Здавалка
Главная | Обратная связь

Розрахунок розміру сплати за забруднення водних ресурсів.Розмір сплати за скиди у водні ресурси забруднюючих речовин (ПС, грн/рік) визначається за формулою:

ПС = (НБі · Мл + Кп · НБi · МСЛ ) · КРБ · Кинд,

де: НБ –норматив сплати за скиди в воду однієї тони і-тої речовини, грн/т;

МЛ – маса річного скиду і-тої забруднюючої речовини в воду в межах ліміту, т/рік;

Кп – коефіцієнт кратності плати за позалімітний скид (10);

МСЛ – маса позалімітного скиду в воду і-тої забруднюючої речовини, т/рік;

КРБ – регіональний (басейновий) коректуючий коефіцієнт, що враховує територіальні екологічні особливості, а також еколого-економічні умови функціонування водного господарства.

Кинд– коефіцієнт індексації (на 01.01.2009 року рівний 3,776).

 

Таблиця 1 – Норматив збору (НБ), який справляється за викиди основних забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення

Назва забруднюючої речовини Норматив збору, грн/т
Азоту оксиди
Аміак
Ангідрид сірчистий
Ацетон
Бензпірен
Бутилацетат
Ванадію п'ятиокис
Водень хлористий
Вуглецю окис
Вуглеводні
Газоподібні фтористі сполуки
Тверді речовини
Озон
Ртуть та її сполуки
Свинець та його сполуки
Сірководень
Стирол
Фенол

Таблиця 2 – Норматив (НБ) збору, який справляється за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення залежно від класу небезпеки

Клас небезпеки Норматив збору, грн/т
І
II
III
IV 4,5

 

Для забруднюючих речовин, що не ввійшли до таблиці 1, нормативи збору слід застосовувати залежно від установленого класу небезпеки даної забруднюючої речовини згідно з таблицею 2.

 

Таблиця 3 – Норматив збору (НБ), який справляється за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення залежно від установлених орієнтовних безпечних рівнів впливу

Орієнтовні безпечні рівні впливу сполук (мг/м3) Норматив збору, грн/т
Менше 0,0001
0,0001 - 0,001 (включно)
0,001 -0,01 (включно)
0,01 - 0,1 (включно)
0,1 - більше 10

 

Для забруднюючих речовин, які не ввійшли до таблиці 1 та на які не встановлено класів небезпеки, нормативи збору застосовуються залежно від, установлених орієнтовних безпечних рівнів впливу згідно з таблицею 3.

Для забруднюючих речовин, на які не встановлено класів небезпечності та орієнтовних безпечних рівнів впливу, норматив збору встановлюється як за викид забруднюючої речовини 1 класу небезпечності.

 

Таблиця 4 – Норматив збору (НБ), який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин автомобільним транспортом

Вид пального Норматив збору, грн/т
Дизельне 4,5
Бензин етильований
Бензин неетильований 4,5
Зріджений нафтовий газ
Стиснений природний газ

Таблиця 5 – Норматив збору (НБ), який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин морськими та річними судами

Вид пального Норматив збору, грн/т
Бензин
Дизельне пальне
Мазут 4,5

Таблиця 6 - Норматив збору (НБ), який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин залізничним транспортом

Вид пального Норматив збору, грн /т
Дизельне пальне 4,5

Таблиця 7 – Норматив збору (НБ), який справляється за скиди основних забруднюючих речовин у водні об’єкти, в тому числі, у морські води

Назва забруднюючої речовини Норматив збору, грн/т
Азот амонійний
Органічні речовини (за показниками БСК5)
Завислі речовини 1,5
Нафтопродукти
Нітрати 4,5
Нітрити
Сульфати 1,5
Фосфати
Хлориди 1,5
Забруднюючі речовини з гранично -допустимою концентрацією у воді рибогосподарських водойм (мг/л): Норматив збору, грн/т
до 0,001
0,001 - 0,09
0,1-1 (включно)
1 –10
вище 10

Таблиця 8 – Норматив збору (НБ), який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти залежно від гранично - допустимої концентрації забруднюючих речовин.

 

Для забруднюючих речовин, що не ввійшли до таблиці 7, за нормативи збору беруться нормативи, наведені у таблиці 8.

За скиди забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично – допустимі концентрації або орієнтовні безпечні рівні впливу, за гранично -допустимі концентрації береться найменша величина гранично - допустимих концентрацій, наведена у таблиці 8.

У разі скидання забруднюючих речовин в озера, ставки та інші непроточні водні об'єкти норматив збору, який справляється за скид забруднюючих речовин у ці водні об'єкти, збільшується у 1,5 рази.

Норматив збору, який справляється за захоронення забруднюючих рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод, береться відповідно до таблиці 7 чи 8 з коефіцієнтом 10.

 

Таблиця 9 – Норматив збору (НБ), які справляються за розміщення відходів

Клас небезпеки відходів Ступінь небезпеки відходів Норматив збору, грн/т
І надзвичайно небезпечні
II високонебезпечні
III помірно небезпечні 0,75
IV малонебезпечні 0,3

 

Норматив збору для:

обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням - 83 гривні/одиницю;

люмінесцентних ламп – 1,5 гривні/одиницю.

за розміщення відходів, на які не встановлено класів небезпечності, за норматив збору береться норматив збору, встановлений за розміщення відходів першого класу небезпеки.

Таблиця 10 – Коефіцієнт, який встановлюється залежно від чисельності жителів населеного пункту (Кнас)

Чисельність населення, тис. чоловік Коефіцієнт
До 100
100,1 - 250 1,2
250,1 - 500 1,35
500,1 -1000 1,55
Понад 1000 1,8

 

Таблиця 11 - Коефіцієнт, який встановлюється залежно від народногосподарського значення населеного пункту (Кф)

Тип населеного пункту Коефіцієнт
Організаційно-господарські та культурно - побутові центри місцевого значення з перевагою аграрно-промислових функцій (районні центри, міста районного значення, селища та села)
Багатофункціональні центри, центри з перевагою промислових і транспортних функцій (обласні центри, міста державного, республіканського, обласного значення) 1,25
Населені пункти, віднесені до курортних 1,65

 

Таблиця 12 - Регіональні (басейнові) коефіцієнти (Крб).

Басейни морів і річок Коефіцієнт
Азовське море
Чорне море
Дунай 2,2
Тиса
Прут
Дністер 2,8
Дніпро (кордон України - до м. Києва) 2,5
Дніпро (м. Київ включно - до Каховського гідровузла) 2,2
Дніпро (Каховський гідровузол включно - до Чорного моря) 1,8
Прип'ять 2,5
Західний Буг та ріки басейну Вісли 2,5
Десна 2,5
Південний Буг та Інгул 2,2
Ріки Кримського півострова 2,8
Сіверський Донець 2,2
Міус 2,2
Кальміус 2,2

Таблиця 13 - Коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі

Місце (зона) розміщення відходів Коефіцієнт
В адміністративних межах населених пунктів або на відстані менше 3 км від них
За межами населених пунктів (на відстані більше 3 км від їх меж)

Таблиця 14 - Коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця розміщення відходів

Характер місця розміщення відходів Коефіцієнт
Спеціально створені місця складування (полігони), що забезпечують захист атмосферного повітря та водних об'єктів від забруднення
Звалища, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів

 
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.