Здавалка
Главная | Обратная связь

Загальні рекомендації щодо змісту основних розділів випускної роботи. Структура випускної роботиВипускна робота студента спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» повинна містити наступні розділи, які необхідно оформити у такій послідовності:

- відгук наукового керівника, рецензія стороннього рецензента та направлення випускної роботи на ДЕК (форма № 28, див. додаток З), (вкласти у кишеньку обкладинки роботи);

- титульний аркуш (додаток И);

- завдання на випускну роботу (див. додаток Ґ);

- зміст (додаток К);

- вступ;

- основна частина;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки.

Титульний аркуш випускної роботи. Титульний аркуш випускної роботи містить найменування вищого закладу освіти; прізвище, ім'я та по батькові студента-випускника, назву випускної роботи з посиланням на підприємство, за матеріалами якого вона виконана; науковий ступінь, вчене звання (посаду), прізвище, ім'я та по батькові керівника, рецензента; місце і рік (див. додаток И).

Завдання.Завданняна випускну роботу містять найменування вищого закладу освіти; прізвище, ім'я та по батькові студента-випускника, тему роботи, керівника; строк подання студентом роботи, вихідні дані до роботи, зміст розрахунково-пояснювальної записки, перелік графічного матеріалу та календарний план (див. додаток И).

Зміст. Зміст складається на основі плану випускної роботи (див. додаток К). Його подають на 2 аркуші випускної роботи. Він включає перелік найменувань та номери початкових сторінок вступу, всіх розділів та підрозділів роботи, висновків, списку використаних джерел, додатків. Правила оформлення змісту вказані у розділі 5 «Оформлення випускної роботи» даних методичних вказівок.

Вступ. Вступ розкриває сутність, значущість, актуальність, та ступінь дослідженості теми випускної роботи і вихідні дані для її розробки. Він повинен мати таку структуру: актуальність теми дослідження, мету і задачі дослідження, об'єкт (наводиться інформація про форму власності, вид діяльності, кількість працюючих, штат обліково-контрольних та аналітичних підрозділів суб’єкта економіки) та предмет дослідження, методи дослідження, обсяг і структура роботи.

Основна частина. Текст основної частини повинен бути пов'язаний із практичним матеріалом об'єкта дослідження. При цьому робляться посилання на відповідні практичні матеріали, які додані до роботи.

Основна частина випускної роботи, як правило, складається із трьох розділів, кожний з яких повинен містити не менше двох питань.

У розділі І розглядаються теоретичні аспекти проблем, що підлягають дослідженню, їх нормативно - правове регулювання, висвітлення у спеціальній літературі. Викладається зміст питань, які ще не вирішені у даній галузі та яким студент присвячує свою роботу, завдання обліку, аналізу та контролю з метою удосконалення їх функцій та підвищення ролі у покращанні господарської діяльності суб’єктів економіки.

У розділі II характеризується діюча система бухгалтерського обліку з точки зору її відповідності сучасним вимогам, визначаються недоліки, позитивні моменти, проводиться порівняння стану облікових та звітних даних конкретного об’єкта дослідження із посиланням на додатки. За необхідності у роботі проводиться порівняння характеру облікових процесів на підприємствах із різною організаційною формою.

Даний розділ повинен містить підрозділ автоматизація обліку за темоювипускної роботи бакалавра, в якому описується діюча система автоматизації обліку об’єкта дослідження.

На початку підрозділу розкриваються сучасні програмні продукти, які застосовуються для ведення обліку на підприємствах, в установах і організаціях України. Необхідно розглянути декілька (2 - 3) сучасних прикладних програмних продуктів, дати їх стислу характеристику, розкрити сферу застосування, а також провести порівняльний аналіз, визначивши переваги та недоліки кожної програми.

В данному підрозділі необхідно розкрити основні функціональні можливості обраного програмного продукту, описати структуру системи, показати процес комп'ютеризації з теми випускної роботи бакалавра в обраній програмі.

Необхідно описати послідовність проведення операцій у програмному продукті з теми роботи. При цьому слід вказувати в якому модулі проводяться операції, які використовуються довідники, які первинні документи при цьому заповнюються та які звіти і яким чином формуються. Послідовність дій проілюструвати схемами та рисунками.

У розділі III висвітлюється діюча система аналізу чи контролю (за обраним його видом) відповідного розділу господарювання, економічний зміст та облік якого розглянуто у попередніх розділах роботи.

У розділі ІV подається загальна характеристика стану охорони праці працівників обліково-аналітичного складу на об’єкті дослідження.

На основі вивчення діючої практики аналізу, ревізії чи аудиту проводиться порівняння теоретичних та практичних аспектів із посиланням на додатки.

Висновки. У висновках відображається ступінь розв’язання задач передбачених у вступі.

За результатами проведених досліджень у роботі робляться висновки та викладаються пропозиції, спрямовані на удосконалення обліку, аналізу та контролю господарської діяльності, проводиться обґрунтування доцільності та ефективності використання на практиці кожної з цих пропозицій. Висновки до випускної роботи подаються стисло, тезисно у вигляді коротко сформульованих положень в кінці випускної роботи.

Список використанихджерел до теми подається в кінці випускної роботи після висновків. Студент повинен звернути особливу увагу на його оформлення. У списку використаних джерел наводяться усі, використані під час написання випускної роботи, нормативно-правові акти, літературні джерела вітчизняних і зарубіжних авторів.

Порядок оформлення списку вказаний у розділі 5 «Оформлення випускної роботи» даних методичних вказівок (табл. 5.1).

Додатки. За необхідності для повноти сприйняття випускної роботи до додатків включається такий допоміжний матеріал:

§ носії облікової, аналітичної і контрольної інформації;

§ організаційні документи, що відображають облікову політику та визначають принципи обліку, аналізу і контролю суб'єкта господарювання (статут, наказ про облікову політику, тощо.);

§ проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;

§ таблиці допоміжних цифрових даних;

§ довідки про впровадження, розрахунки економічного ефекту;

§ інструкції та методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач, сформульованих у роботі;

§ ілюстрації допоміжного характеру.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.