Здавалка
Главная | Обратная связь

Загальні положення в галузі управління якістю 

Кваліметрія –розділ метрології, де вивчаються питання якості.

При вимірювання якості використовують ті самі закони та правила, що і в області вимірювання фізичних величин.

Вимірювання якості має ряд особливостей, які виявляють при порівнянні:

    Показ-ники якості ґрунтуються на показ-никах:
Показники призначення
Органолептичні показники
Показники транспортабельності
Показники стандартизації і уніфікації
Показники технологічності
Показники економного використання
Показники надійності (збереження)
Патентно-правові показники
Екологічні показники
Естетичні показники

 

Фізичні величини відображають об’єктивні властивості природи (маса, площа)
Показники якості відображають суспільну потребу в конкретних умовах (маса виробу,площа ділянки)


Фізичні величини та показники якості мають розмірність або можуть бути безрозмірним. На них повністю розповсюджується положення теорії розмірностей.

Кількісною характеристикою показників якості як і фізичної величини є їх розмір , який від вибору одиниць не залежить.

 

Показники якості
фізичні величини
Абсолютні значення завжди мають розмірність
Відносні значення завжди безрозмірні
Абсолютні значення показника якості можуть бути як розмірні так і безрозмірні.
Відносні значення тільки безрозмірні
Значення показників якості ,як і значення фізичних величин , можуть бути абсолютними і відносними

Показники якості
Одиничні
Комплексні
Відносять до однієї із властивостей, що визначає якість
Відносять одночасно до декількох властивостей ,що визначають якість


У випадку коли комплексний показник якості не можна виразити через одиничний за допомогою об’єктивної функціональної залежності, застосовують суб’єктивний спосіб утворення комплексних показників за принципом середнього зважування.

Назва комплексного показника якості математичне вираження застосування метода
Середнє арефметичне зважування   Q= qiQi Використовують тоді , коли в комплексний показник обєднують однорідні показники з нежначними розбіжностями складових
Cереднє гармонійне зважування Q= Використовують, коли розбіжності між складовии більш значні
Середнє квадратичне зважування   Q= q2iQ2i Використовують у методі найменших квадратів.Частіше всього використовують у кваліметрії
Середнє геометричне зважування Q=   Найбільш розповсюджене .Використовується при комплексуванні неоднорідних показників якості

 

З допомогою вагових коефіцієнтів “gi” враховується важливість або цінність кожного одиничного показника “Qi”. Цінність результатів вимірювання більша, чим менше їх розсіюваність. Сума коефіцієнтів вагомостей повинна дорівнювати одиниці.
В комплексних показниках якості низькі значення одних одиничних показників може компенсуватися високими значеннями інших.
Для не допускання компенсації низьких значень важливих показників якості продукції високими значеннями другорядних показників вводиться коефіцієнт ВЕТО. В цих випадках він перетворює комплексний показник в нульове значення. Для цього важливим показником встановлюють границю низької оцінки.

Інтегральний показник якості
Різновидність комплексного показника якості, який дозволяє з економічної точки зору визначити оптимальну сукупність властивостей виробу.
Узагальнений показник якості
Відноситься до таких узагальнених властивостей продукції по яких оцінюється її якість.
Показники якості як і фізичні величини міняються з плином часу
Комплексні показники якості, як фізичні похідні фізичних величин, можна продовжити і далі комбінувати між собою, добиваючись все більшого узагальнення властивостей, які формують уяву про якість, тобто структура показників якості являється багаторівневою
На рівні одиничних показників формуються спрощені уяви про якість, її модель.
При переході до комплексних показників на кожному вищому рівні модель стає ще більш глибшою.


!
 
 
 
 
 
 
 

Схема вимірювання якості складається з двох етапів
Визначення значень показників якості
Порівняння значень отриманих показників якості з показниками іншого продукту
Методи вимірювання показників якості
Інструментальний
Хімічний
Фізичний
Фізико-хімічний
Бактеріологічний
Реєстраційний
Розрахунковий
Органолептичний
Соціологічний
Експертний

З допомогою вимірювань визначаються як правило значення отриманих показників якості. Розрахунковим шляхом отримують патентно-правові економічні показники, показники однорідності продукції, стандартизації та уніфікації.
Порівняння показників якості, значення яких вимірювали або отримали розрахунковим шляхом може проводитися по шкалі інтервалів або по шкалі відношень.
Як багатомірний об’єкт вимірювання характеризується більшістю показників якості, значення яких потрібно порівнювати у двох співставлених зразках (вихідному і порівнювальному)
Порівняння по шкалі інтервалів
Якщо різниця між порівнювальним та вихідним зразками позитивна – є підвищення якості
Якщо при порівнянні результатів дослідження одні показники виявляються позитивними, а інші – негативними, то необхідно перейти до більш глибокої моделі якості
Навпаки – зниження якості
При зниженні якості продукції відношення порівняного з вихідними показниками повинно бути меншим одиниці.
Порівняння по шкалі відношень
При підвищеній якості продукції відношення порівняного з вихідними показниками повинно бути більше одиниці.
Порівняння по шкалі порядку
Вище - нижче
Краще – гірше
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.