Здавалка
Главная | Обратная связь

Та захисту випускної роботи 

Виконання випускної роботи охоплює такі етапи:

§ вибір і затвердження теми;

§ підбір та вивчення літератури;

§ розробка завдання на випускну роботу та календарного плану виконання випускної роботи;

§ збір та обробка практичних матеріалів;

§ написання тексту випускної роботи та її оформлення;

§ рецензування випускної роботи науковим керівником;

§ зовнішнє рецензування випускної роботи;

§ подання роботи в ДЕК;

§ захист в ДЕК.

Розглянемо окремі етапи виконання, апробації та захисту випускної роботи.

Вибір і затвердження теми випускної роботи.Вибір напряму дослідження - відповідальний момент, від якого значною мірою залежить успіх всього дослідження студента. Напрям дослідження визначається виходячи з наукових інтересів студента, наукових досліджень кафедри, замовлень різних суб’єктів господарювання тощо. Теми випускних (бакалаврських) робіт визначаються кафедрою обліку і аудиту. Вони повинні мати практичну цінність, відповідати потребам розвитку та вдосконалення бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності, автоматизації бухгалтерського обліку.

Тема випускної роботи обирається студентом із запропонованого кафедрою обліку і аудиту переліку (додаток А). Перелік тем є приблизним. Допускається зміна теми випускної роботи або виконання непередбачених переліком тем з дозволу завідувача кафедри до моменту виходу наказу ректора. У таких випадках тема роботи узгоджується з науковим керівником та завідувачем кафедри обліку і аудиту. Будь-які теми випускної роботи обов’язково виконуються на практичних матеріалах суб'єкта господарювання.

Бакалаврські роботи можуть виконуватись за замовленнями підприємств і організацій. У цьому випадку керівництво замовника подає заявку, де вказує тему для виконання такої випускної роботи (додаток Б). Заявка розглядається на засіданні кафедри, і приймається відповідне рішення.

Випускну роботу за однією темою може писати не більше двох студентів за умови, що вона виконується на матеріалах різних підприємств.

Призначення тем випускних (бакалаврських) робіт та наукових керівників здійснюється завідувачем кафедри на підставі поданої студентом заяви (додаток В). Остаточно теми випускних робіт та наукових керівників затверджується наказом ректора по університету.

Підбір та вивчення літератури.Знайомство з сучасним станом теоретичної розробки питань теми дослідження починається з вивчення літератури. Літературні джерела підбираються студентом самостійно зурахуванням рекомендацій наукового керівника випускної роботи.

З кожного питання рекомендується знайти та вивчити кілька літературних джерел для того, щоб мати уяву про ступінь його теоретичної та практичної розробки. Вичерпну та об'єктивну інформацію можна одержати тільки після всебічного вивчення даного питання.

Для забезпечення якісного виконання випускної роботи та досягнення поставленої мети студенту необхідно детально вивчити діюче законодавство, яке регулює питання вибраної теми випускної роботи та відповідну літературу. Зокрема, Закони України, Укази Президента, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативні акти, інструкції Національного банку України, Міністерства фінансів, Державної податкової адміністрації, МВС України інших міністерств та відомств, які мають право видачі нормативних актів, та інструкцій, що регулюють ті чи інші види господарської та фінансової діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.

Крім того, студент повинен знати прийняті в Україні національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти аудиту а також нормативне та методологічне забезпечення, що регулює діяльність економічних об'єктів.

Враховуючи часті зміни законодавства України, студенту необхідно ознайомитись із публікаціями в періодичній пресі України на відповідну тему, де подаються роз'яснення та консультації відповідальних працівників міністерств та відомств, наукових працівників, практиків-спеціалістів стосовно практичного застосування законодавчих актів, їх позитивними та негативними сторонами.

Студенту необхідно також вивчити висвітлення теми у підручниках, посібниках, монографіях, брошурах.

Під час написання випускної роботи студент також ознайомлюється з виданими інструкціями та методичними вказівками щодо складання бухгалтерської та статистичної звітності, матеріалами внутрішнього та зовнішнього аудиту, галузевими положеннями з планування та калькулювання собівартості продукції, установчими документами та положеннями, які регулюють діяльність суб'єктів господарювання, постановами, наказами, розпорядженнями виконавчих органів підприємств і організацій, які є об'єктами дослідження, та іншим.

Розробка завдання на випускну роботу та календарного плану виконання випускної роботи.Для якісного виконання випускної роботи, повного та послідовного висвітлення змісту складається план. Він являє собою перелік питань теми, які повинні бути вивчені, досліджені та теоретично висвітлені, розкриває її зміст і послідовність викладення матеріалу. Вказаний план складається студентом після ознайомлення із літературою, який перевіряється та затверджується науковим керівником.

На основі плану складається завдання на випускну роботу. Це документ, в якому обґрунтовується зміст роботи, її структура та терміни подання на кафедру. Форма завдання на випускну роботу наведена в додатку Ґ. Завдання є основою підготовки та написання випускної роботи. Вони являють собою розгорнутий перелік питань, які повинні бути вивчені, теоретично висвітлені та досліджені. На підставі завдання на випускну роботу студент разом з керівником складає календарний план виконання випускної роботи. За згодою наукового керівника допускається відступ від нормативних термінів у календарному плані виконання робіт за винятком початкової і кінцевої дат.

Порушення студентом календарного плану фіксується науковим керівником роботи, про це доповідають завідувачу кафедри. У разі порушення граничних термінів календарного плану виконання випускної роботи за рішенням кафедри студент може бути не допущений до її захисту.

Збір та обробка практичних матеріалів. Практичний матеріал використовується в бакалаврській роботі для характеристики стану бухгалтерського обліку, контролю та аналізу, для кількісної та якісної оцінки господарсько-фінансової діяльності та виявлення резервів підвищення її ефективності. Крім того, він може бути застосований як ілюстрація до окремих положень. Для збору практичного матеріалу необхідно підготувати відповідно до змісту випускної роботи і узгодити з науковим керівником зміст аналітичних таблиць, а також перелік первинних і зведених документів, облікових реєстрів, бухгалтерської та статистичної звітності, актів документальних ревізій, аудиторських висновків, кошторисів, бізнес-планів та ін.

Написання тексту випускної роботи та її оформлення виконується згідно із загальними рекомендаціями щодо змісту основних розділів та вимогами, вказаними у розділах 4 і 5 даних організаційно-методичних рекомендацій. У першому варіанті текст випускної роботи з таблицями, діаграмами, графіками, додатками подається за розділами керівнику.

На основі зауважень та вказівок керівника студент виправляє та доповнює текст. Повністю підготовлена випускна робота із урахуванням зауважень та вказівок подається на рецензування. Керівник може вимагати додаткового доопрацювання, після чого дає письмовий відгук на випускну роботу. Після одержання відзиву наукового керівника з допуском до захисту робота повинна бути підшита на палітурному підприємстві.

Рецензування випускної роботи науковим керівником. Виконана випускна робота подається на кафедру, де реєструється в журналі реєстрації бакалаврських робіт у терміни, визначені календарним планом її виконання, з метою здійснення першої перевірки. Протягом семи днів з дати надходження випускної роботи на кафедру керівник повинен дати відзив. У ньому відзначається актуальність, ступінь теоретичного і практичного вирішення проблеми, якість виконання і оформлення роботи та дається висновок про можливість допуску роботи до захисту або повернення її на доопрацювання (додаток Е). За необхідності доопрацювання керівник у відзиві встановлює студенту певний термін, і робота повертається йому під розписку в журналі.

Доопрацьована робота здається на кафедру для повторної перевірки. Протягом трьох днів з дати надходження роботи на кафедру керівник повинен дати повторний відзив, і в разі позитивної оцінки, допустити роботу до захисту перед ДЕК. Якщо керівник вважає, що випускна робота не відповідає вимогам, викладеним в цих «Організаційно-методичних рекомендаціях», питання про можливість допуску роботи до захисту виноситься на засідання кафедри, рішення представників якого є остаточним.

Зовнішнє рецензування випускної роботи. Кожна випускна робота повинна пройти зовнішнє рецензування, до якого залучаються найбільш кваліфіковані фахівці-практики та викладачі інших вищих навчальних закладів.

У рецензії відзначають актуальність теми роботи, її теоретичне і практичне значення, можливість використання її розробок на господарюючих суб'єктах. Рецензія повинна бути скріплена підписом рецензента (головного бухгалтера, директора) та печаткою (додаток Ж).

Подання роботи в ДЕК. На перевірену та допущену до захисту випускну роботу на кафедрі оформляється направлення в ДЕК (додаток З). У журналі реєстрації бакалаврських робіт робиться відмітка про дату подання роботи в ДЕК.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.