Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕМА 4. ЛІТЕРАТУРА ВІДРОДЖЕННЯ В ІТАЛІЇ. ОСНОВНІ ЕТАПИ. ТВОРЧІСТЬ Ф.ПЕТРАРКИ ТА Дж.БОКАЧЧОЖиття та творчість Франческа Петрарки – першого європейського гуманіста. Поема «Африка». Поетичне новаторство Петрарки в «Книзі пісень» («Канцон’єре»). Образ Лаури. Образ ліричного героя. Стиль Петрарки та його вплив на розвиток європейської поезії. Життя та творчість Дж.Бокаччо. «Декамерон», його зміст, художні особливості. Класифікація новел. Ренесансна утопія та гурток оповідачів. Жанрові особливості класичної новели. Вплив Бокаччо на розвиток італійської та світової новелістики. Література зрілого та пізнього Від­родження. Гурток Лоренцо Медичі. Тема Роланда в італійській літературі (Пульчі, Боярдо, Л.Ариосто, Т.Тассо). «Шалений Роланд» Л.Аріосто. «Звільнений Єрусалим» Т.Тассо як зразок релігійно - героїчного епосу. Трактат «Государ» Н.Маккіавелі та його рецепція в європейської літературі Відродження.

 

ТЕМА 5. ЛІТЕРАТУРА НІ­МЕЧЧИНІ, НІДЕРЛАНДІВ ТА ФРАНЦІЇ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ. РОМАН «ГАРГАНТЮА ТА ПАНТАГРЮЕЛЬ» Ф.РАБЛЕ.

Соціально – історичні умови розвитку Німеччини та Нідерландів у другій половині XV-XVI ст. Сатира Брандта «Корабель дуралієв». Діяльність Еразма Ротердамського –гуманіста.«Шанування глупства» як філософська сатира. Вплив Еразма на філо­софську та літературну думку XVI-XVII ст.

Соціально – історична ситуація у Франції на рубежі XV-XVI cт. Вплив італійського Відродження на французьку куль­туру. Поезії ФрансуаВійона («Малий заповіт», «Великий заповіт»). Гурток Маргарити Наваррської, збірка її новел «Гептамерон». Життя та творчість Франсуа Рабле. Жанрові джерела та літературний генезис роману «Гаргантюа та Пантагрюель». Місце роману в літературному житті епохи. Основні проблеми роману та художні особливості. Енциклопедизм Рабле. Сміхова стихія в романі. М.Бахтін про амбівалентність раблезіанського сміху.

Розвиток гуманістичної поезії II половини XVI ст. Гурток «Плеяди», літературний маніфест гуртка. Творчість П.Ронсара. Жанр сонету в його творчості.( «Любов до Кассандри»).

Семінар: Еволюція жанру сонета в поезії доби Ренесансу.

ТЕМА 6. ЛІТЕРАТУРА ІСПАНІЇ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ. ТВОРЧІСТЬ СЕРВАНТЕСА.

Особливості соціально-політичного розвитку Іспанії в кінці XV-XVI ст. Специфіка духовного життя Іспанії. Життя та творчість Сервантеса. «Дон-Кіхот», особливості жанру, сюжет, композиція. Образи Дон-Кіхота та Санчо Панси. Доля «Дон-Кіхота» у світовій культурі Нового часу. «Золоте століття» іспанського театру. Тема Дон Хуана у творчості Тирсо де Моліна. Життя та творчість Лопе де Вега. Естетичні погляди драматурга. Класифікація його п’єс за жанрами. П’єси «Фуента Овехуна» як героїчна драма. Образ Лоуренсії. Комедії «плаща та шпаги», ауто. Комедія «Собака на сіні», конфлікт, розвиток характерів. Видатні театральні постанови та кіно версії творів Лопе де Вега.

 

ТЕМА 7. ЛІТЕРАТУРА АНГЛІЇ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ. СВІТОВЕ ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ В.ШЕКСПІРА

Соціально-історичні умови розвитку нової епохи в Англії. Виникнення гуманістичного руху. Сатиричні тенденції поеми Дж.Чосера «Кентерберійські колоколи». Оксфордський гурток гу­маністів. Розвиток драми, «університетські уми» (Т.Кід, Р.Грін, Т.Неш, К. Марло).Тема Фауста та Тамерлана в трагедіях К.Марло.

Світове значення спадщини У.Шекспіра, дискусії про його особистість. Шекспірознавство зарубіжне та вітчизняне. Періодизація творчості. Філо­софські та політичні погляди. Театр «Глобус». Сонети («смугла» дама сонетів). Переклади сонетів. Жанр хронік (історичних драм) у творчості Шекспіра, магістральний сюжет, проблема людини та історії, королі-злодії та ідеальні. «Ричард ІІІ» - король - «маккіавеліст». Виховання ідеального короля в хроніці «Генріх ДУ». Образ Фальстафа та «фальстафівський фон». Особливості шекспірівських комедій («Багато галасу даремно», «Дванадцята ніч», «Приборкання норовливої»). Карна­вальна-святкова стихія в комедіях. Трагедії Шекспіра. Конфлікт у ранній трагедії «Ромео та Джульєтта» та його розв’язка. Сонет 66 як епіграф до «мрячних трагедій» Шекспіра. Трагедія «Гамлет», конфлікт, система образів, проблема гамлетизму. Різні трактовки образу в минулому та сучасності. Конфлікт людини та суспільства в трагедіях «Отелло», «Король Лір», «Макбет». Антична тема в трагедіях «Юлій Цезар», «Антоній та Клеопатра», «Коріолан». Романтична драма «Буря» як заповіт Шекспіра. Інтерпретація шекспірівських тем та образів у світовій літературі (Пушкін, Тургєнєв, Лєсков та ін..) Шекспірівський «бум» наприкінці ХХ ст. Шекспір в Інтернеті.

Семінар: Трагедія Шекспіра «Гамлет».

ТЕМА 8. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Х – ХУ11ст.

Давньоруська література в контексті розвитку світової культури та літератури. Етапи розвитку давньоруської літератури. Головні види усної словесності: пісні, казки, прислів’я. Ліричні та епічні народні пісні. Народний епос: биліни та історічні пісні. Культура Київської Русі Х-ХІІ ст. Культурні зв’язки з Візантією. Перекладна літе­ратура: духовні книги. Історичне значення та ідейний зміст «Повести временных лет». Дві концепції походження слов’ян у «Повести». «Слово о полку Игореве» (ідея твору, образи, художні особливості). «Задонщина» – поетичний відгук на Куликівську битву. «Домострой» – книга родинного життя, зміст трьох частин .

Книгодрукування. Просвітницька діяльність Максима Грека.

Піднесення російської культури в другій половині XVII ст. Розповсюдження освіти. Діяльність Симеона Полоцького, поета і драматурга. Поява придворного театру.

 

Заліковий модуль 2.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Література ХУ11ст.

Тема 9. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІТЕРАТУРИ ХУ11ст. БАРОКО, КЛАСИЦИЗМ.

ХVII ст. як особлива історична та культурна епоха. Її хронологічні межі в окремих країнах Європи. Роль буржуазії у ХVII ст. Суперечки між народом та буржуазією. Утопічна література як відображення цих суперечностей (Кампанелла). Нова концепція світу та людини у філософських теоріях ХVII ст. Основні напрями в літературі ХVII ст.

Бароко як стиль та художня система. Маньєризм та бароко. Неостоїцизм як філософська підстава бароко. Національні варіанти бароко (драми Кальдерона, роман Гриммельсгаузена «Симплісіус Симпліцісімус»). «Марінизм» в італійській поезії, «гонгоризм» - в іспанській, англійська метафізична поезія, поети німецького бароко.

Класицизм як художня система, традиція античності та Відродження, філософська основа класицизму – раціоналізм Р.Декарта. Високі та низькі жанри. Вимоги до трагедії. Класицизм в національних літературах. Класицизм та сучасність. Прозаїчні жанри: «Максіми» Ларошфуко, «Принцеса Клевська» М.Лафайет як аналітичний роман, байки Лафонтена.

Тема 10. АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХУ11 ст. ТВОРЧІСТЬ Дж. МІЛЬТОНА

Загальна характеристика літературного процесу. Маньєризм, бароко, класицизм в англійській літературі ХVII ст. Шекспірівська традиція (Бен Джонс). Поезія Дж. Донна.

Джон Мільтон – найвидатніший поет і публіцист доби анг­лійської буржуазної революції. Політичні ідеали та особ­ливості світогляду поета. Поема «Загублений рай». Біблійні образи поеми, їх трактування поетом. Тираноборчі настрої.. Художні риси бароко в поемі. Поема «Повернутий рай». Доля творів поета в літературі ХУ111-ХХ ст..©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.