Здавалка
Главная | Обратная связь

Порядок захисту випускної роботиПорядок захисту випускної роботи встановлюється "Положенням про державні екзаменаційні комісії". Захист випускної роботи відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК), графік роботи якої затверджує ректор університету. Графік захисту бакалаврських робіт розробляється та оголошується секретарем Державної екзаменаційної комісії за тиждень до початку її роботи.

Перед захистом студент повинен скласти та погодити із своїм науковим керівником доповідь на захист і підготувати ілюстративні матеріали (таблиці, графіки, рисунки тощо) для всіх членів комісії та відповідні слайди або електронні матеріали для демонстрації за допомогою проектора, що відображають основні результати випускної роботи та послідовно ілюструють доповідь студента.

Тривалість доповіді не повинна перевищувати 10 хвилин. Вона може мати довільну форму, але в ній доцільно зазначити:

§ актуальність теми дослідження;

§ мету, завдання, об'єкт, предмет дослідження;

§ методи, що застосовувалися при виконанні роботи;

§ елементи новизни з теоретичних положень і практичних рекомендацій;

§ суть одержаних результатів та висновки, що випливають з проведеного дослідження.

Доповідь повинна бути складена грамотно, викладатися вільно. Головна увага надається обґрунтуванню пропозицій студента щодо удосконалення чинної системи обліку, аналізу і контролю як в цілому в Україні, так і на підприємствах (організаціях) , за матеріалами яких виконувалася випускна робота.

Мова виступу повинна відповідати чинним літературним нормам.

Під час захисту випускної роботи (після оголошення доповіді студентом) членами Державної екзаменаційної комісії на соснові доповіді, виконаної випускної роботи, відзиву наукового керівника і зовнішньої рецензії, задаються студенту запитання які пов'язані з темою випускної роботи. Відповіді студента повинні бути конкретними, короткими та вичерпними. Вони можуть формулюватися студентом зразу, після запитання або після деякої підготовки.

Під час захисту ведеться протокол засідання ДЕК, до якого заносяться відповідні оцінки за захист, записуються запитання членів Державної екзаменаційної комісії, їх особисті думки тощо. Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ДЕК виноситься її рішення. Рішення комісії про оцінки захисту студентів та присвоєння їм освітньо-кваліфікаційного рівня оголошується її головою в день захисту. Протоколи підписуються головою та членами Державної екзаменаційної комісії, що брали участь у засіданні, і зберігаються в університеті протягом 75 років.

Захищені роботи секретар Державної екзаменаційної комісії не пізніше, ніж через три дні після завершення роботи комісії здає в архів університету, де вони зберігаються протягом п'яти років.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.