Здавалка
Главная | Обратная связь

Мета і завдання навчальної дисципліниМІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Кафедра мистецтвознавства, літературознавства, мовознавства

ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ, ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ, ХУ11-ХУ111ст.

Програма та навчально – методичні матеріали до курсу для студентів напряму «Культурологія»

Харків, ХДАК, 2009

УДК 82 (091)

ББК 83.3(0)

1-90

Друкується за рішенням ради факультету культурології (протокол № від 2009р.)

Рекомендовано кафедрою мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства (протокол № 9. 05.2009р.)

 

Рецензенти: Мітіна Л.С.,канд..філол.наук, доцент кафедри літературознавства, мистецтвознавства та мовознавства ХДАК;Ващенко Ю.А., канд.філол..наук, доцент ХНУ ім. В.Н.Каразіна

 

Укладач: Сімейкіна Н.М., канд..філол.наук, доцент

Історія світової літератури середньовіччя, доби Відродження, ХУ11-ХУ111ст.: Прогр. та навч.-методич. матеріали до курсу для студентів напряму «Культурологія» /Харк.держ.акад.культури; Укладач: Н.М.Сімейкіна.-Х.:ХДАК, 2009.- 50с.

«Історія світової літератури середньовіччя, доби Відродження, ХУ11-ХУ111ст.» -є складова частина великого курсу «Історії світової літератури», у якій розглядаються основні літературні напрями, тенденції та методи визнаних літературно-культурних епох, а також творчість видатних постатей цього етапу літератури.

УДК 82(091)

БК 83ю390)

 

Харківська державна академія культури, 2009.

Сімейкіна Н.М., 2009

Опис предмета навчальної дисципліни

Предмет: Історія світової літератури(Середньовіччя, доби Відродження, ХУ11-ХУ111ст.)

Курс: Історія світової літератури(Середньовіччя, доби Відродження, ХУ11-ХУ111ст.) Напрям, спеціальність Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 3 Залікових модулів: 2 (тестування, іспит) Змістових модулів: 4 Загальна кількість годин: Тижневих годин: 3 Шифр та назва напряму 0201. Культура Шифр на назва освітнього напряму 6.020101 Культурологія За вибором навчального закладу Рік підготовки : 2 Семестр 2. Лекції ( теоретична підготовка): 28год. Семінари: 20 год. Самостійна робота: 60 год. Вид контролю: іспит 2 семестр.
Разом   108 годин

Мета і завдання навчальної дисципліни

«Історія світової літератури Середньовіччя, доби Відродження, ХУ11-ХУ111ст». – є наступним етапом після «Античної літератури» в курсі «Історії світової літератури», який викладається як одна з обов’язкових гуманітарних дисциплін на відділенні «Культурологія».

Мета навчальної дисципліни - ознайомити студентів з основними жанрами та стилями, авторами та літературними пам’ятниками доби Середньовіччя, Відродження, ХУ11-ХУ111с. (Просвітительства), продемонструвати значення художнього тексту як важливого та особистого мовного знаку культури кожного історичного періоду.

Завдання навчальної дисципліни:

- конкретно - історичний аналіз основних етапів розвитку та еволюції світової літератури означених часів;

- розкриття своєрідності кожного з етапів літератури, що розглядаються в контексті розвитку культури, філософської та еститичної думки;

- розкриття походження та розвитку нових літературних жанрів та модифікацій;

- вивчення творчості видатних представників літератури, визначених у програмі;

- з’ясування впливи літературних епох, що розглядаються, на подальший розвиток світової літератури та культури;©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.