Здавалка
Главная | Обратная связь

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Література ХУ111 ст. - доби Просвітительства.ТЕМА 12. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕПОХИ ПРОСВІТИТЕЛЬСТВА ТА ЇЇ ЛІТЕРАТУРИ.

ХVШ ст. – новий історичний етап, відзначений поглибленням протиріч між буржуазією та феодалами. Філософські, політичні та естетичні погляди діячів Просвітительства. Літературні напрями цього періоду (просвітительський класицизм, реалізм, сентименталізм, рококо). Розвиток жанрів роману та поява драми.

Основні етапи розвитку літератури в країнах Європи. Рух Просвітительства в США.

ТЕМА 13. АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХVIII СТ.

Особливості англійського просвітительства. Періодизація. Творчість Д.Дефо. Шлях Дефо від журналістики до ху­дожньої творчості. Роман «Робінзон Крузо», його проблематика. Творчість Дж.Свіфта. «Казка діжки» – антицерковний памфлет. «Мандрівки Гуллівера» як сатира. на сучасну європейську дійсність. Ідеал Свіфта та образ Гуллівера. Особливості дидактики Свіфта.

Творчість Г.Фільдінга. Еволюція Фільдінга – романіста. Роман «Історія Тома Джонса, знайди». Герой роману. Гумор Філдінга. Романи С.Річардсона («Памелла», «Клариса Гарлоу»). Значення творчості Смолетта в розвитку англійського реалістичного роману. «Пригоди Родеріка Рендома». Англійський сентименталізм. Лірична поезія (Томпсон, Грей, Юнг) та роман Л.Стерна «Сентиментальна подорож». Передромантизм. «Готичні» романи (Уолполл, Радкліф). Творчий шлях Р.Бернса. Народний характер його лірики. Жанр балади в його творчості («Джон - ячмінне зерно»). Кантата «Веселі жебраки». Шевченко про Бернса.

ТЕМА 14. ФРАНЦУЗЬКА ЛІТЕРАТУРА ХVIII СТ.

Особливості літератури французького Просвітительства. Основні етапи. Монтеск’є і його «Персидські листи». Світогляд, естетичні погляди та творчість Вольтера. Філософські повісті («Кандід»). Пушкін про Вольтера. Д.Дідро та енциклопедисти (Гельвецій, Гольбах, Даламбер). Дідро – критик та літератор. Естетичні погляди Дідро. Філософські повісті Дідро «Чорниця», «Племінник Рамо». Дідро та російська культура XVIIІ ст.

Ж.-Ж.Руссо як видатний представник сентименталізму. Соці­ально – політичні та естетичні погляди Руссо. «Юлія, або Нова Елоїза» як втілення сентименталізму. Руссо. «Спо­відь» Руссо як новий літературний жанр, його вплив на світову літературу. Руссоїзм як система поглядів, її протиріччя. Розповсюдження ідей руссоізму в Європі. Творчість П.Бомарше. Трилогія про Фігаро. Місце Бомарше в розвитку реалістичної комедії ХVШ ст.

Семінар: Філософська повість Вольтера та Дідро.

ТЕМА 15. НІМЕЦЬКА ЛІТЕРАТУРА ХVIII ст.

Німеччина в ХVШ ст. Піднесення національної культури в середині сторіччя, розвиток естетики класицизму. Г.Е. Лессінг – великий німецький діяч ХVШ ст. Роль Лессінга в створенні єдиної національної літератури, мови та театру. Естетичні погляди Лессінга («Лаокоон», «Гамбурзька драматургія»). Драматургія Лессінга («Емілія Галотті»). Рух «бурі та натиску». Штюрмери та сентименталізм. Літературна програма штюрмерів. Гердер – теоретик штюрмерського руху («Голоси народів у піснях»). Творчість Ф.Шіллера. Штюрмерський період творчості: «Розбійники», «Підступність та кохання». Гете та Шіллер. Балади Шіллера. «Веймарський» період у творчості Шіллера. Історична драматургія. Шіллер кінця 90-х рр. XVIII ст. Трилогія про Валленштейна. «Вільгельм Тель».

Семінар: Жанр балади в поезії епохи Просвітительства.

ТЕМА 16. ТВОРЧІСТЬ І.В.ГЕТЕ. ТРАГЕДІЯ «ФАУСТ»

Творчий шлях І.Ф.Гете. Німецька та вітчизняна критика про Гете. Періодизація творчості. Штюрмерський період («Гец фон Берліхінген», «Страждання юного Вертера»). Балади Гете(«Лісний цар»). Відхід Гете від штюрмерів. Проблема «веймарського» класицизму у творчості Гете. Трагедія «Фауст». Історія створення, проблематика, образи. Фауст і Мефістофель. Фауст і Маргарита. Художні особливості тра­гедії. Тема Фауста у світовій літературі ( Байрон, Тургенєв, Т.Манн та ін.) Значення творчості Гете для світової культури. Інтеренет ресурс з творчості Гете.

Семінар: Просвітительська концепція особистості та світу в трагедії Гете «Фауст».

ТЕМА 17. РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХVIII СТ.

Історично-політичний стан у Росії та особливості розвитку її культури та літератури. Петровські реформи. Розвиток освіти, науки і літератури. Поява театру і розвиток драматургії. Проблема бароко в російській літературі ХVII ст..

Літературна діяльність О.Д. Кантемира. Україна в житті і творчості Кантемира. Кантемир – засновник сатиричного напряму в російській літературі ХVII ст. Перекладницька діяльність. Літературна діяльність В.К. Тредіаковського. «Телемахида», її освітні ідеї. Творча діяльність М.В. Ломоносова. Філософсько-полі­тичні погляди та наукова діяльність. Ломоносов – рефор­матор літературної мови, віршування, («Разговор с Анакреоном»). Урочисті оди, їх тематика і стиль. Поема «Петр Великий». А.П. Сумароков – теоретик російського класицизму («О русском языке», «О стихотворстве»). Трагедії та комедії Сумарокова. Сатира письменника.

Історичні обставини в Росії. Розвиток науки, культури, літератури, освіти, журналістики. Діяльність М.І. Новікова.

Творчість Д.І. Фонвізіна. Фонвізін-драматург. Комедія «Недоросль». Творчий метод Фонвізіна, його мова і стиль. Фонвізін – публіцист. Творчість В.В. Капніста. Комедія-са­тира «Ябеда». І.Франко про Капніста. Творчість Г.Р.Державіна. Викривально - сатиричні та переможно-патріотичні оди Державіна, філософська і пейзажна лірика Державииа. Державін і класицизм. Поетична майстерність. Державін на Україні. Літературна діяльність О.М.Радищєва. «Дневник одной недели». Творча історія і художні особливості «Путешествие из Петербурга в Москву». Радищев і сентименталізм. Творчість І.О. Крилова. Байки Крилова в європейській традиції.

Літературна та журнально-видавнича діяльність М.М.Карамзіна. Карамзін і російській сентименталізм. «Письма русского путешественника», жанр, стиль. Повісті Карамзіна «Бедная Лиза», «Наталья – боярская дочь» та ін. Художні особливості прози Карамзіна.

Суспільна та перекладацька діяльність В.Жуковського.. Жанр балади у творчості Жуковського. «Светлана», «Людмила».©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.