Здавалка
Главная | Обратная связь

Стандартизація в управлінні якістюПослідовність впровадження стандартів ІSО серії 9000 на підприємстві
У відповідності з рекомендаціями цих стандартів вибирається одна із трьох моделей (ІSО 9001, ІSО 9002, ІSО 9003), яка найбільше відповідає обсягу робіт і вимогам до управління якістю продукції, що виготовляється
Для всіх елементів системи, які передбачені вибраним стандартом ІSО, стосовно конкретного виду про­дукції. При цьому може виявитися, що стосовно деяких елементів робота не проводиться. В цьому випадку розробка і впровадження таких елементів може стати частиною загального плану заходів із впровадження стандартів ІSО цієї серії
Визначається відповідність діючих на підприємстві елементів системи управління якістю вимогам стандартів ІSО. Одним із об’єктів аналізу повинна стати конкретна умова виробництва продукції. Виявлені розходження включаються у план заходів із впро­вад­ження відповідного стандарту ІСО
З метою розробки єдиного підходу до проблем управління якістю Міжнародна організація зі стандартизації розробила та опублікувала стандарти серії 9000, які узагальнили накопичений світовий досвід організації робіт щодо якості шляхом застосування на підприємствах апробованих видів робіт (функцій, елементів) та об’єднання їх в єдину систему якості  


ЗМІСТ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ІСО СЕРІЇ 9000 Назва стандарту Призначення стандарту
ІSО 9000 "Загальне управління якістю і стандарти по забезпеченню якості" Наведено основні передумови та критерії вибору будь-якого із чотирьох стандартів: ІSО 9001, ІSО 9002, ІSО 9003, ІSО 9004  
ІSО 9001 "Системи якості. Модель для забезпечення якості при проектування та/чи розробці, виробництві, монтажу і обслуговуванні" Використовується, коли постачальник продукції повинен забезпечити відпо­від­ність системи певним вимогам на декількох стадіях створення продукції (проектування, виробництво, обслу­го­вування)
ІSО 9002 "Системи якості. Модель для забезпечення якості при виробництві і монтажу"   Сприяє попередженню відхилень від заданих у контракті вимог під час вироб­ництва та монтажу продукції: застосо­ву­ється у випадку, коли довіру замовника до досягнення потрібної якості може бути забезпечено постачальником через під­твердження своїх можливостей у виробництві продукції
ІSО 9003 "Системи якості. Модель для забезпечення якості при остаточному контролі і випро­буваннях" Визначає вимоги до системи якості для випадку, коли контракт, укладений між двома сторонами, вимагає доведення спроможності постачальника виявляти неякісну продукцію і стежити за її якістю в процесі контролю та випробувань. Застосовується за умови, що ці можливості постачальника можуть бути переконливо підтверджені
ІSО 9004 "Загальне управління якістю і елементи системи якості. Керівні вказівки" Розглядаються технічні, адміністративні та людські фактори, що впливають на якість продукції на всіх стадіях життє­вого циклу. Може використо­ву­ва­тися на всіх стадіях життєвого циклу продукції у будь-якій організації для самостійної розробки та впровадження системи якості

Згідно з прийнятими правилами стандарти підлягають перегляду кожні п’ять років. У 2000 р. Міжнародною організацією зі стандартизації проведено другий, більш повний перегляд стандартів ІSО серії 9000.

 

Стандарти серії ІSО 9000:2000
ІSО 9000: Системи управління якістю – основні положення і словник Стандарт описує основні положення систем управління якістю, які є предметом стандартів серії ІСО 9000, і визначає відповідні терміни
ІSО 9001: Системи управління якістю – вимоги Стандарт установлює вимоги до системи управ­ління якістю, якщо організація повинна довести свою здатність систематично надавати продук­цію, яка задовольняє вимоги замовника та застосовані регламентувальні вимоги
ІSО 9004: Системи управління якістю – настанови щодо поліпшення діяльності Стандарт містить настанови, які виходять за межі вимог, наведених в ІSО 9001, призначений для того, щоб одночасно врахувати результативність та ефективність системи управління якістю і потенційні можливості поліпшення показників діяльності організацій

Найбільш повна система забезпечення якості продукції – система стандарту ІСО 9001
Складові елементи системи


Підготовка документально оформлених процедур управління якістю Ефективне засто­су­вання документації та інструкцій системи забезпечення якості Підготовка планів щодо якості та вка­зівок для персоналу
Визначення переліку стандартів, що містять вимоги до продукції Забезпечення відпо­відності процесів проектування, вироб­ництва, контролю вимогам документації Встановлення вимог до вимірів, включаючи перспективу їх розвитку
Набуття необхідного контрольно-вимірю­валь­ного обладнання, технологічного устаткування, підбір кадрів Модернізація наявних методів контролю
!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?
Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення термінів «контроль» та «контроль якості».

2. Які існують види контролю якості?

3. Розкрийте структуру і напрями діяльності служби якості на великому підприємстві.

4. Назвіть галузі застосування статистичних методів в управлінні якістю продукції

5. Які існують види оцінки якості продукції?

6. У чому полягає різниця між контролем якості, оцінкою якості та підтвердженням якості продукції?

7. Наведіть класифікацію основних факторів, що впливають на якість продукції.

8. Які вітчизняні системи управління якістю Вам відомі, у чому їх спільність та відмінність від систем якості, розроблених за міжнародними стандартами ISO серії 9000?©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.