Здавалка
Главная | Обратная связь

Приблизна тематика випускних робіт1. Облік витрат при наданні послуг та їх аналіз

2. Аналіз фінансового стану підприємства-банкрута та облік операцій з його ліквідації

3. Грошові кошти та їх еквіваленти: облік, звітність та контроль використання у господарському обороті підприємства

4. Облік грошових коштів та аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємства

5. Облік кредитів банку та інших позикових коштів, контроль їх використання

6. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

7. Облік виробничих запасів та аналіз ефективності їх використання на підприємстві

8. Облік і контроль розрахунків із постачальниками та підрядниками

9. Облік і аудит грошових коштів у касі та на рахунках у банку

10. Облік та аналіз витрат за елементами

11. Загальна характеристика інформаційних систем бухгалтерського обліку та контролю

12. Облік та аналіз витрат на виробництво продукції на промислових підприємствах

13. Облік і аналіз товарних операцій у роздрібній торгівлі

14. Облік витрат на виробництво й аналіз собівартості продукції на промислових підприємствах

15. Облік та аналіз доходів та фінансових результатів основної діяльності підприємства

16. Облік та аналіз витрат основної діяльності підприємства

17. Облік і контроль витрат основної діяльності підприємств

18. Облік та аналіз витрат інвестиційної діяльності підприємства

19. Облік і контроль доходів та фінансових результатів інвестиційної діяльності підприємства

20. Облік та аналіз витрат фінансової діяльності підприємства

21. Облік і контроль витрат інвестиційної діяльності підприємства

22. Облік і контроль доходів і фінансових результатів фінансової діяльності підприємства

23. Облік власного капіталу підприємства та аналіз ефективності його використання

24. Облік власного капіталу та контроль його функціонування на підприємстві

25. Облік основних засобів та аналіз ефективності їх використання на підприємстві

26. Облік та аудит основних засобів

27. Облік і контроль інших необоротних матеріальних активів

28. Облік основних засобів на підприємствах малого бізнесу та аналіз ефективності їх функціонування

29. Облік і контроль нематеріальних активів

30. Облік і аналіз операцій з реконструкції, модернізації, ремонту та інших поліпшень основних засобів

31. Облік і аудит операцій з реконструкції, модернізації, ремонту та інших поліпшень основних засобів

32. Облік і аудит операцій з оренди основних засобів

33. Облік і аудит лізингових операцій

34. Облік і аналіз наявності та руху малоцінних і швидкозношуваних предметів

35. Облік і контроль наявності та руху малоцінних і швидкозношуваних предметів

36. Облік і аналіз капітальних інвестицій підприємства

37. Облік і аналіз фінансових інвестицій підприємства

38. Облік і контроль операцій з цінними паперами

39. Облік і контроль випуску та реалізації промислової продукції

40. Облік і аналіз надходження та вибуття товарів і тари на підприємствах торгівлі

41. Облік та контроль руху товарів і тари на підприємствах торгівлі

42. Облік і контроль імпортних операцій підприємства

43. Облік і контроль витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на промислових підприємствах

44. Облік і аналіз праці, заробітної плати та розрахунків з персоналом

45. Облік і аудит праці, витрат на заробітну плату та розрахунків з персоналом

46. Облік праці, її оплати та аналіз ефективності використання трудових ресурсів

47. Облік і аналіз реалізації готової продукції та її фінансових результатів

48. Облік та аналіз прямих витрат основного виробництва

49. Облік і аналіз розрахункових операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства

50. Облік і аналіз надходження та використання сировини і матеріалів на підприємствах

51. Облік і аудит надходження та використання сировини і матеріалів на підприємствах

52. Облік та аудит на підприємствах малого бізнесу

53. Облік та аудит вексельних операцій на підприємствах

54. Облік та аудит руху готової продукції

55. Облік і аудит реалізації готової продукції та її фінансових результатів

56. Облік і аудит розрахунків підприємства у іноземній валюті

57. Облік і аудит розрахункових операцій підприємства

58. Облік і аналіз розрахункових операцій підприємства

59. Облік і контроль бартерних (товарообмінних) операцій

60. Облік і контроль операцій із переробки давальницької сировини

61. Облік і контроль реалізації готової продукції та її фінансових результатів

62. Облік і контроль кредитних операцій комерційного банку

63. Облік і аудит розрахункових операцій комерційного банку

64. Облік і контроль операцій із цінними паперами у комерційних банках

65. Облік і контроль розрахунків із покупцями та замовниками за товари (роботи, послуги) та резерву сумнівних боргів

66. Облік і контроль розрахунків з постачальниками, клієнтами, різними дебіторами і кредиторами

67. Облік і контроль розрахунків за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

68. Облік і контроль витрат на підприємствах бюджетної сфери

69. Облік і аудит використання валютних коштів підприємства

70. Облік кредитів в іноземній валюті та аналіз ефективності їх використання

71. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств

72. Облік та аналіз розрахунків із бюджетом за загальнодержавними податками і платежами

73. Облік і аналіз розрахунків із бюджетом за місцевими податками і зборами

74. Облік і контроль розрахунків із бюджетом за місцевими податками і зборами

75. Облік і аналіз витрат в умовах управління за відхиленнями

76. Облік і аналіз витрат на виконання будівельно-монтажних робіт

77. Облік і контроль витрат на виробництво продукції за економічними елементами та калькуляційними статтями

78. Облік і аналіз витрат на торгівельних підприємствах

79. Облік і аналіз експортних операцій

80. Облік і контроль операцій із випуску, розміщення та погашення облігацій

81. Облік і контроль розрахунків за операціями із дочірніми підприємствами та філіями

82. Облік та аудит діяльності акціонерних товариств

83. Особливості обліку та аудиту діяльності підприємств з іноземними інвестиціями

84. Система обліку та внутрішнього аудиту у банку

85. Модифікація обліку та аналізу в умовах функціонування автоматизованих інформаційних систем

86. Облік і контроль витрат на виробництво та калькулювання собівартості робіт і послуг допоміжних виробництв промислових підприємств

87. Облік і аудит власного капіталу комерційного банку

88. Форми бухгалтерського обліку та їх розвиток у сучасних умовах

89. Система оподаткування та її вплив на бухгалтерський облік підприємств у сучасних умовах господарювання

90. Облік і аудит розрахунків із бюджетом за податком на додану вартість

91. Фінансова звітність підприємства та аналіз її основних показників

92. Облік і контроль видатків на лікування та харчування у закладах охорони здоров'я

93. Форми бухгалтерського обліку та їх вплив на процес економічного аналізу

94. Облік і контроль монетарних активів підприємства

95. Облік і аудит безготівкових розрахунків та їх роль у системі управління грошовими потоками підприємства

96. Облік і аудит розрахунків із покупцями та замовниками

97. Облік і контроль розрахунків із підзвітними особами

98. Облік і контроль витрат майбутніх періодів

99. Система контролю та її модифікація у сучасних умовах розвитку економіки

100. Система аудиту, її становлення та розвиток в Україні

101. Податок із доходів фізичних осіб, його облік та контроль

102. Особливості аудиту при здійсненні облікового процесу в комп’ютерному середовищі

103. Система аналізу, організаційний та методичний аспекти

104. Методика складання балансу та аналіз його основних показників

105. Облік і контроль діяльності неприбуткових організації.

106. Державний фінансовий аудит та його місце в системі контролю.

107. Державний фінансовий аудит суб’єктів господарювання.

 

Примітки:

1) випускні роботи можуть виконуватися на прикладі підприємств всіх видів, категорій і форм власності;

2) у темах, де вживається термін «контроль», необхідно ілюструвати як внутрішній, так і зовнішній;

3) у назвах тем обов’язковим є облік, контроль або аналіз можна змінювати в залежності від об’єкта дослідження і побажань студента;

4) у темах термін «аудит» можна замінити на термін «контроль», «ревізія» і навпаки.


Додаток Б

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.