Здавалка
Главная | Обратная связь

Класифікація вимірювань. Шкали вимірюваньЗнаходження фізичної величини експериментальним шляхом за допомогою спеціальних технічних засобів.
Передбачає порівняння невідомого розміру з відомим і вираження першого через другий в кратному чи дольному відношенні
Органолептичні
Основані на використанні органів чуття людини (дотику, зору, слуху, нюху та смаку)
Згідно з відчуттям
Вимірювання часу або гравітації
Згідно з уявленням
За шкалою порядку
Евристичний
Основні та інтуїтивні
Експертний
Вимірювання декількома спеціалістами
Інструментальні
Виконуються за допомогою спеціальних технічних засобів (автоматичних)
Технічні вимірювання
Використовуються з метою визначення метрологічної характеристики засобів вимірювання
Різновиди вимірювань
   
 


Єдність вимірювання – це такий стан вимірювань, при якому їх результати виражені в узаконених одиницях, а похибки вимірювань відомі з заданою вірогідністю.

 

Точність вимірювань характеризується близькістю їх результатів до дійсного значення вимірюваної величини.

Вимірювання класифікуються таким чином:

 

Залежно від часу:

­ Статистичні

­ Динамічні

 

За способом отримання результатів:

- прямі;

- побічні;

- сукупні;

- спільні

 

За умовами, що визначають точність вимірювань:

- Вимірювання максимально можливої точності;

- Контрольно-повірочні вимірювання;

- Технічні вимірювання.

 

За способом вираження результатів вимірювання:

- Абсолютні;

- Відносні.

 

За характеристикою точності:

- Рівно точні;

-Нерівноточні.

 

За числом вимірювань:

- Однократні;

- Багатократні

 

Шкали вимірювань

Шкала порядку
Рівень знань в навчальних закладах
Успіхи спортсменів
Краще – гірше Менше –більше
Командне місце у спорті і т. п.
Недолік – невизначеність реперних точок, що не дозволяє проводити з ними математичні дії
Сейсмічна шкала– інтенсивність землетрусів
Реперні точки – це деякі точки, зафіксовані у якості опорних
Ранжування – розміщення розмірів у порядку їх збільшення або зменшення з метою отримання вимі-рюючої інформації
Сила вітру – шкала Бофорта


!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шкала інтервалів
Вимірювання часу   Рік – період обертання навколо Сонця Доба - період обертання навколо своєї осі Година Хвилина
Складена із чітко визначених інтервалів
Визначені математичні дії: додавання та віднімання
Температурні шкали
Шкала Цельсія Один градус являється сотою частиною інтервалу між температурами плавлення льоду та кипіння води
Шкала Реомюра Температурний інтервал між плавленням льоду та кипінням води складає 80° R
Шкала Фаренгейта Інтервал між температурами плавлення льоду та кипіння води складає 180° F, причому відлік здвинуто на 320 F в сторону низових температур
Шкала відношень
Одна з реперних точок має нульове значення
Сама досконала, так, як над отриманими результатами можна виконувати всі алгебраїчні дії
Шкала Кельвіна – за початок відліку береться абсолютний нуль температури, при якому припиняється рух молекул. Більш низької температури бути не може. Другою реперною точкою являється температура плавлення льоду. По шкалі Цельсія інтервал між цими реперними точками дорівнює 273,180С. Тому на шкалі кельвіна його ділять на рівні частинки, що відповідає 1-276,16інтервала. Кожна така частинка називається Кельвіном і дорівнює градусу Цельсія.
Фактори, які впливають на результати вимірювань
Об’єкт вимірювання
Умови вимірюван-ня
Суб’єкт вимірювання
Способи вимірюван-ня
Засоби вимірювання


Похибкою вимірювання - називається різниця між значенням розміру, виміряним за допомогою вимірюваного засобу, і дійсним значенням.

Види похибок


v За способом вираження:

- абсолютні;

- відносні.

 

v За характером прояву:

- систематичні;

- випадкові.

 

v Залежно від умов зміни вимірювальної величини:

- статистичні;

- динамічні.

 

v За способом обробки вимірювань:

- середня арифметична;

- середня квадратична.

 

v За повнотою оформлення вимірної задачі:

- часткові;

- повні.

 

v По відношенню до одиниці фізичної величини:

- відтворювальної величини;

- зберігання одиниці;

- передача розміру одиниці фізичної величини в результаті спостереження.

!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?

Питання для самоперевірки

1. Що таке метрологія та які її завдання?

2. Дати визначення фізичних і нефізичних величин.

3. Назвіть сім основних фізичних величин.

4. Що таке розмірність та розмір фізичних величин?

5. Яка існує класифікація засобів вимірювання?

6. Навести приклади різновидів вимірювань.

7. Навести класифікацію вимірювань.

8. Охарактеризувати фактори, які впливають на результати вимірювань.

9. Що таке похибка?

10. Які є види похибок вимірювання?

11. Охарактеризувати шкали порядку, інтервалів та відношень.

12. Що таке єдність вимірювань?

13. Яка різниця між централізованим і децентралізованим відтворенням одиниць?

14. Класифікація еталонів.

15. Як передається інформація про розмір одиниць?©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.