОСТ Р 53812-2010 Двигатели автомобильные. Толкатели клапанов. Технические требования и методы испытаний

 

ДОДАТОК А©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.