Здавалка
Главная | Обратная связь

Мета і завдання виконання випускної роботиНАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Серія методичні матеріали. Випуск:12.00.01-1

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИХ (БАКАЛАВРСЬКИХ) РОБІТ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.030509 «Облік і аудит»

 

 

Львів 2012


ББК 05.053.8я73

УДК 657.1 (075)

 

Рекомендовано до друку Вченою радою

Львівського державного університету внутрішніх справ

(протокол №___ від _________ 2012р.)

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту

Львівського державного університету внутрішніх справ

(протокол № __ від _________ 2012р.)

 

Рецензенти:

Рудницький В.С. - д.е.н., проф., завідувач кафедри аудиту Львівської комерційної університету

Аніловська Г.Я. - д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів Львівського державного університету внутрішніх справ

 

Гончарук Я.А., Стеців І.І., Кріп Г.М., Пацула О.І., Лозовицький Д.С., Марушко Н.С.

Організаційні та методичні вказівки з підготовки випускних (бакалаврських) робіт для студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012.- 38с.

 

 

©Гончарук Я.А., Стеців І.І., Кріп Г.М., Пацула О.І., Лозовицький Д.С., Марушко Н.С.2012

©Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012


Мета і завдання виконання випускної роботи

 

Одним з основних етапів підвищення якості підготовки сучасного спеціаліста є виконання студентами випускної роботи.

Випускна робота - це форма самостійної, творчої праці, в якій поєднуються теоретичні знання та практичні навики студента.

Виконання випускної роботи є узагальнюючим етапом навчального процесу і має на меті систематизацію, закріплення та розширення теоретичних знань студента з профілюючих дисциплін, а також розвиток і оволодіння професійними навичками самостійного вирішення комплексу питань з бухгалтерського обліку, аналізу і контролю господарських операцій підприємства. Крім того, метою випускної роботи є виявлення готовності студентів до практичної діяльності за спеціальністю в умовах подальшого вдосконалення управління економікою, росту її ефективності.

Завдання випускної роботи полягає у тому, щоб на основі володіння аспектами загальнотеоретичних спеціальних дисциплін на конкретних практичних матеріалах за місцем передвипускної (виробничої) практики (для студентів стаціонару) чи основної роботи (для студентів заочної) проаналізувати стан бухгалтерського обліку, аналізу і контролю, запропонувати конкретні заходи щодо їх удосконалення.

У процесі виконання випускної роботи студент повинен підтвердити рівень загальнотеоретичної і спеціальної підготовки, вміння користуватися науково-технічною та економічною літературою, аналізувати викладені в ній положення. Він повинен критично оцінити та висловити власну позицію щодо стану обліку, аналізу і контролю (аудиту, ревізії) на досліджуваному підприємстві.

Випускна робота є випускною кваліфікаційною роботою, за умови захисту якої, державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації економіста і видачу диплома бакалавра.

Випускну роботу студенти повинні виконувати на матеріалах суб'єкта господарювання. Вона повинна містити реальні матеріали і сприяти удосконаленню організації процесів управління на підприємстві (в організації), за матеріалами якого виконується.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.