Здавалка
Главная | Обратная связь

Довідка про успішністьДобр._______________________________________за час перебування в ЛьвДУВС

(прізвище, ім'я, по батькові)

з..... ........по...... ..........pp. повністю виконав (ла) навчальний план спеціальності з такими оцінками:

відмінно............%, добре...........%, задовільно.............%.

Секретар факультету (підпис)

ВІДГУК КЕРІВНИКА ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Студент (ка)

______________________________________________________________________________________________

Керівник (підпис)

 

«..........»............................................р.

ВИСНОВОК КАФЕДРИ ПРО ВИПУСКНУ РОБОТУ

 

Випускна робота переглянута і студент (ка)

_______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

може бути допущений (а) до захисту цієї роботи в Державній екзаменаційній

комісії.

Зав. кафедри (підпис)

 

«...........»...........................................р.


Додаток И

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА, ПСИХОЛОГІЇ ТА ЕКОНОМІКИ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра обліку і аудиту

 

Пояснювальна записка

до випускної роботи

бакалавра

на темуОблік і контроль розрахунків із постачальниками та підрядниками

 

Виконала: студентка 4 курсу, групи ОА41

напряму підготовки (спеціальності)

6.030509 «Облік і аудит»

Музичка Наталія Ігорівна

Керівник Стеців І.І.

Рецензент___________________________

(прізвище та ініціали)

 

 

Львів - 2012 року


Додаток К

Приклад оформлення змісту випускної роботи

 

Тема випускної роботи: «Облік і аудит розрахунків з оплати праці»

 

ЗМІСТ

  стор.
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ЇЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
1.1. Сутність заробітної плати, її форми і види
1.2. Нормативно-правове регулювання заробітної плати в Україні
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ПРАЦІ, ВИТРАТ НА ЇЇ ОПЛАТУ, ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ
2.1. Облік особового складу працівників
2.2. Документальне оформлення відпрацьованого часу та інших операцій, пов’язаних з оплатою праці
2.3. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці
2.4. Особливості обліку розрахунків з оплати праці при використанні ЕОМ
РОЗДІЛ 3. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
3.1. Місце аудиту в системі контролю України
3.2. Значення завдання та джерела інформації аудиту розрахунків з персоналом
3.3. Методика аудиту розрахунків з оплати праці
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Продовження дод. К

 

Тема випускної роботи:

«Облік і аналіз витрат операційної діяльності торгівельного підприємства»

ЗМІСТ

    стор.
ВСТУП  
РОЗДІЛ 1. ВИТРАТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: СУТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗАВДАННЯ ЇХ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ
  1.1. Економічна суть та класифікація операційних витрат торгівельного підприємства
  1.2. Значення та завдання обліку і аналізу витрат
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
  2.1. Технологія формування і відображення на рахунках обліку собівартості реалізованих товарів
  2.2. Облік адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат
  2.3. Автоматизація бухгалтерського обліку витрат торгівельного підприємства
  2.4. Узагальнення інформації про операційні витрати у фінансовій та податковій звітності
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
  3.1. Методика та джерела аналізу операційних витрат торгівельного підприємства
  3.2. Оцінка виконання плану і динаміки витрат за загальним обсягом
  3.3. Факторний аналіз операційних витрат торгівельного підприємства
  3.4. Аналіз основних статей витрат
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 


НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.