Здавалка
Главная | Обратная связь

Вимоги до знань, умінь та навичокУ результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

-загальні тенденції розвитку кожної з літературних епох, що розглядаються ;

- основні літературні тексти означених періодів;

- основні літературні напрями та методи в літературі ХУ11 – ХУ111ст;

- творчість видатних поетів та письменників культурно-історичних епох, що розглядаються в курсі;

- імена значних учених - літературознавців та їх дослідження з літератури Середньовіччя, доби Відродження, ХУ11-ХУ111ст.

- основні літературознавчі терміни та соціально-історичні поняття цього курсу, які надаються в тезаурусі.

Уміти :

- аналізувати епічні твори;

- аналізувати драматичні твори;

- оволодіти основними літературознавчими термінами та поняттями;

- пов’язувати літературні явища з історичними та культурними,

- користуватися Інтернет ресурсами

Мати навички:

- самостійного читання творів та їх коментування ;

- порівняльного аналізу творів одного жанру ( епос, лірика, трагедія, комедія);

- роботи з літературознавчими джерелами, словниками, енциклопедіями тощо;

- аналізу структури твору, належного до одного жанру ( конфлікт, композиція, характери ).

V. Зміст і структура дисципліни

Навчальна дисципліна складається із чотирьох змістових модулів, які містять 17 тем, зв’язаних між собою змістовими складовими.

1 МОДУЛЬ: Література раннього та зрілого Середньовіччямістить 2 теми: 1)Загальна характеристика літератури раннього Середньовіччя. 2)Основні тенденції розвитку літератури Середньовіччя доби феодалізму.

2 МОДУЛЬ: Література доби Відродження містить 6 тем: 3)Література доби Ренесансу. Творчість А.Данте. 4)Література Відродження в Італії. Основні етапи. Творчість Ф.Петрарки та Дж.Бокаччо.5) Література Німеччини, Нідерландів та Франції доби Відродження. Роман «Гаргантюа та Пантагрюель» Ф.Рабле. 6) Література Іспанії доби Відродження. Творчість Сервантеса.7) Література Англії доби Відродження. Світове значення творчості Шекспіра. 8) Особливості розвитку давньоруської літератури (Х –ХУ11ст.)

3 МОДУЛЬ: Література ХУ11ст містить 3 теми: 9) Загальна характеристика літератури ХУ11ст. Бароко, класицизм. 10)Англійська література ХУ11с. Творчість Дж.Мільтона11) Театр французького класицизму. Трагедії П.Корнеля, Ж.Расіна. Комедії Ж-Б. Мольєра

4 МОДУЛЬ: Література ХУ111с. доби Просвітительства:12)Загальна характеристика епохи Просвітительства та її літератури.13) Англійська література ХУ111ст.14)Французька література ХУ111с. 15)Німецька література ХУ111ст. 16) Творчість В.Гете. Трагедія «Фауст».17) Російська література ХУ111ст.

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі іспиту. Передбачено рубіжні етапи контролю у формі усного опитування, перевірки конспектів, рефератів, якості виконання завдань самостійної роботи студентів, тестування.

 

 

V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

Назва розділів та тем Усього годин лекц семінар самост Форма контр

 

 
Заліковий модуль 1 Змістовий модуль 1 Література раннього та високого Середньовіччя  
Загальна характеристика літератури раннього Середньовіччя      
Основні тенденції розвитку літератури зрілого Середньовіччя    
  Змістовий модуль 2. Література доби Відродження  
Література доби Ренесансу. Творчість Данте    
Література Відродження в Італії. Основні етапи. Творчість Ф. Петрарки та Дж.Бокаччо.    
Література Німеччини, Нідерландів та Франції доби Відродження. Роман «Гаргантюа та Пантагрюель» Ф.Рабле.      
6. Література Іспанії доби Відродження. Творчість Сервантеса.      
7. Література Англії доби Відродження. Світове значення творчості Шекспіра      
Особливості розвитку давньоруської літератури (Х –ХУ11ст.)   Тестування, контрольне заняття  
Заліковий модуль 2 Змістовий модуль 3. Література ХУ11ст.  
Загальна характеристика літератури ХУ11ст.Бароко, класицизм.      
Англійська література ХУ11ст. Творчість Дж.Мільтона.    
Театр французького класицизму. Трагедії П.Корнеля, Ж.Расіна. Комедії Ж-Б.Мольєра   Перевірка зошита читача  
Змістовий модуль 4. Література ХУ111 ст. доби Просвітительства  
  Загальна характеристика епохи Просвітительства та її літератури          
Англійська література ХУ111ст.  
Французька література ХУ111ст.  
Німецька література ХУ111ст.    
Творчість І.В.Гете. Трагедія «Фауст».  
Російська література ХУ111ст.    
  Усього іспит
                                   

V1. ЗМІСТ КУРСУ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.