Здавалка
Главная | Обратная связь

Форми семінарських занять.Форми семінарів.

У практиці проведення семінарських занять із соціальних дисциплін склалися різні їх форми, зокрема:

1) Розгорнута бесіда на основі заздалегідь врученого студентам плану семінарських занять (просемінар). Передбачає підготовку всіх студентів із кожного питання плану семінарського заняття за єдиним для всіх переліком рекомендованої літератури; виступи студентів та їх обговорення; вступ і висновки викладача. Ця форма передбачає підготовку всіх студентів з питань семінару, їх виступи і висновок викладача з окремих питань семінару та семінару в цілому. Розгорнута бесіда дозволяє залучити до обговорення поставлених питань максимум студентів, активізувати їх увагу, використовувати основні і додаткові кошти. Така форма семінару не виключає можливості заслуховування повідомлень окремих студентів, що одержали від викладача попереднє завдання з тих чи інших питань теми. Але у всіх цих випадках подібні повідомлення виступають не в якості основи для обговорення, а лише доповненням до обговорення стоять в плані питань.

2) Усні повідомлення (доповіді) студентів із наступним їх обговоренням. Система доповідей включає в себе велику різноманітність варіантів. Іноді викладач сам або за бажанням студентів призначає доповідачів, а також і співдоповідачів, опонентів. Іноді викладач призначає, навпаки, тільки опонентів з кожного питання плану або по деяким з них. При обговоренні опонент виступає з розбором виступів студентів, зазначає невірні положення і неточності, доповнює матеріал, підводить підсумки дискусії, що відбулася. Для того, щоб впоратися з цим завданням, він зобов'язаний особливо ретельно готуватися з відповідного питання теми. Суть справи полягає в тому, щоб доручити окремим студентам час від часу керувати обговоренням того чи іншого питання на семінарі і підводити підсумки, робити висновки про його плюси і мінуси. Це дозволяє особливо ефективно формувати у студентів навички педагогічної роботи.

Розглядаючи розгорнуту бесіду і систему доповідей як відносно самостійні форми проведення семінарів, слід підкреслити, що вони мають багато спільного. І тут і там – головне – у творчому обговоренні відповідних питань. Правда, в першому випадку група готується повністю, а в другому – ініціатива віддається доповідачам. Досвід показує, що при доповідній системі з великими труднощами вдається забезпечити підготовку всієї групи з тих питань, які розподілені в якості доповіді. Звідси випливають два методичних висновки: 1) використовуючи переваги кожної з форм, звертати особливу увагу на подолання властивих їм слабких сторін, 2) чергувати на заняттях ту чи іншу форми, не допускаючи захоплення однією з них.

3) Семінар-диспут (лат. disputo – досліджую, сперечаюсь) передбачає усне обговорення проблем теми семінару. Може відбуватися у вигляді “круглого столу”, форуму, дебатів, симпозіуму, якібазуються на обміні думками між усіма учасниками, що привчає студентів самостійно мислити, сприяє розвитку аналітичних навичок, розвиває здатність до виваженої аргументації, обстоювання власної точки зору, адекватно оцінювати себе та поважати думки інших. Питання, винесені на диспут, повинні мати важливе теоретичне і практичне значення. Великий інтерес при цьому викликають проблеми, з яких відбуваються дискусії в засобах масової інформації. Крім інших завдань, що зазвичай реалізують на семінарському занятті, такий семінар сприяє формуванню у студентів навичок полеміста, здатного оперативно й аргументовано обстоювати власну позицію та критикувати іншу. При цьому одному доповідачеві доручається викласти одну з існуючих точок зору, а іншому – іншу. Дуже важливо організувати диспут так, щоб студенти могли уявити собі як сильні, так і слабкі сторони тих, що сперечаються. Диспут може бути як самостійною формою семінару, так і елементом інших форм.

4) Обговорення письмових рефератів, заздалегідь підготовлених окремими студентами і зачитаних на семінарі. Реферат (нім. Referat, від лат. refего – доповідаю) – це стислий (зазвичай письмовий) виклад змісту наукової праці, результатів наукового дослідження. Підготовка реферату передбачає постановку проблеми, її розв'язання з використанням наукової літератури, певні узагальнення. Від звичайних доповідей реферат відрізняється більшою самостійністю, поглибленням елементів власного дослідження, творчого пошуку, науковості. Добре, якщо реферат був попередньо прочитаний перед семінаром іншими студентами, але технічно це забезпечити важко. Тому часто автор відтворює свій реферат в якості усного повідомлення. Реферативний метод сприяє формуванню у студентів навичок дослідницької роботи, активізує семінарські заняття з соціології, дозволяє пов'язувати вивчення цієї дисципліни з профілюючими науками і з виробництвом, що забезпечується вибором відповідної тематики рефератів.

5) Теоретична конференція, яку найчастіше проводять у кількох групах або на курсі загалом. Семінар у вигляді теоретичної конференції є формою, дуже близькою до семінарів, на яких обговорюються доповіді та реферати. На конференції заслуховують доповіді або реферати студентів із різних груп. Тематика доповідей з кількох тем розділу навчальної програми дисципліни має підсумковий характер. Її відмінність полягає, з одного боку, у більш ретельній підготовці, а з іншого боку, в тому, що проводиться вона нерідко не з однією групою, а з декількома або навіть з цілим потоком. Найчастіше вона проводиться після вивчення великої теми або ж після вивчення всіх тем дисципліни. Конференцію доцільно проводити протягом чотирьох годин, щоб вистачило часу для доповідей. І перевага семінару в такій формі полягає в тому, що він значно підвищує відповідальність доповідачів, оскільки їм доводиться виступати перед ширшою, ніж семінарська група, аудиторією.

6) Коментоване читання першоджерел. Один із студентів читає вголос той чи інший твір, а потім пояснює, як він зрозумів прочитане. Інші студенти вносять поправки і доповнення до сказаного. Потім наступний уривок читає інший студент, знову проводиться обговорення зачитаного. Воно здійснюється з метою поглибленого вивчення студентами історичних документів і творів класиків; найчастіше є лише елементом семінару у формі розгорнутої бесіди і триває всього 15-20 хв. Коментування може бути передбачено окремим пунктом плану семінару.

7) Запитання – відповіді. Проводять тоді, коли виникає потреба у визначенні рівня знань студентів з певної теми або кількох тем без їх розгорнутого обговорення. Викладач ставить студентам запитання і вислуховує їхні відповіді. Такий семінар іноді ще називають колоквіумом (лат. colloquim – співбесіда). Він не передбачає фіксованих виступів студентів. Питально-відповідна система зводиться до бесіди викладача послідовно то з одним, то з іншим студентом. У цьому випадку питання задаються не всій групі, а одному студенту, з яким ведеться розмова. У разі допущення студентом неточностей або вузькості відповіді викладач сам виправляє і доповнює його. У результаті основна маса студентів залишається пасивною і нерідко займається сторонніми справами або гарячковим перегортанням свого конспекту, підручника в очікуванні своєї черги діалогу з викладачем.

8) Завдання і вправи на самостійність мислення – це завдання, які повинні розв'язати студенти. Зазвичай вони є елементом розгорнутої бесіди і бувають різними за формою. Наприклад, викладач наводить кілька висловів видатних мислителів, що безпосередньо стогуються теми заняття, і пропонує студентам їх проаналізувати та встановити авторство.

9) Контрольна (письмова) робота з окремих питань (тем) з наступним обговоренням. Є водночас формою семінару і формою поточного контролю знань студентів. Її проводять з однієї або кількох тем семінарів з наступним обговоренням результатів виконання. Письмові роботи дозволяють забезпечити фронтальний контроль студентів, привчають їх чітко формулювати свою думку, допомагають з'ясувати, що саме в них залишилося недостатньо осмисленим. Форми і обсяг письмових робіт різні. Іноді їх проводять без попередження студентів, за раніше пройденого матеріалу. Щоб уникнути запозичень студентами один у одного матеріалу, деякі викладачі кожному студенту дають своє питання. Одні викладачі відводять на письмову роботу обидві години семінару, інші – одну годину або навіть півгодини, взявши якесь вузьке питання, а решту часу присвячують розгорнутій бесіді за планом семінару. Багаторічна практика проведення письмових робіт свідчить, що після них студенти починають значно краще готуватися до занять. У результаті робота семінарів активізується, ефективність їх різко підвищується. Зрозуміло, зловживати письмовими роботами не можна, доцільно проведення письмових робіт 1 - 2 рази на семестр. По завершенні письмової роботи семінар триває у формі розгорнутої бесіди з тих самих питань.

10) Семінари з використанням ігрових ситуацій.Проводяться у формі пізнавальної гри за типом телевізійних ігор, наприклад: “Що, де, коли?”, “Брейн-ринг”, “КВК” та ін. Різновидом рольових ігор є семінари - прес-конференції. Це різновид семінару з обговорення доповідей. Студент, який виконує роль прес-секретаряведе конференцію; студенти-журналістиставлять запитання експертам з проблем, що винесені на розгляд семінару. З усіх питань плану семінару викладач доручає студентам підготувати стислі доповіді. На занятті після короткого вступу він надає слово доповідачеві з першого питання, після чого студенти ставлять йому запитання з теми доповіді. Запитання і відповіді на них є центральним елементом семінару, адже здатність поставити питання передбачає певну підготовленість студента з відповідної теми. Чим ґрунтовніша підготовка, тим глибші і кваліфікованіші запитання. Із закінченням відповідей слово для доповіді з наступного питання надається іншому студенту. Висновки викладач робить або після кожного питання, або наприкінці семінару.

Окремі семінарські заняття проводять в оригінальних формах. Зокрема, деякі викладачі проводять семінарські заняття у формі судового засідання (на юридичних факультетах) або захисту дисертації на здобуття наукового ступеня.

11) Семінар – «мозковий штурм». Студенти завчасно ознайомлюються з важливими проблемними завданнями, які потребують вирішення; під час семінару вносять конкретні пропозиції щодо розв'язання проблеми. Усі пропозиції записують, систематизують і визначають найбільш доцільні. Проблемні завдання повинні мати конкретну наукову, виробничу, соціальну спрямованість. Така робота проводиться, якправило, на старших курсах за умови достатньої теоретичної підготовки студентів. Ідея «мозкового штурму», запропонована в 1953 р. американським психологом А. Осборном, широко використовувалась у другій половині XX ст. відомими вченими, конструкторами складних технічних систем. Ефективним є застосування "мозкового штурму" в процесі проведення медичних і педагогічних консиліумів.

12) Семінар за матеріалами соціологічних досліджень, проведених студентами під керівництвом викладача. Використання матеріалів таких досліджень на семінарах дозволяє студентам при вивченні соціології краще відчути її практичну значимість, повніше зв'язати теоретичні положення з практикою. А все це сприяє суттєвому пожвавленню семінарів, робить їх більш дієвими.

13) Семінар на виробництві (промисловому підприємстві, фірмі тощо). Такі семінари практикуються нечасто, тому що вони пов'язані з великими витратами часу на їх підготовку. Разом із тим їх проведення дає чималий ефект, особливо в плані знайомства студентів з їх майбутньою роботою.

14) Семінар-екскурсія в музеї чи по пам'ятних місцях.

15) Спецсемінар. Він є особливим видом семінарського заняття і практикується на старших курсах із фахових навчальних дисциплін та дисциплін спеціалізацій. Він покликаний поєднувати теоретичну підготовку майбутніх фахівців з їх участю в науково-дослідній роботі. Успіх спецсемінарів значною мірою залежить від досвіду ведучого. Спецсемінар, керований авторитетним спеціалістом, набуває характеру наукової школи, привчає студентів до колективного мислення і творчості. У ході спецсемінару важливу роль відіграють відповідна орієнтація студентів на групову роботу та її оцінка, використання спеціальних прийомів, наприклад, моделювання ситуацій.

16) Міжпредметні семінари. Проводяться одним або різними викладачами; на них обговорюється навчальна інформація, яка є предметом вивчення декількох дисциплін.

Бесідна і реферативна форми семінарів.

При всій багатоманітності форм семінарських занять основними і найбільш поширеними серед них залишаються розгорнута бесіда і доповідна (реферативна) система. Що стосується інших, то вони являють собою або варіації цих двох, або деякі доповнення до них, що позбавляє навчальний процес від певної трафаретності. Ці форми не протиставляються, вони перетікають одна в одну.

Кожній із цих основних форм семінарських занять притаманні певні переваги і недоліки. Перевагами семінару у формі розгорнутої бесіди є те, що він передбачає підготовку до нього всіх студентів з кожного питання плану заняття та їх активну участь у семінарі. Підготовленість студентів є передумовою їх активної участі в обговоренні виступів доповідачів, з якими вони мають більш-менш однаковий рівень знань з теми. Кожний студент перебуває в однаковому становищі з іншими. Недоліком цієї форми семінарського заняття є нижчий, між за реферативної форми, теоретичний рівень розгляду питань, що ґрунтується на використанні переважно навчальної літератури. У своїх виступах студенти часто викладають матеріал фрагментарно, без належної аргументації й логічної послідовності.

Реферативна форма дає змогу аналізувати питання семінару на високому теоретичному рівні. Готуючи реферати, студенти використовують наукову літературу, посилаються на неї в аналізі поставлених проблем, анотують окремі праці тощо. Реферати можна готувати з певної наукової статті чи монографії, що пов'язані з темою семінару. Підготовка, зачитування та обговорення рефератів сприяють формуванню у студентів навичок науково-дослідної роботи, вміння самостійно аналізувати, систематизувати й узагальнювати науковий матеріал, зіставляти різні думки, викладати матеріал у письмовій та усній формах тощо.

Проте реферативна форма не стимулює ґрунтовної підготовки до семінару всіх студентів, у чому полягає її суттєвий недолік. Вони знають, що з питань плану вже призначено доповідачів, тому решті немає потреби готуватися ґрунтовно до виступів. Та й кожний із студентів-доповідачів готує реферат тільки зі свого питання і не вивчає інші. Значна різниця в рівні підготовки доповідачів і решти студентів призводить до того, що реферати часто лише зачитують, але не обговорюють. На семінарському занятті у реферативній формі рідко виникає дискусія. Це означає, що активність студентів на такому занятті нижча, ніж на семінарі у формі розгорнутої бесіди.

Отже, не можна беззастережно віддати перевагу одній із форм семінару. Її вибір залежить від багатьох обставин: теми заняття; місця теми в структурі навчального курсу (початок, середина, закінчення); рівня підготовки й активності студентів; обсягу навчального часу, відведеного на семінари; профілю підготовки фахівців тощо. Так, з перших тем курсу семінари потрібно проводити у формі розгорнутої бесіди, оскільки у студентів ще немає знань і навичок, необхідних для підготовки рефератів з дисципліни. Надалі, коли студенти оволодіють базовими категоріями науки, можливе використання реферативної форми. Її доцільніше використовувати у сильній та активній групі, ніж у слабкій і пасивній. Написання реферату вимагає значно більше часу, ніж підготовка фіксованого виступу, тому реферативну форму краще застосовувати у разі відведення на семінарські заняття більшого обсягу навчального часу. Спорідненість профільних дисциплін із соціальними розширює можливості використання реферативної форми семінару.

Щоб якнайповніше використати переваги кожної з основних форм семінарських занять і послабити дію притаманних їм недоліків, їх необхідно чергувати – одні семінари проводити у формі розгорнутої бесіди, інші – в реферативній. Позитивний ефект забезпечує також поєднання в одному семінарі елементів розгорнутої бесіди і реферативного розгляду питань: одні питання обговорюють у формі бесіди, з інших зачитують й обговорюють заздалегідь підготовлені реферати.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.