Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

 

Чернівці 2015

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу

ЧТЕІ КНТЕУ заборонено

 

Автор Романовська О.Л., асистент кафедри технології і

організації ресторанного господарства

Розглянуто і схвалено на засіданнях кафедри технології і організації ресторанного господарства 27 серпня 2015 р., протокол № 1, навчально-методичної ради факультету менеджменту, туризму та ресторанного господарства________, протокол №___.

 

Рецензент Тарасенко Є.В., к.т.н., доцент кафедри технології і

організації ресторанного господарства

 

ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

освітній ступінь «бакалавр»
галузь знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції», 1401 «Сфера обслуговування»
напрям підготовки 051701 «Харчові технології та інженерія», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

 

Автор Романовська Ольга Леонідівна

 

Подано до друку ___________

Обл.-вид. арк. 4,75

Тираж 1 пр.

Надруковано у лабораторії з підготовки навчально-методичних видань ЧТЕІ КНТЕУ

58002 м.Чернівці, Центральна площа, 7

  © Романовська О.Л., 2015 © Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2015

МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КОРИСТУВАННЯ ОПОРНИМ
КОНСПЕКТОМ

 

В умовах активізації ринкової діяльності опанування знань і навичок у галузі стандартизації, метрології та управління якістю продукції та послуг під час професійної підготовки висококваліфікованих фахівців набуває першочергового значення.

«Технічне регулювання. Основи стандартизації, метрології та управління якістю» - дисципліна, що забезпечує базову підготовку бакалаврів готельно-ресторанної справи та технологів харчової продукції зі стандартизації, метрології та управління якістю у сфері харчування та обслуговування.

Метоювивчення дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти цілісної системи знань із стандартизації, метрології та управління якістю в процесі діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу; набуття навичок з використання досягнень сучасної стандартизації в управлінні якістю продукції та послуг.

Основне завданнядисципліни - вивчення фундаментальних положень стандартизації, метрології та ознайомлення з вимогами чинних систем державних і міжнародних стандартів, основних нормативно-технічних документів підприємств готельно-ресторанного господарства, створення методичних основ для подальшого розвитку й поглиблення знань у рамках спеціальних дисциплін.

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Технічне регулювання. Основи стандартизації, метрології та управління якістю» розроблено відповідно до програми і робочої програми та призначено для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» та «Харчові технології та інженерія».

Опорний конспект є одним із важливих складових елементів методичного забезпечення курсу. Він призначений для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, що передує лекціям та практичним заняттям та при підготовці до різних форм підсумкового та державного контролю знань майбутніх фахівців.

Теоретичний матеріал викладено в опорному конспекті відповідно до програми та робочої програми курсу, конкретизовано за окремими питаннями, подано у вигляді схем, рисунків, таблиць.

На початку кожної теми наводиться план та міні-лексикон, а також відповідні літературні та нормативні джерела, які слід використовувати для більш поглибленого вивчення дисциплін. Основні поняття, які наведені за текстом опорного конспекту, детально пояснюються викладачем, їх значення також можуть бути самостійно виписані здобувачами вищої освіти з відповідних рекомендованих джерел. Під час аудиторної роботи з опорним конспектом лекцій здобувачі вищої освіти мають можливість фіксувати розширені пояснення та занотовувати матеріал за текстом. У зв’язку з поточними змінами у законодавстві рекомендується вносити додаткові пояснювальні записи за текстом.

Здобувачам вищої освіти рекомендується вести записи в опорному конспекті лекцій щодо самостійно опрацьованих законодавчих актів та навчально-методичної літератури. Для самоперевірки засвоєних знань наприкінці кожної теми наводяться контрольні питання.

Матеріали опорного конспекту лекцій можуть бути використані під час вивчення курсу за будь-яким структурним варіантом навчальних програм. Це дозволить скоротити витрати на один і той же лекційний матеріал, змінити зміст лекційної роботи на користь обговорення більш складних питань, ситуаційних проблем, стати основою самостійного та проблемного навчання.

 

Схема умовних позначень:

 

! записати самостійно  
?

список рекомендованих джерел  
питання для самостійної перевірки знань студентів
G зверніть увагу
повторіть
Ñ запам’ятайте

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.