Здавалка
Главная | Обратная связь

Оформлення випускної роботиМова і стиль.Випускна робота повинна виконуватися державною мовою. Мовностилістичне оформлення випускної роботи обумовлюється особливостями наукового стилю:

§ формально-логічний спосіб викладення матеріалу, наявність міркувань, що сприяють доказу істини, обґрунтуванню основних висновків дослідження;

§ смислова завершеність, цілісність та зв'язність думок; -цілеспрямованість, відсутність емоційного забарвлення наукового тексту;

§ об'єктивність викладу, смислова точність, стислість, ясність;

§ необхідність використання спеціальної термінології.

Завдяки спеціальним термінам досягається можливість в короткій формі давати розгорнуті визначення та характеристики наукових фактів, понять, процесів, явищ. Слід уважно підходити до вибору наукових термінів та визначень, посилаючись при цьому на авторитетні джерела (підручники, довідкові та нормативні видання тощо).

Щоб уникнути суб'єктивних суджень і закцентувати основну увагу на предметі висловлювання, в тексті застосовують переважно виклад від третьої особи (".. .автор рекомендує") або від першої особи множини ("...на нашу думку", "...зазначаємо, що"), часто використовують безіменну форму подачі інформації ("...як було сказано","... на думку").

Текст випускної роботи слід старанно вичитати та перевірити на наявність помилок.

Випускна робота, яка оформлена без дотримання вказаних вимог, з наявними помилками повертається науковим керівником для доопрацювання.

Випускна робота виконується на комп'ютері (при наборі використовується шрифт Times New Roman (Cyr) розмір шрифту 14), абзацний відступ становить 1,27 см. Текст розміщується на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм). Під час друкування роботи на комп'ютері текст складається через 1,5 міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці.

Обсяг випускної роботи повинен становити не менше 65-70 сторінок друкованого тексту без списку використаних джерел та додатків. Текст випускної роботи необхідно оформляти таким чином, щоб залишилися поля: ліве - 3 см, праве – 1 см, верхнє – 2 см, нижнє - 2 см.

Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору. Щільність тексту випускної роботи повинна бути однаковою.

Вписувати в текст випускної роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору; щільність вписуваного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі оформлення випускної роботи, можна виправляти підчищенням або забілюванням і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту рисунка) машинописним способом. Допускається не більше 2- ох виправлень на сторінці.

Текст основної частини випускної роботи поділяють на розділи та підрозділи. Заголовки структурних частин випускної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» пишуть (друкують) великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів пишуть (друкують) маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовками та текстом повинна дорівнювати 2-ом міжрядковим інтервалам.

 

 

Наприклад:

РОЗДІЛ 2©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.