Здавалка
Главная | Обратная связь

Який строк дії доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей зі складу іншого підприємства?1) до десяти днів;

2) не обмежений;

3) залежить від місця одержання товарів;

4) не менше 15 днів.

 

153. У постачальника – неплатника ПДВ придбано запаси на суму 360 грн. За доставку транспортній організації сплачено 42 грн. (в т. ч. ПДВ). В обліку запаси будуть відображені в оцінці:

1) 395 грн;

2) 402 грн;

3) 360 грн;

4) 368,40 грн.

 

154. Складський облік виробничих запасів організується з використанням:

1) картотеки складського обліку;

2) журналу складського обліку;

3) накладних, що посвідчують оприбуткування запасів у склад;

4) звіту про рух ТМЦ.

 

155. Метод ідентифікованої собівартості оцінки запасів застосовується:

1) при оцінці запасів, що відпускаються для спеціальних замовлень і проектів, а також запасів, які не замінюють одне одного;

2) при оцінці запасів на дату балансу;

3) лише при оцінці запасів у торгівлі;

4) якщо попередньо використовувався нормативний метод оцінки вибуття запасів.

 

156. До МШП належать предмети, які використовуються протягом:

1) не більше 1 року або нормального операційного циклу, якщо він більше 1 року;

2) не більше одного року;

3) нормального операційного циклу;

4) не менше одного року.

 

157. Придбані (отримані), виготовлені запаси зараховують на баланс підприємства за:

1) первісною вартістю;

2) плановою вартістю;

3) закупівельною вартістю;

4) ідентифікованою собівартістю.

 

158. Запаси відображаються в балансі у складі:

1) оборотних активів;

2) необоротних активів;

3) власного капіталу;

4) забезпечень.

 

159. Склад фактичних витрат, що становлять первісну вартість матеріальних ресурсів (матеріалів, товарів тощо), які прибало підприємство, визначається:

1) у П(С)БО № 9 “Запаси”;

2) у Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

3) у П(С)БО № 16 “Витрати”;

4) на власний розсуд підприємства.

 

160. Синтетичний облік наявності і руху запасів здійснюється на рахунках класу:

1) 2;

2) 3;

3) 1;

4) 4.

 

161. Аналітичний облік придбаних запасів протягом місяця ведуть за:

1) обліковими (покупними) цінами;

2) фактичною собівартістю;

3) сумою, перерахованою постачальнику (без ПДВ);

4) ідентифікованою собівартістю.

 

162. У бухгалтерському обліку підприємств на суму уцінки товарно-матеріальних цінностей роблять запис:

1) Дт 946 Кт 20, 22, 26;

2) Дт 791 Кт 946;

3) Дт 23 Кт 91, 20, 22;

4) Дт 24 Кт 20.

 

163. Для обліку цінностей, які тимчасово знаходяться на підприємстві та не є його власністю, прийняті на комісію, у переробку, до монтажу, в довірче управління призначено рахунок:

1) 02;

2) 26;

3) 20;

4) 28.

 

164. Ціна запасу без ПДВ становить 1200 грн. Ціна з ПДВ становитиме (грн):

1) 1440;

2) 1600;

3) 1000;

4) 800 грн.

 

165. Щомісяця матеріально-відповідальні особи на підставі первинних документів складають :

1) Звіт про рух матеріальних цінностей;

2) Реєстр приймання запасів;

3) Відомість руху запасів;

4) Книгу обліку запасів.

 

За якою вартістю зараховують на баланс підприємства придбані або виготовлені виробничі запаси?

1) Первісною вартістю;

2) Чистою вартістю реалізації;

3) Справедливою вартістю;

4) Закупівельною вартістю.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.